Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S79

TỔNG QUAN THAY ĐỔI META S79

www.ngoalongvn.com

Nhóm Tele: https://t.me/+8d9PxZa8M0QwYTM1


GIỚI THIỆU

- Nhà chính cấp 365

- Set 120/130/170 được chỉnh level 1 có thể mặc, giúp anh em đi map lẹ hơn từ level 1-200

THÀNH TỰU - MAP

Map Đông Chu Thiên Mộ/Thiêu Đốt Lạc Dương: Farm Túi Hồn Tướng

Map Hạ Phi Chiến-Phụng Tiên/Kỳ Binh-Lữ Bố: Farm Túi Quân CôngHoạt động Đầu Tư, anh em chú ý ở mục chỉ dẫn. Mua gói đầu tư nếu đủ 5 ngày, còn thí dụ Event còn 4 ngày mà bạn mua thì có thể sẽ không nhận được Vàng hoàn trả ngày thứ 5

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà Cấp

🔗 Thám bảo cấp 140 có thể vào

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới hoặc vài map trong game đã có thành tựu cho đá 120

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì 14h/22h hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG

NGỤY

🔺 Ma Sứ●Hạ Hầu Đôn [C.Pháp]Công all 3 lần(-30sk)+ngẫu nhiên 2 lần(-80sk),choáng trước mặt,tự thân phản kích+300% pháp công+80sk

🔺 Quân Sư●Quách Gia [Kế Sách]Công all 3 lần+thẳng 2 lần,trước mặt(choáng,Ám Hồn),team hồi máu,tự thân bạo kích+300% mưu công+100sk

🔺 Ngụy●Giả Hử [Sách]Công all 3 lần(đào binh 18%)+thẳng 2 lần,Ám Tế trước mặt,tự thân thần binh+300% mưu công+80sk

🔺 Vô Song●Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh)+ngang 2 lần,tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk

🔺Thượng Tướng.Tuân Vực [Sách]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),tự thân phản kích+250% mưu công+Tịnh Hóa+100sk

Ngụy Hoàng●Tào Tháo(có Trống) [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team Thần Binh+100% pháp công,xác suất giải trừ team

Ma●Chân Cơ [Hỗ Trợ]Hồi máu team 2 lần+200% tán ca,xác suất -25% vật phòng thẳng,thêm 20% lính ảo bản thân+lính ít ở team,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

Ma●Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ team,thủ hộ ít lính 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Ma●Hứa Chử [Chiến+Vật]Công all 2 lần+sau,hy sinh binh lực,hồi máu cho team,tự thân thủ hộ+100%(vật+chiến)+145sk

Niết Bàn.Mao Giới [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),xác suất thiêu đốt sau,tự thân+30sk

🔻 Từ Hoảng [Vật]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần,thêm 20% lính phe ta,tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

🔻 Tào Phi [Sách]Công all 3 lần(-30sk),hồi máu team 2 lần,khiên trắng ngẫu nhiên,tự thân+150% mưu công+50sk


THỤC

🔺 Ma Sứ●Trương Phi [C.Pháp]Công all 3 lần(-30sk)+ngang 2 lần(-80sk),choáng trước mặt,tự thân điên cuồng+300% pháp công+80sk

🔺 Quân Sư●Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 3 lần(-35sk)+công thẳng 2 lần,xác suất choáng ít lính,team Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân thần binh+300% mưu công+100sk

🔺 Thục●Từ Thứ [Sách]Công all 3 lần(đào binh 18%)+ngẫu nhiên 2 lần,mê hoặc trước mặt,tự thân hộ thuẫn+300% mưu công+80sk

🔺 Vô Song●Quan Vũ [Thường]Công all 2 lần+sau 2 lần(choáng),tự thân+200% vật công+phản kích+145sk

🔺Thượng Tướng Bàng Thống [Sách]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),tự thân phản kích+250% mưu công+Tịnh Hóa+100sk

Thục Hoàng●Lưu Bị [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team điên cuồng+100% vật công,xác suất khu tán địch

Ma●Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Team hồi máu 2 lần,giải trừ phe ta,xác suất thi độc truớc mặt,xác suất bản thân+ít lính phản dmg,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

Ma●Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ team,phản dmg ít lính 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Ma●Quan Bình [Chiến+Vật]Công ngang 3 lần(-20% vật chiến phòng),-50% công trước mặt,tự thân điên cuồng+100%(vật+chiến)+145sk

Niết Bàn.Y Tịch [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),xác suất đào binh ngang,tự thân+30sk

🔻 Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần,tự thân điên cuồng+150% pháp công+145sk

🔻 Sa Ma Kha [Chiến]Công all 3 lần(-30sk),xác suất choáng trước mặt,team Nguyệt Hồn,tự thân bạo kích+150% pháp công+50sk


NGÔ

🔺 Ma Sứ●Cam Ninh [Vật]Công all 3 lần(-30sk)+thẳng 2 lần(-80sk),choáng trước mặt,tự thân bạo kích+300% vật công+80sk

🔺 Quân Sư●Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt)+công ngang 2 lần,xác suất choáng sau,team thủ hộ,tự thân điên cuồng+300% mưu công+100sk

🔺 Ngô●Lỗ Túc [Sách]Công all 3 lần(đào binh 18%)+ngang 2 lần,-100% công trước mặt,tự thân Nguyệt Hồn+300% mưu công+80sk

🔺 Vô Song●Tôn Sách [C.Pháp]Công all 3 lần+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

🔺Thượng Tướng Lục Tốn [Sách]Công all 2 lần+đơn 3 lần(thiêu đốt 3 hiệp),tự thân bạo kích+thần binh+250% mưu công+145sk

Ngô Hoàng●Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team bạo kích+100% mưu công,xác suất Ám Hồn địch

Ma●Đại Kiều [Hỗ Trợ]Team hồi máu 2 lần+200% mưu công,xác suất đào binh ngang,tự thân+ít lính team Hộ Thuẫn,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

Ma●Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ team,hộ thuẫn ít lính 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Ma●Hoàng Cái [Chiến+Vật]Công thẳng 3 lần(-20% vật chiến phòng),Ám Tế trước mặt,tự thân bạo kích+100%(vật+chiến)+145sk

Niết Bàn.Chu Trị [Kế Sách]Công đơn(choáng,thi độc),xác suất Ám Hồn thẳng,tự thân+30sk

🔻 Tôn Kiên [Chiến]Công all 3 lần(-30sk),team thủ hộ,tự thân bạo kích+150% pháp công+75sk

🔻 Chu Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần(Áp Chế sĩ khí)+ngang 2 lần,choáng trước mặt,tự thân+150% pháp công+145sk


TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

🔺 Ảo Ảnh●Thẩm Phối [Hỗ Trợ]Địch -30sk(-25% chiến phòng),xác suất Ám Tế thẳng,choáng địch sk cao nhất,đồng đội+35sk,team hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+50sk (map Viên Thiệu-Quan Độ)

🔺 Ảo Ảnh●Mê Đương [Hỗ Trợ]Địch -30sk(-25% mưu phòng),đồng đội+40sk,thiết bích lính ít nhất,team Thần Ngự 2 lượt,tự thân+50sk (map Biên Cương-Tây Khương)

🔺 Ảo Ảnh●Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Địch -30sk(-25% vật phòng),đồng đội+35sk,hồi máu team 3 lần+Nguyệt Hồn+Y Thánh,tự thân+50sk (map Vương Hồn-Thành Dương)

🔺 Ảo Ảnh●Trương Ninh [Thường]Công all 3 lần+ngẫu nhiên 2 lần(xác suất Tỏa Binh),team quyết chiến,tự thân phản kích+bạo kích+300% vật công+100sk

🔺 Diêm La●Công Tôn Tu [Thường]Công all 2 lần 500sk(-25% vật phòng),choáng sau,hồi máu team,tự thân bạo kích+300% vật công+50sk (map Thọ Xuân)

🔺 Quần Hùng.Cao Lãm [Thường]Công all 2 lần,hồi máu phe ta+thủ hộ,đồng đội+25sk,tự thân+100% vật công+50sk

🔺 Quần Hùng.Lư Thực [Hỗ Trợ]Thẳng địch -30sk trong 2 lượt,Ám Hồn 30% toàn địch,đồng đội+35sk,giải trừ phe ta+phản 100% sát thương,tự thân+145sk

🔺 Ma Sứ●Văn Ương [Chiến]Công all 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),hồi máu ít lính,xác suất thủ hộ ngẫu nhiên,tự thân điên cuồng+300% pháp công+145sk

🔺 Vũ Khúc.Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch(xác suất Ám Tế),choáng sau,team Thần Ngự,đồng đội+35sk,tự thân+145sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần,xác suất choáng thi độc thẳng,tự thân Thần Binh+Tịnh Hóa+200% Tán Ca+100sk

Văn Phượng Khanh/Hạo Thiên [Sách]Công đơn(-100% tấn công),hồi máu team+thủ hộ,tự thân+50sk

Trương Xuân Hoa [Chiến]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),tự thân thần binh+100% pháp công+50sk (hệ số khá ổn, có thể ưu tiên lên, chiêu mộ ở map Đế Vị-Tư Mã Viêm)

Quần Hùng.Viên Thuật [Kế Sách]Công all 3 lần(thi độc,xác suất trúng độc),xác suất thiêu đốt thẳng,team hồi máu 3 lần,tự thân thần binh+250% mưu công+50sk (chiêu ở map Giang Đông-Ngô Quận)

Siêu Ba Tài [Sách]Công all(thiêu đốt 2 lượt),mê hoặc trước mặt,tự thân thiết bích+50sk

🔻 Chung Hội [Sách]Công all 3 lần+ít lính 2 lần,team hồi máu 2 lần,tự thân+200% mưu công+50sk

🔻Quần Hùng.Hứa Du [Kế Sách]Công thẳng 2 lần+sau(choáng),đồng đội+25sk,team+100% mưu công,tự thân Nguyệt Hồn+50sk (chiêu ở map Giang Đông-Ngô Quận)

🔔 Diễn giải các dấu mũi tên lên xuống trong info

🔺 Các tướng tăng sức mạnh ở S79

🔻 Các tướng giảm sức mạnh ở S79


TƯỚNG THẦN

🐬 Nạp 1m

Hoa Man [Vật]Công all 3 lần+đơn ít lính nhất 3 lần(choáng),đồng đội+25sk,team bạo kích,tự thân+300% vật công+phản kích+hút máu 35%+100sk (95sk ra skill)

🐬 Nạp 2m

Tào Nguyệt Nga [Chiến]Công all 3 lần(-25sk)+ngang 3 lần(đóng băng trước mặt),đồng đội+30sk,team tịnh hóa+200% tán ca,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+300% chiến pháp+145sk

🐬 Nạp 3m

Gia Cát Quả [Sách]Công all 3 lần(-25sk,-30% mưu phòng)+ngang 2 lần(35% bùa ngang),đồng đội+35sk,team giải trừ+hồi máu 3 lần,tự thân nguyệt hồn+thần ngự+300% mưu công+145sk (90sk ra skill)

🐬 Nạp 4m

Triệt Lý Cát [Chiến+Sách]Công all 4 lần(-35% công kích,-35sk)+thẳng 3 lần(35% bùa thẳng),đồng đội+40sk,khu tán địch,team+40% thủ hộ,tự thân hút máu+thần binh+300% mưu+chiến 145sk (90sk ra skill)

🐬 Nạp 6m

Hoa Nhạc Tiên Sinh [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk(-30sk,-25% thủ)+thẳng 3 lần(20% đào binh,35% choáng),đồng đội+45sk,team hút máu 35%,tự thân điên cuồng+400% tán ca+145sk (90sk ra skill)

🐬 Nạp 8m

Phụng Tiên.Lữ Bố [Chiến+Vật]Công all 3 lần(xác suất kinh sợ,-30% thủ)+ngẫu nhiên 3 lần,ngẫu nhiên đồng đội+50sk,team+400%(vật+pháp công),tự thân bạo kích+145skCác tướng nạp trong quá trình test có thể chưa chuẩn, nếu quá yếu sẽ được chỉnh sửa lại cho phù hợp theo mốc nạp


QUÝ TỬ

10m vàng

Chư Tà Bất Xâm [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team giải trừ+thủ hộ,tự thân+50sk

15m Vàng

Hành Y Tế Thế [Hỗ Trợ]Team hồi máu 2 lần+Y Thánh,xác suất choáng sau,tự thân+50sk

⚠️Lưu ý: Luyện hệ hỗ trợ mới thức tỉnh được và luyện né giờ bảo trì máy chủ 13-14h/22-23h hàng ngày nếu không sẽ bị kẹt quý tử không thể fix


BINH CHỦNG

☄️Quan Văn

Băng Cầm > Cực Tinh Mê Cầm > Thiên Âm Cầm > Kỳ Cổ Thủ  > Thượng Thanh > Thái Thanh > Ngọc Thanh

Ngọc Thanh: [Siêu Cấp QV]Đồng đội+40sk,xác suất choáng sau,team thần ngự,tự thân+40sk

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info Ngọa Long S79 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:26 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.