Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S91

Info Ngọa Long S91

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn


Update 28.05.2023

🐬 S91 Farm Quân Công

✪ Map Hoàng Hạo-Thiên Phạt (50 lượt)

✪ Map Đông Chu Thiên Mộ (50 lượt)

✪ Map Hạ Phi Chiến-Phụng Tiên (50 lượt)

Update 23.05.2023

S91

🔵 Sửa Quan Bình 

🔵 Update sơ binh chủng

🔵 Cập nhật tướng 5m Vu Cát

🔵 Tướng 6m+8m

🔵 Tăng chỉ số Tri Kỷ


🔸 Quan Vũ [Kỵ Lv8]Công đơn(-15sk,xs -40% tấn công),tự thân Nguyệt Hồn+50sk

🔸 Đổng Trác [Thương Lv8]Công sau(xs choáng),team hút máu 2 lượt,hộ thuẫn ít lính 2 lượt,tự thân+40sk

🔸 Tào Tháo [Bộ Lv8]Công thẳng(25% ngủ say),đồng đội+20sk,tự thân+50sk

🔸 Lưu Mạch Cung [Cung Lv8]Công ngang(-20sk,xs ám tế),tự thân phản kích+bạo kích+50sk

🔸Thiên Hào [Quan Lv8]Đồng đội+35sk,tự thân+35sk,team Thần Ngự 2 lượt


GIỚI THIỆU

- Meta bám sát bản chuẩn gốc

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 390

- Thêm tri kỷ mới

- Thành tựu update tới Đông Chu Thiên Mộ

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

🔗 Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html


TƯỚNG NƯỚC

📕 NGÔ

Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+150% mưu công

Chu Thái [Chiến]Công thẳng(áp chế 80% sk),tự thân điên cuồng+150% pháp công+145sk

Tôn Sách [C.Pháp]Công all,team+50sk+100% tán ca+Tịnh Hóa

Hoàng Cái [Chiến]Công all 2 lần(Ám Hồn)+ngang,tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính 2 lần(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

Từ Thịnh [Chiến]Công all 2 lần(-15sk),xs khống chế thẳng,tự thân hút máu+100% pháp công+145sk

Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+100% pháp công+50sk

Lục Tốn [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thận+50sk

📘 NGỤY

Quách Gia [Sách]Công ngang+đơn 2 lần(choáng,Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,tự thân thần binh+100% pháp công+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+100% pháp công+145sk

Trương Hợp [Chiến]Công thẳng(khu tán),tự thân bạo kích+150% pháp công+145sk

Hứa Chử [Chiến]Công all 2 lần(-25% pháp phòng),choáng trước mặt,tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,tự thân hút máu+150% vật công+50sk

Tào Hồng [Chiến]Công ngang 2 lần(đào binh),hồi máu ít lính,tự thân hồi máu+thủ hộ+100% pháp công+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+100% pháp công+50sk

Tuân Vực [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100% mưu công+100sk

📗 THỤC

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+150% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,ám tế trước mặt,tự thân phản kích+25sk+hút máu+100% vật công

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng(-30% pháp phòng),tự thân hút máu+150% pháp công+145sk

Quan Bình [Chiến]Công all 2 lần+sau(đào binh),tự thân phản kích+200% pháp công+145sk

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính 2 lần(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-15sk)+ngẫu nhiên 2 lần(-15sk),tự thân+100% pháp công+145sk

Mã Tốc [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk

Bàng Thống [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100% mưu công+100sk

Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,hộ thuẫn ngẫu nhiên,tự thân+50sk

📙 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

⚔️ Map Đổng Trác-Trường An

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+100% pháp công+145sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang+sau,tự thân bạo kích+100% vật công+50sk

⚔️ Map Viên Thuật-Vương Lãng

Trương Nhiệm [Chiến]Công all,tự thân hồi máu+100% pháp công+145sk

⚔️ Map Mã Đằng-Viên Thiệu

Văn Sính [Chiến]Công all,team hồi máu+25sk,tự thân Nguyệt Hồn

Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+100% pháp công+145sk

Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+100% pháp công+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,team hồi máu+100% vật công,tự thân+50sk

⚔️ Map Mạnh Hoạch-Man Di

Chúc Dung [Thường]Công ngang -20% vật phòng,tự thân+100% vật công+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng -20% vật phòng,tự thân+100% vật công+50sk

⚔️ Map Hàn Huyền-Kinh Nam

Mã Hưu [Chiến]Công thẳng(khu tán,-40% tấn công)

Dương Bách [Kế Sách]Công đơn+mê hoặc 1 lượt,tự thân+100sk

⚔️ Map Tư Mã-Ám Độ

Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng,-30% tấn công),team hồi máu 2 lần,tự thân điên cuồng+250% mưu công+100sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công thẳng+ngang+sau(-20% thủ),team+250% tán ca,tự thân miễn dịch+100sk

Tư Mã Ý [Sách]Công ngẫu nhiên 2 lần(xs mê hoặc),tự thân Nguyệt Hồn+150% mưu công+50sk

Văn Ương [Chiến]Công thẳng 3 lần(-30% pháp phòng),tự thân phản kích+150% pháp công+50sk

