Info Ngoạ Long S24
TỔNG QUÁT
- Một số ví dụ về hoạt động hỗ trợ các thành chủ chu du thiên hạ tam quốc như hình bên dưới

TRANG BỊ 
- Như server không mod ( nhưng mod chỉ số từ đồ 120-180 )
- Thành tựu Gia Cát Đản-Thọ Xuân -Hạ Hầu Uy-Hồ Tuân(3 map) = 6 món Chúc Âm opt 40
- Thành tựu Hướng Lãng - Hán Trung, Tôn Hâm - Hạ Khẩu, Tôn Tú-Hạ Khẩu = 3 bộ Diệt Thế 140 opt 100
- Thành tựu Mạch Hoạch-Hàn Huyền = 2 bộ Ứng Long opt 20

NGUYÊN LIỆU
- Nguyên liệu up binh chủng Ma Ngục, U Minh, Băng Sương ( Boss Tháp hoặc nạp )
- Ma Ngục = Tư Mã Lượng
- U Minh = Tư Mã Nghệ
- Băng Sương = Tư Mã Vĩ
- Thẻ Ngoạ Long = Boss Tháp, Map Trương Đế Ngưu Chữ
- Nghiên Ma Sa - Tinh Thiết = map ẩn gần Gia Cát Đản 180
- Clear 3 map liền kề Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú sẽ được 100v(Ma Ngục, U Minh, Băng Sương)
- Map đánh Quân đoàn có xác suất rớt 500 Vàng ( ăn thua do nhân phẩm ) = Hướng Lãng - Hán Trung, Tôn Hâm - Hạ Khẩu, Tôn Tú-Hạ Khẩu
- Đá 140-150-160 = 3 map farm Vàng
- Đá 160-170-180 boss Tháp

TƯỚNG

Tôn Quyền - Lưu Bị = Team +125sk,địch -30sk,tự thân +30sk

Tào Tháo(có trống) = Team +100sk+35% công,tự thân +30sk,địch -20sk 

Gia Cát Lượng = [Sách]Công all,địch -40sk,team +45sk,xác suất team Nguyệt Hồn

Mã Siêu =  [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,công all 1 lần,xác suất choáng thẳng,tự thân thủ hộ+hồi máu+145sk

Thục Gia Cát Lượng = [Sách]Công all,giảm 50sk địch mỗi lượt,xoá trạng thái xấu+thủ hộ,địch dính Ám Hồn,tự thân +145sk

Thục Mã Siêu = [Vật]Công all 2 lần,công 1 lần 500sk,giảm công địch,tự thân +145sk

Nguỵ Quách Gia = [Sách]Công ngang+thẳng(+Ám Hồn),100% choáng trước mặt,xác suất choáng ngang+thẳng,tự thân +145sk

Ngụy Từ Hoảng = [Chiến]Công thẳng liên tục,giảm chiến phòng thẳng,thêm lính phe ta,tự thân +145sk

Ngô Chu Du = [Sách]Công all+thiêu đốt+Ám Hồn,tự thân thần binh+145sk

Ngô Lỗ Túc = [Sách]Công all 200sk,xác suất đào binh+choáng all,tự thân +50sk

Vô Song Quan Vũ = [Thường]Công thẳng,nhục mạ trước mặt,xác suất choáng thẳng,giảm thủ thẳng địch, tự thân +100% vật công+phản kích+100sk


Vô Song Triệu Vân = [Chiến]Công thẳng 3 lần,giảm chiến phòng trước mặt,xác suất nhục mạ trước mặt+sau,tự thân +145sk

Vô Song Bàng Thống = [Sách]Công đơn 10 lần,tự thân +135sk+Ám Hồn

Vô Song Trương Phi = Cam Ninh = Hạ Hầu Đôn = [Chiến]Công thẳng,địch -150sk,xác suất đào binh all

Vô Song Thái Văn Cơ = [Sách]Hy sinh 50sk bản thân để giảm mưu phòng trước mặt,xác suất team Thiết Bích

Vô Song Từ Hoảng = [Chiến]Công thẳng,giảm chiến phòng+choáng trước mặt,xác suất choáng thẳng,tự thân phản kích+100sk

Vô Song Chu Thái = [Chiến]Công thẳng 2 lần,hạn chế tăng sk+giảm chiến phòng địch trước mặt, xác suất thi độc trước mặt,tự thân +145sk


Vô Song Tào Phi = Vô Song Đổng Thừa [Kế Sách]Công all,đào binh,xác suất choáng all,hồi máu phe ta,tự thân +100sk

Vô Song Nguỵ Duyên = [Chiến+Vật]Công ngang 2 lần,giảm chiến phòng+thủ ngang,xác suất mê hoặc ngang,tự thân +100sk

Niết Bàn.Mao Giới = [Sách]Công đơn,100% choáng trước mặt,xác suất thi độc trước mặt,team Thủ Hộ

Niết Bàn.Y Tịch = [Sách]Công đơn,100% choáng trước mặt,xác suất thi độc+xác suất đào binh ngang

Niết Bàn.Mã Vân Lộc = [Chiến]Công ngang 2 lần,địch -30sk,tự thân bạo kích+pháp công+145sk

Niết Bàn.Chu Trị = [Sách]Công đơn,100% choáng trước mặt,xác suất thi độc trước mặt,xác suất Ám Hồn thẳng

Thượng Tướng Lục Tốn = [Sách]Công đơn,thiêu đốt địch 2 hiệp,tự thân Thần Binh+145sk

Thượng Tướng Bàng Thống = Tuân Úc = [Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân +50sk

Chung Hội = [Sách]Công all 3 lần,địch -mưu phòng,xác suất choáng all,hồi binh lực phe ta,tự thân +100sk

Đặng Ngãi = [Chiến+Sách+Thường]Nhận Loại Bỏ và Tịnh Hóa,sau đó công 500sk không cùng loại 3 lần,tự thân +100sk


Ma Vương Đổng Trác = [Chiến]Công all,đào binh,xác suất choáng ngang,tự thân +50sk

Diêm La Công Tôn Tu = [Vật]Công all 200sk,tự thân +bạo kích+vật công

Ma ThầnLữ Bố = [Chiến]Công all 3 lần,địch -60sk,xác suất choáng thẳng,giảm công địch,tự thân điên cuồng+100sk

Ma●Tiểu Kiều = Hộ thuẫn lính ít nhất phe ta,team +60sk,tự thân +145sk

Ma●Đại Kiều = Hồi máu phe ta 2 lần,team Thủ Hộ+hồi binh,tự thân +75sk

Ma●Triệu Vân = [Chiến]Công thẳng 3 lần,giảm chiến phòng trước mặt,xác suất nhục mạ trước mặt hoặc sau,tự thân +145sk

Ma●Chu Du = [Sách]Công all,địch -20sk,thiêu đốt 2 hiệp,tự thân +85sk

Ma●Chu Thái = [Chiến+Vật]Công thẳng 3 lần(2chiến+1vật),sk địch trước mặt tăng chậm,
giảm chiến phòng thẳng,tự thân +145sk

Ma●Từ Thứ = [Sách]Công all+trúng độc,xác suất nhục mạ,tự thân +100sk

Ma●Sa Ma Kha = [Chiến]Công all,hy sinh binh lực,hồi máu cho team,tự thân điên cuồng+155sk,-25sk địch có sk cao nhất

Ma●Hứa Chử = [Chiến+Vật]Công all,hy sinh binh lực,hồi máu cho team,tự thân Thủ Hộ+145sk

Ma●Tả Từ = [Sách]Công all,xác suất đào binh,xác suất khống chế,tự thân +50sk

Ma●Hoàng Trung = [Vật]Công ít lính nhất+choáng,tự thân tăng vật công+75sk

QH.Trương Tú = [Vật]Công thẳng liên tục,xác suất cao choáng trước mặt,đào binh thẳng,tự thân +145sk

