Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S42

Info Ngọa Long S42
www.ngoalongvn.com


Giới thiệu
 • Nhà chính cấp 300
 • Tri kỷ, Vợ cấp 180
 • Meta chuẩn gốc không mod
 • Trang bị 190
Thành Tựu
 • Hoàng Cân-Khúc Dương/Đổng Trác-Trường An: Vài món tím cấn cho chạy map nhỏ
 • Lưu Chương-Thành Đô: Đồ Cam 90 opt 20
 • Mạnh Hoạch-Man Di: Ứng Long opt 40
 • Biên Cương-Tứ Di: Chúc Âm opt 40
 • Đinh Nguyên: Thành tựu 8k Vàng
 • Gia Cát-Thọ Xuân: Đá 140
 • Vương Hồn-Thành Dương/Hoàng Hạo-Thiên Phạt: Đồ 130 opt 100
 • Đổng Doãn-Thiên Thủy: Thành tựu 6k Vàng
 • Đế Vị-Tư Mã Viêm/Ngũ Khê-Sa Ma Kha/Man Hoang Sư-Tư Mã Lượng/Phạt Ngô-Quảng Lăng Chiến: 100 (Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
 • Thiên Công-Hoàng Cân: Đá 150
 • Duyện Châu Chiến-Loạn Thế: Đá 160
 • Ma Vương Giáng Lâm: Diệt Thế opt 200
 • Viên Môn Xạ Kích: Đồ 150 opt 300
 • Trường An Chiến-Liên Hoàn Kế: 500(Ma Ngục,U Minh,Băng Sương) +  50k Vàng
 • Lạc Thiên Quan-Tư Mã Tuấn: Thành tựu 14k Vàng
 • Loạn Thế-Từ Châu/Kỳ Binh-Lữ Bố Tấn Công/Trường An-Hỗn Chiến/Giang Đông Bá Vương: Thành tựu 70k Vàng
 • U Minh Sư-Hoa Hùng: Thành tựu 70k Vàng
 • Tương Dương Chiến-Tôn Kiên: Thành tựu 80k Vàng
 • Hoài Nam Chiến-Quần Hùng: Thành tựu đá 160
 • Thâu Thiên Hoán Nhật-Tào Quân Phá Lưu: Thành tựu đá 170
 • Thường Thắng Tướng Quân: Thành tựu đá 180
 • Hán Tân Thủy Tặc: Thành tựu 15k Vàng + Khắc Văn 10
 • Hạ Khẩu Hải Tặc: Thành tựu 40k Vàng + (Hãn Huyết,Thất Huyền,Hán Khúc để up tri kỷ,vợ)
 • Ô Lâm Hải Tặc: Thành tựu 100k Vàng + 5 Viên Mộng + 5 Vũ Thánh
🔶 Chú ý Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để tránh không thấy hộp quà cấp 1
🔶 Xóa cache trình duyệt khi server đông hoặc bạn cảm giác lag lag đừng nhận thành tựu hoặc mở hộp quà cấp.
👉 https://quantrimang.com/xoa-cache-va-cookies-tren-trinh-duyet-web-118280

Tướng
NGÔ
 • Tôn Quyền Đồng đội +85sk+40% tấn công,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt,giải trừ+Nguyệt Hồn lính sk cao nhất
 • Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk,thiêu đốt sau+ít lính,đồng đội +15sk,tự thân +300% tấn công+75sk
 • Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần+thiêu đốt,tự thân +200% mưu công+25sk
 • Tôn Sách [C.Pháp]Công all,phe ta +50sk,phe ta Tịnh Hóa+tăng tấn công 2 lượt
 • Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng+áp chế sk,tự thân +145sk+20% pháp công+hộ thuẫn 1 lượt
 • Thái Sử Từ  [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,công sau,tự thân thiết bích 1 lượt+50sk
NGỤY
 • Tào Tháo Đồng đội +95sk+40% tấn công,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt,khu tán thẳng
 • Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân +145sk
 • Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,địch giảm 30% trị liệu,tự thân hút máu+15% tấn công+50sk
 • Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng,xác suất Tỏa Binh 2 lượt,tự thân +145sk
 • Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng+khu tán,tự thân +300% pháp công+145sk
 • Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,xác suất choáng,tự thân +145sk
THỤC
 • Lưu Bị Đồng đội +85sk+40% tấn công,địch -20sk,hồi máu phe ta+Tịnh Hóa 2 lượt
 • Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all,phe ta +25sk,địch -25sk,tự thân+sk cao nhất Nguyệt Hồn,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +60% mưu công
 • Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân hút máu+8% thủ+phản kích+100% vật công+25sk khi phản kích
 • Khương Duy [Tam Hệ]Công 2 lần lính ít nhất,công all,xác suất 75% hộ thuẫn phe ta 2 hiệp,tự thân +40% pháp công+50sk
 • Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng+giảm 40% pháp phòng,tự thân +15% tấn công+145sk
TRUNG LẬP
 • Lư Thực Giải trừ phe ta,đồng đội +35sk,tự thân thủ hộ 20%+145sk
 • Viên Thiệu Hồi máu phe ta+25sk+hộ thuẫn 1 lượt,thủ hộ ngẫu nhiên team mình(1 người)
 • Tư Mã Ý [Kế Sách]Công lính ít nhất+choáng,tự thân +50sk+200% mưu công
 • Gia Cát Đản Phe ta hồi máu+thủ hộ,đồng đội +10sk
 • Củng Chí [Kế Sách]Công đơn,khống chế trước mặt,tự thân +100sk
 • Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+145sk+200% pháp công
 • Lữ Bố [C.Pháp]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất bùa địch,tự thân +250% pháp công+50sk+điên cuồng
 • Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta +65% tấn công,địch -25% tấn công,xác suất mê hoặc 2 lượt
 • Đặng Ngải [Tam Hệ]Công 3 lần 500sk,tự thân miễn dịch+100sk+Tịnh Hóa+40% tấn công
 • Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công
 • Hoa Đà [Kế Sách]Trị liệu lính ít nhất+20sk+thủ hộ,hồi máu phe ta,xác suất 25% thủ hộ phe ta,tự thân +145sk
 • Văn Sửu [C.Pháp]Công 5 lần ngẫu nhiên 500sk,tự thân +250% pháp công+145sk
 • Nhan Lương [C.Pháp]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +200% pháp công+145sk
 • Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+145sk+200% pháp công
GIỐNG SKILL
 • Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [C.Pháp]Công sau(Ám Hồn,choáng,đào binh 15% 3 lượt),xác suất giảm thủ toàn thể địch 10%,tự thân giải trừ
 • Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [C.Pháp]Công all -40sk,xác suất 80% khu tán địch
 • Hoàng Nguyệt Anh-Đại Kiều-Chân Cơ [Kế Sách]Đồng đội +80sk,trị liệu phe ta,tăng tỉ lệ trị liệu
 • Hạ Hầu Đôn-Trương Phi-Cam Ninh [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,choáng trước mặt
 • Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực Đồng đội +60sk,tự thân +145sk,25% giải trừ phe ta
 • Mã Tốc-Lục Tốn [Kế Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân thần binh+145sk+150% mưu công
 • Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân +100sk
Tướng Tháp
 • Vương Nguyên Cơ Đồng đội +25sk,phe ta Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân +50sk
 • Thục.Trương Tinh Thái [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,công sau,tự thân thiết bích 1 lượt+50sk
 • Ngụy.Tào Tiết [Thường]Công ít lính nhất+choáng,tự thân bạo kích+20% tấn công+145sk
 • Ngô.Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân +100sk
Quý Tử
Bạo Nộ Hống [C.Pháp]Công all -40sk,xác suất 80% khu tán địch (200k Vàng)

Thực Tâm [Kế Sách]Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc 2 lượt,tự thân thủ hộ 2 lượt (50k Vàng)

Sách Phản [Kế Sách]Công đơn,khống chế trước mặt,tự thân +100sk (50k Vàng)

Thiên Chinh Đồng đội +85sk,địch -20sk (50k Vàng) > Chỉ có Ngụy có trống

Xua Đuổi Khu tán,đồng đội+25sk,tự thân +100sk (50k Vàng)


Binh Chủng
Lôi Chiến Chùy [Kỵ Lv7]Công đơn,tự thân Nguyệt Hồn+50sk (up từ Bạo Nộ Chùy)

Phách Cự Băng [Bộ Lv7]Công đơn,xác suất 15% đóng băng trước mặt,tự thân +50sk (up từ Băng Giáp)

Thiên Âm Cầm [Văn Lv7]Đồng đội +30sk,tự thân +35sk (up từ Băng Cầm)

Mạch Linh Cung [Cung Lv7]Công đơn,tự thân bạo kích+nguyệt hồn+25sk (up từ Băng Cung)

Hư Không Trọng Kích [Thương Lv7]Công đơn,tự thân nguyệt hồn+25sk (up từ Băng Kích)

Ảo Tâm Mị Hồ [Quan Lv7]Công thẳng -50sk,tự thân +40% mưu công+34sk (up từ Băng Hồ)

Long Khiếu Pháo [Cung Lv7]Công đơn -50sk,tự thân +15% tấn công+25sk (up từ Thiên Long Pháo)

Nguyệt Thần Liêm [Bộ Lv7]Công đơn(xác suất 25% mất sk),tự thân Nguyệt Hồn+25sk (up từ Hắc Sơn Liệm)

BỘ BINH

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

THƯƠNG BINH

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

KỴ BINH

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

CUNG BINH

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

QUAN VĂN

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.Info Ngọa Long S42 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 18:43 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.