⚔️ Map Đình Nguyên

Trần Cung [Sách]Công ngang 2 lần(áp chế 50% sk),tự thân+100% mưu công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Xs khống chế địch,địch -30% tấn công,team+200% tán ca (map Đình Nguyên)

Lữ Bố [Chiến]Công all 2 lần(-30% pháp phòng)+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk

⚔️ Map Gia Cát-Thọ Xuân

Công Tôn Tu [Thường]Công all,tự thân bạo kích+phản kích 25sk+250% vật công

Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Team thần ngự,đồng đội+20sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+bạo kích+100% vật công+thiết bích

⚔️ Map Vương Hồn-Thành Dương

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,team hồi máu,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,-90% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+50sk

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk

⚔️ Tháp Thí Luyện

Vương Dị [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần,đồng đội+25sk,tự thân miễn dịch+50sk (tầng 15)

Phan Phượng [C.Pháp]Công thẳng+đơn,tự thân hút máu+100% pháp công+145sk (tầng 20)

Trương Tú [Thường]Công thẳng(-20% sk),team hút máu,tự thân+50sk (tầng 25)

⚔️ Còn lại hoặc lười check map

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ team,đồng đội+30sk,tự thân+145sk

Tào Thực-Giản Ung-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,xs giải trừ team,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Tôn Quyền-Lưu Bị-Tào Tháo [Hỗ Trợ]Địch -20sk,đồng đội+85sk,team Tịnh Hóa 2 lượt

Trương Bao-Tào Nhân-Phan Chương [Chiến]Công all 2 lần(-40sk,khu tán),tự thân điên cuồng+200% pháp công+50sk

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt,tự thân+150% pháp công

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng,hồi máu ít lính,tự thân thủ hộ+145sk 

Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Sách]Công all(-25% mưu phòng),team+100% mưu công,tự thân+25sk

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(-30% mưu phòng),tự thân+150% mưu công+50sk

Tào Chương-Ngụy Diên-Tôn Kiên [Chiến]Công ngang(-20% pháp phòng)+công all,tự thân+100% pháp công+50sk

Đại Kiều-Hoàng Nguyệt Anh-Chân Cơ [Hỗ Trợ]Team hồi máu 2 lần+tăng trị liệu,đồng đội+80sk

Trương Giác [Sách]Công all(xs choáng lính sk cao),tự thân+100% mưu công+50sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau(choáng,Ám Hồn,đào binh)

Viên Thiệu [Sách]Hồi máu team+25sk+thủ hộ,hộ thuẫn ngẫu nhiên 2 lượt

Vương Doãn [Sách]Công all(đào binh 10%),team hồi máu,tự thân+20sk

Hạo Thiên-Phượng Khanh [Sách]Công đơn 2 lần(-100% tấn công),team thủ hộ+hồi máu,tự thân+50sk

Hoa Đà [Hỗ Trợ]Team hồi máu 3 lần,tự thân+145sk


THẦN TƯỚNG

🔥 500k
Cam Thị [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+25sk,team thần ngự,tự thân+50sk

🔥 1m (chọn 1 trong 3 con) (95sk ra skill)
Tân Hiến Anh [Hỗ Trợ]Khu tán,áp chế 50% sk địch,đồng đội+25sk,team+200% tán ca,tự thân+50sk

Ngô Hiên [Hỗ Trợ]Khu tán,-25% thủ toàn địch,đồng đội+25sk,team+40% thủ,tự thân+50sk


Gia Cát Quả [Hỗ Trợ]Khu tán,giảm trị liệu,đồng đội+25sk,team Nguyệt Hồn,tự thân+50sk


🔥 2m (95sk ra skill)
Phan Kim Liên [Vật]Công all(-25% chiến phòng)+công trước sau(xs choáng),tự thân bạo kích+phản kích+200% vật công+100sk

🔥 3m (90sk ra skill)
Trần Viên Viên [Sách]Công all 2 lần(-25% vật phòng)+công thẳng 2 lần(xs Tỏa Binh),tự thân bạo kích+hút máu+250% mưu công+145sk

🔥 4m (chọn thêm 1 con ở mốc 1m) (90sk ra skill)
Tư Mã Huy [Chiến]Công all 2 lần(-25% mưu phòng)+công ngang 2 lần(Ám Hồn),địch áp chế 35% sk,tự thân bạo kích+điên cuồng+250% pháp công+145sk


🔥 5m (chọn thêm 1 con ở mốc 1m) (90sk ra skill)
Vu Cát [Chiến+Vật]Công all 3 lần(-35sk,khu tán)+thẳng 2 lần(đào binh 15%),team phản 50% sát thương,tự thân thần binh+bạo kích+250% pháp vật công+145sk


🔥 6m (85sk ra skill)
Ma Thần [Tam Hệ]Công all 3 lần(thi độc,-35% thủ)+thẳng ngang sau(xs Ám Tế),đồng đội+35sk,team hộ thuẫn 2 lượt+250% tán ca+quyết chiến,tự thân điên cuồng+hút máu+phản kích+145sk

🔥 8m (80sk ra skill)
Lạc Thần [Hỗ Trợ]Khu tán địch(-30sk,-30% thủ,-40% tấn công),team hồi máu 3 lần,đồng đội+40sk,tự thân hộ thuẫn+50sk

BINH CHỦNG

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info Ngọa Long S91 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 16:31 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.