Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S62

 

Update: 15/10/2021: Up binh chủng 8 xem Tại đây

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Cập nhật nhà chính cấp 345
 • Tướng Tím mới Tư Mã Ý, Quan Bình, Hứa Chử, Hoàng Cái
 • Server chuẩn info gốc tương tự VNG/Lequ (90%, không mod)
 • Số quân công để mua đá, ngọc cam cần khi up đồ đều giảm (theo bản gốc) nên đừng ngạc nhiên tại sao Tinh Tú/Thành Tựu/Map tại sao nhận ít vậy
 • Trang bị sẽ yêu cầu cấp khi nâng cấp đồ.

THÀNH TỰU/MAP/NGUYÊN LIỆU

- Thành tựu trong game đã chỉnh sẵn từ lv1-300 (Sau 300 sẽ hội ý anh em đang đi thiếu gì thì cho tiếp)
- Đế Vị-Tư Mã Viêm: Farm ng liệu up Tướng
- Đông Chu Thiên Mộ: Farm ng liệu up binh chủng
- Lạc Dương-Ma Vương: Farm Quân Công
- Kỳ Binh-Lữ Bố: Farm Vân Thường(tặng Vợ/Tri Kỷ)


MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE
🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý 15h/22 bên dưới
🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)
🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới
🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên
🔗 Lưu ý sau bảo trì 15h/22h hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi
👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG

📗 THỤC

 • Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk
 • Quan Vũ [Thường]Công thẳng,Ám Tế trước mặt,tự thân phản kích(+25sk)+hút máu+thủ+100% vật công
 • Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),phe ta+30sk,tự thân+ít lính Nguyệt Hồn,tự thân+150% mưu công
 • Quan Bình [Thường]Công thẳng,phe ta+100% vật công,tự thân phản kích+50sk
📕 NGÔ
 • Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+200% mưu công
 • Hoàng Cái [Chiến]Công thẳng(Ám Hồn),tự thân hộ thuẫn+50sk
 • Tôn Kiên [Chiến]Công ngang(-40% pháp phòng)+công all 500sk,tự thân+50sk
 • Tôn Sách [C.Pháp]Công all,phe ta điên cuồng+50% tán ca 2 lượt+50sk
 • Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng(áp chế sĩ khí),tự thân hộ thuẫn+145sk
📘 NGỤY

 • Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,choáng trước mặt,tự thân+145sk
 • Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk
 • Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(100% Tỏa Binh),tự thân+100% pháp công+145sk
 • Quách Gia [Sách]Công ngang+đơn 2 lần(Ám Hồn,choáng),tự thân+145sk
 • Hứa Chử [Chiến]Công đơn 2 lần(khu tán),tự thân giải trừ+50% tán ca+25% thủ+145sk

📙 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

 • Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt
 • Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn-Trương Phi [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt
 • Phan Chương-Tào Nhân-Trương Bao [C.Pháp]Công all -40sk,80% khu tán địch
 • Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(-25sk,55% đóng băng 1 lượt),tự thân+50sk
 • Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Kế Sách]Công all 2 lần(20% Ám Tế 1 lượt)+công lính sk cao nhất(-50sk),tự thân+50sk
 • Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,25% giải trừ phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk
 • Chu Trị-Mao Giới-Y Tịch [Kế Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân thủ hộ
 • Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn [Chiến]Công thẳng 2 lần 500sk(xác suất choáng),hồi máu ít lính 3 lần,tự thân thủ hộ+200% pháp công+145sk
 • Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100sk
 • Lư Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,giải trừ phe ta,tự thân+145sk
 • Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,khu tán địch,tự thân+100sk
 • Tư Mã Ý [Sách]Công ít lính(giải trừ,choáng),tự thân+250% mưu công
 • Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,Ám Hồn,giảm 90% trị liệu),tự thân+50sk
 • Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+10sk,phe ta thần ngự
 • Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(-30% pháp phòng),tự thân hồi lính+50sk
 • Văn Sửu [C.Pháp]Công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân+100% pháp công+145sk
 • Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,phe ta Nguyệt Hồn,tự thân+50sk
 • Vương Dị [Kế Sách]Hồi máu phe ta 2 lần,phe ta hồi 5sk duy trì 2 lượt,tự thân miễn dịch
 • Văn Sính [Chiến]Công all,đồng đội+10% pháp phòng,hồi máu phe ta+25sk,tự thân Nguyệt Hồn
 • Phan Phượng [C.Pháp]Công thẳng+đơn,tự thân hút máu+150% pháp công+145sk
 • Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu phe ta+25sk+100% vật công,tự thân+50sk
 • Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu ít lính+20sk,hồi máu phe ta+thủ hộ,tự thân+145sk
 • Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+miễn dịch+thiết bích+200% vật công
 • Trương Giác [Kế Sách]Công all 3 lần(choáng sk cao nhất),tự thân+150% mưu công+50sk
 • Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+200% pháp công+145sk
 • Viên Thiệu [Kế Sách]Hồi máu phe ta+25sk+hộ thuẫn+thủ hộ
 • Hoa Hùng [Thường]Công ngang 500sk,tự thân+100% vật công
 • Hạo Thiên/Phượng Khanh [Kế Sách]Công đơn,tự thân hồi máu+ít lính,phe ta thủ hộ 2 lượt,tự thân+50sk

TƯỚNG THẦN

300💧 (95sk ra skill)
Trương Trọng Cảnh [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta+hồi máu 3 lần,đồng đội+50sk,tự thân nguyệt hồn 2 hiệp+100sk
Thái Văn Cơ [Hỗ Trợ]Khu tán,đồng đội+50sk+,phe ta thần ngự 2 hiệp,tự thân thiết bích 2 hiệp+100sk


400💧 (90sk ra skill)

Võ Tắc Thiên [Sách]Công all 2 lần(-35sk)+truớc mặt 4 lần(đóng băng,thi độc),đồng đội+25sk,tự thân bạo kích+300% mưu công+145sk

Lý Long Cơ [Thường]Công all 2 lần(-35sk)+ngang 2 lần(choáng truớc mặt,dào binh 15%),đồng đội+25sk,tự thân hút máu+300% vật công+145sk

Hán Hiến Ðế [Chiến]Công all 2 lần(-35sk)+thẳng 2 lần(bùa truớc mặt,giảm 30% thủ,nhục mạ), đồng đội+25sk,tự thân điên cuồng+300% pháp công+145sk

💧 Điểm tích được sau khi chuyển khoản qua Fanpage

LUYỆN CON/QUÝ TỬ
5m Vàng
Hành Thích [C.Pháp]Công sau(choáng,Ám Hồn)

10m Vàng
Hổ Khiếu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,50% choáng trước mặt
Đế Hồn [C.Pháp]Công all -40sk,30% khu tán địch
Hủ Thi Độc [Kế Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân thủ hộ
Quân Lâm [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,địch -15sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Update 15/10:

BINH CHỦNG
Nguyên liệu up binh chủng như Video


----------------------------------

Bộ Binh LV6

Nguyên liệu up: <Bộ>
Dùng up binh chủng Bộ


Băng Giáp => Bá Cự Khải
Băng Chùy => Huyền Băng Chùy => Lưu Ly Binh


Lưu Ly Binh [Bộ Lv8]Công đơn,đồng đội+30sk,team thần ngự,tự thân+50sk


Hoắc Điện Sĩ => Trấn Ngục Giáp => Cửu U Băng Giáp
Viêm Vệ => Trảm Phong Vệ Sĩ => Hao Vũ Kiếm Thánh
Hắc Sơn Liệm => Nguyệt Thần Liêm
Cô Hành Giả => Liệt Cốt Man Vương
Thương Lv6

Nguyên liệu up: <Thương>
Dùng up binh chủng Thương

Ma Thương => Trấn Ngục Thương => Viêm Long Điện

Diêm Thương => Linh Diệm Tử Sĩ => Ác Hỏa TướngBăng Thương => Băng Phách Ngự => Thương Dung Ma Thương

Băng Kích => Huyễn Tinh Vương => Hư Không Kích => Lưu ly ThươngLưu Ly Thương [Thương Lv8]Công all,đồng đội+30sk,team bạo kích,tự thân hút máu + 50SK

Kỵ Binh LV6

Nguyên liệu up: <Kỵ>

Dùng up binh chủng Kỵ

Băng Kỵ => Bạch Kim Thánh Kỵ => Tử Kim Long Kỵ
Hắc Ma Kỵ => Trấn Ngục Kỵ => Huyết Dực Vệ KỵBạo Nộ Chùy => Viêm Chùy Kỵ => Lôi Đình Chùy => Lưu Ly Kỵ
Lưu Ly Kỵ [Kỵ Lv8]Công đơn chiến pháp,đồng đội+30sk,team Nguyệt Hồn,ít lính nhất hộ thuẫn 2 hiệp,tự thân+50sk

Tử Điện Kỵ => Bôn Lôi Trọng Kỵ => Bạch MãCung binh LV6

Nguyên liệu up: <Cung>

Dùng up binh chủng Cung

Băng Cung => Tuyết Vực Cung => Xích Dực Cung =>Tử Mạch Cung
Băng Nỏ => Xích Giáp Cuồng NỏLiệt Hồn => Truy Mệnh Ma Hồn => Đoạt Hồn Ảnh MaThiên Long Pháo => Long Khiếu Pháo => Pháo Xung Ngưu Đẩu =>  Lưu Ly Thần XạLưu Ly Thần Xạ [Cung Lv8]Công đơn,đồng đội+30sk,phe ta+100% tán ca,tự thân+50sk

Dị Ngục Quỷ => Hỏa Giáp Huyền Ngưu


Quan Văn LV6

Nguyên liệu: <Văn>

Dùng up binh chủng Văn


Ngục Hỏa Thần Phán => Hồng Liên Phán Quan => Xích Diệm Ngưu Ma


Băng Hồ => Thiên Ngoại Linh Hồ => Ảo Tâm Mị Hồ => Vũ NữBăng Cầm => Cực Tinh Mê Cầm => Thiên Âm Cầm => Kỳ Cổ Thủ
Lưu Ly Cổ Thủ [Quan Lv8]Đồng dội+40sk,phe ta+30% thủ hộ,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Thiên Lôi Sứ => Tích Lịch Ma Sư


Bonus:
Boss tháp Lv175

ĐUA TOP S62

⏰ 14h 02.10.2021 - 0h 16.10.2021

TOP LỰC CHIẾN + TOP CẤP


Info Ngọa Long S62 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 10:35 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.