Info Ngọa Long S53
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU CHUNG

- Server mod đa dạng, nhiều chủng đẹp mới, hiệu ứng đẹp mắt

- Nhiều map mới thử thách trình độ xếp trận của anh em

THÀNH TỰU/NGUYÊN LIỆU

Nhớ lấy thành tựu 2 map đầu

Lưu Chương-Thành Đô: Đồ tím cấp 80 (opt 40) 

Hàn Huyền: Set Ứng Long (opt 50)

Đinh Nguyên: Set Chúc Âm opt 80 + Diêu Quang Thạch

Gia Cát-Thọ Xuân: 6k Vàng + 1k Ngọc Cam

Hoàng Hạo-Thiên Phạt: Giác Ngộ Trung + 3k Ngọc Cam

Lữ Mông-Mạch Thành: Đá 150 + 5k Ngọc Cam + Giác Ngộ Trung

Ngũ Khê-Sa Ma Kha: Set Diệt Thế (opt 150) + 5k Ngọc Cam

Thiên Công-Hoàng Cân: Set Diệt Thế (opt 180) + 6k Ngọc Cam

Đông Chu Thiên Mộ: Trang bị lv150 opt 200 + 5k Ngọc Cam

Trường An-Liên Hoàn Kế: 40k Vàng + 7k Ngọc Cam

Ma Vương Giáng Lâm:  7k Ngọc Cam +  Túi up binh chủng Thương

Duyện Châu Chiến-Loạn Thế: Đá 160 + 8k Ngọc Cam + Túi up binh chủng Kỵ

Hùng Sư-Lê Dương: Đá 170 + 30k Vàng

Phụng Tiên Quy Thiên: 120k Vàng + Túi up binh chủng Cung

Quan Công-Bạch Mã: 120k Vàng + Túi up binh chủng Bộ

Kế Sách Liêu Đông: 120k Vàng + Túi up binh chủng Văn

Ngựa Nhảy Qua Suối: 140k Vàng + 10k Ngọc Cam

Kỳ Binh-Lữ Bố: Trang bị lv 150 opt 250 + 8k Ngọc Cam

Tào Quân Phá Lưu: Trang bị lv 160 opt 300 + 10k Ngọc Cam

Ngọa Long Xuất Sơn: Trang bị lv 160 opt 350 + 20k Ngọc Cam

Bắc Hải Hiền Sĩ: Trang bị lv 170 opt 380 + 50k Ngọc Cam

Thường Thắng Tướng Quân: Trang bị lv180 opt 400 + 100k Ngọc Cam

Hán Tân Thủy Tặc: 35k Vàng

Hạ Khẩu Hải Tặc: 7 túi Nguyên Liệu(Nhận 5 loại thẻ up Binh Chủng(số lượng 7)

Ô Lâm Hải Tặc: 60k Vàng + Giác Ngộ Sơ

⚠️ CHÚ Ý
📖 VIP 10 cũng như đổi xu ra Vàng sẽ tự động cập nhật từng giờ. Vui lòng ko spam hỏi
📖 Luôn xóa cache trình duyệt (Khi tạo nhân vật Server mới, khi có update cho Server, sau bảo trì,khi lag kho đừng nhận Tiêu Phí/Thành Tựu)
📖 Đá 120 farm trong Boss Tháp Thế Giới và các thứ khác không đề cập

===INFO TƯỚNG===
📘 NGỤY
Tào Tháo [Sách]Công all(-25sk,-40% công địch),đóng băng trước mặt,đồng đội+85sk,team+điên cuồng,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+50sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 5 lần(Tỏa Binh),tự thân +75sk+200% chiến pháp+hút máu 15%

Giả Hử [Kế Sách]Công all 3 lần(xác suất nhục mạ,giảm 10% mưu phòng),tự thân +75sk+thần binh+200% mưu công

Trương Hợp [Vật]Công thẳng 5 lần(khu tán+Ám Hồn),tự thân+75sk+bạo kích+quyết chiến

Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,team giải trừ+hồi máu 1 lần,tự thân+50sk+phản 200% sát thương

Từ Hoảng [Vật]Công all 2 lần+ít lính 4 lần(thi độc),tự thân phản kích+hút máu 15%+bạo kích+75sk

Vu Cấm [Chiến+Mưu]Công all 3 lần,đồng đội+25sk,team +25% thủ hộ,tự thân Nguyệt Hồn+Thiết Bích+75sk

Ngụy.Ngũ Tử Tư [Vật]Công all 3 lần(-45sk),đồng đội+35sk,team+200% vật công,địch hàng ngang 10% đào binh,tự thân thần binh+75sk

📙 NGÔ
Tôn Quyền Công all(-25sk),bùa trước mặt,hồi máu phe ta 1 lần,đồng đội+85sk,team bạo kích,tự thân+40% thủ hộ+50sk

Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần(-15% mưu phòng,thiêu đốt),tự thân điên cuồng+nguyệt hồn+75sk

Lữ Mông [Vật+Mưu]Công all 2 lần(mưu)+đơn và sau 4 lần(vật),phe ta thần ngự 2 hiệp,tự thân thiết bích 2 hiệp+75sk

Tôn Sách [Chiến]Công all 3 lần(-50sk+áp chế sk địch),tự thân+75sk+200% chiến pháp+điên cuồng

Lỗ Túc [Kế Sách]Công all 3 lần(Ám Hồn),hồi máu ít lính phe ta,tự thân 75sk+Nguyệt Hồn

Lục Tốn [Kế Sách]Công all 2 lần+trước mặt 4 lần(thiêu đốt,thi độc),tự thân thần binh+quyết chiến+75sk

Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,team giải trừ+kích nộ 25sk,hồi máu ít lính nhất,tự thân+50sk+thần ngự

Chu Thái [Vật]Công all 2 lần+ngang 2 lần(khu tán,-15% vật phòng),tự thân hộ thuẫn+200% vật công+75sk

Ngô.Công Tôn Thánh [Kế Sách]Công all 3 lần(địch -45sk,thiêu đốt),đồng đội+35sk,team +200% mưu công,tự thân quyết chiến+100sk

📗 THỤC

Lưu Bị [Sách]Công all(-25sk),choáng trước mặt,đồng đội+85sk, team+quyết chiến,tự thân hồi máu+50sk

Quan Vũ [Vật]Công all+thẳng 3 lần(giảm 30sk,nhục mạ trước mặt),tự thân phản kích+hút máu 25%+kích nộ 25sk+200% vật công+50sk

Trương Phi [Vật]Công thẳng 5 lần(-150sk,-15% vật phòng),tự thân bạo kích+200% vật công+75sk

Mã Siêu [Vật+Chiến]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(thi độc trước mặt),hồi máu ít lính nhất,tự thân thiết bích+nguyệt hồn+75sk

Từ Thứ [Kế Sách]Công all 3 lần(trước mặt 25% xác suất thi độc),team+30% thủ hộ,tự thân+75sk+200% mưu công

Triệu Vân [C.Pháp]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(Ám Hồn,-30% 3 loại dame),tự thân điên cuồng+hút máu 15%+75sk

Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,team giải trừ+nguyệt hồn,hộ thuẫn ít lính,tự thân hồi máu+50sk

Hoàng Trung [Chiến]Công thẳng 5 lần(khu tán,giảm trị liệu),tự thân bạo kích+hút máu 15%+75sk

Thục.Tôn Tử [C.Pháp]Công all 3 lần(địch -45sk+Ám Hồn),đồng đội+35sk,team+200% pháp công,tự thân thần binh+100sk

📕 TRUNG LẬP

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng 3 lần+sau 2 lần 500sk,bản thân+ít lính hút máu 20%,tự thân+200% vật công+75sk

Chúc Dung [Thường]Công all 2 lần+ít lính nhất 3 lần,đồng đội+25sk,team+150% tán ca,tự thân hồi máu 1 lần+75sk

Phan Phượng [Chiến]Công all 2 lần+thẳng 2 lần,trước mặt -50% công(3 loại),tự thân quyết chiến+200% chiến pháp+75sk

Tư Mã Huy [Sách]Công all 2 lần,đồng đội+35sk,team hồi máu 3 lần+30% thủ hộ,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+50sk

Vu Cát [Sách]Công all 3 lần(địch -15% thủ+đào binh 5%),tự thân thần binh+bạo kích+75sk

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta+hồi máu 1 lần+tăng trị liệu 2 hiệp,đồng đội+50sk,tự thân nguyệt hồn+50% thủ hộ+50sk

Tư Mã Du [Sách]Công all(-45sk+khu tán),đồng đội+25sk,team tịnh hóa,tự thân vô ngại cam 2 hiệp+50sk

Tư Mã Ý [Sách]Công all+thẳng+ngang(3 lần mỗi lần -10sk),all địch ám hồn,tự thân điên cuồng+tịnh hóa+75sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all(-30sk,-30% thủ 3 loại)+công ít lính 3 lần,đóng băng trước mặt,tự thân Tịnh Hóa+75sk

💢 Các tướng không đề cập anh em tự khám phá...

===THẦN TƯỚNG===

200 ⭐️
Trác Văn Quân [Sách]Công all 1 lần+đơn 3 lần(-45sk),đồng đội+85sk,team giải trừ+hồi máu 2 lần,tự thân vô ngại cam+50sk (85sk ra skill)

Thuần Vu Đề Oanh [Sách]Công all(-25sk),đồng đội+85sk,team hút máu 15%+200% tán ca,ít lính nhất+bản thân hộ thuẫn 2 hiệp,tự thân+50sk+nguyệt hồn (85sk ra skill)

300 ⭐️
Nhạc Nghị [Vật]Công all 4 lần(-40sk),choáng trước mặt,đồng đội+50sk,team+300% vật công,tự thân bạo kích+phản bạo+hút máu 25%+75sk  (75sk ra skill)

Lận Tương Như [Chiến]Công all 4 lần(-40sk),bùa trước mặt,đồng đội+50sk,team+300% pháp công,tự thân điên cuồng+thủ hộ 30%+hồi phục+75sk (75sk ra skill)

Vương Hi Chi [Sách]Công all 4 lần(-40sk),đóng băng trước mặt,đồng đội+50sk,team+300% mưu công,tự thân tịnh hóa+hộ thuẫn 2 hiệp+75sk (75sk ra skill)

Sau khi nạp chuyển khoản qua Fanpage, bạn sẽ tích lũy được số Sao. Số Sao này dùng để đổi quà, Tướng Thần(nếu có ở Server Mod)

BINH CHỦNG

Lưu ý: Khi up xong 1 lần binh chủng thì F5 lại để thấy lần up tiếp theo(nếu có)

BỘ

Tào Tháo [Bộ Lv8][Vật]Công all+thẳng(Ám Hồn),đồng đội+25sk,team tịnh hóa,tự thân+75sk

Lưu Ly Yêu Cơ [Bộ Lv8][Mưu]Công all+ngang,trước mặt nhục mạ,đồng đội+25sk,team tán ca 80%,tự thân+75sk

Lưu Ly Thuẫn Binh [Bộ Lv8][Vật]Công thẳng+đơn,đồng đội+45sk,thần ngự ít lính nhất 2 hiệp,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+50sk

THƯƠNG

Lưu Ly Thương Vệ [Thương Lv8][Chiến]Công all+ngang(-10% pháp phòng),đồng đội+25sk,team bạo kích,tự thân+75sk

Đổng Trác [Thương Lv8][Mưu]Công all(thiêu đốt)+ngang,đồng đội+25sk,team thần binh,tự thân+75sk

Lữ Bố [Thương Lv8][Vật+Chiến]Công all chiến+thẳng vật(-50sk),đồng đội+25sk,team+100% chiến pháp,tự thân+75sk

KỴ

Hỏa Giáp Huyền Sửu [Kỵ Lv8][Vật]Công all(-25sk)+ngang(khu tán),đồng đội+25sk,tự thân phản kích+75k

Bạch Mã [Kỵ Lv8][Chiến]Công thẳng+ngang,đồng đội+25sk,team kích nộ 10sk,tự thân điên cuồng+75sk

Quan Vũ [Kỵ Lv8][Vật]Công thẳng 2 lần(-10% vật phòng),đồng đội+25sk,team quyết chiến 20%,tự thân+75sk

CUNG

Lưu Ly Dị Thú [Cung Lv8][Vật]Công all+đơn(giảm 40% 3 loại dmg),đồng đội+25sk,tự thân bạo kích+75sk

Bào Xung Sửu Đấu [Cung Lv8][Vật]Công thẳng+đơn(-50sk),đồng đội+45sk,tự thân hồi máu+50sk

Cẩm Phàm Thủy Sư [Cung Lv8][Vật]Công ngang+đơn,đồng đội+45sk,hộ thuẫn ít lính nhất 2 hiệp,tự thân thần ngự 2 hiệp+50sk

VĂN

Vũ Nữ [Quan Lv8][Mưu]Công all(-25sk,-40% mưu công),đồng đội+45sk,tự thân+50sk

Ngự Sửu Yêu Sư [Quan Lv8][Mưu]Công all+thẳng(giảm 10% mưu phòng),đồng đội+25sk,team+100% mưu công,tự thân+75sk

Kỳ Cổ Thủ [Quan Lv8][Mưu]Công ngang+đơn,đồng đội+45sk,team giải trừ,hồi máu ít lính nhất,tự thân+50sk

CÁCH UP BINH CHỦNG 6

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn