Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S92

Info Ngọa Long S92

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

GIỚI THIỆU

- Meta mod dựa trên bản gốc

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 390

- Thêm tri kỷ mới

- Thành tựu update tạm tới Đình Nguyên !!!

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

🔗 Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html


TƯỚNG NƯỚC

📘 NGỤY

🔺 Tào Tháo [Vật]Công all 2 lần(-30sk,-30% chiến phòng),đồng đội+35sk,team thần ngự 2 lượt,tự thân+30sk (có trống)

🔺 Tào Tiết [Thường]Công ngang 2 lần+ít lính 2 lần(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk (chiêu tháp thí luyện)

🔺 Trương Hợp [Chiến]Công all+thẳng(xs choáng),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

🔺 Tuân Vực [Sách]Công thẳng 2 lần(Ám Hồn)+sau,tự thân thần binh+200% mưu công+100sk

🔽 Hứa Chử [Chiến]Công all 2 lần(-25% pháp phòng),choáng trước mặt,tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

🔽 Quách Gia [Sách]Công ngang+đơn 2 lần(choáng,Ám Hồn),tự thân+100% mưu công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,tự thân thần binh+100% pháp công+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+100% pháp công+145sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,tự thân hút máu+150% vật công+50sk

Tào Hồng [Chiến]Công ngang 2 lần(đào binh),hồi máu ít lính,tự thân hồi máu+thủ hộ+100% pháp công+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+100% pháp công+50sk


📗 THỤC

🔺 Lưu Bị [Chiến]Công all 2 lần(-30sk,-30% mưu phòng),đồng đội+35sk,team thần ngự 2 lượt,tự thân+30sk

🔺 Trương Tinh Thái [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau 2 lần(xs Ám Tế),tự thân+150% pháp công+thiết bích+50sk (chiêu tháp thí luyện)

🔺 Triệu Vân [Chiến]Công all+sau(mê hoặc),tự thân điên cuồng+200% pháp công+145sk

🔺 Bàng Thống [Sách]Công thẳng 2 lần(Ám Hồn)+sau,tự thân hút máu+200% mưu công+100sk

🔽 Quan Bình [Chiến]Công all 2 lần+sau(đào binh),tự thân phản kích+200% pháp công+145sk

🔽 Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+100% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,ám tế trước mặt,tự thân phản kích+25sk+hút máu+100% vật công

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính 2 lần(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-15sk)+ngẫu nhiên 2 lần(-15sk),tự thân+100% pháp công+145sk

Mã Tốc [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk

Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,hộ thuẫn ngẫu nhiên,tự thân+50sk


📕 NGÔ

🔺 Tôn Quyền [Sách]Công all 2 lần(-30sk,-30% vật phòng),đồng đội+35sk,team thần ngự 2 lượt,tự thân+30sk

🔺 Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công đơn 2 lần(Ám Hồn)+công ngẫu nhiên 2 lần,tự thân thần binh+150% mưu công+145sk (chiêu tháp thí luyện)

🔺 Chu Thái [Chiến]Công all+ngang(xs đóng băng),tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk

🔺 Thái Sử Từ [Vật]Công thẳng 2 lần(-30% vật phòng)+sau(choáng),tự thân thiết bích+200% vật công+50sk

🔽 Hoàng Cái [Chiến]Công all 2 lần(Ám Hồn)+ngang,tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk

🔽 Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+100% mưu công

Tôn Sách [C.Pháp]Công all,team+50sk+100% tán ca+Tịnh Hóa

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính 2 lần(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

Từ Thịnh [Chiến]Công all 2 lần(-15sk),xs khống chế thẳng,tự thân hút máu+100% pháp công+145sk

Lục Tốn [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thận+50sk


📙 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

⚔️ Map Đổng Trác-Trường An

🔺 Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+150% pháp công+145sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang+sau,tự thân bạo kích+100% vật công+50sk

⚔️ Map Viên Thuật-Vương Lãng

Trương Nhiệm [Chiến]Công all,tự thân hồi máu+100% pháp công+145sk

⚔️ Map Mã Đằng-Viên Thiệu

🔺 Văn Sính [Chiến]Công all,team hồi máu+30sk,tự thân Nguyệt Hồn

Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+100% pháp công+145sk

Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+100% pháp công+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,team hồi máu+100% vật công,tự thân+50sk

⚔️ Map Mạnh Hoạch-Man Di

Chúc Dung [Thường]Công ngang -20% vật phòng,tự thân+100% vật công+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng -20% vật phòng,tự thân+100% vật công+50sk

⚔️ Map Hàn Huyền-Kinh Nam

🔺 Mã Hưu [Sách]Công thẳng 2 lần(-40% tấn công,thi độc),tự thân+30sk

🔺 Dương Bách [Sách]Công đơn 2 lần(choáng),team+30sk,tự thân hộ thuẫn

⚔️ Map Tư Mã-Ám Độ

🔽 Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-20% mưu phòng),tự thân điên cuồng+150% mưu công+100sk

🔽 Tư Mã Ý [Sách]Công ngẫu nhiên 2 lần(xs mê hoặc),tự thân Nguyệt Hồn+100% mưu công+50sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công thẳng+ngang+sau(-20% thủ),team+250% tán ca,tự thân miễn dịch+100sk

Văn Ương [Chiến]Công thẳng 3 lần(-30% pháp phòng),tự thân phản kích+150% pháp công+50sk

⚔️ Map Đình Nguyên

🔽 Lữ Bố [Chiến]Công all 2 lần(-25% pháp phòng)+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân điên cuồng+150% pháp công+50sk

Trần Cung [Sách]Công ngang 2 lần(áp chế 50% sk),tự thân+100% mưu công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Xs khống chế địch,địch -30% tấn công,team+200% tán ca (map Đình Nguyên)

⚔️ Map Biên Cương

🔺 Mê Đương [Hỗ Trợ]Địch -30% thủ+Ám Hồn,đồng đội+35sk,team phản 50% sát thương,tự thân hộ thuẫn 2 lượt

⚔️ Map Gia Cát-Thọ Xuân

🔺 Công Tôn Tu [Thường]Công all 2 lần(-30% vật phòng),tự thân bạo kích+phản kích+200% vật công+50sk

🔺 Gia Cát Đản [Sách]Công all(-25sk,-25% thủ),team quyết chiến+35sk,tự thân thiết bích

🔺 Trương Ninh [Thường]Công all+thẳng 2 lần(-30% vật phòng),tự thân phản kích+bạo kích+150% vật công+75sk

⚔️ Map Vương Hồn-Thành Dương

🔺 Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đào binh địch 15%,đồng đội+35sk,hộ thuẫn ít lính 2 lần,team Nguyệt Hồn+hồi máu 2 lần,tự thân+50sk

🔺 Tư Mã Chiêu [Sách]Công all(-25sk,-80% trị liệu)+ngang(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+75sk

🔺 Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+30sk,tự thân+145sk

⚔️ Tháp Thí Luyện

🔽 Vương Dị [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần,tự thân miễn dịch+50sk (tầng 15)

Phan Phượng [C.Pháp]Công thẳng+đơn,tự thân hút máu+100% pháp công+145sk (tầng 20)

Trương Tú [Thường]Công thẳng(-20% sk),team hút máu,tự thân+50sk (tầng 25)

⚔️ Còn lại hoặc lười check map

🔺 Hàn Toại-Tường Uyển-Phí Sạn [Kế Sách]Công đơn 2 lần(cướp hết sĩ khí,-50% tấn công),tự thân thủ hộ+50sk

🔺 Lư Thực [Hỗ Trợ]Choáng địch ngẫu nhiên,giải trừ team,đồng đội+30sk,tự thân+145sk

🔺 Trương Bao-Tào Nhân-Phan Chương [Chiến]Công all 2 lần(-40sk,giảm trị liệu)+sau,tự thân điên cuồng+200% pháp công+50sk

🔺 Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Sách]Công all 2 lần(-30% mưu phòng)+ngẫu nhiên,đồng đội+20sk,tự thân thần binh+200% mưu công+75sk

🔺 Đại Kiều-Hoàng Nguyệt Anh-Chân Cơ [Hỗ Trợ]Team hồi máu 3 lần+tăng trị liệu+Y Thánh,đồng đội+80sk

🔺 Trương Giác [Sách]Công all(xs choáng lính sk cao),tự thân+150% mưu công+50sk

🔽 Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(-20% mưu phòng),tự thân+100% mưu công+50sk

🔽 Vương Doãn [Sách]Công all(đào binh 10%),team hồi máu,tự thân+20sk

🔽 Hạo Thiên-Phượng Khanh [Sách]Công đơn 2 lần(-50% tấn công),team thủ hộ+hồi máu,tự thân+50sk

🔽 Tào Thực-Giản Ung-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,xs giải trừ team,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

🔽 Tào Chương-Ngụy Diên-Tôn Kiên [Chiến]Công ngang(-20% pháp phòng),tự thân+100% pháp công+50sk

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt,tự thân+150% pháp công

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng,hồi máu ít lính,tự thân thủ hộ+145sk 

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau(choáng,Ám Hồn,đào binh)

Viên Thiệu [Sách]Hồi máu team+25sk+thủ hộ,hộ thuẫn ngẫu nhiên 2 lượt

Hoa Đà [Hỗ Trợ]Team hồi máu 3 lần,tự thân+145sk

🔺 Ăn buff

🔽 Ăn nerf

THẦN TƯỚNG

🔥 500k
Hàn Huyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,choáng ít lính,team thủ hộ 2 lượt,tự thân+35sk

🔥 1m
Công Tôn Độ [Chiến]Công all+thẳng 2 lần(-30% pháp phòng),tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk (Thương+Văn)

Công Tôn Khang [Vật]Công all+thẳng 2 lần(-30% vật phòng),tự thân bạo kích+200% vật công+145sk (Cung+Văn)

Công Tôn Uyên [Sách]Công all+thẳng 2 lần(-30% mưu phòng),tự thân bạo kích+200% mưu công+145sk (Bộ+Văn)

🔥 2m
Tữ Thụ [Hỗ Trợ]Địch(-30sk,xs đóng băng,áp chế sk),team+50sk+hồi máu 3 lần

🔥 3m + 1 tướng mốc 1m
Tư Mã Huy [Sách+Vật]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(xs choáng),đồng đội+30sk,tự thân hút máu+thần binh+250% vật sách+145sk

🔥 4m + 1 tướng mốc 1m
Vu Cát [Chiến+Vật]Công thẳng 2 lần(xs mê hoặc)+ngang 2 lần,đồng đội+30sk,tự thân bạo kích+điên cuồng+250% vật pháp+145sk

🔥 6m
Tam Quân Sư [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35% thủ,khu tán)+thẳng 2 lần(35% đóng băng),team hồi máu 3 lần,thiết bích ít lính nhất,tự thân hút máu+145sk

🔥 8m
Ma Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,Ám Hồn,thi độc)+thẳng ngang sau(xs choáng),đồng đội+35sk,tự thân điên cuồng+hút máu+350% tấn công+145sk

BINH CHỦNG

Binh chủng up bằng Thánh Linh + Nham Thạch
Lữ Bố [Kỵ Lv8]Công đơn -50% thủ,đồng đội+20sk,tự thân Nguyệt Hồn+40sk (up từ Băng Kỵ)
Tào Tháo [Bộ Lv8]Công đơn 35% đóng băng,team thủ hộ,tự thân+50sk (up từ Băng Giáp)
Tiên Hào [Quan Lv8]Đồng đội+35sk,team hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+40sk (up từ Băng Cầm)


BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info Ngọa Long S92 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:41 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.