Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S41

INFO NGỌA LONG S41
www.ngoalongvn.com

THÀNH TỰU/MAP/NGUYÊN LIỆU
- Thành tựu Hoàng Cân-Khúc Dương,Đổng Trác-Trường An: Vài món Tím opt 25
- Thành tựu Viên Thuật-Huỳnh Dương: Đồ Hải Tặc lv60
- Thành tựu Viên Thiệu-Quan Độ: Đồ Cam lv90
- Thành tựu Hàn Huyền-Kinh Nam,Biên Cương-Tây Khương: Ứng Long opt 50
- Thành tựu Nam Đẩu Bắc Đẩu, Tư Mã Ý-Ám Độ, Đinh Nguyên, Gia Cát Đản-Thọ Xuân: Diêu Quang Thạch
- Thành tựu Đinh Nguyên: Chúc Âm opt 100
- Thành tựu Hướng Lãng,Tư Mã Viêm:  Diệt Thế opt 180
- Thành tựu Tôn Hâm. Tôn Tú, Trương Đễ-Ngưu Chử: 100 Ma Ngục,U Minh, Băng Sương
- Thành tựu Kỳ Binh-Lữ Bố: Bàn Cổ 150 opt 250
- Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên: Hỗn Độn opt 300
- Thành tựu Tư Mã Tuấn, Tư Mã Lượng, Tư Mã Nghệ, Tư Mã Vĩ, Quan Vũ, SaMaKhaTuyết Liên, Linh Chi, Hà Thủ Ô *1
- Thành tựu Vừa Đánh Vừa Lui-Nương Nhờ Lưu Biểu: Diệt Thế opt 350
- Thành tựu Ngọa Long Xuất Sơn: Hỗn Độn opt 380
- Farm Thọ Xuân, Hướng Lãng: Hộp Danh Phẩm (Lv130 mở xác suất nhận: 5m Bạc,Hải Đông Châu,Sách Đạo Pháp,Thư Họa Cổ)
- Clear 100 điểm Tư Mã Lượng/Tư Mã Nghệ/Tư Mã Vĩ: 100 * Ma Ngục,U Minh,Băng Sương
- Cập nhật 6 loại danh phẩm tăng EXP cho tri kỷ vợ nhanh hơn(6 loại đều hơn Lăng La)
Hải Đông Châu,Sách Đạo Pháp,Thư Họa Cổ,Hãn Huyết,Thất Huyền Cầm,Hán Khúc Phổ

❌ Chú ý khi server đông hoặc bạn cảm giác lag lag đừng nhận thành tựu hoặc mở hộp quà cấp. Hãy làm như sau:
📣 Xóa cache trình duyệt, vào shop mua 1 món bằng BẠC, nếu vào kho nó sẽ tăng vị trí ô thí dụ đang 22/30 thì mua xong sẽ là 23/30, xóa cache trình duyệt đến khi mua được đồ vào kho thì hãy nhận thành tựu/mở hộp quà
📣 https://quantrimang.com/xoa-cache-va-cookies-tren-trinh-duyet-web-118280TƯỚNG
Ngụy Vương●Tào Tháo Đồng đội+95sk,phe ta+100% công kích+Tịnh Hóa,địch -35sk,khu tán địch, tự thân+ít lính hộ thuẫn,tự thân +25sk (up max có trống)

Thục Vương●Lưu Bị Đồng đội +95sk,phe ta+100% công kích+Tịnh Hóa+hồi máu,địch -35sk, tự thân+ít lính thủ hộ 30%,tự thân +25sk

Ngô Vương●Tôn Quyền Đồng đội +95sk,phe ta+100% công kích+Tịnh Hóa+giải trừ,địch -35sk, tự thân+ít lính thần ngự,tự thân +25sk

Nam Đẩu [Sách]Công all 2 lần,đào binh 20%,phe ta hồi máu 1 lần,60% choáng đơn,tự thân +50sk+Nguyệt Hồn

Bắc Đẩu [Sách]Công all 2 lần,địch giảm thủ 20%,phe ta tăng tỉ lệ hồi máu,60% choáng sau,tự thân +50sk+thần ngự

Gia Cát Lượng [Mưu]Công all 3 lần,địch -50sk+khu tán,phe ta +80sk,tự thân +145sk+Nguyệt Hồn

Khương Duy [Mưu]Công ít lính 2 lần+all 1 lần,75% xác suất hộ thuẫn phe ta+100% mưu công,tự thân +50sk+Nguyệt Hồn

Quan Vũ [Vật]Công thẳng 4 lần+all 1 lần,thẳng -20% vật phòng,nhục mạ trước mặt, tự thân+85sk+kích nộ 25sk+phản kích+hút máu

Chu Du [Mưu]Công all 2 lần(thiêu đốt)+thẳng 2 lần,thẳng -20% mưu phòng,tự thân +100sk+thần binh

Lữ Mông [Chiến]Công sau 2 lần+all 1 lần,phe ta thần binh+100% chiến công,tự thân+50sk+điên cuồng

Tôn Sách [Chiến]Công all 3 lần(địch -50sk),phe ta +80sk+100% tán ca,tự thân +145sk+hút máu

Quách Gia [Mưu]Công all 2 lần+ngang 1 lần,ngang địch -50sk+ám hồn+xác suất choáng,phe ta +50sk,tự thân +145sk

Từ Hoảng [Chiến]Công all 2 lần+ngang 2 lần,ngang -20% chiến phòng,all địch áp ức,tự thân +100sk+điên cuồng

Điển Vi [Thường]Công ít lính 2 lần+all 1 lần,phe ta hội tâm+100% vật công,tự thân+50sk+hút máu

Ma●Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần 500sk+ít lính nhất 3 lần,phe ta +120% phản sát thương, tự thân +50sk+tịnh hóa+vô ngại+hội tâm

Trương Phi-Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 3 lần(-150sk,giảm 25% công địch)+all 1 lần,choáng trước mặt, tự thân+50sk+thần ngự+hội tâm

Các tướng không đề cập thì anh em đọc lại info gốc S38 cũ hoặc tìm hiểu bằng tính năng show skill tướng ingame
TƯỚNG THÁP THÍ LUYỆN
Trương Tinh Thái [Vật]Công thẳng 2 lần+ít lính 2 lần,thần binh phe ta+100% vật công,tự thân+50sk+hút máu (chỉ Thục chiêu được)

Tào Tiết [Chiến]Công ngang 2 lần+sau 2 lần,phe ta nhận thần ngự+100% chiến công,tự thân+50sk+điên cuồng (chỉ Ngụy chiêu được)

Bộ Luyện Sư [Mưu]Công all 1 lần+trước mặt 2 lần,phe ta hồi máu 1 lần+100% mưu công,tự thân +50sk+Nguyệt Hồn (chỉ Ngô chiêu được)

Tề Thiên Đại Thánh [Tam Hệ]Công all 3 lần(địch -50sk)+ít lính 3 lần 500sk+choáng ít lính nhất,tự thân+100sk+điên cuồng

Truyền Kỳ Na Tra [Chiến]Công all 3 lần(địch -30sk,giảm 25% chiến công)+ngang 2 lần,
50% đóng băng ngang,tự thân +100sk+thần binh

Cửu Thiên Huyền Nữ [Sách]Công all 3 lần,bùa trước mặt,địch -25% mưu công,đồng đội+25sk, hồi máu tự thân 2 lần+ít lính 1 lần,tự thân +100sk

Ngưu Ma Vương [Vật]Công all 3 lần(địch -30sk,giảm 25% vật phòng)+thẳng 2 lần(xác suất choáng thẳng),tự thân+100sk+hút máu

Trương Thiên Sư [Sách]Công all 2 lần(dịch -50sk,Ám Hồn,giảm 90% trị liệu),đồng đội +50sk+phản 100% dmg,tự thân +50sk

Bách Hoa Tiên Tử [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta 3 lần,đồng đội+50sk,phe ta +25% thủ hộ,tự thân+145sk+vô ngại cam

Tam Thánh Công Chúa [Phụ trợ]Đồng đội+50sk,tăng tỉ lệ trị liệu phe ta+hồi máu 1 lần,tự thân +145sk

BINH CHỦNG
Mình chỉ đề cập các binh chủng mod và được quan tâm ở meta S41 còn binh chủng gốc đọc hình dưới
🃏 Thương
Không Trọng Kích [Thương Lv7]Công đơn+Ám Hồn,tự thân Nguyệt Hồn+25sk+100% chiến pháp (up từ Băng Kích)

Hao Thiên Thần Âm [Thương Lv7]Công đơn 2 lần(1 lần mưu),thiêu đốt địch,tự thân thần binh+55sk (up từ Lôi Đình Võ Tăng)

🃏 Bộ
Hao Vũ Kiếm Thánh [Bộ Lv7]Công thẳng 2 lần,địch -50sk,tự thân hút máu+55sk (up từ Trảm Phong Vệ Sĩ)

Phách Cự Băng [Bộ Lv7]Công đơn,xác suất đóng băng địch,đồng đội+35sk,tự thân+45sk (up từ Băng Giáp)

🃏 Cung
Xích Dực Cung [Cung Lv7]Công ngang(-20% vật phòng),tự thân bạo kích+Nguyệt Hồn+55sk (up từ Băng Cung)

Mạch Linh Cung [Cung Lv7]Công ngang,xác suất choáng+độc,tự thân+55sk (up từ Yêu Tiêu Thủ)

🃏 Kỵ
Thiên Mãnh Tượng [Kỵ Lv7]Công ngang,trước mặt -40% công,đồng đội +45sk,tự thân +35sk (up từ Băng Tượng)

Lôi Chiến Chùy [Kỵ Lv7]Công thẳng(giảm 20% chiến phòng),tự thân Quyết Chiến+Nguyệt Hồn+55sk (up từ Bạo Nộ Chùy)

🃏 Văn
Diệt Thần Long [Quan Lv7]Công mưu thẳng,xác suất thiêu đốt+ đóng băng thẳng,tự thân+55sk (up từ Linh Hỏa Mưu Sĩ)

Thiên Âm Cầm [Quan Lv7]Đồng đội +45sk,50% nhục mạ trước mặt,tự thân +35sk (up từ Băng Cầm)


BỘ BINH

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

THƯƠNG BINH

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

KỴ BINH

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

CUNG BINH

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

QUAN VĂN

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
P/s: Nguyên liệu mang tính tham khảo, có thể sẽ khác vs thực tế


QUÝ TỬ
100k Vàng
Cửu Lôi Tề Nhân [Mưu]Công ít lính nhất 3 lần,đồng đội+50sk,phe ta thần ngự,tự thân nguyệt hồn+75sk

Khai Thiên Lập Địa [Vật]Công all+ít lính(choáng),phe ta hội tâm,tự thân hồi máu 2 lần+75sk

 Hỏa Long Ngự Thiên[Chiến]Công thẳng 2 lần(khu tán),trước mặt giảm 100% công,phe ta nhận nguyệt hồn,tự thân hút máu +75sk


Info Ngọa Long S41 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 15:19 Rating: 5

1 nhận xét:

 1. The Most Iconic Video Slots On The Planet - Jancasino
  The most iconic video slot is the 7,800-calibre slot machine jancasino.com called Sweet Bonanza. https://octcasino.com/ This slot dental implants machine was developed in 2011, developed in https://febcasino.com/review/merit-casino/ the same studio by poormansguidetocasinogambling.com

  Trả lờiXóa

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.