Top Ad unit 728 × 90

Info S97

Info Ngọa Long S97

www.ngoalongvn.com

- PC/Laptop: Dùng trình duyệt coowon.com

- Dùng Puffin Pro để chơi trên điện thoại

- Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

GIỚI THIỆU

- Meta chuẩn bám sát bản GỐC

- Cập nhật thành chính cấp 400

- Thành tựu update tới cấp 280 map Ngọa Long Xuất Sơn (thêm nữa thì tính sau 🙈)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

⚪️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

⚪️ Tiêu phí không tặng rương, mua rương tính rương và chỉ nhận duy nhất mốc cao nhất 1 lần. Thí dụ vòng quay Tinh Tú, mua 5k 10k rương gì đó làm sao nó hiện mốc là cả 5 hộp bên dưới đều sáng đèn (thì click cái hộp ngoài cùng trước rùi click nhận từ phải sáng trái là nhận hết, đã test)

⚪️ Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

⚪️ Đồ 130 Thần Hoàng được chỉnh level 1 có thể mặc(giúp ae đi map lúc đầu dễ hơn)

⚪️ Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

⚪️ Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

⚪️ Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TƯỚNG NƯỚC

📕 NGÔ

 • Tôn Sách [Chiến]Công all(-25sk),team+200% tán ca+Tịnh Hóa+50sk,tự thân+30% thủ
 • Từ Thịnh [Chiến]Công all 2 lần,tự thân hộ thuẫn+100% pháp công+145sk
 • Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk
 • Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+100% pháp công+50sk
 • Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+200% mưu công
 • Chu Thái [Chiến]Công thẳng(áp chế 80% sk),tự thân hộ thuẫn+200% pháp công+145sk
 • Lục Tốn [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk
 • Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân+100% pháp sách công+50sk
 • Hoàng Cái [Chiến]Công thẳng 2 lần(Ám Hồn),tự thân hộ thuẫn+180% pháp công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📘 NGỤY

 • Từ Hoảng [Chiến]Công all(xs choáng trước mặt),tự thân điên cuồng+180% pháp công+145sk
 • Tuân Vực [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100sk
 • Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+150% pháp công+145sk
 • Trương Hợp [Chiến]Công thẳng(khu tán),tự thân+200% pháp công+145sk
 • Tào Hồng [Chiến]Công ngang(đào binh),hồi máu ít lính,tự thân hồi máu+thủ hộ+145sk
 • Hứa Chử [Chiến]Công đơn 2 lần(khu tán),tự thân giải trừ+150% pháp công+145sk
 • Quách Gia [Sách]Công ngang+đơn 2 lần(choáng+Ám Hồn),tự thân+145sk
 • Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+100% pháp công+50sk
 • Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,tự thân hút máu+180% vật công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 THỤC

 • Quan Vũ [Vật]Công thẳng,trước mặt Ám Tế,tự thân hút máu+bạo kích+phản kích+180% vật công+50sk
 • Quan Bình [Thường]Công thẳng 2 lần,team+200% tấn công,tự thân phản kích+bạo kích+thủ hộ
 • Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team+30sk,tự thân+ít lính Nguyệt Hồn
 • Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-15sk)+ít lính 2 lần(-15sk),tự thân+100% pháp công+145sk
 • Mã Tốc [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk
 • Triệu Vân [Chiến]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk
 • Bàng Thống [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100sk
 • Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,hộ thuẫn ngẫu nhiên,tự thân+100% sách vật công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG – THÁP

 1. Mã Lương-Tuân Du-Cố Ung [Sách]Công ngang 2 lần(-25sk,xs đóng băng),tự thân+250% mưu công+50sk
 2. Mao Giới-Chu Trị-Y Tịch [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân+20% thủ hộ
 3. Chân Cơ-Đại Kiều-Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Team hồi máu 3 lần+tăng trị liệu,đồng đội+80sk (up 2 lần)
 4. Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn-Trương Phi [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),choáng trước mặt,tự thân+200% pháp công
 5. Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên-Mã Siêu [Chiến]Công thẳng 2 lần,hồi máu ít lính,tự thân thủ hộ+150% pháp công+145sk
 6. Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [Chiến]Công all(-40sk,khu tán),tự thân+150% pháp công
 7. Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Sách]Công all(xs Ám Tế),tự thân+100% mưu công
 8. Tiểu Kiều-Tào Thực-Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,xóa bất lợi phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk
 9. Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -30sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt
 10. Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau(choáng,đào binh,Ám Hồn)
 11. Tào Chương-Tôn Kiên-Ngụy Diên [Chiến]Công all+ngang(-40% pháp phòng),tự thân+180% pháp công+50sk
 12. Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(xs Ám Tế),tự thân+150% mưu công+50sk
 13. Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,team hồi máu 1 lần,tự thân Nguyệt Hồn+50sk (up 2 lần)
 14. Vương Dị [Hỗ Trợ]Team hồi máu 5 lần,đồng đội+20sk,tự thân miễn dịch+50sk
 15. Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Team hồi máu+25sk+hộ thuẫn 2 lượt+thủ hộ
 16. Văn Ương [Chiến]Công thẳng 4 lần(-30% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+50sk
 17. Vương Doãn [Sách]Công all(đào binh 15%),team hồi máu
 18. Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên,tự thân hộ thuẫn+100% pháp công+145sk
 19. Văn Sính [Chiến]Công all,team hồi máu 2 lần+25sk,tự thân Nguyệt Hồn
 20. Văn Phượng Khanh-Hạo Thiên [Sách]Công đơn(-100% tấn công),team hồi máu+thủ hộ,tự thân+50sk
 21. Trần Cung [Sách]Công ngang 2 lần(áp chế 50% sk),tự thân+150% mưu công+50sk
 22. Trương Nhiệm [Chiến]Công all,tự thân hồi máu+145sk
 23. Trương Giác [Sách]Công all 3 lần(xs choáng sk cao),tự thân+100% mưu công+50sk
 24. Thẩm Phối-Mãn Sủng [Hỗ Trợ]Team+35% thủ+hộ thuẫn 2 lượt
 25. Trương Trọng Cảnh [Sách]Công thẳng 2 lần(choáng trước mặt,xs Ám Tế),tự thân hút máu+280% mưu công+145sk (chiêu tầng 150)
 26. Trương Xuân Hoa [Sách]Công ngẫu nhiên 3 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk (chiêu tầng 140)
 27. Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+miễn dịch+thiết bích+150% vật công
 28. Tư Mã Viêm [Sách]Địch(-40% tấn công,30% đào binh,khu tán),đồng đội+60sk+30% điên cuồng,tự thân+30sk (up 2 lần, chiêu tầng 160)
 29. Tư Mã Chiêu [Sách]Công all 2 lần(-50sk,-100% trị liệu,Ám Hồn),tự thân bạo kích+thần binh+250% mưu công+50sk
 30. Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk
 31. Lư Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,giải trừ bất lợi team+50% thủ hộ,tự thân+145sk (up 2 lần)
 32. Lữ Bố [Chiến]Công all(xs khống chế)+3 lần ngẫu nhiên,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk (up 2 lần)
 33. Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Địch(-40% tấn công,xs mê hoặc 2 lượt),team+250% tán ca (up 2 lần)
 34. Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+100% pháp công+145sk
 35. Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân miễn dịch+tịnh hóa+200% tán ca+100sk
 36. Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng),team hồi máu 2 lần,tự thân+200% mưu công+50sk
 37. Củng Chí-Dương Bách [Kế Sách]Công đơn(khống chế 1 lượt),tự thân+100sk
 38. Công Tôn Tu [Thường]Công all(ít lính dmg to),tự thân bạo kích+300% vật công
 39. Cao Lãm [Thường]Công all,team hồi máu+100% vật công,tự thân+50sk
 40. Chúc Dung [Thường]Công all,team+100% tấn công,tự thân+50sk
 41. Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,địch -20% vật phòng,tự thân+50sk
 42. Mê Đương [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,bản thân tăng mạnh phòng thủ (up 2 lần)
 43. Mã Hưu [Chiến]Công thẳng(khu tán),-100% tấn công trước mặt
 44. Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn ít lính 2 lượt,tự thân+100% pháp công+145sk
 45. Hoa Hùng [Thường]Công ngang,tự thân+100% vật công,tự thân+50sk
 46. Hoa Đà [Sách]Hồi máu team 3 lần,ít lính thủ hộ+20sk,tự thân+145sk
 47. Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+20sk,team Thần Ngự 2 lượt
 48. Phan Phượng [C.Pháp]Công đơn+thẳng, tự thân hút máu+100% pháp công+145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÝ TỬ

⭐️ 5m Vàng
Tan Rã [Kế Sách]Công đơn(-20% mưu phòng,khu tán)

Định Quân Cổ [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk, bản thân tăng mạnh phòng thủ

⭐️8m Vàng
Hủ Thi Độc [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân+20% thủ hộ

Ngang Dương [Hỗ Trợ]Đồng đội+55sk, tự thân+145sk

⭐️15m Vàng
Thiên Hạ Vô Song [C.Pháp]Công all(-30% pháp phòng)+ngẫu nhiên,tự thân điên cuồng+200% pháp công+145sk

Công Thương Vô Úy [Vật]Công thẳng 2 lần(-35% vật phòng),tự thân hút máu+200% vật công+145k

Quỷ Môn [Sách]Công ngang 2 lần(-35% mưu phòng),tự thân bạo kích+200% mưu công+145sk

🔔 Tất cả đều cần luyện hệ hỗ trợ để vào giai đoạn 3 + dùng vàng theo info để mua kỹ năng

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

⭐️ 500k - 100sk ra skill
Phục Thọ [Hỗ Trợ]Địch -15sk, team thần ngự 2 lượt,đồng đội+30sk, tự thân Nguyệt Hồn+50sk

⭐️ 1m - 95sk ra skill
Vân Thiên Hà [Chiến]Công all(-30% pháp phòng)+ít lính 2 lần(choáng),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

⭐️ 2m - 95sk ra skill
Thái Văn Cơ [Sách]Công thẳng 2 lần(-35% mưu phòng)+ngang 2 lần(20% đào binh),hồi máu team,tự thân thần binh+250% mưu công+145sk

⭐️ 3m - 95sk ra skill
Trương Đạo Lăng [Vật]Công all 2 lần(-35% vật phòng,Ám Hồn)+thẳng 2 lần(xs choáng),team quyết chiến,tự thân bạo kích+phản kích+300% vật công+145sk

⭐️ 4m - 90sk ra skill
Vu Cát [Hỗ Trợ]Địch(-30sk,-50% trị liệu,khu tán),100% choáng sau,giải trừ team+phản 60% sát thương,đồng đội+35sk,tự thân thủ hộ+Nguyệt Hồn+50sk

⭐️ 6m - 85sk ra skill
Tư Mã Huy [Tam Hệ]Công all 3 lần(xs mê hoặc)+ngẫu nhiên 2 lần(-100sk),team hộ thuẫn 2 lượt+hồi máu 3 lần,tự thân điên cuồng+350% tấn công+145k

⭐️ 8m - 80sk ra skill
Tả Từ [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35% thủ,đào binh 30%)+ngẫu nhiên 3 lần(đóng băng),team+400% tán ca+hút máu,tự thân thiết bích+phản kích+145k

⭐️ 10m (làm tướng riêng theo yêu cầu)

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

BINH CHỦNG

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư - Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info S97 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 21:48 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.