INFO NGOẠ LONG S25
www.ngoalongvn.com

CHUNG
- Thành chính cấp 285
- Quân Ấn được tăng chỉ số gấp đôi

MAP + NGUYÊN LIỆU
- Thành tựu Mạnh Hoạch - Hàn Huyền 2 set Ứng Long opt 20
- Thành tựu Mộc Thú(Khó), Thọ Xuân(Khó) = 2 set Chúc Âm opt 50
- Thành tựu Thiên Phạt Trận(Khó) = Set 130 opt 50
- Thành tựu Duyên Châu Khởi Đầu,Loạn Thế Từ Châu,Kỳ Binh Lữ Bố = 3 Set 160 opt 200

- Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân-Lạc An = Đá up trang bị 130
- Thành tựu Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú = Đá up trang bị 140
- Thành tựu Hướng Lãng(Khó), Quan Vũ-Bóng(Khó) = Đá up trang bị 150
- Thành tựu Thế Lực Võ Hầu(Khó), Ma Vương Đổng Trác(Khó) = Đá up trang bị 160
- Thành tựu Lữ Bố Tấn Công(Khó), Phụng Tiên Quy Thiên(Khó) = Đá up trang bị 170
- Thành tựu Giải Vây Bạch Mã(Khó), Tôi Chúa Đoàn Viên(Khó), Kế Sách Liêu Đông(Khó) = Đá up trang bị 180

- U Minh = Mộc Thú(Khó), Thọ Xuân(khó)
- Băng Sương = Thiên Phạt(Khó), Tư Mã Lượng
- Ma Ngục = Hướng Lãng(Khó), Quan Vũ Bóng(Khó)

Farm
- Đá 140 = Hướng Lãng
- Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ
- Đá 160 = Thế Lực Võ Hầu(Khó), Ma Vương Đổng Trác(Khó)
Còn lại thì vô boss Tháp Thế Giới phang

TƯỚNG + THÁP
Như S22 bổ sung thêm tướng Tím mới đổ bộ

Củng Chí = [Kế Sách]Khống chế đơn 1 lượt,xác suất khống chế thẳng,tự thân +100sk


Phan Chương - Tào Nhân - Trương Bao = [Chiến]Công all,địch -40sk,giải trừ hiệu ứng xấu phe ta

Chân Cơ - Hoàng Nguyệt Anh - Đại Kiều = [Sách]Hồi máu team và +80sk,tăng tỉ lệ trị liệu

Trương Hợp = [Chiến]Công thẳng,khu tán,tự thân +300% Pháp Công+145sk

Triệu Vân = [Chiến]Công thẳng,giảm pháp phòng thẳng,tự thân +tấn công+145sk

Chu Thái = [Chiến]Công thẳng,áp chế sk thẳng địch,tự thân +pháp công+145sk+thiết bích 1 lượt

Văn Ương = [Chiến]Công thẳng 3 lần,địch -25% pháp phòng all,tự thân hồi máu+50sk

Hoa Hùng = [Vật]Công ngang 500sk,tự thân +vật công

TƯỚNG THẦN
1m Văn Chiêu.Chân Cơ = [Sách]95sk ra skill,hồi máu team+bản thân 1 lần, team thủ hộ+25sk,bùa trước mặt,tự thân +50sk

2m Kinh Châu.Hoàng Trung = [Vật]90sk ra skill,công thẳng 1 lần 200sk+4 lần ngẫu nhiên,team +lợi nhẫn+30sk,xác suất choáng thẳng,tự thân bạo kích+kinh cúc+100sk

3m Dương Bình.Nhạc Tiến = [Chiến]85sk ra skill,công all 2 lần 300sk+ngang 2 lần,35% choáng ngang,địch -15% chiến phòng,team +40sk+pháp công,tự thân thần binh+145sk

4m Bá Vương.Tôn Sách = [Chiến+Vật]80sk ra skill,công all 3 lần 300sk,team +50sk +tán ca+xác suất nguyệt hồn,choáng trước mặt+25% choáng all,địch nhận ám hồn thẳng,tự thân điên cuồng+hút máu+150sk

6m Triệu Tử Long = [Tam Hệ] 50sk ra skill,công all 6 lần 500sk,45% choáng all,địch -20% thủ,team +80sk+tịnh hoá,tự thân điên cuồng+miễn dịch+200sk

P/s: Tướng thần giúp hỗ trợ đi map tốt hơn + kết hợp tướng sẵn trong gam. Không phải kiểu tướng cân team one hit, lưu ý !!!

QUÝ TỬ
Info như S22 chỉ thêm skill tím Cũng Chí (3m vàng) = [Kế Sách]Khống chế đơn 1 lượt,xác suất khống chế thẳng,tự thân +100sk


BINH CHỦNG
Bộ
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]


 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thương
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Kỵ
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
hiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Cung
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Văn
Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn