Info Ngọa Long S47

Giới Thiệu Chung

- Server bám sát bản chuẩn gốc không mod

- Thành chính cấp 300

- Tri kỷ, Vợ cấp 180

- Khắc Văn 45Thành Tựu/Trang Bị/Nguyên Liệu

Hoàng Cân-Khúc Dương/Đổng Trác-Trường An: Vài món tím để leo map đầu game

Viên Thuật-Vương Lãng: Trang bị Hải Tặc cấp 60 opt 20

Lưu Chương-Thành Đô: Trang bị Tím cấp 80 opt 20

Mạnh Hoạch-Dị Nhân: Trang bị Cam cấp 100 opt 20

Hàn Huyền-Kinh Nam: Trang bị Ứng Long opt 40

Đinh Nguyên: Trang bị Chúc Âm opt 40

Gia Cát-Thọ Xuân: Đá 140 và farm Diêu Quang Thạch

Đổng Doãn-Thiên Thủy: Trang bị Thần Hoàng 130 opt 80

Đế Vị-Tư Mã Viêm/Tư Mã Lượng: Thành tựu 5k ng liệu up Tướng

Lạc Thiên Quan-Tư Mã Tuấn: Đá 150

Kinh Châu Cổ-Quan Vũ: Trang bị Chúc Âm opt 150

Lục Tốn-Chiến Trường: Đá 160

Đông Chu Thiên Mộ: Trang bị Diệt Thế opt 200

Lạc Dương-Ma Vương: Trang bị cấp 150 opt 250

Hạ Phi Chiến-Phụng Tiên: Trang bị cấp 150 opt 300

Hán Tân Thủy Tặc: Thành tựu 35k Vàng

Hạ Khẩu Hải Tặc: Thành tựu 100(Ma U Băng),5(Tuyết Linh Hà), 5k nguyên liệu

Ô Lâm Hải Tặc: Đá 170, 30k Vàng

P/s: Chú ý xóa cache trình duyệt trước khi tạo nhân vật/lag kho/nhận thành tựu. Vì Server mod lại quà nhận cho anh em dễ thở so vớ gốc, nên có thể sẽ lag với anh em mạng yếu

🎅🎅🎅TƯỚNG🎅🎅🎅

📙 ĐÔNG NGÔ

Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk,giải trừ 2 đồng đội ngẫu nhiên,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt+Tán Ca 3 lượt

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk(thiêu đốt sau+ngẫu nhiên địch),đồng đội+15sk,tự thân+75sk+300%(chiến sách)

Tôn Kiên [Chiến]Công ngang+giảm pháp phòng địch,công all thêm 1 lần,tự thân+50sk

Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần+thiêu đốt,tự thân+200% mưu công

Tôn Sách [Chiến]Công all,phe ta+50sk,phe ta Tịnh Hóa+tăng tấn công 2 lượt

Chu Thái [Chiến]Công thẳng+áp chế sĩ khí địch,tự thân+145sk+hộ thuẫn 1 lượt

📗 THỤC HÁN

Lưu Bị [Hỗ Trợ]Hồi binh lực 2 lượt bản thân+ngẫu nhiên trong team,đồng đội+85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt+Tán Ca 3 lượt

Khương Duy [Tam Hệ]Công 2 lần ít lính nhất+công all,xác suất 75% hộ thuẫn phe ta,tự thân+50sk+40% chiến pháp

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all -25sk,phe ta+25sk,tự thân+nhiều sk nhất Nguyệt Hồn,Hộ Thuẫn lính ít nhất,tự thân+60% mưu công

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng+giảm pháp phòng,tự thân+145sk+15% tán ca

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân+thủ+hút máu+phản kích tăng 25sk+100% vật công

📘 TÀO NGỤY

Tào Tháo [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk,khu tán thẳng,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt+Tán Ca 3 lượt

Từ Hoảng [Chiến]Công all,xác suất choáng,tự thân+145sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,giảm 40% trị liệu địch,tự thân hút máu+50sk+15% tán ca

Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân phản sát thương+145sk

Trương Hợp [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân+300% pháp công+145sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng,xác suất Tỏa Binh,tự thân+145sk

📕 KHÁC

Từ Thứ [Kế Sách]Công all 2 lần,công sk cao nhất(-50sk),30% nhục mạ,đồng đội+15sk,phe ta thủ hộ,tự thân+50sk

Lỗ Túc [Kế Sách]Công all 2 lần,công sk cao nhất(-50sk),30% nhục mạ,xác suất 75% hộ thuẫn team,tự thân+50sk+100% mưu công

Giả Hử [Kế Sách]Công all 2 lần,công sk cao nhất(-50sk),30% nhục mạ,địch dính độc 5 hiệp,đào binh 1%,tự thân+50sk

Phượng Khanh-Hạo Thiên [Kế Sách]Công đơn -100% tấn công,phe ta thủ hộ,hồi máu bản thân+ít lính 2 lần,tự thân+50sk

Văn Sửu [Chiến]Công 5 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân+100% pháp công+145sk

Củng Chí [Kế Sách]Công đơn(khống chế 1 lượt),tự thân+100sk

Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính nhất+choáng,tự thân+145sk+bạo kích+tán ca

Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân thần binh+145sk+150% mưu công

Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công ít lính nhất 5 lần+Âm Hồn,tự thân+100sk

Tào  Thực-Giản Ung-Tiểu Kiểu Đồng đội+60sk,tự thân+145sk,25% giải trừ phe ta

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta,tăng tỉ lệ trị liệu

Hạ Hầu Uyên-Mã Siêu-Chu Hoàn [Chiến]Công thẳng 500sk,xác suất choáng,hồi máu cho ít lính nhất 2 lần,tự thân+50% pháp công+145sk

