Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S46

 INFO NGỌA LONG S46
www.ngoalongvn.com


👍 THÀNH TỰU/TRANG BỊ/NGUYÊN LIỆU
Thành tựu Hoàng Cân/Đổng Trác: Trang bị Hải Tặc lv20 opt 30
Thành tựu Viên Thuật-Vương Lãng: Trang bị Hải Tặc lv60 opt 40
Thành tựu Lưu Chương-Thành Đô: Trang bị Hải Tặc lv80 opt 50
Thành tựu Gia Cát-Thọ Xuân: Đá 130
Thành tựu Hoàng Hạo-Thiên Phạt: Đá 140
Thành tựu Đổng Doãn: Bộ trang bị Thần Hoàng 130 opt 150
Thành tựu Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú: Tổng 15 viên(Tuyết Liên,Linh Chi,Hà Thủ Ô)
Thành tựu Tư Mã Viêm Chiến: Chúc Âm opt 180
Thành tựu Quan Vũ: Thần Hoàng opt 200
Thành tựu Duyện Châu Chiến: Diệt Thế opt 250
Thành tựu Viên Môn Xạ Kích: Đồ 160 opt 350
Thành tựu Hán Tân Thủy Tặc: 30k Vàng
Thành tựu Hạ Khẩu Hải Tặc: 60k Vàng
Thành tựu Ô Lâm Hải Tặc: 500 Ma Ngục,U Minh,Băng Sương,5(Tuyết Liên,Linh Chi,Hà Thủ Ô)

❌ Xóa cache trước khi tạo nhân vật S46, quay Bộ Doanh, nhận thành tựu/Tiêu Phí... nếu thấy lag kho, kiểm tra bằng cách mua 1 món bằng bạc vào kho thì hãy nhận
❌ Các vật phẩm khác có thể vào boss THÁP THẾ GIỚI farm, không dùng quý tử khi đi map Thủy Quân (sẽ ko load dc chiến báo)

🎃🎃🎃             TƯỚNG            🎃🎃🎃

📘     TÀO NGỤY

    Ngụy Đế.Tào Tháo [Tam Hệ] Công all 3 lần(-25sk) + ít lính nhất 3 lần, đồng đội+85sk, team hồi máu + thần binh, tự thân hút máu+50sk.

    Quỷ Kế.Quách Gia [Kế Sách] Công all 3 lần + ngang 2 lần (ám hồn), địch trước mặt choáng + địch hàng ngang -50sk, tự thân +200% mưu công + điên cuồng + 50sk

    Quỷ Kỵ.Trương Liêu [C.Pháp] Công all 4 lần + thẳng 2 lần, thẳng địch -50sk, thẳng địch tỏa binh + ám hồn, tự thân nhận hút máu + 200% chiến pháp + 50sk

    Hổ Si.Hứa Chử [Thường] Công ngang 2 lần sau đó công all 4 lần (lần cuối hi sinh lính gây dame cực mạnh), giảm 10% thủ vật toàn thể, phe ta +25sk + hồi máu 1 lần, tự thân + 50sk + bạo kích

    Thần Ngưu.Từ Hoảng [Chiến + Vật] Công all 4 lần + nhiều sk nhất 4 lần đào binh 15%, phe ta +50sk + ít lính nhất hồi máu 1 lần, tự thân thần binh + quyết chiến + 50sk.

    Lạc Thần.Chân Cơ [Kế Sách] Phe ta hồi máu 3 lần + 80sk + tăng hiệu quả hồi máu 2 hiệp + phản kích , địch -25sk , tự thân nhận vô ngại cam + 50sk

    Man Lực.Điển Vi [Thường] Công all 4 lần + trước mặt 4 lần, địch đào binh 10% thẳng + all -25sk, ít lính nhất mộ binh, tự thân bạo kích + hút máu + 50sk

    Ngụy Hầu.Lạc Tiến [Vật] Công all 3 lần + thẳng 3 lần (công 500sk 1 lần), địch thẳng giảm 50% trị liệu, tự thân thiết bích + tịnh hóa + 50sk

    Quỷ Nhãn.Hạ Hầu Đôn [C.Pháp] Công all 4 lần + thẳng 2 lần (-50sk) + ít lính nhất 4 lần (-150sk), all địch giảm 30% chiến pháp, tự thân +200% chiến pháp + quyết chiến + 50sk

    Tiêu Hầu.Giả Hử [Kế Sách] Công all 4 lần + sk cao nhất 4 lần, địch -25sk + xác suất 50% nhục mạ, thi độc trước mặt, tự thân + 50sk + 200% mưu công + bạo kích

    Ma Sư. Tuân Du [Kế Sách] Công ngang 3 lần + đơn thể trước mặt 3 lần (đóng băng), địch ngang giảm 30% công + giảm 30sk, phe ta +25sk, tự thân +50sk + mộ binh

📙     ĐÔNG NGÔ

    Ngô Đế.Tôn Quyền [Tam Hệ] Công all 3 lần(-25sk)+ít lính nhất 3 lần,đồng đội+85sk,team hồi máu+bạo kích,tự thân thần ngự+50sk

    Xích Viêm.Chu Du [Kế Sách] Công all 3 lần + thẳng 2 lần, toàn thể địch thiêu thương + thẳng giảm 30% mưu công, tự thân bạo kích + nguyệt hồn + 50sk.

    Bá Thần.Tôn Sách [C.Pháp] Công all 4 lần + ít lính nhất 4 lần, toàn thể địch -25sk + ít lính nhất -50sk, phe ta +50sk, tự thân +200% chiến pháp + điên cuồng + 50sk

    Ngô Thần.Hoàng Cái [Thường] Công all 4 lần + ngang 2 lần, địch ngang - 15% vật phòng, phe ta + 25sk + ít lính nhất hộ thuẫn, tự thân vô địch + 50sk

    Liệt Viêm.Lục Tốn [Kế Sách] Công all 4 lần + đơn thể trước 4 lần, thiêu đốt trước mặt + thi độc, tự thân nhận thần binh + 200% mưu công + 50sk

    Đồng Tước.Đại Kiều [Kế Sách] Phe ta hồi máu 3 lần + 80sk + tăng hiệu quả hồi máu 2 hiệp  + nguyệt hồn, địch -25sk, tự thân hộ thuẫn 2 hiệp + 50sk

    Đông Ngô.Lữ Mông [Chiến + Mưu] Công all 4 lần (-25sk) + đơn thể phía sau 4 lần giảm 20% thủ, ít lính nhất hộ thuẫn 2 hiệp, tự thân điên cuồng + phòng thủ 30% + 50sk

    Võ Hoàng.Tôn Kiên [Chiến] Công all 3 lần + ngang 3 lần (công 500sk 1 lần), ngang địch - 15% chiến phòng, tự thân + quyết chiến + 200% chiến công + 50sk

    Hùng Sư.Cam Ninh [C.Pháp] Công all 4 lần + thẳng 3 lần (-150sk) giảm 15% chiến phòng, tự thân +200% chiến pháp + quyết chiến + 50sk

    Hiền Sư.Lỗ Túc [Kế Sách] Công all 4 lần +  trước mặt nhất 4 lần, xác suất 50% nhục mạ, hồi máu ít lính nhất 1 lần, tự thân + 50sk + 200% mưu công + tịnh hóa

    Thừa Tướng. Cổ Ung [Kế Sách] Công ngang 3 lần + đơn thể trước mặt 3 lần (đóng băng), địch ngang giảm 30% công + giảm 30sk, phe ta +25sk, tự thân +50sk + mộ binh

📗     THỤC HÁN

    Thục Đế.Lưu Bị [Tam Hệ] Công all 3 lần(-25sk)+ít lính nhất 3 lần,đồng đội+85sk,team hồi máu+tịnh hóa,tự thân hộ thuẫn+50sk

    Thần Toán.Gia Cát Lượng [Kế Sách] Công all 4 lần, toàn thể địch -25sk, phe ta +50sk, ít lính nhất + bản thân nhận mộ binh 2 hiệp, tự thân +50sk + 200% mưu công

    Võ Thánh.Quan Vũ [Thường] Công all 4 lần + ngang 2 lần, ngang địch -50sk,nhục mạ trước mặt, tự thân +200% vật công + hút máu + phản kích + kích nộ 25sk + 50sk.

    Kỵ Thần.Mã Siêu [C.Pháp] Công all 3 lần + thẳng 3 lần, địch thẳng -15% pháp phòng, hồi máu ít lính nhất phe ta 1 lần, tự thân thần binh + bạo kích + 50sk

    Ngân Long.Triệu Vân [C.Pháp] Công all 4 lần + thẳng 2 lần, địch trước mặt thi độc + giảm 30% chiến pháp thẳng , tự thân 200% chiến pháp + điên cuồng + 145sk

    Kỳ Nữ.Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách] Phe ta hồi máu 3 lần + 80sk + tăng hiệu quả hồi máu 2 hiệp + giải trừ, địch -25sk, tự thân +50sk + thêm lính 2 hiệp + 50sk

    Thục Hán.Khương Duy [Vật + Sách] Công all 4 lần (-25sk) + ít sk nhất 4 lần, toàn thể địch giảm 10% vật phòng, phe ta +25sk + ít lính nhất mộ binh, tự thân vô địch + 50sk

    Bách Lý.Hoàng Trung [Thường] Công all 3 lần + nhiều sk nhất 4 lần (công 500sk 2 lần) ám hồn, tự thân + bạo kích + hút máu + 50sk

    Thần Uy.Trương Phi [C.Pháp] Công all 4 lần + ngang 3 lần (-150sk) nhận ám hồn, tự thân + 200% chiến pháp + thần binh + 50sk

    Kỳ Mưu.Từ Thứ [Kế Sách] Công all 4 lần + ít lính nhất 4 lần, địch -25sk + xác suất 50% nhục mạ + giảm toàn thể địch 10% mưu phòng, tự thân + 50sk + 200% mưu công + thần binh

    Bạch Mi. Mã Lương [Kế Sách] Công ngang 3 lần + đơn thể trước mặt 3 lần (đóng băng), địch ngang giảm 30% công + giảm 30sk, phe ta +25sk, tự thân +50sk + mộ binh

📕     TRUNG LẬP

    Hà Bắc. Thẩm Phối [Hỗ Trợ] Phe ta +25sk + hồi máu 1 lần + xác suất 40% hộ thuẫn hiệp, ít lính nhất hồi máu 1 lần, tự thân nguyệt hồn + 50sk.

    Tuyên Đế. Tư Mã Ý [Tam Hệ] 90sk ra skill -  Công all 3 lần (-25sk)+ ít lính nhất 3 lần, khu tán + đào binh 15% ít lính nhất, phe ta + 50sk + mộ binh (cả bản thân), tự thân nhận điên cuồng + 50sk.

    Tinh Thông. Đặng Ngãi [Tam Hệ] Công all 3 lần (công 500sk giảm dần) + ngang 3 lần, địch ám vân 25sk, tự thân + tán ca 200% + điên cuồng + 50sk

    Truyền Kỳ. Chung Hội [Kế Sách] Công all 4 lần, phe ta + 50sk + hồi máu 2 lần, địch giảm 15% mưu phòng + giảm 30% mưu công, tự thân bạo kích + mưu công 200% + 50sk.

    Ma Thần. Lữ Bố [C.Pháp] Công all 4 lần + ngẫu nhiên 3 lần 500sk, địch -45sk + tỏa binh không thể hồi máu 2 hiệp, tự thân nhận điên cuồng + 250% chiến pháp + 50sk.

    Viêm Long. Văn Ương [C.Pháp] Công all 4 lần + ngang 3 lần, toàn thể địch -10% phòng thủ, ít lính nhất hồi máu 2 lần, tự thân + bạo kích + hút máu + 50sk.

    Tề Vương. Tư Mã Du [Hỗ Trợ] Công all + khu tán + giảm 25sk + ám hồn tất cả địch trong 30 hiệp, phe ta + 50sk + hồi máu, tự thân + 50sk.

    Ma Vương. Đổng Trác [Vật + Chiến] Công all 4 lần + ngang 1 lần 500sk, địch -25sk + phá khí mỗi lượt công sẽ giảm thêm 15sk, tự thân nhận phản kích + hút máu + 50sk.

    Kiều Man. Chúc Dung [Vật] Công all 3 lần + đơn thể 3 lần, toàn thể địch -15% vật phòng + giảm trị liệu 50%, phe ta +25sk + tán ca 150% (cả bản thân), tự thân bạo kích + 50sk.

📒     TƯỚNG THÁP

    Chiêm Tinh.Lý Ý [Chiến + Mưu] 90sk ra skill -  Công all 4 lần, địch -40sk + áp ức, phe ta + 25sk + kích nộ 25sk, tự thân nhận thần binh + bạo kích + 50sk


    Ngư Lương.Bàng Công [Tam Hệ] 90sk ra skill - Công all 3 lần + ngang 3 lần, giảm all 15% thủ, tự thân tịnh hóa + tán ca 200% + 50sk.


    Bà Triệu [Mưu] 90sk ra skill -  Công all 2 lần + thẳng 1 lần, địch ám vân thẳng -15sk, phe ta + 25sk + hồi máu 2 lần, tự thân hộ thuẫn + 50sk.


   Trần Bình Trọng [Chiến + Vật] 90sk ra skill -  Công all 4 lần, đoạt sk địch trước mặt + giảm 70% công, phe ta + 25sk, tự thân tịnh hóa + quyết chiến + 50sk.


    An Dương Vương [Tam Hệ] 90sk ra skill -  Công all + ngang + thẳng lần lượt 6 lần, địch -25sk + ru ngủ địch trước mặt, phe ta + 25sk + điên cuồng (cả bản thân), tự thân + 50sk.
💰💰     TƯỚNG THẦN    💰💰 
💲 150 điểm tích nạp

    Mỹ Nhân.Ngu Cơ [Tam Hệ] [Tam Hệ] 90sk ra skill - Công all 3 lần + sau 3 lần choáng + thi độc địch đơn phía sau, toàn thể địch -30sk + giảm 40% công kích, phe ta + 50sk + tăng tỉ lệ hồi máu + thần ngự, tự thân nguyệt hồn + 50sk.


    Hoàn Tân.Hạ Cơ [Tam Hệ] 90sk ra skill - Công all 3 lần + ít lính nhất 3 lần bùa đơn sk cao nhất, toàn thể -30sk + ám vân 25sk, phe ta +50sk + hồi máu 3 lần, tự thân thủ hộ 40% + 50sk


💲  300 điểm tích nạp

    Nữ Đế.Võ Tắc Thiên [Chiến + Mưu] 90sk ra skill - Công all 4 lần ( 2 lần 500sk) + thẳng 4 lần, bùa trước mặt + xác suất 45% bùa thẳng, toàn thể -40sk + ám hồn 30 lượt, phe ta +50sk, tự thân thần binh + 250% công +100sk


    Thánh Gióng [Chiến + Vật] 90sk ra skill - Công all 4 lần ( 2 lần 500sk) + thẳng 4 lần, choáng trước mặt + xác suất 45% choáng thẳng, toàn thể địch -40sk + giảm 20% thủ, phe ta +50sk, tự thân điên cuồng + 250% công + 100sk


    Nam Hoa Lão Tiên [Vật + Mưu] 90sk ra skill - Công all 4 lần (2 lần 500sk) + thẳng 4 lần, đóng băng trước mặt + xác suất 45% đóng băng thẳng, toàn thể địch -40sk + đào binh 10%, phe ta +50sk, tự thân bạo kích + 250% công + 100sk
📓 BINH CHỦNG
Cách up xem lại binh chủng gốc bên dưới
💥    <!-- BỘ BINH Lv7 -->

<!-- Cơ. Mộc Ngưu -->


    Mộc Ngưu Trận : Công ngang 1 lần khiến địch giảm 30% chiến pháp, phe ta +45sk, tự thân hút máu + 25sk.

<!-- Ma.Cửu Tiêu -->
 

    Độc Xà TiêuCông all + ngang (Vật + Mưu), phe ta mộ binh 15%, tự thân +75sk + thần binh

<!--Thần.Kiếm Vệ-->


    Long Thần Kiếm : Công all+thẳng chiến pháp+khu tán,tăng phe ta 25sk,tự thân tăng 100% chiến pháp+45sk

💥  <!-- THƯƠNG BINH Lv7-->

<!--Cơ.Hàn Vệ-->


    Hàn Kỵ Ảnh : Công all + thẳng (vật + mưu), phe ta kinh cúc 150%, tự thân bạo kích + 75sk.

<!--Thần.Tử Vệ-->


    Ám Tử Phong : Công all + ngang + thẳng (tam hệ), phe ta hồi máu 1 lần, tự thân tán ca 100% + 75sk

<!--Ma.Lam Vệ-->


    Lôi Phong Kích : Công all + ngang (Vật + Chiến) khiến địch ám hồn 5 hiệp, tự thân nguyệt hồn + 75sk


💥<!-- KỴ BINH Lv7 -->

<!--Thần.Bạch Kỵ-->


    Đoạn Hà Trảm : Công all + ngang (chiến pháp), ngang địch giảm 10% chiến phòng, phe ta +25sk, tự thân tăng điên cuồng + 45sk

<!--Ma.Kỳ Lân-->


    Hỏa Ngục Trảm : Công all + thẳng vật công, phe ta kích nộ 25sk, tự thân nguyệt hồn + quyết chiến + 75sk.

<!--Cơ.Ma Mút-->


    Địa Tượng Trận : Công thẳng 1 lần, địch trước mặt giảm 30% vật công, phe ta +45sk, tự thân thủ hộ 30% + 25sk

   💥 <!-- CUNG BINH Lv7 -->

<!--Cơ.Viêm Xa-->


    Thạch Hỏa Trận : Công ngang 1 lần, địch trước mặt giảm 30% mưu công + thiêu đốt, phe ta +45sk, tự thân nguyệt hồn + 25sk.

<!--Ma.Trùng Vương-->


    Phệ Trùng Pháo : Công thẳng + ngang 2 lần địch giảm 10% vật phòng, phe ta +25sk, tự thân tăng bạo kích + 45sk.

<!--Thần.Long Nỏ-->


    Xa Long Pháo : Công thẳng 2 lần + ngang (Vật + Mưu),  tự thân tịnh hóa + 100% vật công + 75sk.

💥 <!-- QUAN VĂN Lv7 -->

<!--Ma.Đổng Trác-->


    Cuồng Ma Lôi : Công all + đơn 3 lần, địch ngang giảm 10% mưu phòng, phe ta + 25sk, tự thân tăng thần binh + 45sk

<!--Thần. Xích Cổ-->


    Hổ Lôi Trận : Công thẳng 1 lần, phe ta +45sk + 30% thủ, tự thân 25sk + nguyệt hồn.

<!--Cơ.Cửu Vĩ-->


    Hắc Thiên Hỏa : Công ngang (-50sk) + thẳng 2 lần mưu công (-50sk), tự thân + 100% mưu công + hút máu + 75sk
Info Ngọa Long S46 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 22:54 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.