INFO NGỌA LONG S40

GIỚI THIỆU
- Nhà chính cấp 300 theo bản chuẩn không mod
- Tri kỷ, Vợ giờ có thể nâng cấp lên lev 180
- Võ Hồn 50

MAP/NGUYÊN LIỆU/THÀNH TỰU
- Hoàng Cân-Khúc Dương, Đổng Trác-Trường An,Công Tôn Toán-Giới Kiều  (nhớ làm thành tựu lấy vài món Tím chạy map)
Viên Thiệu-Quan Độ: Thành tựu đồ Hải Tặc opt 25
- Hàn Huyền-Kinh Nam: Thành tựu đồ Ứng Long opt 40
- Biên Cương-Tây Khương: Thành tựu đồ Chúc Âm opt 50
- Quân đoàn Biên Cương: Farm Chúc Âm opt 50-80
- Tư Mã-Ám Độ, Đổng Doãn-Thiên Thủy: Thành tựu đá up trang bị lv140
- Đinh Nguyên: Thành tựu đồ cam opt 25
- Gia Cát Đản-Thọ Xuân: Thành tựu Diêu Quang Thạch, đá up trang bị lv130
- Hoàng Hạo-Thiên Phạt: Đá up trang bị lv130
- Hướng Lãng-Hán Trung: Thành tựu đồ Diệt Thế opt 150
- Tôn Tú: Thành tựu 100 (Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
- Clear Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú: 100 (Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
- Tư Mã Viêm: Thành tựu đá up trang bị lv150
- Ma Vương Giáng Lâm: Thành tựu bộ Hỗn Độn opt 200
- Đông Chu Thiên Mộ,Võ Hầu-Bát Trận Đồ,Phạt Ngô-Quảng Lăng Chiến: Farm Ma Ngục,U Minh,Băng Sương
- Duyện Châu-Loạn Thế: Thành tựu đá up trang bị lv160
- Tôi Chúa Đoàn Viên: Thành tựu 1 bộ 170 opt 250
- Ngọa Long Xuất Sơn: Thành tựu 1 bộ 150 opt 300
- Thành tựu 3 map Hải Tặc

📣 Trước khi tạo nhân vật xóa cache trình duyệt để nhận hộp quà cấp 1 📣 Nguyên liệu gì không đề cập thì vào boss tháp thế giới phang
📣 Khi nhận thành tựu (nếu sv đang đông, thì nên xóa cache, mua 1 món bằng bạc ở cửa hiệu nếu vào kho thì là kho không lag, rồi nhận thành tựu, tương tự như clear map 100%)
📣 Clear cache trình duyệt cho đến khi mua được đồ vào kho rùi hãy nhận thành tựu
📣 Uy danh mở hộp quà cấp 2 và 3 là được 1m uy danh
📣 Đổi Vàng, VIP 10 hệ thống tự động cập nhật

TƯỚNG
Tào Tháo Đồng đội +95sk,khu tán thẳng,địch -20sk,đồng đội +40% công kích,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Lưu Bị Đồng đội +95sk,hồi máu phe ta,địch -20sk,đồng đội +40% công kích,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Tôn Quyền Đồng đội +95sk,giải trừ+Nguyệt Hồn lính ít nhất,đồng đội +40% công kích,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Viên Thiệu Hồi máu phe ta+25sk+hộ thuẫn 3 lượt+4% thủ hộ

Ma●Đổng Trác[Chiến]Công thẳng 2 lần,gây sát thương bản thân,tự thân +30% thủ hộ+145sk+215% pháp công,công tiếp ít lính nhất+khu tán

Khương Duy [Tam Hệ]Công 2 lần lính ít nhất(vật sách)+công all(chiến),75% hộ thuẫn phe ta 2 hiệp,tự thân +40% pháp công+50sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,giảm 40% trị liệu địch,tự thân điên cuồng+15% tấn công+50sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk kèm thiêu đốt,thiêu đốt ngẫu nhiên địch 1 hiệp, đồng đội +15sk,tự thân+mưu công+pháp công+75sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công 3 lần 500sk,hồi máu phe ta,tự thân +40% tấn công+tịnh hóa+loại bỏ+100sk

Vương Nguyên Cơ Đồng đội +25sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Công Tôn Tu [Vật]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta +60% công,địch -24% công kích,xác suất mê hoặc

Lữ Bố [Chiến]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất gây sợ hãi,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk

Tư Mã Chiêu [Sách]Công all+Ám Hồn,địch -15sk,giảm 90% trị liệu,tự thân +50sk

Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +200% pháp công+145sk

Văn Sửu [Chiến]Công 5 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân +250% pháp công+145sk

Trương Giác [Sách]Công all 3 lần,choáng lính sk cao nhất,tự thân +50sk

Mã Lương/Cố Ung/Tuân Du [Sách]Công ngang -25sk,65% đóng băng 1 lượt,tự thân +50sk


Hoa Đà [Sách]Hồi lính ít nhất+20sk+thủ hộ,hồi máu phe ta,tự thân +145sk

Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh-Đại Kiều [Sách]Hồi máu phe ta,đồng đội +80sk,tăng tỉ lệ trị liệu

Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực Đồng đội +60sk,tự thân +145sk,25% giải trừ phe ta

Y Tịch-Mao Giới-Chu Trị  [Sách]Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc 2 lượt,tự thân thủ hộ 2 lượt

Chu Du [Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch,tự thân +150% mưu công

Tôn Sách [Chiến]Công all,phe ta +50sk,phe ta Tịnh Hóa+tăng tấn công 2 lượt

Tôn Kiên [Chiến]Công ngang(giảm pháp phòng),công all(xác suất 500sk),tự thân +50sk

Quách Gia [Sách]Công ngang,choáng trước mặt+Âm Hồn,tự phân phản sát thương

Từ Hoảng [Chiến]Công all,20% choáng,tự thân +145sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng,xác suất Tỏa Binh 2 lượt,tự thân +145sk

Trương Hợp [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân +300% pháp công+145sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all,phe ta +25sk,địch -25sk,tự thân+sk cao nhất phe ta Nguyệt Hồn,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +mưu công

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng,giảm 40% pháp phòng,tự thân +25% tấn công+145sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,nhục mạ trước mặt,tự thân phản kích+thủ+hút máu+kích nộ 25sk

Tả Từ [Sách]Công đơn+khu tán+giảm 25% mưu phòng,công sau(-25sk),tự thân +145sk (nạp 1m tặng, trong game không thể chiêu mộ)

Còn lại cứ đọc thêm ở S38 tìm hiểu

THÁP
Trương Tinh Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,sau đó công all,tự thân thiết bích+50sk+6% pháp công (chỉ Thục chiêu được)

Tào Tiết [Vật]Công ít lính nhất+choáng,phe ta +10% công thủ,75% Ám Tế địch,tự thân +15% tấn công+145sk (chỉ Ngụy chiêu được)

Bộ Luyện Sư [Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân hồi máu+100sk+phản 20% sát thương (chỉ Ngô chiêu được)

TRI KỈ
6 tri kỷ mới bao gồm Kỳ Anh, Trương Tinh Thái, Bộ Luyện Sư, Trương Ninh, Himiko(Nữ Vương), Phục ThọBINH CHỦNG
Chỉ đề cập các nội dung quan trọng, còn lại up binh chủng gốc như các Server S38 S39

QUAN VĂN


THƯƠNG BINH

KỴ BINH
CUNG BINH
BỘ BINHQUÝ TỬ
100k Vàng Hổ Khiếu [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,choáng trước mặt

50k Vàng Thực Tâm [Sách]Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc,tự thân Thủ Hộ 2 lượt

20k Vàng Xua Đuổi [Hỗ Trợ]Khu tán,phe ta +25sk,tự thân +100sk

10k Vàng Hành Thích [Chiến]Công sau gây choáng địch và Âm Hồn


1 Nhận xét

  1. bạn có thể chỉ cách xóa cache nhận hộp quà đc ko , mình làm ko dc

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn