Info Ngọa Long S20


GIỚI THIỆU
- Tri kỷ max level 150
- Nhà chính max cấp 275
- Tri kỷ tìm nhanh từ 1-15
- Update nhiều tướng mới bên dưới, trang bị 180


NGUYÊN LIỆU
- Ma Ngục + U Minh: Map Hướng Lãng-Hán Trung, Nhường Ngôi-Tư Mã Viêm
- Băng Sương Thạch:  Man Hoang-Tư Mã Lượng,Tư Mã Nghệ

TRANG BỊ
- Cập nhật trang bị level 180

Một số map đã được chỉnh sửa thành tựu ( nhằm hỗ trợ mem so với bản gốc )
- Mạch Hoach-Man Di + Hàn Huyền-Kinh Nam: Thành tựu 2 set Ứng Long opt 15- Set Chúc Âm ( khoảng 2-3 map cho )
- Đá 130-140-150 trải dài các map- 5 map Tôi Chúa Đoàn Viên, Ngộ Sát Tiên Nhân, Ô Sào-Quan Độ, Y Phụ Lưu Biểu, Mưu Sĩ-Ký Châu: Thành tựu 5 bộ trang bị level 180 opt 200 - 5 map cuối: Thành tựu 5 bộ trang bị level 180 opt 300

BINH CHỦNG
Như S17
Một số binh chủng mới xem tại link sau > https://docs.google.com/document/d/1R0hGYcm8jxfTywqUYu2INo7x06hOb17bjEyJEPcvNyo/edit?usp=sharing


QUÝ TỬ
- Tương tự S17 nhưng có đôi chút chỉnh sửa giá


Thần Quỷ Kế = Bát Trận Đồ = Đại Viêm Đế = 2m Vàng  

Quân Lâm = 1m vàng

Các skill còn lại linh tinh 10k-20k Vàng như S17, cái gì lạ thì inbox ad hỏi lại giá skill

TƯỚNG

Ai chưa chơi lần nào thì đọc info 👉 S17 gần nhất, có liên quan S20

Tào Tháo + Tôn Quyền + Lưu Bị Team +85sk,địch -20sk,team +Tịnh Hóa 2 lượtChu Du [Kế Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch 3 hiệp,tự thân +150% Mưu Công


Gia Cát Lượng [Sách]Công all,team +25sk,địch -25 sk,bản thân+ngẫu nhiên phe mình Nguyệt Hồn 2 hiệp,tự thân +60% Mưu Công,ngăn 1 lần sát thương cho lính ít nhất


Quách Gia [Sách]Công ngang,choáng trước mặt,tự thân +145k và Bạo Phát,bản thân phản sát thương

Trương Giác: [Sách]Công all 3 lần,choáng ít lính nhất,tự thân +50sk

Chân Cơ:  Hồi máu team và +80sk
Văn Phượng Khanh = Hạo Thiên = [Sách]Công đơn,giảm 100% công 1 hiệp,team +Thủ Hộ,hồi máu bản thân,hồi máu lính ít nhất 2 lần,tự thân +50skLữ Bố [Chiến]Công ngẫu nhiên 3 lần,xác suất khống chế ngang,tự thân +200% pháp công+Điên Cuồng+50skTư Mã Du, Trương Ninh, Vương Nguyên Cơ, Tư Mã Ý, Hoa Hùng tháp thí luyện ( tựa S17 )

Các Tướng tiêu biểu sẽ ghi chú ra, vì game rất nhiều Tướng không thể viết hết được, còn lại chờ anh em khám phá thêm 🤗 🤗

TƯỚNG TÍM

Hoàng Trung = Tôn Thượng Hương = [Vật]Công lính ít nhất,tự thân +tất cả công+bạo kích+145sk 

Từ Hoảng [Chiến]Công all,30% choáng all,tự thân +145sk


Lục Tốn [Sách]Công đơn,thiêu đốt địch 2 hiệp(hệ số cao hơn trước),tự thân +200% Mưu Công+Thần Binh+145sk


Chu Nhiên [Chiến+Sách]Công ngang 3 lần,tự thân Vô Ngại+145sk

Chu Thương [Thường]Công all 1 lần,công đơn 3 lần

Bàng Thống = Tuân Vực [Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn
Tào Phi = Vương Doãn = [Sách]Công all,hồi máu bản thân,đào binh all 10%
Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân Thiết Bích+Vô Ngại 1 lượt,bạo kích 4 lượt,tăng 200% vật công

TƯỚNG NẠP  $$$


Tướng 2m - Cố Ung - [Sách]90sk ra skill,công ngang,70% đóng băng 1 hiệp,tự thân hồi 100skTướng 3m - Hạ Hầu Uyên - [Chiến]85sk ra skill,công thẳng 500sk+60% choáng,địch -20% chiến phòng,hồi máu ít lính nhất 2 lần,tự thân +200% Chiến+145sk


Tướng 4m - Quan Vũ - [Vật]80sk ra skill,công thẳng 2 lần+giảm 40% thủ vật,trước mặt mất sĩ khí, tự thân +20% tất cả thủ+phản kích+hút máu 40%+50sk+250% Vật


Tướng 6m - Tư Mã Ý - [Sách]75sk ra skill,công all 2 lần,đóng băng all 2 hiệp,địch -200sk,địch -40% mưu phòng, team +50sk,tự thân Thần Binh+300% Mưu+100sk
P/s: Các tướng nạp đều mạnh hơn so với bản gốc, chỉ số dame, xác suất hiệu ứng đều hơn. Lưu ý tướng hỗ trợ để đi khỏe trong map hơn, ai có thắc mắc là tướng nạp mà sao không end game được thì là lỗi do người chơi không biết phối hợp !!!


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn