Info Ngọa Long S29
GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 300
- Tri kỷ, Vợ cấp tối đa 150
- Trang bị Phục Hi 180
- Long Lệnh có thể up lên Túy Thái Bình

MAP + NGUYÊN LIỆU

  • Thành tựu Mạnh Hoạch-Hàn Huyền = 2 bộ Ứng Long opt 40
  • Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130
  • Thành tựu Hướng Lãng,Tôn Hâm = Đá 150
  • Thành tựu Duyên Châu Khởi Đầu,Loạn Thế Từ Châu,Kỳ Binh Lữ Bố = 3 Set 160 opt 200
  • Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set 170 Opt 300
Farm
- Quân đoàn ở map Mộc Thú = Rương Ám Kim (Có xác suất mở được trang bị Chúc Âm opt 20-40)
- Đá 140 = Hướng Lãng
- Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ
- Đá 160 = Võ Hầu, Phạt Ngô-Quảng Lăng
- Băng Sương = Tư Mã Tuấn, Tư Mã Lượng
- U Minh =  Tư Mã Nghệ, Tư Mã Vĩ
- Ma Ngục = Lục Tốn Hao Đình, Đông Chu Thiên Mộ
- Ngọa Long = Phạt Ngô, Thiên Công-Hoàng Cân


Còn lại thì vô Boss Tháp phang !!!TƯỚNG
Lưu Bị Team +85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hoá+Thủ 2 lượt,xác suất nhục mạ địch

Tôn Quyền Team +85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hoá+Kinh Cúc 2 lượt,xác suất giảm trị liệu địch

Tào Tháo Team +85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hoá+Tán Ca 2 lượt,xác suất Áp Ức địch

Chân Cơ Team +80sk,hồi máu 1 lần+tăng tỉ lệ trị liệu,giảm chiến+vật phòng địch,tự thân +25sk

Hoàng Nguyệt Anh Team +80sk,hồi máu 1 lần+tăng tỉ lệ trị liệu,giảm mưu+vật phòng địch,tự thân +25sk

Đại Kiều Team +80sk,hồi máu 1 lần+tăng tỉ lệ trị liệu,giảm chiến+mưu phòng địch,tự thân +25sk

Trương Hợp [Chiến+Vật]Công thẳng 2 lần+khu tán,xác suất choáng trước mặt,tự thân +pháp công+145sk

Quách Gia [Sách]Công ngang 3 lần,choáng trước mặt,Ám Hồn ngang,tự thân+ít lính phản damage+145sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần+ngang,trước mặt mất sk,bị tấn công chắc chắn phản kích(+25sk), tự thân +50sk+phản kích+hút máu+vật công+thủ

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần,địch -30sk,team +35sk,Hộ Thuẫn lính ít nhất, tự thân Nguyệt Hồn+50sk+Mưu Công

Tôn Sách [Chiến]Công all 2 lần,team +50sk+chiến pháp,xác suất choáng thẳng,tự thân bạo kích

Chu Du [Sách]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 2 lần,thiêu đốt địch,tean +mưu công,tự thân thần binh+50sk

Vương Nguyên Cơ Team +50sk+Nguyệt Hồn+Giải Trừ,tự thân +50sk

Viên Thuật [Sách]Công all,thi độc trước mặt,tự thân +thủ+50sk

Lý Tịnh [Chiến]Công all 2 lần,choáng sau,giảm chiến phòng địch,tự thân chiến pháp+thần binh+50sk

Tần Quỳnh [Vật]Công all 1 lần+thẳng 2 lần,xác suất choáng thẳng,thẳng địch ko thể hồi máu,tự thân hút máu+50sk

Hoắc Khứ Bệnh [Tam Hệ]Công all 200sk 3 lần,xác suất bùa ngang,địch giảm trị liệu 2 hiệp,tự thân tán ca+50sk

P/s: Không đề cập thì như S28


TƯỚNG THẦN
Hằng Nga [Mưu]Công all 2 lần,địch -20sk,55% đóng băng ngang,team +25sk+tán ca,tự thân +200%mưu công+50sk

Dương Tiễn [Vật]Công all 2 lần+thẳng,địch -30sk,65% choáng thẳng,team +30sk+hội tâm,tự thân +200%vật công+50sk

Cửu Thiên Huyền Nữ [Mưu+Chiến]Công all 3 lần(2 lần 200sk),địch -35sk,bùa sau+75% ngang,team +40sk+hồi máu 2 lần, tăng tỉ lệ hồi máu cho ít lính nhất,khu tán địch,tự thân +mưu+chiến+100sk

Thường Hi [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk,địch -40sk,choáng trước+sau,đào binh 25% 2 hiệp,team +50sk+tự hồi phục 2 lượt,tự thân thần binh+145sk

Chân Vũ Đại Đế [Tam hệ]Công all 3 lần 500sk,địch -60sk,100% bùa trước mặt,50% bùa all,địch ko hồi máu 2 hiệp,team +100sk+hút máu 2 hiệp,tự thân điên cuồng+đoạt khí


BINH CHỦNG + QUÝ TỬ
Tương tự như S28

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn