Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S75

 Info Ngọa Long S75

www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU

- Cập nhật nhà chính cấp 365

TƯỚNG

📘 NGỤY

Tào Tháo [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,địch -25sk,team+300% pháp công+thần ngự,tự thân hồi máu+75sk

Quách Gia [Sách]Công all 2 lần(choáng trước mặt)+ngang 2 lần(Ám Hồn,-35sk),tự thân+300% mưu công+hút máu 30%+bạo kích+100sk

Trương Liêu [Chiến]Công all 2 lần(-15% chiến phòng)+thẳng 2 lần(-25sk,Tỏa Binh),tự thân điên cuồng+quyết chiến 30%+100sk

Trương Hợp [Chiến]Công all 2 lần(-25sk)+thẳng 2 lần(khu tán,xác suất nhục mạ),đồng đội+25sk,team tán ca 200%,tự thân hộ thuẫn+tịnh hóa+100sk

Chân Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk+hồi máu 3 lần+nguyệt hồn,ít lính+bản thân hộ thuẫn 2 hiệp,tự thân+75sk


📗 THỤC

Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk+thêm lính,địch -25sk,team+300% vật công+giải trừ,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+75sk

Quan Vũ [Vật]Công all 2 lần(-30% vật công)+thẳng 2 lần(-15% vật phòng,nhục mạ trước mặt),tự thân phản kích+hút máu 30%+thần binh+100sk

Hoàng Trung [Vật]Công all 2 lần(-15% vật phòng)+ít lính nhất 5 lần(khu tán,choáng),tự thân điên cuồng+Nguyệt Hồn+100sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần(-25sk,Áp Ức),đồng đội+25sk,team+200% tán ca+Nguyệt Hồn,tự thân+300% mưu công+vô ngại cam+100sk

Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,team hồi máu 3 lần+tăng tỷ lệ hồi máu,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+75sk


📕 NGÔ

Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,địch -25sk,team+300% mưu công,ít lính+bản thân hộ thuẫn 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+75sk

Tôn Sách [Chiến]Công all 3 lần(-25sk,-15% chiến phòng),đồng đội+25sk,team+200% tán ca+tịnh hóa,tự thân+300% pháp công+100sk

Chu Du [Sách]Công all 2 lần(thiêu thương+giảm hồi máu)+ngang 2 lần(xác suất nhục mạ),tự thân điên cuồng+Nguyệt Hồn+100sk

Lục Tốn [Sách]Công all 2 lần(-15% mưu phòng,thiêu thương)+thẳng 2 lần(bùa trước mặt),tự thân hút máu 30%+thần binh+100sk

Đại Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,team giải trừ+hồi máu 3 lần,tự thân vô ngại cam+75sk


📙 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng),hồi máu phe ta 2 lần,tự thân+200% mưu công+50sk

Trương Giác [Sách]Công all 2 lần(-15% mưu phòng,bùa ít lính nhất),team+30% quyết chiến,đồng đội+30sk,tự thân+75sk

Dương Bách [Sách]Công trước mặt 4 lần(bùa,thiêu đốt,thi độc),đồng đội+25sk,tự thân hồi máu+100sk

Văn Ương [Chiến]Công all 2 lần(-35% công kích)+thẳng 3 lần(Ám Hồn,-15sk mỗi lượt),phe ta hồi máu,tự thân hút máu+250% pháp công+100sk

Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Sách]Công all(đào binh 10%)+nhiều sk nhất 5 lần(choáng),phe ta hồi máu+Y Thánh,đồng đội+25sk,tự thân+75sk

Mạnh Hoạch [Vật]Công all 3 lần(khu tán,xác suất ru ngủ),tự thân điên cuồng+250% vật công+tịnh hóa+100sk

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(20% Ám Tế)+địch sk cao nhất(-50sk),tự thân+200% mưu công+50sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all(-30% pháp phòng,xác suất sợ hãi)+ngẫu nhiên 3 lần,tự thân điên cuồng+200% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+65% tấn công,địch -25% tấn công,xác suất mê hoặc 2 lượt

Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công

Đặng Ngải [Sách]Công all 3 lần(-30sk,-20% 3 loại thủ)+nhiều sk nhất 6 lần(đào binh 20%,xác suất đóng băng),tự thân+300% tán ca+điên cuồng+100sk


BINH CHỦNG

Update 01.07.2022

Quan Văn

Băng Cầm > Cực Tinh Mê Cầm > Thiên Âm Cầm > Kỳ Cổ Thủ


Bộ Binh

Băng Chùy > Huyền Băng Chùy


Thương Binh

Băng Kích > Huyễn Tinh Vương > Hư Không Kích


Kỵ Binh

Bạo Nộ Chùy > Viêm Chùy Kỵ > Lôi Đình Chùy


Cung Binh

Băng Cung > Tuyết Vực Cung > Xích Dực Cung > Tử Mạch Cung


CÁCH UP BINH CHỦNG 6 chuẩn gốc

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Info Ngọa Long S75 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 00:02 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.