Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S57

Info Ngọa Long S57
www.ngoalongvn.comGIỚI THIỆU CHUNG

- Nhà chính cấp 330
- Cập nhật nhiều map mới
- Cập nhật trang bị cấp 270 đẹp mắt mới nhất
- Chu Du, Gia Cát Lượng, Quách Gia các tướng Tím mới update

🔥 Điều chỉnh ngày 13.06.2021
- Tăng dmg Lượng/Gia/Du(giảm lại cho đều hệ số theo hệ số dmg All/Thẳng+Ngang/Đơn)
- Bán túi quân công trong shop
- Buôn Thỏi Vàng tăng thêm lượng Bạc nhận
- Kỳ Cổ Thủ [Quan Lv6]Đồng đội+35sk,tự thân+35sk
- Thần Võ Âm [Quan Lv6]Đồng đội+40sk,team thần ngự,tự thân+40sk(up từ Kỳ Cổ Thủ)

NẠP THẺ

THÀNH TỰU-MAP-NGUYÊN LIỆU

Nhớ làm thành tựu 2 map đầu
Biên Cương-Tứ Di: Bộ Chúc Âm 120 opt 50
Nam Đẩu Bắc Đẩu: Thành tựu 20k Vàng
Đinh Nguyên: Thành tựu 40k Vàng
Hoàng Hạo-Thiên Phạt: 4 Đá 140
Đế Vị-Tư Mã Viêm: 4 Đá 150 + 50k Vàng
Lữ Mông-Mạch Thành: Bộ Diệt Thế 140 opt 200 + 5k Ngọc Cam
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: Thành tựu 350k Vàng + 5k Ngọc Cam
Lục Tốn-Chiến Trường: Thành tựu 350k Vàng + 5k5 Ngọc Cam
Đông Chu Thiên Mộ: Thành tựu 350k Vàng + 6k Ngọc Cam
Võ Hầu-Bát Trận Đồ: Thành tựu 350k Vàng + 6k Ngọc Cam
Phạt Ngô-Quảng Lăng: Thành tựu 350k Vàng + 7k Ngọc Cam
Thiên Công-Hoàng Cân: Bộ Diệt Thế 140 opt 280 + 7k Ngọc Cam
Mị Thiên Sư-Dối Trời: Thành tựu 350k Vàng + 8k Ngọc Cam
U Minh Sư-Hoa Hùng: Thành tựu 700k Vàng + 9k Ngọc Cam
Lạc Dương-Ma Vương: Thành tựu 8 Thần Diễm Thạch + 10k Ngọc Cam
Tương Dương-Tôn Kiên: Thành tựu 800k Vàng + 15k Ngọc Cam
Trường An-Liên Hoàn Kế: Thành tựu 8 Chủ Hồn Thạch + 20k Ngọc Cam
Duyện Châu-Loạn Thế: Bộ 150 opt 300 + 20k Ngọc Cam
Loạn Thế-Từ Châu: Đá 160 + 600k Vàng
Kỳ Binh-Lữ Bố: Thành tựu 1m4 Vàng
Trường An-Mi Ổ: Thành tựu 1m4 Vàng
Giang Đông-Khúc A: Thành tựu 2m1 Vàng
Viên Môn Xạ Kích: Thành tựu 2m1 Vàng
Hoài Nam-Quần Hùng: Thành tựu 2m1 Vàng
Tương Kế Tựu Kế: Thành tựu 2m8 Vàng
Phụng Tiên Quy Thiên: Bộ Hỗn Độn 160 opt 350 + 20k Ngọc Cam

Ám Tàng Sát Cơ/Chử Tửu Luận Anh Hùng/Trăm Vạn Hùng Sư: Mỗi map thành tựu 3m5 Vàng
Thâu Thiên Hoán Nhật: Bộ Hỗn Độn 160 opt 350 + 20k Ngọc Cam
Quan Công-Bạch Mã/Vân Trường-Quan Độ/Qua Ải Trảm Tướng/Tôi Chúa Đoàn Viên/Ngộ Sát Tiên Nhân/Ô Sào Thất Thủ: Mỗi map thành tựu 7m Vàng
Nương Nhờ Lưu Biểu: Đá 170 + 6m Vàng
Mưu Sĩ-Ký Châu: Đá 180 + 6m Vàng
Kế Sách Liêu Đông: Thành tựu 14m Vàng
Ngựa Nhảy Qua Suối: Thành tựu 14m Vàng
Gặp Gỡ Thủy Kính: Thành tựu 7 Thần Diễm + 20k Ngọc Cam
Mưu Kế Huyền Đức: Thành tựu 7 Chủ Hồn + 21k Ngọc Cam
Ngọa Long Xuất Sơn: Thành tựu 14m Vàng
Cẩm Phàm Mãnh Sĩ: Thành tựu 14m Vàng
Lưu Kỳ Xin Chiến: Thành tựu 14m Vàng
Mưu Kế Ngọa Long: Thành tựu 14m Vàng
Bắc Hải Hiền Sĩ: Thành tựu 21m Vàng
Thường Thắng Tướng Quân: Set Hiên Viên 170 opt 380 + 30k Ngọc Cam
Mãnh Tướng Hùng Hổ: 4 đá 190 + 15m Vàng
Vân Trường Chi Viện: Thành tựu 28m Vàng
Lỗ Túc Phúng Viếng: Thành tựu 28m Vàng
Chọc Giận Chu Du: 4 đá 190 + 15m Vàng
Thuyền Cỏ Mượn Tên(map 300): Set Hiên Viên 170 opt 400 + 38k Ngọc Cam

🔎 Quân Đoàn Đổng Doãn-Thiên Thủy
Farm Rương Bạc Lệnh: Lv100 mở ra nhận 10m Bạc,10 Q.Lệnh
🥇 500 Vàng nhận khi đi Quân Đoàn

🔎 Quân Đoàn Đế Vị-Tư Mã Viêm
Farm Túi Chiến Công: Lv100 mở ra nhận 100k Chiến Công,10 Q.Lệnh
🥇 500 Vàng nhận khi đi Quân Đoàn

🔎 Quân Đoàn Lữ Mông-Mạch Thành
Farm Hộp Giác Ngộ:Lv100: Có thể nhận 1m Bạc,ng liệu up Tướng
🥇 500 Vàng nhận khi đi Quân Đoàn

🔎 Quân Đoàn Đông Chu Thiên Mộ
Farm Đá BChủng Lv155:Có thể nhận 1m Bạc,Viên Mộng,Chủ Hồn,Thần Diễm
🥇 500 Vàng nhận khi đi Quân Đoàn

🐬 Hán Tân Thủy Tặc
Thành tựu 350k Vàng

🐬 Hạ Khẩu Hải Tặc 
Thành tựu linh tinh nhiều món

🐬 Ô Lâm Hải Tặc
Thành tựu 600k Vàng + 4 đá 180

⚔️ Thôn Thiên
Ẩn Họa: 
Đánh thường nhận 50k-100k Chiến Tích
Đánh Vàng: 100k-200k Chiến Tích
⚠️ Sẽ lỗi hiển thị khi đánh xong, quan trọng là số Chiến Tích + đúng
⚠️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nhân vật ở Server
⚠️Ngoài ra một số thứ khác có thể farm ở Boss Tháp Thế Giới hoặc Phó Bản.... Chịu khó tìm hiểu dùm chứ gì cũng hỏi....

TƯỚNG

📗 THỤC

Gia Cát Lượng Thiên Địa Vạn Tượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),tự thân+lính sk cao Nguyệt Hồn,hộ thuẫn lính ít nhất,đồng đội+40sk,tự thân+30sk+70% mưu phòng

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân phản kích(+25sk)+100% vật công+hút máu+8% thủ

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng(giảm pháp phòng),tự thân tán ca+145sk

Thục.Trương Tinh Thái [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Thục.Ngụy Diên [Chiến]Công all 500sk+ngang 2 lần(giảm pháp phòng,khu tán),phe ta điên cuồng,tự thân+50sk

📙 NGÔ

Chu Du Hồng Liên Nghiệp Hỏa [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt all kèm 1 địch bất kỳ),30% bùa đơn,tự thân điên cuồng+150% mưu công

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng áp chế mức tăng sĩ khí của địch,tự thân hút máu+145sk

Tôn Sách [C.Pháp]Công all 2 lần,phe ta+50sk+15%(Tịnh Hóa+Tán Ca) 2 lượt,tự thân giải trừ+10% thủ

Ngô.Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công 5 lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân+100sk

Ngô.Tôn Kiên [Chiến]Công all 500sk+ngang(giảm pháp phòng),phe ta+10% thủ,tự thân+200% pháp công+50sk

📘 NGỤY

Quách Gia Quyết Thắng Thiên Lý [Sách]Công ngang+đơn 2 lần(choáng+Ám Hồn),xác suất 25%(buff bạo kích,Nguyệt Hồn lính sk cao),xác suất 20% buff(thủ hộ,hộ thuẫn,giải trừ lính ít nhất),tự thân+30% tấn công+145sk

Ngụy.Tào Tiết [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+15% tán ca+145sk

Ngụy.Tào Chương [Chiến]Công all 500sk+ngang(giảm pháp phòng,Ám Hồn),tự thân+100% pháp công+50sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+5% thủ+100% pháp công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng(khu tán),tự thân+100% pháp công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all(xác suất choáng),tự thân+145sk

📕 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Tào Thực-Giản Ung-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,xác suất 25% giải trừ phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [C.Pháp]Công sau 2 lần(choáng,Ám Hồn,đào binh 15%), all địch -10% thủ,tự thân vô ngại

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Kế Sách]Công all 2 lần+lính ít nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,đào binh 15% ngẫu nhiên 2 địch,1 đồng đội ngẫu nhiên+15sk,tự thân+15% mưu công+50sk

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta+tăng tỉ lệ trị liệu

Mao Giới-Y Tịch-Chu Trị [Sách]Công đơn(choáng,Ám Hồn,đào binh,giảm 20% thủ),tự thân+15% thủ

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [C.Pháp]Công thẳng(xác suất choáng),hồi lính cho đồng đội ít lính nhất 2 lần,tự thân+145sk

Tào Nhân-Trương Bao-Phan Chương [C.Pháp]Công all -40sk,xác suất 80% khu tán địch

Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công 5 lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân+100sk

Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+15% tán ca+145sk

Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn(thiêu đốt),tự thân thần binh+150% mưu công+145sk

Bàng Đức-Thái Sử Từ [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Vương Doãn-Tào Phi [Kế Sách]Công all(đào binh 8% 2 lượt),tự thân hồi lính

Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(giảm chiến phòng),tự thân hồi lính+50sk

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta+25sk,hộ thuẫn 1 đồng đội ngẫu nhiên

Văn Sính [Chiến]Công all,phe ta(+25sk+10% pháp phòng+100% pháp công,hồi máu),tự thân Nguyệt Hồn+10% thủ

Vương Dị [Sách]Hồi máu phe ta 2 lần+5sk mỗi lượt,hồi máu ít lính 1 lần,tự thân vô ngại(75% Nguyệt Hồn)

Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 2 lần,tự thân+200% pháp công+145sk

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta,đồng đội+35sk,tự thân+20% thủ+145sk

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,-40% tấn công địch sk cao nhất,đồng đội+25sk,tự thân+100sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân thiết bích+bạo kích+200% vật công

Cao Lãm [Thường]Công all,phe ta hồi máu+25sk+30% vật công,tự thân+40% vật phòng+50% vật công+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,-20% vật phòng all địch,tự thân+200% vật công+50sk

Chúc Dung [Thường]Công all+2 lần ngẫu nhiên,phe ta+15% tán ca,tự thân+200% vật công+50sk


Phan Phượng [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+đơn,tự thân hút máu+100% pháp công+145sk

Viết tạm info Tướng thế thôi, viết + code trong 72h nên hơi ngán, ra Server rồi update thêm...

BINH CHỦNG

Bộ Binh

Băng Giáp ⚔️ Bá Cự Khải

Trảm Phong Vệ Sĩ ⚔️ Hao Vũ Kiếm Thánh

Hắc Sơn Liệm ⚔️ Nguyệt Thần Liêm

Băng Chùy ⚔️ Huyền Băng Chùy

Trấn Ngục Giáp ⚔️ Cửu U Băng Giáp

Cô Hành Giả ⚔️ Liệt Cốt Man Vương

------------------------------------------------

Quan Văn

Băng Hồ ⚔️ Thiên Ngoại Linh Hồ ⚔️ Ảo Tâm Mị Hồ ⚔️ Vũ Nữ

Băng Cầm ⚔️ Cực Tinh Mê Cầm ⚔️ Thiên Âm Cầm ⚔️ Kỳ Cổ Thủ

Thiên Lôi Sứ ⚔️ Tích Lịch Ma Sư

Ngục Hỏa Thần Phán ⚔️ Hồng Liên Phán Quan ⚔️ Xích Diệm Ngưu Ma

------------------------------------------------

Kỵ Binh

Băng Kỵ ⚔️ Bạch Kim Thánh Kỵ ⚔️ Tử Kim Long Kỵ

Dị Ngục Quỷ ⚔️ Hỏa Giáp Huyền Ngưu

Bạo Nộ Chùy ⚔️ Viêm Chùy Kỵ ⚔️ Lôi Đình Chùy

Trấn Ngục Kỵ ⚔️ Huyết Dực Vệ Kỵ

------------------------------------------------

Thương Binh

Trấn Ngục Thương ⚔️ Viêm Long Điện

Linh Diệm Tử Sĩ ⚔️ Ác Hỏa Tướng

Băng Thương ⚔️ Băng Phách Ngự Thương ⚔️ Dung Ma Thương

Băng Kích ⚔️ Huyễn Tinh Vương ⚔️ Hư Không Kích

------------------------------------------------

Cung Binh

Truy Mệnh Ma Hồn ⚔️ Đoạt Hồn Ảnh Ma

Băng Cung ⚔️ Tuyết Vực Cung ⚔️️ Xích Dực Cung ⚔️ Tử Mạch Cung

QUÝ TỬ

5m Vàng
Định Quân Cổ [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,tự thân tăng thủ 3 lượt

Sách Phản [Kế Sách]Khống chế địch 1 lượt,tự thân+100sk

Loạn Thích [Thường]Công all(giảm vật phòng 2 lượt)

8m Vàng
Mưu Sâu [Kế Sách]Công thẳng(giảm mưu phòng 2 lượt),tự thân+Tán Ca+145sk
Info Ngọa Long S57 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 15:06 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.