Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S77

Info Ngọa Long S77

www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU

- Nhà chính cấp 365

THÀNH TỰU - MAP

Map Đông Chu Thiên Mộ/Thiêu Đốt Lạc Dương: Farm Túi Hồn Tướng

Map Hạ Phi Chiến-Phụng Tiên/Kỳ Binh-Lữ Bố: Farm Túi Quân CôngHoạt động Đầu Tư, anh em chú ý ở mục chỉ dẫn. Mua gói đầu tư nếu đủ 5 ngày, còn thí dụ Event còn 4 ngày mà bạn mua thì có thể sẽ không nhận được Vàng hoàn trả ngày thứ 5

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà Cấp

🔗 Thám bảo cấp 140 có thể vào

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới hoặc vài map trong game đã có thành tựu cho đá 120

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì 14h/22h hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG

📕 NGÔ

Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần(thiêu đốt)+công sau 2 lần(xác suất choáng),team+200% mưu công,tự thân điên cuồng+thần binh+50sk

Ma●Đại Kiều [Hỗ Trợ]Team hồi máu 2 lần+200% mưu công,xác suất đào binh ngang,tự thân+ít lính team Hộ Thuẫn,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

Ma●Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ team,hộ thuẫn ít lính 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Ma●Hoàng Cái [Chiến+Vật]Công thẳng 3 lần(-20% vật chiến phòng),Ám Tế trước mặt,tự thân bạo kích+100%(vật+chiến)+145sk

Ngô.Lỗ Túc [Sách]Công all 3 lần(đào binh 15%,-25% mưu phòng)+công thẳng 2 lần,hồi máu team,tự thân+70sk

Ngô Hoàng●Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team bạo kích+100% mưu công,xác suất Ám Hồn địch

Vô Song.Tôn Sách [C.Pháp]Công all 2 lần(-25% pháp phòng)+ngẫu nhiên,đồng đội+35sk,tự thân hút máu+200% pháp công+70sk

Niết Bàn.Chu Trị [Kế Sách]Công đơn(choáng,thi độc),xác suất Ám Hồn thẳng,tự thân+30sk

Thượng Tướng Lục Tốn [Sách]Công đơn 3 lần(thiêu đốt 3 hiệp)+xác suất đốt ngẫu nhiên,tự thân Thần Binh+150% mưu công+145sk


📘 NGỤY

Quách Gia [Kế Sách]Công all 2 lần+ngang 2 lần,trước mặt(choáng,Ám Hồn),đồng đội+30sk,tự thân bạo kích+200% mưu công+145sk

Ma●Chân Cơ [Hỗ Trợ]Hồi máu team 2 lần+200% tán ca,xác suất -25% vật phòng thẳng,thêm 20% lính ảo bản thân+lính ít ở team,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

Ma●Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ team,thủ hộ ít lính 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Ma●Hứa Chử [Chiến+Vật]Công all 2 lần+sau,hy sinh binh lực,hồi máu cho team,tự thân thủ hộ+100%(vật+chiến)+145sk

Ngụy.Giả Hử [Sách]Công all 3 lần(Ám Hồn,-25% mưu phòng)+công sau 2 lần(thi độc+choáng),tự thân+70sk

Ngụy Hoàng●Tào Tháo(có Trống) [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team Thần Binh+100% pháp công,xác suất giải trừ team

Vô Song.Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(Huyết Chế,-25% pháp phòng)+ngang,tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk

Niết Bàn.Mao Giới [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),xác suất thiêu đốt sau,tự thân+30sk

Thượng Tướng.Tuân Vực [Sách]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),tự thân phản kích+250% mưu công+100sk


📗 THỤC

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 2 lần(-30sk)+công thẳng 2 lần,đồng đội+30sk,team Nguyệt Hồn,tự thân+200% mưu công+50sk

Ma●Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Team hồi máu 2 lần,giải trừ phe ta,xác suất thi độc truớc mặt,xác suất bản thân+ít lính phản dmg,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

Ma●Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ team,phản dmg ít lính 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Ma●Quan Bình [Chiến+Vật]Công ngang 3 lần(-20% vật chiến phòng),-50% công trước mặt,tự thân điên cuồng+100%(vật+chiến)+145sk

Thục.Từ Thứ [Sách]Công all 3 lần(giảm trị liệu,-25% mưu phòng)+công ngang 2 lần(xác suất Ám Tế),tự thân+70sk

Thục Hoàng●Lưu Bị [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+85sk,team điên cuồng+100% vật công,xác suất khu tán địch

Vô Song.Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần(xác suất choáng,-25% vật phòng)+công sau,nhục mạ trước mặt,tự thân+200% vật công+phản kích+70sk

Niết Bàn.Y Tịch [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),xác suất đào binh ngang,tự thân+30sk

Thượng Tướng Bàng Thống [Sách]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),tự thân phản kích+250% mưu công+100sk


📙 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Siêu Ba Tài [Sách]Công all(thiêu đốt 2 lượt),mê hoặc trước mặt,tự thân thiết bích+50sk

Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-25% mưu phòng,xác suất mê hoặc),phe ta hồi máu 2 lần,tự thân+250% mưu công+70sk

Vũ Khúc.Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch(xác suất Ám Tế),team Thần Ngự,đồng đội+35sk,tự thân+100sk

Kinh Châu.Thái Mạo [Vật]Công đơn 6 lần(-40sk,-100% công,Áp chế sĩ khí),xác suất mê hoặc ngang,đồng đội+40sk,team Thần Ngự,tự thân phản kích+250% vật công+100sk

Kinh Châu.Trương Doãn [Chiến]Công ngẫu nhiên 6 lần(xác suất choáng),đồng đội+40sk,team phản 200% sát thương,tự thân bạo kích+250% pháp công+100sk


TƯỚNG THẦN

🐬 Nạp 500k nhận Nam Dương.Kỷ Linh [Chiến]Hi sinh 40sk đồng đội để công 2 lần sk địch cao nhất(trừ sạch sk)+công ngẫu nhiên 3 lần(mỗi lần -10sk),35% khu tán địch,team thủ hộ,tự thân+200% pháp công+50sk

🐬 Nạp 1m nhận Đường Vũ Đế [Sách]Công all 3 lần(-30sk,-20% thủ)+công thẳng ngang(xác suất choáng),team+300% tán ca+60sk,tự thân thần binh+Nguyệt Hồn (95sk ra skill)

🐬 Nạp 3m chọn 1 trong 3 con / Nạp 4m sẽ nhận 2/3 con

Đông Lai.Thái Sử Từ [Vật+Chiến]Công all 3 lần(-30sk,Ám Hồn)+ngang 4 lần(xác suất choáng),đồng đội+35sk+Quyết Chiến,tự thân điên cuồng+300%(vật+chiến)+100sk (90sk ra skill)

Tây Lương.Mã Siêu [Chiến+Sách]Công all 3 lần(-30sk)+thẳng 4 lần(Tỏa Binh,xác suất choáng),đồng đội+35sk+thủ hộ,tự thân hút máu+300%(chiến+sách)+100sk (90sk ra skill)

Nhạn Môn.Từ Hoảng [Vật+Sách]Công all 3 lần(-30sk,giảm trị liệu)+ngẫu nhiên 4 lần(100% choáng sau),đồng đội+35sk+Nguyệt Hồn,tự thân bạo kích+300%(vật+sách)+100sk (90sk ra skill)

🐬 Nạp 6m nhận Ma Thần.Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 6 lần(-35sk,-25% thủ,khu tán),đồng đội+40sk,thủ hộ ít lính,xác suất hộ thuẫn team,tự thân điên cuồng+hút máu+350% dmg 3 hệ+145sk

🐬 Nạp 8m nhận Nam Hoa Lão Tiên [Hỗ Trợ]Hồi máu team 4 lần+Y Thánh+thủ hộ+Tịnh Hóa+phản 150% sát thương+giải trừ,đồng đội+45sk,all địch(đào binh 18%,Ám Hồn,-35% thủ),tự thân Nguyệt Hồn+75sk

BINH CHỦNG

🔥 Update binh chủng ngày 24.07.2022

☄️Quan Văn

Băng Cầm > Cực Tinh Mê Cầm > Thiên Âm Cầm > Kỳ Cổ Thủ > Thượng Thanh Tiên Hào > Thái Thanh Tiên Hào > Ngọc Thanh Tiên Hào

⚠️Nếu binh chủng cần Nham Thạch thì inbox page để mua

⚠️Các hệ còn lại sẽ update dần

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.


QUÝ TỬ

Thực Nhật (10m Vàng) [Sách]Công all 2 lần(xác suất choáng thẳng),team hồi máu+tăng trị liệu,tự thân+50sk

Hàng Ma Phục Yêu (20m Vàng) [Tam Hệ]Công all 3 lần(khu tán),xác suất hàng ngang -100% công,team tán ca,tự thân nguyệt hồn+50sk  (95sk ra skill)


Hiệu Lệnh Tam Quân (20m Vàng)  [Hỗ Trợ]Giải trừ team,đồng đội+35sk,team+20% lính ảo,xác suất địch ngủ say,tự thân+50sk 
(95sk ra skill)

⚠️Lưu ý: Luyện hệ hỗ trợ mới thức tỉnh được và luyện né giờ bảo trì máy chủ 13-14h/22-23h hàng ngày nếu không sẽ bị kẹt quý tử không thể fix

Info Ngọa Long S77 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 03:04 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.