Trương Phi-Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt

Cố Ung-Tuân Du-Mã Lương [Kế Sách]Công ngang -25sk,75% đóng băng 1 lượt,tự thân+50sk

Tào Nhân-Phan Chương-Trương Bao [Chiến]Công all -40sk,80% khu tán địch

Tư Mã Du Khu tán địch,-40% công của địch sk cao nhất,phe ta+25sk,tự thân miễn dịch+100sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau+choáng+Âm Hồn+đào binh,giảm thủ toàn thể địch 10%,tự thân giải trừ

Trương Giác [Kế Sách]Công all 3 lần+choáng sk cao nhất,tự thân+50sk

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần(giảm mưu phòng 2 lượt),hồi lính phe ta,tự thân+50sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính nhất+choáng,tự thân+50sk+200% mưu công

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(địch -15sk,hiệu quả trị liệu giảm 90% 2 lượt,Ám Hồn),tự thân+50sk

Văn Ương [Chiến]Công thẳng 3 lần+giảm pháp phòng,tự thân+50sk+hồi lính

Lữ Bố [Chiến]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất gây Sợ Hãi,tự thân+50sk+điên cuồng+250% pháp công

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+65% tấn công,địch -25% tấn công,xác suất mê hoặc 2 lượt,giải trừ ít lính+sk cao nhất phe ta

Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công+giải trừ+hồi lại 1 ít máu

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công 3 lần 500sk,tự thân+100sk+miễn dịch+tịnh hóa+40% tán ca

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta+25sk+hộ thuẫn 3 lượt

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần+công ít lính nhất(khu tán),tự thân+145sk+thủ hộ+200% pháp công

📒 TƯỚNG THÁP

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+bạo kích+200% vật công

Vương Nguyên Cơ Đồng đội+25sk,phe ta Nguyệt Hồn,tự thân+50sk

Trương Tinh Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân+50sk+Thiết Bích 1 lượt

Tào Tiết [Thường]Công ít lính nhất+choáng,tự thân+145sk+bạo kích+tán ca

Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công ít lính nhất 5 lần+Âm Hồn,tự thân+100sk

Tả Từ [Kế Sách]Công all 2 lần(giảm 40% mưu phòng,địch -50sk)+công đơn(khu tán),phe ta Tịnh Hóa,tự thân hồi máu+145sk

🔥 Cách kiếm được Nguyên Liệu up tướng dành cho anh em chơi free S47

https://www.facebook.com/ngoalongbvn/posts/796009734303033

🔥 Tìm hiểu về tích điểm chuyển khoản

https://docs.google.com/document/d/1kcv-IQ68yeVcNIjXkj5mLLQNXwaScnUg-JwUOJNp9q0/edit

⚠️LƯU Ý: Một số tướng Tím được code thêm Nội Tại bên VNG (có thể sẽ không hoạt động,lỗi báo về admin để fix hoặc bỏ đi phần đấy)

QUÝ TỬ

2m Vàng 
Hổ Khiếu: [Chiến] Công thẳng 2 lần -150sk,30% choáng trước mặt
Xua Đuổi: [Hỗ Trợ] Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk

1m Vàng
Hành Thích: [Chiến] Công sau,khiến địch vào trạng thái Hỗn Loạn và Âm Hồn.

350k Vàng
Thực Tâm: [Sách] Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc,tự thân Thủ Hộ 2 lượt

BINH CHỦNG

Chú ý: Binh chủng up lên(dùng Tuyết Liên.....) sẽ tăng chỉ số, lần sau up cùng con đó chỉ đổi skin đổi hình ảnh cho đẹp

<!--Thương-->

Trấn Ngục Thương up lên Viêm Long Điện

Linh Diệm Tử Sĩ up lên Ác Hỏa Tướng

Băng Kích up lên Huyễn Tinh Vương/Không Trọng Kích (2 skin,chỉ số,skill như nhau)

Băng Thương up lên Băng Phách Ngự Thương/Dung Ma Thương (2 skin,chỉ số,skill như nhau)

<!--Cung-->

Băng Nỏ up lên Xích Giáp Cuồng Nỏ

Truy Mệnh Ma Hồn up lên Đoạt Hồn Ảnh Ma

Thiên Long Pháo up lên Long Khiếu Pháo

Băng Cung up lên Tuyết Vực Cung/Xích Dực Cung/Mạch Linh Cung

<!--Văn-->

Ngục Hỏa Thần Phán up lên Hồng Liên Phán Quan

Thiên Lôi Sứ up lên Tích Lịch Ma Sư

Băng Cầm up lên Cực Tinh Mê Cầm/Thiên Âm Cầm

Băng Hồ up lên Thiên Ngoại Linh Hồ/Ảo Tâm Mị Hồ

<!--Bộ-->

Băng Chùy up lên Huyền Băng Chùy

Cô Hành Giả up lên Liệt Cốt Man Vương

Hắc Sơn Liệm up lên Nguyệt Thần Liêm

Trấn Ngục Giáp up lên Cửu U Băng Giáp

Trảm Phong Vệ Sĩ up lên Hao Vũ Kiếm Thánh

Băng Giáp up lên Phách Cự Băng

<!--Kỵ-->

Trấn Ngục Kỵ up lên Huyết Dực Vệ Kỵ

Tử Điện Kỵ up lên Bôn Lôi Trọng Kỵ

Băng Kỵ up lên Bạch Kim Thánh Kỵ/Tử Kim Long Kỵ

Bạo Nộ Chùy up lên Viêm Chùy Kỵ/Lôi Chiến Chùy

CÁCH UP BINH CHỦNG GỐC 

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn