Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S67

 INFO NGỌA LONG S67

 

GIỚI THIỆU

Cập nhật Thành chính cấp 350

- Cập nhật thêm nhiều map mới

- Bám sát bản GỐC

THÀNH TỰU/MAP/NGUYÊN LIỆU

Cập nhật 19.01.2022
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: Quân đoàn farm 40 lượt (1 lần 100v 100% rớt cho 1 người)
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: Xác suất nhận hộp quân công (Xác suất nhận 5m Bạc,Quân Công)
Đông Chu Thiên Mộ: Quân đoàn farm 40 lượt (1 lần 100v 100% rớt cho 1 người)
Đông Chu Thiên MộXác suất nhận hộp quân công (Xác suất nhận 5m Bạc,Quân Công)

Thành tựu mình tạm thời cập nhật tới Đế Vị-Tư Mã Viêm. Mình sẽ update thêm thành tựu sau 1-2 ngày từ ngày mở Server


MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới hoặc vài map trong game đã có thành tựu cho đá 120

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì 15h/22h hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG

📙 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Địch -20sk,đồng đội+85sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng 2 lần 500sk(xác suất choáng),hồi lính ít nhất 3 lần,tự thân+30% thủ+300% pháp công+145sk

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt

Phan Chương-Tào Nhân-Trương Bao [C.Pháp]Công all -40sk,khu tán địch

Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Sách]Công all(Ám Hồn,-35% mưu phòng),tự thân+300% mưu công+50sk

Vương Doãn-Tào Phi [Kế Sách]Công all kèm đào binh 10%,tự thân hồi lính

Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,25% giải trừ phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta+tăng tỉ lệ hồi máu lượt sau

Thái Sử Từ-Bàng Đức [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công ít lính 5 lần+Ám Hồn,tự thân+100sk

Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn(thiêu đốt),tự thân thần binh+150% mưu công+145sk

Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

Trương Phi-Hạ Hầu Đôn-Cam Ninh [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt

Chu Trị-Mao Giới-Y Tịch [Kế Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân thủ hộ 2 lượt

Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+200% pháp công+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu phe ta+100% vật công,đồng đội+25sk,tự thân+50sk

Chu Thương [Thường]Công all+trước mặt 3 lần (sát thương bình thường+rẻ up giai đoạn đầu lết map)

Chu Nhiên [Chiến+Kế]Công ngang 3 lần,tự thân miễn dịch+145sk (sát thương bình thường+rẻ up giai đoạn đầu lết map)

Chúc Dung [Thường]Công all+2 lần ngẫu nhiên,phe ta+50% tán ca,tự thân+200% vật công+50sk (hệ số sát thương khá tốt có thể tập trung up)

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,all địch -25% vật phòng,tự thân+200% vật công+50sk (hệ số sát thương khá tốt có thể tập trung up)

Mã Hưu [Chiến]Công thẳng(khu tán,-100% tấn công),tự thân+50sk

Trương Tú [Thường]Công all(áp chế 40% sĩ khí địch),phe ta hút máu,tự thân+50sk (còn chỉnh sửa vì tướng mới)

Trương Nhiệm [Chiến]Công all 500sk,phe ta+40% thủ,tự thân+145sk (còn chỉnh sửa vì tướng mới)

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta+25sk,hộ thuẫn 2 lượt ngẫu nhiên

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,phe ta Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân+50sk

Vương Dị [Kế Sách]Hồi máu phe ta 3 lần+25sk,tự thân miễn dịch

Văn Sính [C.Pháp]Công all,hồi máu phe ta+25sk,tự thân Nguyệt Hồn (giá up tương tự Chúc Dung, Mạnh Hoạch có thể up kèm hỗ trợ 2 đứa kia)

Văn Sửu [C.Pháp]Công ngẫu nhiên 4 lần,tự thân+100sk (sát thương bình thường+rẻ up giai đoạn đầu lết map)

Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(-25% pháp phòng),tự thân hồi lính+50sk (sát thương thẳng khá đều, thích hợp với team chơi chiến có kèm trừ thủ chiến)

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+thiết bích+bạo kích+300% vật công+50sk 

Lữ Bố [C.Pháp]Công all(xác suất mê hoặc)+công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân điên cuồng+300% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+65% tấn công,địch -25% tấn công,xác suất mê hoặc địch 2 lượt

Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu ít lính+20sk,hồi máu phe ta+25% thủ,tự thân+145sk

📗 THỤC

Khương Duy [Kế+Thường]Công 2 lần ít lính,hộ thuẫn ngẫu nhiên,tự thân+50sk

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt Ám Tế,tự thân phản kích+hút máu+200% vật công+50sk

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 2 lần(-30sk),phe ta Nguyệt Hồn+30sk,tự thân+300% mưu công

📘 NGỤY

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,tự thân hút máu+300% vật công+50sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+200% pháp công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng(khu tán),tự thân+300% pháp công+145sk

Quách Gia [Kế Sách]Công ngang+đơn 2 lần,choáng+Ám Hồn(trước mặt),tự thân+300% mưu công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all(xác suất choáng),tự thân+145sk

📕 NGÔ

Lữ Mông [Chiến+Kế]Công sau 2 lần 500sk(thiêu đốt),tự thân+300% pháp công+mưu công+50sk

Tôn Sách [C.Pháp]Công all,phe ta Tịnh Hóa+điên cuồng+50sk

Tôn Kiên [C.Pháp]Công ngang(-40% pháp phòng)+công all 500sk,tự thân+50sk

Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+300% mưu công

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng(áp chế sĩ khí),tự thân hộ thuẫn+145sk

TƯỚNG THẦN

300💧

Trương Xuân Hoa: Tuyên Mục Uy Nghi [Kế Sách]Công all 3 lần(choáng lính sk cao nhất),phe ta hồi máu 3 lần,đồng đội+35sk,tự thân+350% mưu công+50sk (95sk ra skill)

400💧

Thái Văn Cơ: Ngâm Thơ Giải Sầu [Thường]Công ngang 2 lần(xác suất đóng băng)+thẳng 2 lần(xác suất Toả Binh),xác suất thiết bích team,thủ hộ team,tự thân+350% vật công+75sk (95sk ra skill)

500💧

Đồng Uyên [Tam Hệ]Công all 3 lần 500sk(Ám Hồn,30% mê hoặc)+công thẳng 2 lần(45% đóng băng),tự thân bạo kích+điên cuồng+400% mưu công+145sk (90sk ra skill)

💧 100 = 1m tích nạp

💧 Điểm tích được sau khi chuyển khoản qua Fanpage

QUÝ TỬ

10m Vàng

Thiên Chinh [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk (chỉ Ngụy có trống)

15m Vàng

Vạn Người Khó Đỡ [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt

Bạo Nộ Hống: [C.Pháp]Công all -40sk,khu tán địch


BINH CHỦNG

CÁCH UP BINH CHỦNG 6 chuẩn gốc

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

ĐUA TOP S67

Quà top đang cập nhật...


Info Ngọa Long S67 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:33 Rating: 5

1 nhận xét:

 1. Betway casino NJ review | Launching for $250m in
  Betway is a casino and casino located 삼척 출장안마 in 경상북도 출장샵 New 강원도 출장안마 Jersey. Betway is 용인 출장샵 the new Betway brand 보령 출장마사지 that was formed in 2004 and will now be part of the Betway

  Trả lờiXóa

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.