Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S83

 Info Ngọa Long S83

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/+8d9PxZa8M0QwYTM1


GIỚI THIỆU

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 375

- Thành tựu update tới Phản Gián-Tào Tháo !!!

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý 15h/22 bên dưới

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

📙TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

🔺Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng+sau,tự thân thiết bích 1 lượt+100% vật công+50sk

🔺Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang 3 lần(-30sk),choáng trước mặt,tự thân thần binh+200% mưu công+100sk

🔺Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [C.Pháp]Công sau 3 lần(choáng,Ám Hồn,đào binh 15%),tự thân+150% pháp công+50sk

🔺Trương Phi-Hạ Hầu Đôn-Cam Ninh [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk)+ngang 2 lần,tự thân+200% pháp công+145sk

🔺Y Tịch-Chu Trị-Mao Giới [Sách]Công all+đơn 2 lần(choáng,thi độc),tự thân thủ hộ+150% mưu công+50sk

🔺Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Sách]Công ngang 2 lần(xác suất Ám Tế),tự thân+50sk

🔺Vương Dị [Sách]Hồi máu team 3 lần+30sk,địch -30sk,xác suất hộ thuẫn ngẫu nhiên

🔻Phan Phượng [Vật]Công thẳng+ngang,tự thân hút máu+100% vật công+145sk

🔻Trần Cung [Sách]Công ngang 2 lần(Áp chế 50% sĩ khí),tự thân hộ thuẫn+150% mưu công+50sk (map Viên Thuật-Huỳnh Dương)

🔻Lữ Bố [Chiến]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 2 lần,choáng địch sk cao,tự thân bạo kích+điên cuồng+200% pháp công+100sk

Giản Ung-Tào Thực-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+65sk,giải trừ team,xác suất buff phản dmg ngẫu nhiên,tự thân+145sk

Tào Chương-Ngụy Diên-Tôn Kiên [Chiến]Công all+ngang(-25% pháp phòng),đồng đội+25sk,tự thân+150% pháp công+50sk

Chu Hoàn-Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng 3 lần,hồi máu ít lính,tự thân thủ hộ+100% pháp công+145sk

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Kế Sách]Công all 2 lần(xác suất Ám Tế),tự thân+150% mưu công+50sk

Chân Cơ-Đại Kiều-Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+tăng trị liệu,đồng đội+80sk,địch -30sk

Mãn Sủng-Gia Cát Cẩn-Thẩm Phối [Hỗ Trợ]Tăng phòng thủ toàn quân và xác suất Hộ Thuẫn 2 lượt,tự thân+20sk

Tào Nhân-Trương Bao-Phan Chương [C.Pháp]Công all 2 lần(-40sk,khu tán),tự thân+150% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Team+300% tán ca,xác suất mê hoặc địch,-100% công thẳng địch,đồng đội+30sk,tự thân thủ hộ+50sk

Vương Nguyên Cơ [Hổ Trợ]Đồng đội+30sk,team Nguyệt Hồn 2 lượt,khu tán địch,tự thân+50sk (map Vương Hồn-Thành Dương)

Vương Doãn [Sách]Công all 2 lần(đào binh 15%,-25% mưu phòng),xác suất choáng sk cao,hồi máu team 2 lần,tự thân+200% mưu công+50sk

Viên Thiệu [Vật]Công 3 lần địch sk cao nhất(-100sk),khu tán thẳng,team Nguyệt Hồn+Thần Ngự,tự thân Tịnh Hóa+200% vật công+50sk

Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+100% pháp công+145sk

Văn Sính [Chiến]Công all,hồi máu team 2 lần,team+25sk,tự thân Nguyệt Hồn+100% pháp công

Nhan Lương [Chiến]Công all,tự thân+100% pháp công+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu team+25sk+100% vật công,tự thân+50sk

Hoa Đà [Hỗ Trợ]Xác suất tỏa binh địch,hồi máu team 2 lần+phản 50% sát thương,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Trương Nhiệm [Chiến]Công all 2 lần,tự thân thủ hộ+100% pháp công+145sk (mem free có thể up con này 20k, làm nhiệm vụ like share bài page là có). Map Viên Thuật-Huỳnh Dương

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+100% pháp công+145sk (mem free có thể up con này 20k, làm nhiệm vụ like share bài page là có). Map Đổng Trác-Trường An

