INFO S21


GIỚI THIỆU CHUNG

- Update thêm tướng mới
- Các hộp quà theo cấp trong kho được chỉnh theo hướng ưu đãi cho mem nhiều hơn
Buôn Hồn Tướng nhiều nhất ở cấp 180 và 215


MAP
Gia Cát Đản-Thọ Xuân thành tựu 10k Vàng
1.   Đế Vi-Tư Mã Viêm thành tựu 30k Vàng

TRANG BỊ , TÀI NGUYÊN
Update nâng cấp vật phẩm
 • Chân.Thế Thuyết Tân Ngữ > Siêu.Thế Thuyết Tân Ngữ
 • Chân.Tam Thao Lục Lược > Siêu.Tam Thao Lục Lược
 • Chân.U Minh Bạch Hổ > Siêu.U Minh Bạch Hổ
 • Chân.Mộng Hồi Thao Lược Kiếm >Siêu.Mộng Hồi Thao Lược Kiếm
 • Chân.Mộng Hồi Phần Thiên Kiếm > Siêu.Mộng Hồi Phần Thiên Kiếm
 • Chân.Mộng Hồi Tàn Ảnh Thú > Siêu.Mộng Hồi Tàn Ảnh Thú
 • Sáng Thế Dục Huyết Nhận > Sáng Thế★Dục Huyết Nhận
 • Sáng Thế Dục Huyết Giáp > Sáng Thế★Dục Huyết Giáp
 • Sáng Thế Dục Huyết Thú > Sáng Thế★Dục Huyết Thú
 • Sáng Thế Dục Huyết Văn > Sáng Thế★Dục Huyết Văn
 • Sáng Thế Dục Huyết Cấp > Sáng Thế★Dục Huyết Cấp
 • Sáng Thế Dục Huyết Thuẫn > Sáng Thế★Dục Huyết Thuẫn
 • Sáng Thế Huyền Sinh Phù > Sáng Thế★Huyền Sinh Phù

Còn lại tham khảo thêm info S19: http://info.ngoalongvn.com/2019/04/info-ngoa-long-s19.html

TƯỚNG
Ngô. Lục Tốn (tháp 132): [Sách]Công all 1 lần + thẳng 3 lần, giảm 25% mưu phòng và -60sk, thiêu đốt địch, xác suất 45% bạo kích 3 lần, tự thân +300% mưu công + Thần Binh + 200sk.Ngụy. Từ Hoảng (tháp 132): [Chiến]Công all 3 lần + đơn 1 lần, giảm 25% chiến phòng và -60sk, xác suất đóng bang all 3 hiệp, xác suất 45% bạo kích 3 lần, tự thân 300% chiến công + thủ + 200sk.Thục. Mã Siêu (tháp 132): [Vật]Công all 3 lần, giảm 25% vật phòng và -60sk, xác suất choáng all 3 hiệp, xác suất 45% bạo kích 3 lần, 85% điên cuồng + hút máu, tự thân +300% vật công + 200sk.Trương Nhiệm [Chiến]Công all 200sk 4 lần,địch -40sk,65% choáng sau,xác suất choáng thẳng,xác suất 3 lần bạo kích,team +50sk,tự thân miễn dịch 1 lần sát thương+150% Chiến+50sk

Gia Cát Đản [Sách]Công all 2 lần,ngẫu nhiên 2 lần,địch -200sk,xác suất choáng sau 2 hiệp,thẳng địch cuồng loạn, giảm mưu phòng địch,hồi máu team +Thủ Hộ+75sk,tự thân 100% Mưu+25sk

P/s: 2 tướng đầu game ko nên lên ( đã nerf )

TƯỚNG CHUNG THÁP
Viên Thuật (tháp 131): [Sách] Công all 3 lần, thi độc 3 hiệp, choáng trước mặt kèm 30% choáng thẳng, địch -50sk, hồi máu team 1 lần + 30sk + nguyệt hồn, tự thân +100sk cùng 300% Mưu Công.Đệ Nhất Yêu Cơ. Đắc Kỷ: [Vật] 85sk ra skill, công all 300sk 3 lần, địch -60sk, khu tán địch, 100% bùa trước mặt, 65% bùa thẳng, team +300% Ma Nhận + 50sk, hồi máu 2 lần, tự thân +150% Vật Công + 100sk.


 Thương Vương Thụ. Trụ Vương: [Chiến] 80sk ra skill, công all 400sk 3 lần, địch -80sk, khu tán địch, 80% bùa ngang, team +300% Ma Binh cùng thủ hộ + hồi binh 2 lượt, team +50sk, tự thân +100sk.TƯỚNG THẦN

Tả Từ [Sách]Công all 2 lần,địch -40sk,choáng địch trước mặt,đào binh 20%,team +25sk,tự thân +100% mưu công+100sk ( đã được sửa lại so với S19 )


Còn lại thần tướng như S19

QUÝ TỬ + BINH CHỦNG
1.     Skill Chư Tà Bất Xâm ( Công all 3 lần,địch -50sk,hồi máu 3 lần,team +50sk+miễn dịch 1 hiệp ) giảm từ 5m vàng còn 3m5 vàng khi học

2.    Skill Hành Y Tế Thế ( [Phụ Trợ]Cho phe ta Y Thánh hồi máu 3 lần,xác suất choáng thẳng,xác suất Thiết Bích lính ít nhất,team +50sk ) giảm từ 4m giảm còn 3m5 vàng khi học và các skill 4m khác giảm còn 3m5


Xem info S19 + S18


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn