Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S50

 

Giới Thiệu Chung

- Server bám sát bản chuẩn gốc không mod

- Thành chính cấp 300

- Tri kỷ, Vợ cấp 180

- Khắc Văn 45, Võ Hồn cấp 50

BINH CHỦNG (UPDATE 16.01.2021)

Thiên Lôi Sứ up lên tiếp
Băng Cung up lên tiếp
Băng Hồ up lên tiếp
Băng Hồ up lên tiếp
Băng Nỏ up lên Xích Giáp Cuồng Nỏ
Tử Điện Kỵ up lên tiếp

BINH CHỦNG (UPDATE 09.01.2021)

Băng Cầm up lên Cực Tinh Mê Cầm > Thiên Âm Cầm > Kỳ Cổ Thủ
Băng Giáp up lên Bá Cự Khải

📖 Luôn xóa cache trình duyệt (Khi tạo nhân vật Server mới, khi có update cho Server, sau bảo trì,khi lag kho đừng nhận Tiêu Phí/Thành Tựu)

THÀNH TỰU/MAP/NG LIỆU

TRÊN BỜ
Nhớ lấy đồ thành tựu 2 map đầu không là khỏi qua cấp 60
Lưu Trương-Công Tôn: Đồ Tím opt 30
Lưu Chương-Thành Đô: Đồ Cam level 100 opt 50
Mã Đằng- Viên Thiệu: Thành tựu 10k Vàng
Mạch Hoạch: 1 Set Chúc Âm opt 50
Hàn Huyền-Kinh NamThành tựu 10k Vàng
Diêu Quang Thạch: Lưu Trương-Công Tôn/Lưu Chương-Thành Đô/Hoàng Hạo-Thiên Phạt
Nam Đẩu Bắc Đẩu: Đá 140
Hoàng Hạo-Thiên Phạt: Đá 150
Đổng Doãn-Thiên Thủy: 1 set Thần Hoàng opt 100
Đế Vị-Tư Mã Viêm: 100 Ma U Băng Thạch
Phạt Ngô-Quảng Lăng: Đá 150
Thiên Công-Hoàng Cân/Mị Thiên Sư-Dối Trời: 2 set Diệt Thế opt 180
Thiên Công-Hoàng Cân: Farm túi trang bị: Xác suất nhận: 20m Bạc,trang bị 130 opt 150-180 
Ma Vương Giáng Lâm: Đá 160
Kỳ Binh-Lữ Bố: Đá 170
U Minh Sư-Hoa Hùng: Đá 170
Phụng Tiên Quy Thiên: Đá 180
Lữ Mông-Mạch Thành100 Ma U Băng Thạch
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: 1 set 150 opt 200
Quan Công-Bạch Mã: 20 Tuyết Linh Hà
Vân Trường-Quan Độ: 20 Tuyết Linh Hà
Qua Ải Trảm Tướng: Set 160 opt 280
Tôi Chúa Đoàn Viên: Set 160 opt 300
Tập Kích Phàn Thành: Đá 190
Ngọa Long Xuất Sơn: Đá 190

DƯỚI BIỂN
Hán Tân Thủy Tặc: Set Chúc Âm opt 100, Farm túi ng liệu 1


Hạ Khẩu Hải Tặc: 100 Ma U Băng Thạch + 5 Tuyết Linh Hà + 20k Vàng, Farm túi ng liệu 2


Ô Lâm Hải Tặc: Đá 160 + Giác Ngộ Sơ + Kv 15 + 20k Vàng

Thành tựu một số map khi clear 100% cũng đã được cải thiện số Ngọc Cam so với bản gốc

⚠️ CHÚ Ý
📖 VIP 10 cũng như đổi xu ra Vàng sẽ tự động cập nhật từng giờ. Vui lòng ko spam hỏi
📖 Luôn xóa cache trình duyệt (Khi tạo nhân vật Server mới, khi có update cho Server, sau bảo trì,khi lag kho đừng nhận Tiêu Phí/Thành Tựu)
📖 Đá 120 farm trong Boss Tháp Thế Giới và các thứ khác không đề cập

🌞 TƯỚNG 🌞

Giả Hử [Sách]Công all 2 lần+công sk cao nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,gây độc all 5 lượt,đào binh 8% ngẫu nhiên 2 quân địch(1 lượt),tự thân+50sk

Lỗ Túc [Sách]Công all 2 lần+công sk cao nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,75% hộ thuẫn phe ta 1 lượt,tự thân +5% kế sách 31 lượt+50sk

Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần+công sk cao nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,phe ta nhận 10% kỳ trận 31 lượt,đồng đội ngẫu nhiên+15sk,tự thân+50sk

Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk+10% công kích 5 hiệp,25% xác suất giải trừ phe ta,tự thân phản 7% sát thương+145sk

Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk+10% công kích 5 hiệp,25% xác suất giải trừ phe ta,tự thân hồi máu+145sk

Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk+10% công kích 5 hiệp,25% xác suất giải trừ phe ta,tự thân giải trừ+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu phe ta+50% vật công,đồng đội+25sk,tự thân+40% vật phòng 5 lượt+50sk

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(địch -25sk,xác suất 65% đóng băng),giảm 20% sát thương kế sách đồng đội phải chịu,tự thân+50sk+giảm 40% sát thương kế sách,phe ta+20% mưu công 5 lượt

Khương Duy [Tam Hệ]Công 2 lần ít lính+all,75% hộ thuẫn phe ta 2 lượt,tự thân+40% pháp công+50sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,địch -40% trị liệu 2 lượt,tự thân hút máu+50sk+15% tán ca 2 lượt

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk(thiêu đốt),thiêu đốt ngẫu nhiên 1 địch,đồng đội+15sk,tự thân+300% chiến sách+75sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công 3 lần 500sk,tự thân miễn dịch+Tịnh Hóa+100sk+40% Tán Ca

Trương Nghi/Hàn Đương/Trần Thái [C.Pháp]Công sau 2 lần+choáng+Ám Hồn+đào binh 15% 3 lượt,giảm 10% all thủ địch 2 lượt

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi lính phe ta+25sk+hộ thuẫn,thủ hộ ngẫu nhiên team,tự thân+20% thủ hộ

Ninh-Phi-Đôn [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt (tăng sát thương cơ bản)

Chu Hoàn-Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên [C.Pháp]Công thẳng 500sk(xác suất 40% choáng),hồi phục cho ít lính nhất 2 lần,tự thân+145sk+200% pháp công

Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,Ám Hồn+choáng trước mặt,tự thân+145sk

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all,phe ta+25sk,địch -25sk,tự thân+sk cao nhất Nguyệt Hồn,tự thân+60% mưu công

Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần(thiêu đốt),tự thân+150% mưu công

Tuân Vực/Bàng Thống [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân+100sk

Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân+145sk+200% mưu công

Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính nhất+choáng,tự thân bạo kích+15% tấn công+145sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân hút máu+thủ+100% vật công+25sk khi phản kích

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng(giảm 40% pháp phòng),tự thân+20% tấn công+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng,xác suất Tỏa Binh,tự thân+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng+khu tán,tự thân+145sk+300% pháp công

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,25% choáng all,tự thân+145sk+10% thủ 2 lượt
 
Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+khu tán+choáng,tự thân+50sk+200% mưu công

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,Ám Hồn,sĩ khí địch giảm 14%,giảm trị liệu địch 90% 2 lượt), giảm 10% mưu phòng địch sk cao nhất 2 lượt,tự thân+50sk

Trương Giác [Kế Sách]Công all 3 lần+choáng sk cao nhất,tăng 10% tán ca phe ta,tự thân+50sk

Tư Mã Huy [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta,tăng 20% công cho sk cao nhất,hộ thuẫn lính ít nhất, giảm 40% công 2 lượt(địch sk cao nhất),thủ hộ 10% phe ta,tự thân+145sk

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk+10% thủ,giảm 40% công của địch sk cao nhất 1 lượt

Vu Cát [Kế Sách]Công all(giảm 20% mưu phòng+Ám Hồn),tự thân+50sk,xác suất 50% hộ thuẫn bản thân 1 lượt

Mạch Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,giảm 20% vật phòng(all),khu tán ngẫu nhiên,tự thân hồi lính+50sk

Chúc Dung [Thường]Công all+ít lính+sk cao nhất,phe ta+20% tán ca,tự thân hồi máu+50sk+200% vật công

Nhan Lương [C.Pháp]Công all+đơn,hộ thuẫn ít lính nhất,tự thân+145sk+200% pháp công

Văn Sửu [C.Pháp]Công all,công ngẫu nhiên 5 lần 500sk,tự thân+250% pháp công+145sk

Tào Tháo-Lưu Bị-Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk+40% Tán Ca,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu lính ít+20sk,hồi máu+thủ hộ 25% phe ta,tự thân hồi máu+145sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+thiết bích+miễn dịch+300% vật công+tăng 50% sĩ khí (Tháp)

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,phe ta Nguyệt Hồn+Tịnh Hóa,tự thân giải trừ+50sk (Tháp)

Thục.Trương Tinh Thái [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk (Tháp)

Ngụy.Tào Tiết [Thường]Công ít lính nhất+choáng,tự thân bạo kích+15% tấn công+145sk (Tháp)

Ngô.Bộ Luyện Sư (Tháp) [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân+100sk

Tả Từ [Kế Sách]Công all(địch -30% mưu phòng và -25sk),khu tán trước mặt,tự thân+145sk+150% mưu công (Tháp)

QUÝ TỬ

Đang suy nghĩ cho luyện gì
Info Ngọa Long S50 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:54 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.