Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S81

Info Ngọa Long S81

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/+8d9PxZa8M0QwYTM1

GIỚI THIỆU

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 370

- Vì là làm mới lại toàn bộ MAP (theo update mới nhất) nên Thành Tựu ae tạm nhận tới Tam Giang Khẩu-Tào Tháo nhé

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE
🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý 15h/22 bên dưới
🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)
🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới
🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên
🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

📗 THỤC

🔺Thục Hoàng.Lưu Bị [Vật]Công all 3 lần(địch -30sk),xác suất choáng ngẫu nhiên,tự thân+200% vật công+50sk (Cung/Văn)

🔺Khương Duy [Hỗ Trợ] [Hỗ Trợ]Đồng đội+35sk,hộ thuẫn team ngẫu nhiên,-20% vật phòng all địch,tự thân+50sk

🔺 Mã Siêu [Vật]Công thẳng 3 lần(-25% pháp phòng,-25% mưu công),tự thân+250% vật công+bạo kích+145sk

🔺 Gia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần(địch -30sk),team+30sk,tự thân thần binh+Nguyệt Hồn+300% mưu công

🔺 Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 2 lần(-30% pháp phòng)+ngang,tự thân điên cuồng+300% pháp công+145sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần,Ám Tế trước mặt,tự thân phản kích+10% thủ+hút máu+200% vật công

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+100% vật công+145sk

Bàng Thống [Sách]Công lính ít nhất 5 lần(Ám Hồn),tự thân+200% mưu công+100sk

📘 NGỤY

🔺Ngụy Hoàng.Tào Tháo [Sách]Công all 3 lần(địch -30sk),xác suất đóng băng ngẫu nhiên,tự thân+200% mưu công+50sk (Bộ/Văn)

🔺Điển Vi [Hỗ Trợ]Đồng đội+35sk,hộ thuẫn team ngẫu nhiên,-20% mưu phòng all địch,tự thân+50sk (có trống)

🔺Hạ Hầu Uyên [Vật]Công thẳng 3 lần(-25% vật phòng,-25% pháp công),tự thân+250% vật công+bạo kích+145sk

🔺Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh)+sau,hồi lính ngẫu nhiên team,tự thân bạo kích+300% pháp công+145sk

🔺Quách Gia [Sách]Công ngang 2 lần+đơn(choáng,Ám Hồn),tự thân bạo kích+300% mưu công+145sk

Trương Hợp [Chiến]Công thẳng 2 lần(khu tán),tự thân bạo kích+300% pháp công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,xác suất choáng sau,tự thân+100% pháp công+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau 2 lần,tự thân thiết bích+200% pháp công+50sk

Tuân Vực [Sách]Công lính ít nhất 5 lần(Ám Hồn),tự thân+200% mưu công+100sk

📕 NGÔ

🔺Ngô Hoàng.Tôn Quyền [Chiến]Công all 3 lần(địch -30sk),xác suất mê hoặc ngẫu nhiên,tự thân+200% pháp công+50sk (Kỵ/Văn)

🔺Lữ Mông [Hỗ Trợ]Đồng đội+35sk,hộ thuẫn team ngẫu nhiên,-20% pháp phòng all địch,tự thân+50sk (có trống)

🔺Chu Hoàn [Vật]Công thẳng 3 lần(-25% mưu phòng,-25% vật công),tự thân+250% vật công+bạo kích+145sk 7

🔺Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân điên cuồng+300% mưu công+50sk

🔺Tôn Sách [C.Pháp]Công all 3 lần(-30sk),tự thân phản kích+Tịnh Hóa+300% pháp công+50sk

Chu Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần(áp chế sĩ khí),tự thân+300% pháp công+30% thủ+145sk

Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau 2 lần,tự thân thiết bích+200% pháp công+50sk

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+100% vật công+145sk

📙TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

🔺Hoa Đà [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+thủ hộ 30%,giảm 30% hồi máu địch,xác suất choáng sau,tự thân+145sk

🔺Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Team+200% tấn công,-100% công địch trước mặt,xác suất mê hoặc địch 2 lượt,tự thân+50sk

🔺Tào Chương-Ngụy Diên-Tôn Kiên [Chiến]Công all+ngang 2 lần(-30% pháp phòng),tự thân thần binh+200% pháp công+50sk

🔺Tư Mã Ý [Sách]Công all 2 lần+ít lính 2 lần(khu tán,choáng),tự thân thần binh+200% mưu công+50sk

🔺Chung Hội [Sách]Công all 2 lần(-30sk)+thẳng 2 lần(-30% mưu phòng),đồng đội+30sk,tự thân+200% mưu công+50sk

🔺Công Tôn Tu [Thường]Công all 2 lần 500sk(-20% vật phòng),tự thân bạo kích+300% vật công+50sk

🔺Mã Tốc-Lục Tốn [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt)+công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

🔺Vương Doãn [Kế Sách]Công all 3 lần(đào binh 10%),choáng trước mặt,tự thân hồi lính+150% mưu công+50sk

🔺Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ bất lợi phe ta,xác suất choáng trước mặt,đồng đội+30sk,tự thân+145sk

🔻Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,team hồi máu+Nguyệt Hồn,tự thân+50sk

🔻Văn Sính [Chiến]Công all 2 lần,tự thân+100% pháp công+50sk

🔻Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân hộ thuẫn+100% pháp công+145sk

🔻Nhan Lương [Chiến]Công all 2 lần,hộ thuẫn ít lính 2 lượt,tự thân+100% pháp công+145sk

🔻Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu phe ta+25sk,tự thân+100% vật công+50sk

🔻Đại Kiều-Hoàng Nguyệt Anh-Chân Cơ [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta 2 lần+tăng trị liệu,đồng đội+30sk

🔻Tả Từ [Kế Sách]Công all 2 lần(-20% mưu phòng,khu tán)+công sau(đóng băng),tự thân+150% mưu công+145sk (map Phụng Tiên Quy Thiên)

🔻Văn Phượng Khanh-Hạo Thiên [Sách]Công đơn(-100% tấn công)+sau,hồi máu phe ta+thủ hộ,tự thân+50sk

🔻Đặng Ngải [Tam Hệ]Công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân miễn dịch+Tịnh Hóa+200% Tán Ca+100sk

Phan Chương-Tào Nhân-Trương Bao [C.Pháp]Công all 2 lần(địch -40sk,xác suất khu tán địch),tự thân+100% pháp công

Trương Phi-Hạ Hầu Đôn-Cam Ninh [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),choáng trước mặt,tự thân+200% pháp công

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(-25sk,xác suất đóng băng 1 lượt),tự thân+50sk

Tào Thực-Giản Ung-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(xác suất Ám Tế)+công sk cao nhất(-50sk),tự thân+50sk

Tào Phi [Kế Sách]Công all(đào binh 8%),tự thân hồi lính

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,-90% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+200% mưu công+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau 2 lần,all địch -20% vật phòng,tự thân+200% vật công+50sk

Chúc Dung [Thường]Công all+ngẫu nhiên 2 lần,đồng đội+100% tán ca,tự thân+200% vật công+50sk

Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,phe ta Thần Ngự

Hoa Hùng [Thường]Công ngang 500sk+công all,tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+200% pháp công+145sk

Phan Phượng [C.Pháp]Công đơn+thẳng,tự thân hút máu+100% pháp công+145sk

Trương Giác [Sách]Công all 3 lần,tự thân+150% mưu công+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+bạo kích+thiết bích+200% vật công+50sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất kinh sợ địch,tự thân điên cuồng+300% pháp công+50sk

🔔 Diễn giải các dấu mũi tên lên xuống trong info

🔺 Các tướng tăng sức mạnh ở S81

🔻 Các tướng giảm sức mạnh ở S81

TƯỚNG THẦN

🐬 500k

Quỷ Mưu Viên Thuật [Sách]Công thẳng+ngang(xác suất thi độc),choáng sau,tự thân+200% mưu công+50sk

🐬 1m (chọn 1 trong 3 con)

Tinh Anh.Diêm Tượng [Vật+Chiến]Công all 2 lần+thẳng 2 lần,buff phản 150% dmg ngẫu nhiên team,tự thân+250% vật/pháp công+100sk

Tinh Anh.Điền Phong [Chiến+Sách]Công all 2 lần+ngang 2 lần,buff phản 150% dmg ngẫu nhiên team,tự thân+250% pháp/mưu công+100sk

Tinh Anh.Tữ Thụ [Sách+Vật]Công all 2 lần+ngẫu nhiên 2 lần,buff phản 150% dmg ngẫu nhiên team,tự thân+250% mưu/vật công+100sk

🐬 3m (chọn thêm 1 con ở mốc 1m)

Mục Hậu.Ngô Hiện [Sách]Công all 3 lần(-25sk+Ám Hồn)+ít lính 3 lần(choáng+thi độc),đồng đội+35sk,team thần ngự,tự thân bạo kích+350% mưu công+100sk

🐬 4m

Nhân Đồ.Bạch Khởi [Chiến]Công all 3 lần(-30sk,-25% chiến phòng)+đơn 3 lần(bùa),đồng đội+35sk,phe ta+350% chiến pháp,tự thân điên cuồng+145sk

🐬 6m

Sở Vương.Hạng Vũ [Vật]Công all 4 lần(-35sk,-30% vật phòng)+thẳng 3 lần(nhục mạ 2 hiệp),65% choáng trước mặt,đồng đội+35sk,phe ta+400% vật công,tự thân bạo kích+100sk

🐬 8m

Binh Thánh.Tôn Vũ [Tam Hệ]Công all 4 lần(-35sk,-35% mưu phòng)+thẳng 2 lần(65% đóng băng)+ngang 2 lần(thiêu đốt,trúng độc 3 hiệp),đồng đội+35sk,team+400% tán ca,tự thân phản kích+thần binh+145sk


BINH CHỦNG (update 19.10.2022)

☄️Kỵ

Bạo Nộ Chùy > Viêm Chùy Kỵ > Lữ Bố [Kỵ Lv8]Công trước mặt(xác suất choáng),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk 

☄️Bộ

Băng Chùy > Huyền Băng Chùy > Tào Tháo [Bộ Lv8]Công sau(xác suất đóng băng),đồng đội+30sk,tự thân thủ hộ+50sk

☄️Cung

Băng Nỏ > Cuồng Nỏ > Pháo Xung Ngưu Đẩu [Cung Lv8]Công đơn(-30sk),đồng đội+30sk,tự thân bạo kích+50sk

☄️Văn

Băng Cầm > Cực Tinh Mê Cầm > Thiên Âm Cầm > Kỳ Cổ Thủ > Tiên Hào [Quan Lv8]Đồng đội+35sk,tự thân+40sk,team Thần Ngự 2 lượt

☄️Thương

Trấn Ngục Thương > Viêm Long Điện > Băng Phách Ngự Thương [Thương Lv8]Công thẳng(-20% thủ),đồng đội+30sk,tự thân phản kích+50sk

⚠️ Nham Thạch inbox về fanpage để rõ cách mua

⚠️ Quá trình chạy game, sẽ điều chỉnh lại binh chủng cho phù hợp


BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.


Info Ngọa Long S81 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 02:15 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.