Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S43

INFO NGỌA LONG S43

www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU CHUNG

- Nhà chính cấp 320

- Nhiều binh chủng, tướng mod mới

- Tăng chỉ số Ấn,tri kỷ, chúa công, đồ cho phù hợp sv mod

- Trang bị lv200

THÀNH TỰU/FARM/MAP

 • Map Viên Thuật-Huỳnh Dương: Trang bị Hải Tặc opt 20
 • Map Mạnh Hoạch: Ứng Long opt 40
 • Map Biên Cương-Tây Khương: Chúc Âm opt 40
 • Map Gia Cát Đản-Thọ Xuân: Đá 140
 • Map Tư Mã Nghệ: Đá 150
 • Map:Kỳ Binh-Lữ Bố: Đá 160
 • Map Đổng Doãn: Thành tựu opt 180 đồ Thần Hoàng
 • Map Kinh Châu Cổ-Quan Vũ: 100 (Ma Ngục-U Minh-Băng Sương)
 • Map Ma Vương Giáng Lâm: 5 (Tuyết Liên-Linh Chi-Hà Thủ Ô)
 • Thành tựu các map Hải Tặc: Vàng

☘ Quân đoàn: Đổng Doãn-Thiên Thủy farm Hộp Nguyên Liệu (Xác suất: Ng liệu up Tướng,Ngọc Cam,Chiến Tích)

🔶 Chú ý Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để tránh không thấy hộp quà cấp 1
🔶 Chú ý Xóa cache trình duyệt khi server đông hoặc bạn cảm giác lag lag đừng nhận thành tựu hoặc mở hộp quà cấp (cái này bao sv rùi ko fix dc, cũng ko bik lý do, cứ xóa cache là bình thường hết)
👉 https://quantrimang.com/xoa-cache-va-cookies-tren-trinh-duyet-web-118280

TƯỚNG

NGỤY

Ngụy●Tào Tháo [Chiến]Công all(-25sk,-25% pháp công)+ít lính 3 lần,đồng đội+85sk,team Tịnh Hóa,tự thân thần ngự+50sk (90sk ra skill)

Chiến Thần●Từ Hoảng [Chiến]Công all 5 lần(địch -25sk),xác suất bạo kích 10 lần,tự thân +500% pháp công+bạo kích+145sk

Bộc Uyển●Điển Vi [Vật]Công all 4 lần(-25sk,-20% vật phòng)+đơn 3 lần,đồng đội+25sk,team hút máu,tự thân bạo+500% vô úy+phản kích+145sk

Tư Không★Quách Gia [Sách]Công ngang 3 lần(Ám Hồn)+đơn 5 lần,choáng ít lính nhất,tự thân +500% mưu công+bạo kích+145sk

NGÔ

Ngô●Tôn Quyền [Mưu]Công all(-25sk,-25% mưu công)+ít lính 3 lần,đồng đội+85sk,team thần binh,tự thân thần ngự+50sk (90sk ra skill)

Hỏa Bích★Chu Du [Sách]Công all 5 lần(-50sk,thiêu đốt,giảm 30% trị liệu),25% bùa ngang,tự thân +500% mưu công+thần binh+145sk

Chiến Thần●Chu Thái [Chiến]Công all 3 lần+ngang 3 lần(địch -50sk),xác suất bạo kích 10 lần,tự thân +500% pháp công+quyết chiến+145sk

Hổ Uy●Lữ Mông [Mưu+Chiến]Công all 4 lần(địch -25sk+Ám Hồn)+thẳng 2 lần,đồng đội+25sk,team thần ngự,tự thân +500%(chiến sách)+nguyệt hồn+145sk

THỤC

Thục●Lưu Bị [Vật]Công all(-25sk,-25% vật công)+ít lính 3 lần,đồng đội +85sk,team phản kích,tự thân thần ngự+50sk (90sk ra skill)

Thần Toán★Gia Cát Lượng [Sách]Công all 4 lần(-50sk+khu tán+thi độc),đóng băng sau,đồng đội +45sk,tự thân +500% mưu công+Nguyệt Hồn+145sk

Đại Tướng●Khương Duy [Mưu]Công all 2 lần(-25sk),ít lính 4 lần(đóng băng),đồng đội+50sk,50% xác suất khiên trắng 1 hiệp phe ta,tự thân+ít lính hồi máu,tự thân +50sk

Chiến Thần●Triệu Vân [Chiến]Công all 3 lần+thẳng 3 lần(địch -50sk),xác suất bạo kích 10 lần,tự thân +500% pháp công+điên cuồng+145sk

2 NƯỚC GIỐNG SKILL

Hoàng Trung/Tôn Thượng Hương [Vật]Công all 3 lần+ít lính 5 lần(choáng,giảm 25% thủ vật),tự thân bạo kích+hút máu+100sk

Chiêu Hầu.Lục Tốn + Tương Dương.Mã Tốc [Mưu]Công đơn 5 lần(thiêu đốt,mê hoặc)+ngang 4 lần,xác suất -25% mưu phòng ngang,tự thân thần binh+tịnh hóa+100sk

Đông Lai.Thái Sử Từ + Tây Lương.Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 4 lần(địch -50sk,xác suất -25% chiến phòng),công sau 3 lần(đóng băng),tự thân thiết bích+điên cuồng+100sk

TRUNG LẬP

Ma ThầnLữ Bố [Chiến]Công all 4 lần+ngẫu nhiên 3 lần,xác suất bạo kích 10 lần,trước mặt -100% dame,xác suất giảm all 25% chiến phòng,tự thân điên cuồng+quyết chiến+145sk

Bế NguyệtĐiêu Thuyền [Mưu]Công all 3 lần,xác suất bùa thẳng,giảm 30% dame all địch,đồng đội+25sk,phe ta +400% tán ca,tự thân+50sk

Liêu ĐôngCông Tôn Tu [Vật]Công all 5 lần,xác suất bạo kích 10 lần,choáng đơn+sau,giảm 25% thủ vật trước mặt,tự thân hút máu+phản kích+145sk

Lưu Giang●Tả Từ [Mưu]Công all 4 lần+sau 3 lần(đóng băng),xác suất bạo kích 10 lần,xác suất -25% mưu phòng ngang,tự thân thần binh+bạo kích+145sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 6 lần(khu tán,địch -30sk,xác suất nhục mạ),giảm 100% công trước mặt,tự thân +500% tán ca+điên cuồng+tịnh hóa+145sk

Tấn Vương●Tư Mã Chiêu [Mưu]Công all 2 lần(địch -30sk+Ám Hồn),đồng đội +25sk,team thần ngự,tự thân vô ngại cam+50sk

Thần Y●Hoa Đà [Kế Sách]Đồng đội+100sk+400% kinh cúc+hồi máu 3 lần,xác suất ngủ say địch,tự thân hộ thuẫn+145sk

Hà Sóc.Viên Thiệu [Mưu+Chiến]Công all 4 lần,đồng đội+50sk,phe ta hồi máu 3 lần,xác suất đào binh 25%,tự thân+ít lính nhất hộ thuẫn 2 hiệp,tự thân +145sk

Thái Sư.Đổng Trác [Chiến+Vật]Công all 4 lần+thẳng 4 lần(địch -100sk+Ám Hồn),tự thân hút máu+kinh cúc 400%+145sk

Vương Hậu.Vương Nguyên Cơ Phe ta+50sk+hồi máu 3 lần+Nguyệt Hồn,tự thân vô ngại cam

TƯỚNG THẦN $

1m-2m Mục Hậu.Ngô Hiện [Mưu]Công all 2 lần(-25sk+Ám Hồn)+ít lính 3 lần(choáng+thi độc),đồng đội+50sk,team thần ngự,tự thân+100sk+vô ngại cam+500% mưu công


3m-4m Tế Dương.Lã Phạm [Vật+Chiến]Công all 4 lần(địch -40sk)+thẳng 2 lần(xác suất đóng băng thẳng+đào binh thẳng 25%),tự thân+145sk+thần binh+bạo kích+500% vật công và pháp công

6m Thứ Sử.Tư Mã Lãng [Tam Hệ]Công all 6 lần(-45sk,giảm 25% thủ 3 loại),xác suất bùa ngang,tự thân+145sk+điên cuồng+hút máu+500% tán ca

❌ Tướng thần sẽ điều chỉnh cho phù hợp khi đã chạy game

BINH CHỦNG

Update 25.08.2020

Chiến Thần Lữ Bố [Bộ Lv7][Mưu Vật]Công all+đơn 2 lần(đào binh 10%),đồng đội+45sk,tự thân+50sk+bạo kích (up từ Trấn Ngục Giáp up 2 lần ra info)

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Mộc Ngưu Cự [Quan Lv7]Công đơn 2 lần(1 lần mưu),đồng đội+45sk,trước mặt -50% mưu công,tự thân+45sk+nguyệt hồn (up từ Ngục Hỏa Thần Phán up 2 lần ra info)

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Trùng Vương [Cung Lv7]Công thẳng(-25sk),trước mặt -50% vật công,đồng đội +25sk,tự thân+90sk+100% tán ca (up từ Ngục Liên Nỏ)

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Ma Hỏa Ngục [Thương Lv7]Công đơn+ngang(mưu công,thiêu đốt ngang),đồng đội+45sk,xác suất thần ngự team,tự thân+70sk+bạo kích (up từ Lôi Đình Võ Tăng)

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Ma Vương Lữ Bố [Kỵ Lv7]Công đơn 4 lần(vật+chiến)+khu tán+giảm 25sk,đồng đội+25sk,tự thân+90sk+điên cuồng (up từ Trấn Ngục Kỵ)

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Tào Tháo [Bộ Lv7]Công đơn,-60sk địch và bản thân,xác suất choáng đơn,phe ta +45sk,tự thân +55sk (up từ Minh Giới Lực Sĩ)

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Phách Cự Băng [Bộ Lv7]Công all,đồng đội+25sk,phe ta Tịnh Hóa,tự thân hộ thuẫn +90sk (up từ Băng Chùy)

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Mạch Linh Cung [Cung Lv7]Công all,đồng đội+25sk,phe ta bạo kích,tự thân nguyệt hồn+90sk (up từ Băng Cung)

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

Trùng Pháo [Cung Lv7]Công đơn -50sk,đồng đội +45sk,xác suất 50% hộ thuẫn team,tự thân +45sk (up từ Thiên Long Pháo)

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Hư Trọng Kích [Thương Lv7]Công thẳng 2 lần,đồng đội +25sk,phe ta +200% vật công,tự thân hút máu+90sk (up  từ Trấn Ngục Thương)

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Định Thiên Kích [Thương Lv7]Công ngang 3 lần,đồng đội +25sk,phe ta +200% pháp công,tự thân điên cuồng +90sk (up từ Băng Kích)

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

Lôi Chiến Chùy [Kỵ Lv7]Công thẳng -20% chiến phòng,đồng đội+25sk,tự thân 200% pháp công+90sk (up từ Dạ Tuần Kỵ)

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Quan Vũ [Kỵ Lv7]Công all,ngang địch -20% vật phòng,đồng đội +25sk,tự thân +200% vật công+90sk (up từ Thiên Kỵ up lên Băng Kỵ)

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Âm Cầm [Quan Lv7]Phe ta +45sk+hồi máu 1 lần,tự thân+50sk+thủ hộ 25% (up từ Băng Cầm)

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Đổng Trác [Quan Lv7]Công mưu all(thiêu đốt),xác suất đóng băng thẳng,tự thân +200% mưu công+90sk (up từ Linh Hỏa Mưu Sĩ)

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

BỘ BINH

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

THƯƠNG BINH

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

KỴ BINH

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

CUNG BINH

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

QUAN VĂN

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Cách up binh chủng gốc như các server gốc trước

QUÝ TỬ

Các skill đều 350k Vàng + 90sk ra skill

Nhật Nguyệt Luân Hồi [Phụ trợ]Đồng đội+50sk,team hồi máu 2 lần+tăng tỉ lệ hồi máu+giải trừ,tự thân+145sk+nguyệt hồn

Tử Lôi Thiên Giáng [Mưu]Công all 2 lần(-30sk),đơn 4 lần,đồng đội+50sk,team +200% chuyên chú+30% mưu phòng,tự thân +100sk+thần binh

Hổ Khiếu Cự Nhân [Vật]Công all 2 lần(-30sk)+ngang 2 lần,đồng đội +50sk,phe ta +200% lợi nhẫn+30% vật phòng,tự thân+100sk+điên cuồng

Bạo Liệt Nộ Hống [Chiến]Công all 2 lần(-30sk)+thẳng 2 lần,đồng đội +50sk,team 200% thiết đề+30% chiến phòng,tự thân+100sk+bạo kích


Info Ngọa Long S43 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 00:34 Rating: 5

1 nhận xét:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.