Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S59

Info Ngọa Long S59

www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU

- S59 theo tỉ lệ 6 chuẩn - 4 mod

- Tri kỷ/Vợ cập nhật cấp 200

THÀNH TỰU - MAP - NGUYÊN LIỆU

Đã chỉnh thành tựu tới map 270, sau đó tính tiếp

Đá 120 farm ở Boss Tháp Thế Giới

Khá dài nên mạn phép khỏi ghi, xem trong game là được rồi

Lưu ý: Luôn luôn xóa cache trình duyệt khi tạo nhân vật đầu game hoặc sau bảo trì để tránh lag kho, nhận thành tựu, mua đồ trong shop bảo vật....

Làm theo hướng dẫn

Hướng dẫn dùng Coowon Tháng 6-2021 (ngoalongvn.com)

TƯỚNG

📘 NGỤY

Quách Gia [Sách]Công ngang(Ám Hồn)+đơn 2 lần(choáng),tự thân+200% mưu công+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Toả Binh),tự thân+200% pháp công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng+khu tán,tự thân+200% pháp công+145sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,tự thân hồi máu+50sk

📙 NGÔ

Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+200% mưu công

Tôn Sách [C.Pháp]Công all,phe ta+50sk+20% Tán Ca+20% điên cuồng

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng(áp chế sĩ khí),tự thân+200% pháp công+145sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân+50sk

📗 THỤC

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần,team+30sk,Nguyệt Hồn bản thân+ít lính,tự thân+200% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân phản kích(+25sk)+hút máu+200% vật công

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng(-30% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk

Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,Hộ Thuẫn đồng đội ngẫu nhiên,tự thân+50sk

📕 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -25sk,phe ta hồi máu+Tịnh Hoá 2 lượt

Chu Hoàn Hạ Hầu Uyên Mã Siêu [Chiến]Công thẳng 2 lần 500sk(40% choáng),hồi máu ít lính,tự thân thủ hộ+200% pháp công+145sk

Bàng Thống-Tuân Vực-Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công ngẫu nhiên 5 lần(ám hồn,khu tán),team nguyệt hồn,tự thân+200% mưu công+hội tâm+145sk

Lỗ Túc Từ Thứ Giả Hử [Kế Sách]Công all 2 lần(xác suất Ám Tế)+công ít lính(-50sk),tự thân+200% mưu công+50sk

Y Tịch Chu Trị Mao Giới [Sách]Công đơn+choáng+thi độc,tự thân thủ hộ

Tào Thực Tiểu Kiều Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ phe ta+Nguyệt Hồn

Phan Chương Trương Bao Tào Nhân [C.Pháp]Công all -40sk kèm khu tán địch

Cam Ninh Hạ Hầu Đôn Trương Phi[C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt

Đại Kiều Chân Cơ Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta+tăng trị liệu

Hàn Đương Trương Nghi Trần Thái [C.Pháp]Công sau+choáng+Ám Hồn+đào binh 5 lượt

Tôn Kiên Ngụy Diên Tào Chương [Chiến]Công all(-40% pháp phòng)+ngang,tự thân+200% pháp công+50sk

Công Tôn Tu [Thường]Công all,tự thân bạo kích+200% vật công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+65% tấn công,địch -30% tấn công,xác suất mê hoặc địch 2 lượt

Lữ Bố [C.Pháp]Công all+sau+ngẫu nhiên 2 lần(xác suất sợ hãi),tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần(-30sk,giảm 20% thủ địch),xác suất giảm 100% tấn công địch sk cao nhất,tự thân Tịnh Hóa+200% Tán Ca+100sk

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta+25sk,hộ thuẫn 2 lượt cho đồng đội ngẫu nhiên

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+70sk,team hộ thuẫn+Nguyệt Hồn,khu tán địch,tự thân+100sk

Thẩm Phối [Sách]Hồi máu team 2 lần+tăng trị liệu 3 lượt,xác suất hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+50sk

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng 2 lần(-30sk,nhục mạ),tỉ lệ thiết bích team 1 lượt,tự thân thiết bích+100% vật công+50sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+khu tán+choáng,tự thân+150% mưu công+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all -20sk(giảm trị liệu,Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

Ba Tài [Kế Sách]Công ngang 2 lần(-30sk,thiêu đốt),team hồi máu 1 lần,tự thân hút máu+nguyệt hồn+100% mưu+50sk

Phí Sạn [Kế Sách]Công trước mặt 3 lần(-50% tấn công,cướp hết sk),tự thân Nguyệt Hồn+150% mưu công

Phan Phượng [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,tự thân hút máu+150% pháp công+145sk

Đinh Nguyên [C.Pháp]Công all địch 2 lần,tự thân thần binh+150% pháp công+50sk

Đổng Trác [C.Pháp]Công all 2 lần,tự thân thần binh+150% pháp công+thủ hộ 2 lượt+145sk

Tỏa Nô [C.Pháp]Công ngang 3 lần(-30% pháp phòng),tự thân vô ngại+150% pháp công+145sk

Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+10sk,phe ta Thần Ngự+Hộ Thuẫn 2 lượt

Văn Sính [Chiến]Công all,hồi máu phe ta+25sk,tự thân Nguyệt Hồn

Cao Lãm [Thường]Công all,phe ta hồi máu+25sk+150% vật công,tự thân+50sk

Chu Nhiên [Chiến+Sách]Công ngang 3 lần,tự thân vô ngại+145sk

Chu Thương [Thường]Công all+đơn 3 lần

Chúc Dung [Thường]Công all+2 lần ngẫu nhiên,phe ta+15% tán ca,tự thân+200% vật công+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,-20% vật phòng all,tự thân+200% vật công+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all 3 lần(tỉ lệ ngủ say 1 lượt),team hồi máu 1 lần,đồng đội+30sk,tự thân quyết chiến+200% vật+100sk

Nhan Lương [C.Pháp]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+100% pháp công+145sk

Các thứ khác từ từ viết... toàn dâng sẵn tận họng, không tìm tòi

TƯỚNG THẦN

300💧
Phan Kim Liên [Sách]Công all 2 lần(-25sk),địch -10sk 2 lượt,bùa trước mặt,đồng đội+50sk,
team hồi máu 4 lần+tăng tỉ lệ hồi máu,tự thân+100sk

Cam Thị [Sách]Công all 2 lần(-25sk,-40% công),đóng băng sau,đồng đội+50sk,team hộ thuẫn,tự thân+100sk

💧 Điểm tích được sau khi chuyển khoản qua Fanpage

QUÝ TỬ

Đế Hồn(6m Vàng) [C.Pháp]Công all -40sk,30% khu tán địch

Hổ Khiếu(6m Vàng) [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,25% choáng trước mặt

Thi Độc(6m Vàng) [Kế Sách]Công đơn+choáng+thi độc,tự thân thủ hộ

BINH CHỦNG

Băng Cầm ⚔️ Cực Tinh Mê Cầm ⚔️ Thiên Âm Cầm ⚔️ Kỳ Cổ Thủ
Băng Hồ ⚔️ Thiên Ngoại Linh Hồ ⚔️ Ảo Tâm Mị Hồ ⚔️ Vũ Nữ
Thiên Lôi Sứ ⚔️Tích Lịch Ma Sư
Băng Giáp ⚔️ Bá Cự Khải
Băng Thương ⚔️ Băng Phách Ngự Thương ⚔️ Dung Ma Thương
Bạo Nộ Chùy ⚔️ Viêm Chùy Kỵ ⚔️ Lôi Đình Chùy
Băng Cung ⚔️ Tuyết Vực Cung ⚔️️ Xích Dực Cung ⚔️ Tử Mạch Cung
Băng Cung ⚔️ Xích Giáp Cuồng Nỏ

Đọc binh chủng gốc sv cũ S52 Info Ngọa Long S52 (ngoalongvn.com)
Info Ngọa Long S59 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 22:06 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.