Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S86

Info Ngọa Long S86

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn


GIỚI THIỆU

- Meta MOD ! MOD ! MOD ! CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 380

- Cập nhật trang bị 310

- Cập nhật thành tựu tới Một Mình Cứu Chủ
- Thành tựu update tới Ngũ Khê-Sa Ma Kha

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý 15h/22 bên dưới

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html


THẦN TƯỚNG

🔥 500k

Đạo Quân.Lão Tử [Hỗ Trợ]Hồi máu team 2 lần+tăng trị liệu,địch -25sk,xác suất thi độc+choáng thẳng,tự thân+50sk

🔥 1m/95sk

Quế Lăng.Bàng Quyên [Vật+Mưu]Công all 2 lần+ngang 2 lần(-30sk,xác suất bùa),đồng đội+30sk,team+tịnh hóa+thủ,tự thân+200% tán ca+100sk

🔥 2m/95sk

Binh Hóa.Tôn Tẫn [Chiến+Mưu]Công all 3 lần+thẳng 2 lần(xs choáng),team Nguyệt hồn,đồng dội+35sk+hộ thuẫn 2 lượt,tự thân hút máu+điên cuồng+145sk

🔥 3m/90sk

Thần Y.Hoa Đà [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,Ám Hồn,-25% thủ)+ngẫu nhiên 2 lần,team hồi máu 3 lần+tăng trị liệu+200% tán ca,tự thân Nguyệt Hồn+thiết bích 1 lượt+145sk

🔥 4m/90sk

Ma Hóa.Vu Cấm [Hỗ Trợ]Khu tán địch -35sk+đào binh 15%,lính ít nhất -35sk,team thủ hộ 30%+250% tán ca,đồng đội+35sk,tự thân+145sk

🔥 6m/85sk

Tiên.Tả Từ [Tam Hệ]Công all 3 lần(300sk)+thẳng(choáng)+ngang sau(Ám Hồn),team Nguyệt Hồn,tự thân+300% tán ca+bạo kích+hút máu+điên cuồng+145sk

Ai nạp code tiếp tướng 8m hehe

❗️ Trong quá trình vận hành,có thể tăng hoặc buff tướng Thần cho phù hợp Meta

TƯỚNG NƯỚC

📕 NGÔ

🔺 Chu Thái [Thường]Công all 2 lần+ngang 2 lần(-20% vật phòng),xác suất choáng trước mặt,tự thân điên cuồng+200% vật công+145sk

🔺 Lục Tốn [Sách]Công all 2 lần(-20% mưu phòng)+sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân phản kích+200% mưu công+145sk

🔺 Tôn Sách [C.Pháp]Công all 2 lần(Ám Tế trước mặt)+thẳng,team điên cuồng 2 lượt,tự thân+200% pháp công+50sk

🔺 Từ Thịnh [Hỗ Trợ]Địch -30sk,xác suất thi độc,team+25% thủ+hộ thuẫn 2 lượt,tự thân vô ngại+50sk (có trống)

⬇️ Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+100% mưu công

Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+100% vật công+145sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân+50sk


📘 NGỤY

🔺 Trương Hợp [Thường]Công all 2 lần(-20% vật phòng)+ngẫu nhiên 2 lần,xác suất đóng băng sau,tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

🔺 Tuân Vực [Sách]Công all 3 lần(Ám Hồn),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

🔺 Từ Hoảng [C.Pháp]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(-20% pháp phòng),tự thân điên cuồng+200% pháp công+145sk

🔺 Tào Hồng [Hỗ Trợ]Địch -30sk,xác suất đào binh,team+25% thủ+hộ thuẫn 2 lượt,tự thân vô ngại+50sk (có trống)

⬇️ Quách Gia [Sách]Công ngang+đơn 2 lần,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân+100% mưu công+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+100% pháp công+145sk

Điển Vi [Thường]Công ít lính+all,tự thân hút máu+50sk


📗 THỤC

🔺 Triệu Vân [Thường]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(-20% vật phòng),xác suất mê hoặc trước mặt,tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

🔺 Mã Tốc [Sách]Công all 2 lần(-20% mưu phòng)+sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân phản kích+200% mưu công+145sk

🔺 Bàng Thống [Sách]Công all 3 lần(Ám Hồn),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

🔺 Mã Vân Lộc [Hỗ Trợ]Địch -30sk,xác suất thiêu đốt,team+25% thủ+hộ thuẫn 2 lượt,tự thân vô ngại+50sk (có trống)

⬇️ Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team+30sk,tự thân+ít lính Nguyệt Hồn,tự thân+100% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần,Ám Tế trước mặt,tự thân bạo kích+phản kích+hút máu+150% vật công

Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,hộ thuẫn ngẫu nhiên 2 lượt,tự thân+50sk

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+100% vật công+145sk

Ngụy Diên [Chiến]Công all+ngang 2 lần(-30% pháp phòng),tự thân+150% pháp công+50sk


📙TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

🔺 Hoa Đà [Hỗ Trợ]Hồi máu team 2 lần+Y Thánh,xác suất hộ thuẫn lính ít,+20sk ngẫu nhiên,tự thân hộ thuẫn+145sk

🔺 Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ bất lợi team,team Nguyệt Hồn,tự thân+145sk

🔺 Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang 2 lần+đơn(đóng băng),tự thân+100% mưu công+50sk

🔺 Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,-25% thủ địch,xs thiết bích ngẫu nhiên,team Thần Ngự 2 lượt,tự thân+50sk

🔺 Trương Giác [Sách]Công all 2 lần,tự thân+100% mưu công+50sk (up rẻ 25k)

🔺 Tư Mã Ý [Sách]Công ít lính 3 lần(choáng,Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

🔺 Tư Mã Chiêu [Sách] Công all 2 lần(-15sk,-90% trị liệu.Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

🔺 Trương Nhiệm [Chiến]Công all+sau,tự thân hồi máu+100% pháp công+145sk (up rẻ 15k)

🔺 Cao Lãm [Thường]Công all 2 lần(-25% vật phòng)+ít lính,tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

⬇️ Lữ Bố [Chiến]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 2 lần,xác suất khống chế địch,tự thân điên cuồng+150% pháp công+50sk

⬇️ Tào Tháo(có trống)-Lưu Bị-Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,địch -30sk,team Tịnh Hóa 2 lượt

⬇️ Chân Cơ-Đai Kiều-Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Hồi máu team 2 lần+tăng trị liệu,đồng đội+30sk

⬇️ Đặng Ngải [Tam Hệ]Công ngang 2 lần+thẳng,tự thân Tịnh Hóa+150% tán ca+100sk

⬇️ Văn Phượng Khanh-Hạo Thiên [Sách]Công đơn(-100% tấn công),hồi máu team+thủ hộ,tự thân+50sk

⬇️ Trần Cung [Sách]Công ngang 2 lần(Áp chế 50% sk,-15% thủ),tự thân+100% mưu công+50sk

Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn-Trương Phi [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),choáng trước mặt

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng 2 lần,hồi máu ít lính 2 lần,tự thân+100% pháp công+145sk

Tào Nhân-Phan Chương-Trương Bao [C.Pháp]Công all -40sk,khu tán địch

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+100% pháp công+145sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Team+100% tán ca,địch -25% tấn công,xác suất khống chế 2 lượt

Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng),team+bản thân hồi máu,tự thân+50sk

Viên Thiệu [Sách]Hồi máu team+25sk+hộ thuẫn 2 lượt+thủ hộ,tự thân+50sk

Vương Doãn [Sách]Công all(đào binh 15%),hồi máu team 1 lần,tự thân+150% mưu công

Văn Sính [Chiến]Công all,hồi máu team 2 lần+25sk,tự thân Nguyệt Hồn+150% pháp công

Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân+150% pháp công+145sk

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng 2 lần,tự thân+100% vật công+thiết bích+50sk

Nhan Lương [Chiến]Công all 2 lần,hộ thuẫn ít lính,tự thân+150% pháp công+145sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang 2 lần,tự thân+150% vật công+50sk

Chú Thích

🔺 Có thay đổi

⬇️ Giảm


BINH CHỦNG

CÁCH UP BINH CHỦNG 6 chuẩn gốc

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.Info Ngọa Long S86 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:05 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.