Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S44

Info Ngọa Long S44
www.ngoalongvn.comGIỚI THIỆU CHUNG
- Server theo bản chuẩn không mod
- Tri kỷ, Vợ lev 180
- Các thứ khác tương đồng S42 không mod

THÀNH TỰU/MAP/FARM
 • Thành tựu Hoàng Cân/Trường An: Vài món tím cần cho chạy map nhỏ
 • Thành tựu Viên Thiệu-Quan Độ: Đồ Cam opt 20
 • Thành tựu Biên Cương-Tây Khương: Chúc Âm 120 opt 20
 • Thành tựu Đinh Nguyên: Hải Đông Châu,Sách Đạo Pháp,Thư Họa Cổ(up tri kỷ/Vợ),Thánh Linh
 • Thành tựu Vương Hồn-Thành Dương: Đá 140
 • Thành tựu Đổng Doãn: Thần Hoàng 130 opt 100
 • Thành tựu Trương Đễ-Ngưu Chử/Tư Mã Viêm: 100 Ma Ngục-U Minh-Băng Sương
 • Thành tựu Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú: Tổng 15 viên(Tuyết Liên,Linh Chi,Hà Thủ Ô)
 • Thành tựu Tư Mã Tuấn: Hãn Huyết,Thất Huyền Cầm,Hán Khúc Phổ(up tri kỷ/Vợ)
 • Thành tựu Tư Mã Lượng: Đá 150
 • Thành tựu Tư Mã Nghệ: Đá 160
 • Thành tựu U Minh-Hoa Hùng: Đá 170
 • Thành tựu Ma Vương Giáng Lâm: Diệt Thế 140 opt 200
 • Thành tựu Viên Môn Xạ Kích: Đồ 150 opt 300
 • Farm Gia Cát-Thọ Xuân: Hộp Nguyên Liệu(Xác suất: 2m Bạc,nguyên liệu up Tướng,Ngọc Cam,Chiến Tích)
 • Farm Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú: Ma Ngục-U Minh-Băng Sương
 • Thành tựu Hán Tân Thủy Tặc: Tuyết Liên, Linh Chi, Hà Thủ Ô, Thánh Linh, 5k Vàng
 • Thành tựu Hạ Khẩu Hải Tặc: Đá 160, 5(Linh Chi,Hà Thủ Ô,Thánh Linh)
 • Thành tựu Ô Lâm Hải Tặc: 70k Vàng
❌ Nhớ xóa cache trình duyệt web trước khi nhận thành tựu/tiêu phí,quay bộ doanh, tạo nhân vật trước khi vào game (cái này bao sv nhắc anh em rồi, mod nhiều quà so với bản gốc nên nó lag, không fix được, chỉ có thể fix = cách xóa cache web hơi mất công thôi)

Ấn ctrl Shift Delete cùng lúc (Áp dụng Chrome, Cốc Cốc, Coowon)


TƯỚNG
NGỤY
Tào Tháo Đồng đội +85sk(xác suất buff 40% công kích),địch -25sk,khu tán thẳng,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt
Điển Vị [Vật]Công all+ít lính,giảm 40% trị liệu địch 2 lượt,tự thân hút máu+50sk+15% tấn công
Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân +145sk
Từ Hoảng [Chiến]Công all,xác suất choáng,tự thân +145sk
Trương Liêu [Chiến]Công thẳng,xác suất Tỏa Binh 2 lượt,tự thân+145sk
Trương Hợp [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân +300% pháp công+145sk

NGÔ
Tôn Quyền Đồng đội +85sk(xác suất buff 40% công kích),địch -25sk,giải trừ+Nguyệt Hồn sk cao nhất phe ta,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt
Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk+thiêu đốt,thiêu đốt sk cao nhất địch,đồng đội +15sk,tự thân +300% tấn công+75sk
Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch,tự thân +150% mưu công
Tôn Sách [C.Pháp]Công all,phe ta +50sk+tịnh hóa+tăng 14% công kích
Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng+áp chế 79% sĩ khí địch,tự thân+145sk+hộ thuẫn 1 lượt
Tôn Kiên [C.Pháp]Công all+ngang(xác suất công 500sk,giảm pháp phòng),tự thân+50sk

THỤC
Lưu Bị Đồng đội +85sk(xác suất buff 40% công kích),địch -25sk,team hồi máu+Tịnh Hóa 2 lượt
Khương Duy [Tam Hệ]Công 2 lần lính ít nhất+all,hộ thuẫn ngẫu nhiên tướng trong team 2 lượt,
tự thân+50sk+40% pháp công
Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all,phe ta +25sk,địch -25sk,bản thân+ít lính Nguyệt Hồn,tự thân +60% mưu công
Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng+giảm pháp phòng,tự thân+145sk+25% tấn công
Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sĩ khí,tự thân hút máu+thủ 3 loại+100% vật công+phản kích tăng 25sk

GIỐNG SKILL
Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn [Chiến]Công thẳng 500sk(xác suất choáng),hồi máu ít lính nhất 2 lần,tự thân +200% pháp công+145sk
Bàng Đức-Thái Sử Từ [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk
Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công lính ít nhất+choáng,tự thân+145sk+bạo kích+15% tấn công
Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta,tăng tỉ lệ trị liệu 2 lượt
Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực Đồng đội +60sk,tự thân +145sk,25% giải trừ phe ta
Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân thần binh+145sk+150% mưu công
Bàng Thống-Tuân Vực  [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Âm Hồn,tự thân +100sk

TRUNG LẬP
Đặng Ngải [Tam Hệ]Công ngang+thẳng+ít lính,tự thân+100sk+Tịnh Hóa+miễn dịch+40% công kích
Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần+giảm mưu phòng,hồi lính phe ta,tự thân+50sk
Văn Ương [Chiến]Công thẳng 3 lần+giảm pháp phòng,tự thân hồi lính+50sk
Gia Cát Đản Đồng đội+10sk,phe ta Thần Ngự
Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính nhất+khu tán+choáng,tự thân +200% mưu công+50sk
Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all -15sk,giảm 90% trị liệu 2 lượt+Âm Hồn 30 lượt,tự thân+50sk
Lư Thực Giải trừ phe ta+25sk,tự thân+145sk
Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu lính ít nhất+20sk+thủ hộ,trị liệu phe ta,tự thân+145sk
Lữ Bố [Chiến]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất gây Sợ Hãi,tự thân điên cuồng+50sk+250% pháp công
Điêu Thuyền Phe ta +60% tấn công,địch -25% tấn công 2 lượt,xác suất Mê Hoặc 2 lượt
Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công

Tướng Tháp
Vương Nguyên Cơ Đồng đội +25sk,phe ta Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân+50sk
Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+miễn dịch++200% vật công+thiết bích 1 lượt
Thục.Trương Tinh Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk
Ngụy.Tào Tiết [Thường]Công lính ít nhất+choáng,tự thân+145sk+bạo kích+15% tấn công
Ngô.Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Âm Hồn,tự thân +100sk
Tả Từ [Kế Sách]Công all(-25sk,giảm 20% pháp phòng)+sau,khu tán đơn,tự thân+145sk

BINH CHỦNG

 • Vẫn là binh chủng gốc như Info S42 nhưng sẽ có điểm khác là 1 một binh chủng sẽ up lên thay hình dạng (chỉ số skill giữ nguyên), tùy binh chủng sẽ có 2-4 hình dạng thay đổi cho đẹp mắt. 
 • Mem free sẽ kiếm đá thay hình binh chủng (thành tựu 1 map duy nhất 5 cục = 5 lần thay đổi hình dạng). Còn mem nạp được tặng thêm
 1. Băng Cầm up từ Thiên Âm (Up tiếp đổi skin sang > Cực Tinh Mê Cầm,Thiên Âm Cầm,Thiên Vũ Huyễn Âm)
 2. Băng Hồ up từ Thiên Nhan (Up tiếp đổi skin sang > Thiên Ngoại Linh Hồ,Ảo Tâm Mị Hồ)
 3. Băng Cung up từ Thiên Tiễn (up tiếp đổi skin sang Tuyết Vực Cung,Xích Dực Cung,Mạch Linh Cung)
 4. Băng Kích up từ Kích Vương (Up tiếp đổi skin sang > Huyễn Tinh Vương,Không Trọng Kích)
 5. Bạo Nộ Chùy up từ Diệm Kỵ (Up tiếp đổi skin sang > Viêm Chùy Kỵ,Lôi Chiến Chùy)
 6. Yêu Tiêu Thủ up từ Diệm Binh (Up tiếp đổi skin sang > Lưu Ly Ám Thứ,Hồi Phiêu)
 7. Minh Giới Lực Sĩ up từ Diệm Thủ (Up tiếp đổi skin sang > Bát Thạch Tướng,Yêu Nhẫn Thủ)
 8. Băng Giáp up từ Thiên Vệ (Up tiếp đổi skin sang > Cực Hàn Băng,Phách Cự Băng)
 9. U Linh Giám up từ Nham Giáp (Up tiếp đổi skin sang > Định Thiên Giáp,Nguyệt Hồn Tướng)
 10. Cô Hành Giả up từ Sương Hồn (Up tiếp đổi skin sang > Cốt Man Vương,Cơ Quan Thú Tướng)
 11. Băng Nỏ up từ Thiên Nỏ (Up tiếp đổi skin sang > Lưu Ly Thần Xạ,Xích Giáp Cuồng Nỏ)
 12. Truy Mệnh Ma Hồn up từ Liệt Hồn (Up tiếp đổi skin sang > Đoạt Hồn Ảnh Ma,Nguyệt Hồn Ảnh)
 13. Minh Hỏa Xa up từ Phệ Thiên(Up tiếp đổi skin sang > Xe Ném Đá,Trùng Quan)
 14. Thiên Long Pháo up từ Viêm Pháo (Up tiếp đổi skin sang > Công Kiên Binh,Long Khiếu Pháo)
 15. Hắc Sơn Liệm up từ Hàn Giáp Bộ (Up tiếp đổi skin sang > Nguyệt Thần Liêm,Tào Tháo)
 16. Trảm Phong Vệ Sĩ (Up tiếp đổi skin sang > Hao Vũ Kiếm Thánh,Lưu Ly Kiếm Vệ) 
 17. Trấn Ngục Giáp up từ Hắc Điện Sĩ (Up tiếp đổi skin sang > Cửu U Giáp,Xung Trận Sĩ)
 18. Băng Chùy up từ Thiên Giáp (Up tiếp đổi skin sang > Huyền Băng Chùy,Lữ Bố)
 19. Ngục Liên Nỏ (Up tiếp đổi skin sang > Trùng Vương)
 20. Thiên Vũ Tinh Binh (Up tiếp đổi skin sang > Diệt Thần Pháo)
 21. Tử Điện Kỵ up từ Viêm Kỵ (Up tiếp đổi skin sang > Thần Vũ Kỵ,Bôn Lôi Trọng Kỵ,Ma Vương Lữ Bố)
 22. Dạ Tuần Kỵ up từ Thiên Ma Kỵ (Up tiếp đổi skin sang > Lưu Ly Lang Kỵ,Quan Vũ)
 23. Băng Kỵ up từ Thiên Kỵ (Up tiếp đổi skin sang > Bạch Kim Thánh Kỵ,Tử Kim Long Kỵ)
 24. Minh Hỏa Thiết Kỵ up từ Hỏa Kỵ (Up tiếp đổi skin sang > Hoàng Cân Lực Sĩ,Hoàng Cân Giáp Sĩ)
 25. Dị Ngục Quỷ up từ Hắc Diệu (Up tiếp đổi skin sang > Phệ Cốt Quỷ,Phệ Hồn Dị Quỷ)
 26. Băng Tượng up từ Thiên Thú (Up tiếp đổi skin sang > Thiên Thần Tượng,Mãnh Chiến)
 27. Trấn Ngục Thương (Up tiếp đổi skin sang > Viêm Long Điện,Thủy Tinh Binh)
 28. Băng Thương (Up tiếp đổi skin sang > Băng Phách Thương,Dung Ma Thương)
 29. Lôi Đình Võ Tăng (Up tiếp đổi skin sang > Nguyệt Hồn Quan,Thạch Binh)
 30. Linh Diệm Tử Sĩ (Up tiếp đổi skin sang > Ác Hỏa Tướng,Bắc Đẩu)
 31. Lực Phù Tướng (Up tiếp đổi skin sang > Thần Võ Tướng,Lưu Li Phủ Vệ)
 32. Tu La Chùy (Up tiếp đổi skin sang > Thạch Tướng Nhuệ,Thần Võ Kích)
 33. Tử Hồn Trảo (Up tiếp đổi skin sang > Định Thiên Vương,Bạch Thiên Phủ Vệ)
 34. Ngục Hỏa Thần Phán (Up tiếp đổi skin sang > Nguyệt Hồn Sư,Diệm Sách)
 35. Linh Hỏa Mưu Sĩ (Up tiếp đổi skin sang > Ma Vương Đổng Trác,Lưu Ly Thuật Sư)
 36. Thu Hồn Sứ (Up tiếp đổi skin sang > Quỷ Mưu Sĩ,Cơ Quan Thú Nhuệ)
 37. Thiên Lôi Sứ (Up tiếp đổi skin sang > Định Thiên Sứ,Tích Lịch Ma Sư,Mộc Ngưu Cự Thú)
 38. Chấp Hỏa Thiên Quan (Up tiếp đổi skin sang > Trương Giác,Nam Đẩu)
 39. Ma Ngục Trưởng (Up tiếp đổi skin sang > Hồng Liên Phán Quan,Thần Võ Quan)
Giá up skin là 2 Thánh Linh, up về skin mặc định 1 Thánh Linh
* Các binh chủng tên Lưu Ly up lên ko thấy hình ảnh(vì binh chủng đẹp mà chưa fix hiển thị ở giao diện Tướng, nhưng ra trận vẫn ok nhé anh em

Info gốc từ VNG (dựa vào info này để up binh chủng được đề cập phía trên)


BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

QUÝ TỬ
Chưa có ý tướng gì với sv gốc nên chưa có info
Info Ngọa Long S44 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 00:23 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.