Hoa Hùng [Sách]Công ngang 2 lần(đào binh),tự thân+100% mưu công+50sk(mem free có thể up con này 20k, làm nhiệm vụ like share bài page là có). Map Đổng Trác-Trường An

Mã Hưu [Chiến]Công thẳng 2 lần(khu tán,-50% công),tự thân+50sk.(map Lưu Trương-Công Tôn)

Mạnh Hoạch [Vật]Công thẳng+sau 2 lần,tự thân+100% vật công+50sk

Chúc Dung [Vật]Công all(-20% vật phòng)+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+100% vật công+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all 2 lần,tự thân bạo kích+phản kích+thiết bích+100% vật công+50sk (map Vương Hồn-Thành Dương)

Hạo Thiên-Phượng Khanh [Kế Sách]Công đơn 2 lần(-100% công),hồi máu team+thủ hộ,tự thân+50sk

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta,đồng đội+30sk,tự thân hộ thuẫn 2 lượt+145sk

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+30sk,tự thân hộ thuẫn 2 lượt+100sk (map Gia Cát Thọ Xuân)

Tư Mã Ý [Sách]Công ít lính 2 lần(choáng)+thẳng 2 lần,tự thân+150% mưu công+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all 2 lần(-20sk,giảm 90% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk


📗 THỤC

🔺Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 3 lần(-25% pháp phòng),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

🔺Quan Vũ [Vật]Công thẳng 2 lần(-25% vật phòng)+ngang 2 lần,tự thân bạo kích+phản kích+200% vật công+100sk

🔺Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk)+ngang 2 lần(Ám Hồn),tự thân Nguyệt Hồn+200% mưu công+100sk

🔻Quan Bình [Vật]Công thẳng 2 lần,tự thân hút máu+150% vật công+100sk

🔻Lưu Bị [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team Thần Ngự+150% Tán Ca

Khương Duy [Vật]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 2 lần,ngẫu nhiên hộ thuẫn,tự thân bạo kích+250% vật công+100sk (Cung/Văn)

Bàng Thống [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+100sk

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính 3 lần(Ám Hồn),tự thân bạo kích+100% vật công+145sk

Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk


📕 NGÔ

🔺Chu Thái [Chiến]Công thẳng 3 lần(-25% pháp phòng),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

🔺Tôn Sách [Vật]Công thẳng 2 lần(xác suất Ám Tế)+ngang 2 lần,tự thân điên cuồng+250% vật công+100sk

🔺Chu Du [Sách]Công all 2 lần(-25% mưu phòng)+ngang 2 lần(thiêu đốt),tự thân bạo kích+200% mưu công+100sk

🔻Hoàng Cái [Chiến]Công ngang(Ám Hồn)+sau,tự thân hút máu+150% pháp công+100sk

🔻Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team Thần Ngự+150% Tán Ca

Lữ Mông [Sách]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 1 lần,ngẫu nhiên hộ thuẫn,tự thân bạo kích+250% mưu công+100sk (Thương/Văn)

Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau 2 lần,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính 3 lần(Ám Hồn),tự thân bạo kích+100% vật công+145sk

Lục Tốn [Kế Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+100% mưu công+145sk


📘 NGỤY

🔺Trương Hợp [Chiến]Công thẳng 3 lần(-25% pháp phòng),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

🔺Trương Liêu [Vật]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(-25% vật phòng),tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

🔺Quách Gia [Sách]Công all 2 lần(-25% mưu phòng)+ngang 2 lần(choáng trước mặt),tự thân điên cuồng+200% mưu công+100sk

🔻Hứa Chử [Chiến]Công ngẩu nhiên 2 lần,tự thân hút máu+150% pháp công+100sk

🔻Tào Tháo [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team Thần Ngự+150% Tán Ca (up lên sẽ có trống)

Điển Vi [Chiến]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 2 lần,ngẫu nhiên hộ thuẫn,tự thân bạo kích+250% pháp công+100sk (Kỵ/Văn)

Từ Hoảng [Vật]Công all 2 lần(choáng trước mặt)+ít lính,tự thân thần binh+150% vật công+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau 2 lần,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

Tuân Vực [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+100sk


BINH CHỦNG

Chờ cập nhật...


Info Ngọa Long S83 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 17:12 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.