Info Ngọa Long S28
www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU CHUNG

- Nhà chính cấp 285 theo bản chuẩn
- Tri kỷ, Vợ cấp tối đa 150
- Trang bị Phục Hi 180
- Long Lệnh có thể up lên Túy Thái Bình

MAP + NGUYÊN LIỆU

 • Thành tựu Mạnh Hoạch-Hàn Huyền = 2 bộ Ứng Long opt 40
 • Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130
 • Thành tựu Hướng Lãng,Tôn Hâm = Đá 150
 • Thành tựu Duyên Châu Khởi Đầu,Loạn Thế Từ Châu,Kỳ Binh Lữ Bố = 3 Set 160 opt 200
 • Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set 170 Opt 300
Quân đoàn ở map Hoàng Hạo,Dương Nghi = Rương Ám Kim (Có xác suất mở được trang bị Chúc Âm opt 20-40)

Farm
- Đá 140 = Hướng Lãng
- Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ
- Đá 160 = Võ Hầu, Phạt Ngô-Quảng Lăng
- Băng Sương = Tư Mã Tuấn, Tư Mã Lượng
- U Minh =  Tư Mã Nghệ, Tư Mã Vĩ
- Ma Ngục = Lục Tốn Hao Đình, Kinh Châu-Quan Vũ
- Ngọa Long = Phạt Ngô, Ngũ Khê-Sa Ma Kha


Còn lại thì vô Boss Tháp phang !!!

TƯỚNG

Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị = Team +85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hoá 2 lượt.

Tào Thực-Tiểu Kiều-Giản Ung = Team +60sk,tự thân +145sk,xác suất giải trừ bất lợi phe ta

Tào Nhân-Trương Bao-Phan Chương= [Chiến]Công all,địch -40sk,xác suất giải trừ team

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du = [Sách]Công ngang,xác suất đóng băng 1 lượt,tự thân +50sk

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn = [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,xác suất choáng trước mặt

Bàng Đức = Thái Sử Từ (Thương Lang Xuất Hải) = [Chiến]Công thẳng 2 lần+1 lần sau,tự thân Thiết Bích 1 lượt+50sk

Lục Tốn = Mã Tốc (Nghiệp Viêm Phong Bạo) = [Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân +150% mưu công+Thần Binh+145sk

Văn Phượng Khanh = Hạo Thiên = [Sách]Giảm 100% công trước mặt,team thủ hộ,hồi máu lính ít nhất 2 lần,tự thân hồi máu+50sk

Vương Doãn-Tào Phi = [Sách]Công all,đào binh 2 lượt,bản thân hồi lính

Gia Cát Lượng = [Sách]Công all,địch -25sk,team +25sk,Hộ Thuẫn lính ít nhất,tự thân +lính ít nhất Nguyệt Hồn,tự thân+Mưu Công

Triệu Vân = [Chiến]Công thẳng+giảm chiến phòng,tự thân +tấn công+145sk


Quan Vũ = [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sĩ khí,tự thân +vật công+phản kích+hút máu+thủ all

Quách Gia = [Sách]Công ngang,choáng trước mặt+Âm Hồn,tự thân phản sát thương+145sk

Trương Liêu = [Chiến]Công thẳng,xác suất thẳng ko thể hồi máu,tự thân +pháp công+145sk

Từ Hoảng = [Chiến]Công all+xác suất choáng,tự thân +145sk

Trương Hợp = [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân +pháp công+145sk

Chu Du = [Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch,tự thân +mưu công

Chu Thái = [Chiến]Công thẳng,sĩ khí mục tiêu -79%,tự thân +pháp công+thiết bích 1 lượt+145sk

Tôn Sách = [Chiến]Công all,team +50sk,team và bản thân tăng tấn công 2 lượt

Củng Chí = [Kế Sách]Khống chế 1 lượt,bản thân hồi 100 sĩ khí

Trương Ninh = [Thường]Công all,tự thân +vật công+miễn dịch+thiết bích+bạo kích

Vương Nguyên Cơ = Team +25sk+Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân +50sk

Tư Mã Du = Khu tán địch,team +25sk,tự thân +100sk

Tư Mã Ý = [Sách]Công lính ít nhất+choáng+khu tán,tự thân +200% mưu công+50sk

Chu Nhiên = [Chiến+Sách]Công ngang 3 lần,tự thân miễn dịch+145sk

Chu Thương = [Thường]Công all+đơn 3 lần

Văn Sửu = [Chiến]Công ngẫu nhiên 4 lần 500sk,tự thân +250% Pháp Công+145sk

Cao Lãm = [Thường]Công all,trị liệu và tăng vật công phe ta,bản thân +50sk

Văn Sính = [Chiến]Công all,hồi máu phe ta+25sk,bản thân Nguyệt Hồn 3 lượt.

Chung Hội (Ngạo Nghễ Thiên Hạ) = [Sách]Công all 3 lần,hồi máu team,giảm mưu phòng địch,tự thân +50sk

Lữ Bố = [Chiến]Công all 1 lần,ngẫu nhiên 3 lần,xác suất khống chế,tự thân +pháp công+điên cuồng+50sk

Điêu Thuyền = Phe ta tăng 60% tấn công,giảm tấn công phe địch 2 lượt,xác suất mê hoặc 2 lượt

Hoa Đà = [Sách]Hồi máu+thủ hộ lính ít nhất,sau đó hồi máu phe ta,tự thân +145sk

Chỉ đề cập những tướng quen thuộc hoặc các tướng skill chung 3 nước còn lại thì skill tướng có thể vào trong game ấn xem trước để đọc bình thường. Info như bản chuẩn không mod

TƯỚNG THẦN
Mốc 1m
Trần Viên Viên = [Sách]Công all 2 lần,team +25sk cùng 100% mưu công,đóng băng trước mặt+xác suất đóng băng thẳng,tự thân +50sk (1m)

Lữ Hậu = [C.Pháp]Công all 1 lần+thẳng 2 lần,team +25sk cùng 100% chiến công,bùa trước mặt+xác suất bùa ngang,tự thân +50sk (1m)

Võ Tắc Thiên =[Vật]Công all 1 lần+ngang 2 lần,team +25sk cùng 100% vật công,choáng hàng sau+xác suất choáng ngang,tự thân +50sk (1m)

Tùy chọn 1 trong 3 con tướng trên, lấy cả 3 thì inbox chi tiết

Mốc 2m 
Đạo Quân.Lão Tử [Phụ Trợ]Hồi máu team 2 lần+50sk+thêm lính,địch -25sk,xác suất thi độc+xác suất choáng thẳng,tự thân +50sk

Mốc 3m
Quế Lăng.Bàng Quyên [Vật+Mưu]Công all 2 lần(200sk)+2 lần thẳng,địch -35sk,team +50sk+tịnh hóa+thủ,xác suất bùa ngang,tự thân tán ca+100sk

Mốc 4m
Binh Hóa.Tôn Tẫn[Chiến+Mưu]Công all 2 lần (300sk)+2 lần ngang,địch -45sk,team +50sk+xác suất nguyệt hồn,xác suất choáng ngang+sau,tự thân điên cuồng+145sk

Mốc 6m
Khương Tử Nha [Tam Hệ]:Công all 3 lần(500sk),địch -60sk,team +60sk+Y Thánh 2 hiệp,Ám Hồn+đào binh,xác suất đóng băng thẳng,tự thân điên cuồng+hút máu+vô ngại cam+145sk

P/s: Tướng nạp chỉ hỗ trợ tốt hơn so với tướng trong game có, không phải tướng kiểu server mod imba (bớt so sánh)

BINH CHỦNG

Một số binh chủng không quá mới nhưng nhắc lại ( vì hình quá nhiều không thể làm chi tiết được,ae tự khám phá)


Huyễn Tinh Kích Vương [Thương Lv6]Công đơn,tự thân Nguyệt Hồn+25sk (up từ 
Băng Kích)

Cực Tinh Mê Cầm [Văn Lv6]Team +30sk,tự thân +35sk ( up từ Băng Cầm)

Long Ngâm Quỷ Pháo [Cung Lv6]Công đơn,địch -50sk,tự thân +tấn công+25sk (up từ Thiên Long Pháo)


Viêm Chùy Thánh Kỵ [Kỵ Lv6]Công đơn không tăng sĩ khí địch,tự thân Nguyệt Hồn+50sk (up từ Bạo Nộ Chùy)


Nguyệt Thần U Liêm [Bộ Lv6]Công đơn,xác suất trước mặt mất sĩ khí,tự thân Nguyệt Hồn+25sk (up từ Hắc Sơn Liêm)

Bộ
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]


 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp


 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]


 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thương
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]


 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Kỵ
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
hiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Cung
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Văn
Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Lưu ý: Nguyên liệu chỉ mang tính tham khảo, có thể khác nho nhỏ. Còn lại không đề cập thì anh em tự khám phá thêm !


QUÝ TỬ

Thiên Chinh 20k Vàng (chỉ có Ngụy có trống) = Đồng đội tăng 85 sĩ khí,địch giảm 20 sĩ khí.
Vô Ngại 50k Vàng = Tăng 25 sĩ khí phe ta,đồng thời rơi vào trạng thái miễn dịch trong 2 lượt.

Loạn Thế Hào Kiệt (3m Vàng) = Hồi máu team+thêm lính,địch không thể hồi máu 2 hiệp,tự thân +50sk

Chấn Kích 200k Vàng

Sách Phản 500k Vàng (skill của Củng Chí)

Quân Lâm 1m Vàng (chỉ có Ngụy có trống) = Tăng đồng đội 85 sĩ khí,giảm 20 sĩ khí địch.Phe ta Tịnh Hoá 2 lượt.

Quỷ Kế 2m Vàng (chỉ Thục Ngô) = [Sách]Công ngang,choáng trước mặt+Âm Hồn,tự thân phản sát thương+145sk


Bát Trận Đồ 2m Vàng (chỉ Ngô Ngụy) = [Sách]Công all,địch -25sk,team +25sk,Hộ Thuẫn lính ít nhất,tự thân +lính ít nhất Nguyệt Hồn,tự thân+Mưu Công


Đại Viêm Đế 2m Vàng (chỉ Thục Ngụy) = [Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch,tự thân +mưu công


Còn lại không đề cập skill linh tinh 5k Vàng/skill ( Anh em chú ý khi luyện auto quý tử, khuyến khích luyện tay giai đoạn 3, luyện free mẹo không mất vàng lỗi quý tử không giải quyết !

1 Nhận xét

 1. ad ơi,mình có thể trao đổi tí việc được không ạ. gmail của mình dnkhanh.0603@gmail.com

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn