INFO NGỌA LONG S19

GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 308
- Update thêm nhiều map mới, trang bị mới lạ
- Nhiều tướng, binh chủng mới
TRANG BỊ, TÀI NGUYÊNĐổng Doãn-Thiên Thủy, Đế Vị-Tư Mã Viêm: N.Liệu 2 (Xác suất: Hoàng Thạch,Nghiên Ma Sa,Tinh Thiết,Hỏa Nham)


Vương Hồn-Thành Dương: N.Liệu 1 (Xác suất: Diệm Thương,Hỏa Châu,Chân Hỏa Phù)

Thiếu Đế-Bắc Mang + Mộng Hồi Danh Nhân - Thánh Linh

Rương Ngọc Thanh: 3 map Hán Thất

Bồ Đề: 3 map Hán Thất + Thảo Đổng Lạc Dương

Kim Mao Khuyển: 2 map Mộng Hồi

Vãng Sinh Thạch: Ngũ Đấu Mễ Giáo

Bổ Thiên Thạch: Trần Đậu Thân Vẫn

Kim Thuỷ Phù: Trường An-Mạnh Đức

Hỗn Độn(Thủ) : Tư Mã-Ám Độ, Đổng Doãn-Thiên Thủy, Gia Cát-Thọ Xuân
Hỗn Độn(Công): Nam Đẩu Bắc Đẩu, Đinh Nguyên-Hán Mạt,

Chân Long Thạch: Gia Cát Đản-Tho Xuân

Trình tự đồ đạc cho ai chưa biết: Ngọc Thanh > Thượng Thanh > Thái Thanh > Bích Thanh > Khai Thiên > Sáng Thế

TƯỚNG

Lăng Hạo Thiên [Tam Hệ]80sk ra chiêu,công all 3 lần 300sk,công tiếp 3 lần 200sk,địch -60sk,team +60sk,xác suất choáng đơn,xác suất choáng all,xác suất bản thân +500% Vô Úy,hút máu,điên cuồng,Vô Địch

Văn Phượng Khanh [Tam Hệ]80sk ra chiêu,công all,địch -60sk,team +150sk,đào binh 25%,xác suất bùa,đóng băng,hồi máu 2 lần,team +thủ,hộ thuẫn 1 hiệp

Tứ Di.Cốt Tiến [Vật]Công ngang 4 lần,công all 2 lần 300sk,xác suất choáng ngang,địch -60sk,team +50sk, xác suất 20 lần bạo kích,xác suất quyết chiến hàng ngang địch,tự thân +thủ và phản kích

Tứ Di.Phí Sạn [Sách]Công 4 lần sk cao nhất,công all 2 lần,địch -70sk,team +90sk,2 lần xác suất choáng sk cao nhất,tự thân +200sk

Thục Hán.Quan Tác [Vật+Chiến]Công vật thẳng 4 lần,công chiến thẳng 4 lần,xác suất đóng băng+choáng thẳng, tự thân +300sk,phản kích,phản sát thương,xác suất 10 lần bạo kích,xác suất hút máu

Vũ Khúc.Tôn Sách [Vật+Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần 300sk,địch -60sk,xác suất choáng all,xác suất team Nguyệt Hồn,team +100sk+500% vật+500%chiến,xác suất bản thân 30 lần bạo kích,Vô Địch 2 hiệp,tự thân phản bạo

Vũ Khúc.Chu Thái [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần 300sk,địch -40sk,xác suất choáng thẳng,xác suất sk địch tăng chậm,team +500% chiến pháp,xác suất 30 lần bạo kích,xác suất thiết bích,tự thân phản kích+500sk

Vũ Khúc.Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần,địch -60sk,giảm all thủ địch,đóng băng trước mặt,đào binh 20% thẳng địch,team +900% chiến pháp,xác suất thẳng địch mất máu,tự thân hút máu+300sk

Vũ Khúc.Trương Hợp [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần,địch -40sk,xác suất 30 lần bạo kích,xác suất giảm chiến phòng, xác suất bùa thẳng 2 hiệp,tự thân hút máu,bạo kích,phản kích+500sk

Vũ Khúc.Quan Vũ [Vật]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần,địch -60sk,choáng trước mặt,xác suất giảm công địch,team +900% vật,tự thân phản kích,hút máu+300sk

Vũ Khúc.Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần 300sk,địch -40sk,xác suất đóng băng thẳng,xác suất giảm chiến phòng địch,xác suất giảm all thủ,xác suất 30 lần bạo kích,xác suất loại trừ,xác suất vô địch,tự thân +500sk

Niết Bàn.Tư Mã Du skill như cũ ( tăng chỉ số cơ bản của tướng )

Diệu Thủ.Hoa Đà [Hỗ Trợ]Team +Y Thánh hồi máu 6 lần,team +Hộ Thuẫn,xác suất thiết bích ngẫu nhiên team,xác suất Thi Độc+choáng thẳng 2 hiệp

Tào Ngụy Tào Hồng [Vật]Hàng ngang công kích, đóng băng hàng ngang quân địch, bắn ngược quân địch 600% tổn thương,tăng lên tự thân phản kích cùng vô địch trạng thái,hồi phục tự thân 300 sĩ khí,xác suất bạo kích

Tôn Ngô.Hoàng Cái  [Chiến]Thẳng tắp công kích,mê hoặc thẳng tắp quân địch, bắn ngược quân địch 600% tổn thương,tăng lên tự thân phản kích cùng loại trừ trạng thái,hồi phục tự thân 300 sĩ khí,xác suất bạo kích

Tôn Ngô.Gia Cát Cẩn [Sách]Công 10 lần,địch -200sk,hồi máu 3 lần,team +Hộ Thuẫn,xác suất đóng băng lính ít, xác suất Thiết Bích ngẫu nhiên,xác suất team Vô Ngại Cam,team +100sk+Mưu Công

Thục Hán.Tương Uyển [Sách]Công 10 lần,địch -200sk,hồi máu 3 lần,xác suất team Hút Máu+Kích Nộ,xác suất choáng địch sk cao nhất, xác suất Thiết Bích ngẫu nhiên,team +100sk+Mưu Công

Tào Ngụy.Trần Quần [Sách]Công 10 lần,địch -200sk,hồi máu 3 lần,xác suất choáng sau,75% team +N.Hồn, xác suất Thiết Bích ngẫu nhiên,phản sát thương 600%,team +100sk+Mưu Công

Ngụy Hoàng.Tào Tháo [Vật Chiến]Công all 4 lần,hồi máu 3 lần,địch -80sk,30% choáng all,giảm 49% thủ thường+chiến phòng địch, team 75% hút máu 35%,team +500% Chiến+200sk

Thục Hoàng.Lưu Bị [Vật Sách]Công all 4 lần,hồi máu 3 lần,địch -80sk,30% choáng all,giảm 49% thủ thường+mưu phòng địch,team Nguyệt Hồn+700% Mưu+700% Vật+200sk

Ngô Hoàng.Tôn Quyền [Chiến Sách]Công all 4 lần,hồi máu 3 lần,địch -80sk,30% choáng all,giảm 49% chiến+mưu phòng địch, phản 700% sát thương,team +500% Mưu+500% Chiến+200sk


TƯỚNG THÁP

Hùng Vương [Tam Hệ]Công all 6 lần,địch -100sk,xác suất bùa 2 hiệp,xác suất thi độc,xác suất giảm all thủ địch, đào binh 20%,xác suất 20 lần bạo kích,hồi máu team 3 lần,tự thân và team +200sk


TƯỚNG THẦN

Tả Từ [Sách]Công all 2 lần,địch -30sk,choáng địch trước mặt,đào binh 15%,team +20sk,tự thân +100% mưu công+100sk

Băng Cam Thị [Sách]Công all 3 lần,địch -40sk,team xác suất 12 lần bạo kích 2 hiệp,xác suất đóng băng địch 2 hiệp,xác suất giảm thêm 30sk địch,team +60sk,tự thân +100sk


Tân Hiến Anh [Tam Hệ]Công đơn 6 lần,công all 3 lần 200sk,địch -60sk,giảm 30% all thủ địch,đào binh 20%,xác suất thi độc, 60% bùa 1 hiệp,30% xác suất 20 lần bạo kích,team +100skTrương Xuân Hoa [Tam Hệ]Công đơn 8 lần,công all 3 lần 300sk,địch -80sk,đào binh 25%,giảm 40% all thủ địch, 80% bùa 3 hiệp,45% xác suất 25 lần bạo kích,team Nguyệt Hồn+65% thủ+150skDiệu Thủ Hoa Đà Hồi máu team 6 lần+Y Thánh+Mộ Binh+Hộ Thuẫn 3 hiệp,giảm all thủ địch,thiết bích ngẫu nhiên team,xác suất choáng all 2 hiệp,team +Yêu Thuẫn+200sk
Thần.Cam Ninh [Tam Hệ]Công all 6 lần 300sk,địch -600sk,địch -20% thủ,sk địch giảm 60% 3 hiệp,khu tán địch,bùa all 3 hiệp,giảm 70% trị liệu địch, 55% giải trừ team,team +50% thủ+Vô Ngại Cam 2 lượt,team 25 lần bạo kích,bản thân 300% điên cuồng,team Nguyệt Hồn+200sk,tự thân +500sk

QUÝ TỬ

Tựa S18

Hành Y Tế Thế (4m Vàng)  [Phụ Trợ]Cho phe ta Y Thánh hồi máu 3 lần,xác suất choáng thẳng,xác suất Thiết Bích lính ít nhất,team +50sk


Chư Tà Bất Xâm (5m VàngCông all 3 lần,địch -50sk,hồi máu 3 lần,team +50sk+miễn dịch 1 hiệp

BINH CHỦNG
Info tựa S18... Cập nhật thì hình bên dưới Lôi Đình Thần Kỵ [Kỵ Binh C8]Công đơn 6 lần,địch -120sk,choáng đơn,team Hộ Thuẫn 3 hiệp,bản thân Kích Nộ+65sk,team +35skMộng Hồi Ma Ảnh★  [Bộ Binh C8]Công đơn sau 2 lần,địch -50sk,giảm mưu công all địch,xác suất cao choáng sau,75% tự thân +mưu công,tự thân +75sk,team +25sk


Nam Đẩu Thần Cổ Choáng đơn,hồi máu 4 lần,team +100sk,team Thủ Hộ 3 hiệp,tự thân thiết bích+Nguyệt Hồn,team thiết bích

Update ngày 20.04.2019
Thần Hồn Sứ Giả > Liệt Cốt Lang Vương  [Bộ Binh C8]Công đơn 6 lần,đóng băng trước mặt,75% team +Hộ Thuẫn+Nguyệt Hồn,team +50sk

Bắc Đẩu Thần Binh > Bắc Đẩu 1,2,3,4★
Bắc Đẩu 4★: [Tiên Thương Binh C8★]Đào binh 70%,địch -100sk,55% choáng all,giảm trước mặt 999sk,55% team N.Hồn,tự thân +Thủ+N.Hồn+300sk+xác suất 65% hút máu 25%,team +50skPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn