Top Ad unit 728 × 90

Info Server 88

Info Ngọa Long S88

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

GIỚI THIỆU

- Meta bám sát bản gốc

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 385

- Thành tựu update tới Đông Chu Thiên Mộ

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

🔗 Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG NƯỚC

📕 NGÔ

🔺 Chu Thái [Chiến]Công ngang+thẳng(áp chế 80sk địch),tự thân điên cuồng+150% pháp công+145sk

🔺 Lục Tốn [Sách]Công thẳng 2 lần(thiêu đốt)+sau,tự thân thần binh+150% mưu công+145sk

🔺 Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân điên cuồng+150% mưu công+50sk

🔺 Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân phản kích+thiết bích+150% pháp công+50sk

📗 THỤC

🔺 Triệu Vân [Chiến]Công thẳng+ngang(-40% pháp phòng),tự thân bạo kích+150% pháp công+145sk

🔺 Mã Tốc [Sách]Công ngang 2 lần+ít lính(đóng băng),tự thân thần binh+150% mưu công+145sk

🔺 Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần(-25% vật phòng)+sau,tự thân phản kích+hút máu+150% vật công+50sk

🔺 Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk)+sau,team+35sk,tự thân Nguyệt Hồn+150% mưu công

📘 NGỤY

🔺 Từ Hoảng [C.Pháp]Công all+sau(choáng),tự thân hút máu+100% pháp công+145sk

🔺 Quách Gia [Sách]Công ngang 2 lần+đơn(choáng,Ám Hồn),tự thân bạo kích+150% mưu công+145sk

🔺 Bàng Đức [Chiến]Công ngang 2 lần+ít lính,tự thân thiết bích+hút máu+150% pháp công+50sk

🔺 Trương Liêu [Vật]Công all 2 lần(-25% vật phòng),tự thân điên cuồng+150% pháp công+145sk

📙TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

🔺 Khương Duy-Lữ Mông-Điển Vi [Hỗ Trợ]Thẳng địch -20sk,team Thần Ngự 2 lượt,tự thân+30sk (có trống)

🔺 Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần -150sk,đóng băng trước mặt,tự thân hộ thuẫn+150% pháp công+50sk

🔺 Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+35sk,xác suất Ám Tế ngẫu nhiên địch,team hồi máu+hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+50sk

🔺 Hoa Đà [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+Nguyệt Hồn,thiết bích ít lính nhất,tự thân+145sk

🔺 Viên Thuật [Sách]Công all 2 lần(xác suất dính độc),thi độc trước mặt có xác suất lan,tự thân+100% mưu công+50sk

🔺 Kỷ Linh [C.Pháp]Công all 2 lần(-10% pháp phòng),tự thân+100% pháp công+50sk

🔺 Củng Chí-Dương Bách [Kế Sách]Công đơn+khống chế 1 lượt,tự thân+100sk

🔺 Tôn Kiên-Tào Chương-Ngụy Diên [Chiến]Công all 2 lần(-25% pháp phòng),tự thân thần binh+200% pháp công+145sk

🔺 Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(-25% mưu phòng),đồng đội+25sk,tự thân thần binh+150% mưu công+50sk

🔺 Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công thẳng+ngang,tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

🔺 Tư Mã Ý [Sách]Công all 2 lần(Ám Hồn)+ít lính(choáng),tự thân bạo kích+hút máu+200% mưu công+145sk

🔺 Mã Hưu [Hỗ Trợ]Khu tán thẳng,-100% tấn công trước mặt,tự thân+30sk

🔺 Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau 2 lần,all địch -20% vật phòng,tự thân+100% vật công+50sk

🔺 Chúc Dung [Thường]Công all+2 lần ngẫu nhiên,team+100% tán ca,tự thân+50sk

🔺 Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu team 2 lần+25sk+thủ hộ 25%,hộ thuẫn ngẫu nhiên

🔺 Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Team+200% tán ca,xác suất mê hoặc địch 2 lượt,-35% tấn công địch

🔺 Trương Nhiệm [Chiến]Công all 2 lần,tự thân bạo kích+100% pháp công+145sk

⬇️ Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+tăng trị liệu,đồng đội+65sk

⬇️ Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+70sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt (Tào Tháo có trống)

⬇️ Giản Ung-Tào Thực-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Giả trừ team,đồng đội+60sk,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

⬇️ Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [C.Pháp]Công all 2 lần -40sk+khu tán địch

⬇️ Bàng Thống-Tuân Vực [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100% mưu công+100sk

⬇️ Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,khu tán địch,tự thân+100sk

⬇️ Văn Ương [Chiến]Công thẳng 4 lần(-30% pháp phòng),tự thân hồi máu+100% pháp công+50sk

⬇️ Chung Hội [Sách]Công 3 lần(-20% mưu phòng),team hồi máu,tự thân+100% mưu công+50sk

⬇️ Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần,tự thân miễn dịch+Tịnh Hóa+100% tán ca+100sk

⬇️ Lữ Bố [Chiến]Công all 2 lần,tự thân điên cuồng+100% pháp công+50sk

⬇️ Chu Hoàn-Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng 2 lần,hồi máu lính ít nhất 2 lần,tự thân thủ hộ 40%+145sk

⬇️ Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau 2 lần(choáng,đào binh,Ám Hồn)

Chu Trị-Y Tịch-Mao Giới [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân thủ hộ 20%

Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+150% pháp công+145sk

Khoái Lương [Kế Sách]Công all 2 lần(-10% mưu phòng),tự thân+50sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang 2 lần(-25% vật phòng),team bạo kích 2 lượt,tự thân+150% vật công+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-20sk,-90% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+100% mưu công+50sk

Công Tôn Tu [Thường]Công all(-20% vật phòng),tự thân bạo kích+200% vật công

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+thiết bích+bạo kích+150% vật công

Tả Từ [Sách]Công all 2 lần(khu tán,-30% mưu phòng)+sau 2 lầntự thân+300% mưu công+50sk

Chú Thích

🔺 Có thay đổi

⬇️ Giảm


THẦN TƯỚNG

🔥 500k
Ngật Lai Cổ [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+30sk,xác suất thiết bích ít lính,team Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân+40sk

🔥 1m(chọn 1 trong 2 con bên dưới)
Ảo Ảnh.Lưu Biểu [Hỗ Trợ]Hồi máu team+40sk+35% thủ,địch -20% thủ,xác suất Ám Tế ngẫu nhiên

Ảo Ảnh.Lưu Tông [Chiến]Công all 2 lần(-25% pháp phòng)+sau,tự thân bạo kích+150% pháp công+65sk

🔥 2m (Thêm 1 tướng mốc 1m ở trên)

🔥 3m
Ma Thần.Sơn Tinh [Tam Hệ]Công all 3 lần(-30sk)+thẳng 2 lần(xs choáng),tự thân hộ thuẫn+Tịnh Hóa+250% tán ca+100sk

Ma Hóa.Thủy Tinh [Tam Hệ]Công all 3 lần(-30sk)+ngang 2 lần(xs đóng băng),tự thân điên cuồng+hút máu+Tịnh Hóa+250% tán ca+100sk

🔥 4m (Thêm 1 tướng mốc 3m ở trên)

🔥 6m
Mị Nương [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk+ngẫu nhiên 3 lần(choáng),team+300% tán ca+thần ngự,tự thân thần binh+Nguyệt Hồn+bạo kích+phản kích+145sk

🔥 8m
Nam Quốc Hùng Vương

QUÝ TỬ

Yêu cầu: Luyện hệ hỗ trợ để vào được giai đoạn 3 (Thức Tỉnh)
10m Vàng
Hiếu Chiến [Chiến]Công ngang(xs đóng băng),team+100% tán ca+bạo kích,tự thân+50sk

20m Vàng
Tử Thủ: [Hỗ Trợ]Công sau(xs choáng),+25sk ngẫu nhiên đồng đội,hộ thuẫn ít lính,team+30% thủ hộ,tự thân+50sk

BINH CHỦNG

CÁCH UP BINH CHỦNG 6 chuẩn gốc

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Info Server 88 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:27 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.