QH.Hứa Du = Công sau+thiêu đốt,đóng băng sau,tự thân +100sk

QH.Viên Thuật = [Sách]Công all,xác suất giảm 25sk địch,xác suất đóng băng,tự thân +50sk

Hùng Bá = [Chiến]Công thẳng 2 lần,trước mặt giảm 70% tăng sk+giảm chiến phòng+thi độc,tự thân +145sk

Thái Văn Cơ = [Sách]Công đơn,hy sinh 50sk bản thân,xác suất thiết bích team

TƯỚNG THÁP
Lữ Động Tân = [Sách]Team +85sk,tự thân +35sk,team Thủ Hộ,xác suất Hộ Thuẫn 2 hiệp

Hà Tiên Cô = [Sách]Team +85sk,tự thân +35sk

Lam Thải Hòa = [Sách]Công đơn,hi sinh binh lực để choáng trước mặt,tự thân +110sk+Nguyệt Hồn

Tào Quốc Cữu = [Sách]Công sau,hi sinh binh lực để choáng sau địch,tự thân +110sk+Nguyệt Hồn

TƯỚNG THẦN

1m - Tài Nữ. Chiêu Cơ = [Sách]Công all,địch -40sk,hồi máu phe ta,team +50sk,tự thân +50sk,xác suất phe ta Thiết Bích

2m - Đông Lai.Thái Sử Từ = [Vật]Công thẳng 3 lần,địch -60sk,xác suất choáng thẳng,tự thân Thiết Bích+100sk

3m - Tây Lương.Mã Siêu = [Chiến]Công all 2 lần+thẳng 200sk 1 lần,địch -70sk,100% choáng thẳng,tự thân +chiến pháp+hút máu+200sk,team +50sk

4m - Nhạn Môn.Trương Liêu = [Chiến]Công all 3 lần 300sk,địch -80sk,100% choáng ngang,xác suất choáng thẳng,xác suất khiến địch không thể hồi lính,team +50sk,tự thân điên cuồng+200sk

6m - Hán Hiến Đế = [Tam Hệ]Công all 6 lần 500sk,địch -600sk,đóng băng all 2 hiệp,địch -100sk liên tục 2 hiệp, hồi máu team+thủ hộ,giảm all thủ địch,tự thân hộ thuẫn +công 3 hệ+500sk

BINH CHỦNG
Man Hoang Chùy (Cung binh up lên từ tinh không) : Công đơn, không sợ kế sách , xác suất gây các hiệu ứng choáng , sĩ không phấn chấn , áp chế
.
Hoàng Cân Lực Sĩ (Kỵ up lên từ Diêm Long Kỵ): Chiến pháp cao, công all vật lý, team +30sk thanh tẩy hiệu ứng phe mình cùng hiệu ứng có lợi team địch, tự thân +30sk.

Thần Binh Nham Giáp (Bộ binh up lên từ Trì Pháp Quan) : Công vật lý ngang xác suất choáng ngang , xác suất thấp tự thân + team nhận vô ngại cam 2 hiệp.

Diệt Thần Long Pháp (Văn up lên từ Lôi Thần) : Không ngại chiến pháp, công thẳng kèm thiêu đốt, tự thân +30sk cùng nguyệt hồn.

Ma Vương Đổng Trác (Bộ binh up lên từ Lôi Binh) : Kế sách công all khiến địch bị thiêu đốt + âm hồn, tự thân +100sk cùng vô ngại cam 30 hiệp.

Ma Vương Lữ Bố (Thương binh up lên từ Thi Ma) : Công đơn vật 1 lần trước mặt + ngẫu nhiên chiến pháp công đơn 2 lần trên đường thẳng, xác suất choáng thẳng, tự thân +50sk cùng vô ngại cam 30 hiệp.

Bắc Đẩu Tiên Binh (Thương binh up lên từ Linh Thương) : Công all tự thân +50sk , địch -5sk cùng đào binh 5%, tự thân nguyệt hồn.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn