Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S73

 Info Ngọa Long S73

www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU CHUNG

- Cập nhật nhiều map mới

- Cập nhật cấp thành chính 360

- Server bám sát bản GỐC


MAP - THÀNH TỰU

- Tạm thời thành tựu update tới Kỳ Binh-Lữ Bố, sau đó sẽ update dần

- Map Phụng Tiên Quy Thiên/Tôi Chúa Đoàn Viên/Ngọa Long Xuất Sơn: Có tỷ lệ rớt Vàng ở Quân Đoàn

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp

🔗 Thám bảo cấp 180 có thể vào

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới hoặc vài map trong game đã có thành tựu cho đá 120

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì 14h/20h hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG

NGÔ

Lục Tốn [Kế Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt,-30% mưu phòng),tự thân thần binh+300% mưu công+145sk

Hoàng Cái [Chiến]Công thẳng(Ám Hồn),tự thân hộ thuẫn 2 lượt+50sk

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng(Áp chế sĩ khí),tự thân hộ thuẫn 2 lượt+145sk

Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+200% mưu công

Tôn Sách [C.Pháp]Công all 2 lần,phe ta+100% tán ca 2 lượt+50sk,tự thân+200% pháp công


NGỤY

Hứa Chử [Chiến]Công đơn 2 lần(khu tán),tự thân giải trừ+50% tấn công+25% thủ+145sk

Quách Gia [Kế Sách]Công ngang+trước mặt 2 lần(choáng,Ám Hồn),tự thân+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(80% Tỏa Binh),tự thân+200% pháp công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng(khu tán),tự thân+150% pháp công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,xác suất choáng trước mặt,tự thân+145sk


THỤC

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 2 lần(-30sk),phe ta+50sk,tự thân Nguyệt Hồn+200% mưu công

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+100% pháp công+145sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần,trước mặt Ám Tế,tự thân phản kích+hút máu+150% vật công

Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-10sk)+ít lính 2 lần(-20sk),tựtự thân+145sk

Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn(thiêu đốt),tự thân thần binh+150% mưu công+145sk


GIỐNG SKILL-TRUNG LẬP-THÁP

Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công ít lính 5 lần(choáng,Ám Hồn),tự thân+100sk

Bàng Đức-Thái Sử Từ[C.Pháp]Công sau+thẳng 2 lần,tự thân thiết bích+50sk

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Team hồi máu 3 lần+tăng trị liệu,đồng đội+80sk,60% hộ thuẫn ngẫu nhiên team

Tiểu Kiều-Tào Thực-Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,giải trừ phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Địch -20sk,đồng đội+85sk,team Tịnh Hóa 2 lượt

Tôn Kiên-Ngụy Diên-Tào Chương [Chiến]Công ngang(-40% pháp phòng)+công all 500sk,tự thân+50sk

Pháp Chính-Trình Dục-Gia Cát Khác [Kế Sách]Công all,địch sk cao nhất(choáng kèm đào binh),tự thân+50sk

Y Tịch-Mao Giới-Chu Trị [Kế Sách]Công đơn(đào binh,choáng),tự thân thủ hộ 2 lượt

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công thẳng 2 lần 500sk(xác suất choáng),hồi máu ít lính 3 lần,tự thân thủ hộ++200% pháp công+145sk

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(-25sk,65% đóng băng),tự thân+50sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [C.Pháp]Công sau(choáng,Ám Hồn,đào binh)

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ  [Kế Sách]Công all 2 lần(20% Ám Tế),-50sk địch sk cao nhất,tự thân+50sk

Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn-Trương Phi [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),choáng trước mặt

Chúc Dung [Thường]Công all+ngẫu nhiên 2 lần,team+100% tấn công,tự thân+200% vật công+50sk

Cũng Chí-Dương Bách [Kế Sách]Công đơn(mê hoặc),tự thân+100sk (2 con cùng chỉ số, lên Dương Bách cho mới lạ)

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng),hồi máu phe ta,tự thân+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau 2 lần,all địch -20% vật phòng,tự thân+200% vật công+50sk

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần(-30% pháp phòng),tự thân thủ hộ+300% pháp công+145sk

Trương Giác [Kế Sách]Công all 3 lần,choáng sk cao nhất,tự thân+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+miễn dịch+thiết bích+300% vật công

Trương Nhiệm [Chiến]Công all,phe ta thủ hộ,tự thân hồi máu+145sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính(choáng),tự thân+200% mưu công+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,giảm 90% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+50sk

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta,đồng đội+25sk,tự thân+145sk

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta,đồng đội+25sk,tự thân+145sk

Gia Cát Đản [Kế Sách]Team thần ngự 2 lượt+70% kinh cúc,team+30sk

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,team Nguyệt Hồn 2 lượt+hồi máu,tự thân+50sk

Văn Sửu [C.Pháp]Công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân+100% pháp công+145sk

Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 3 lần,all địch -30% pháp phòng,tự thân hồi lính+50sk

Văn Sính [C.Pháp]Công all,hồi máu phe ta+25sk,đồng đội+10% pháp phòng,tự thân Nguyệt Hồn

Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu phe ta+30% vật công,tự thân+50sk

Phan Phượng [C.Pháp]Công đơn+thẳng,tự thân hút máu+150% pháp công+145sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all(-30% pháp phòng,xác suất sợ hãi)+ngẫu nhiên 3 lần,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk

Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+65% tấn công,địch -25% tấn công,xác suất mê hoặc 2 lượt

💰 TƯỚNG NẠP

🐬 Nạp 500k nhận kèm Vu Cát [Vật]Công all 2 lần(Ám Hồn)+trước mặt 2 lần,tự thân hút máu+200% vật công+75sk

🐬 Nạp 1m nhận kèm Tư Mã Huy [Kế Sách]Công ngang 2 lần(-25sk),hồi máu team 4 lần+100% tán ca,tự thân nguyệt hồn+100sk

🐬 Nạp 3m nhận kèm Thái Văn Cơ [Kế Sách]Công đơn 2 lần(-50sk,50% -99% công kích),team giải trừ+hồi máu 3 lần+60% Y Thánh,đồng đội+45sk,25% Thiết Bích team 2 lượt,tự thân vô ngại cam+145sk

🐬 Nạp 4m nhận Phục Thọ [Chiến]Công all 3 lần(-30% pháp phòng,khu tán,-25sk)+thẳng 2 lần(thi độc+choáng trước mặt),tự thân điên cuồng+300% pháp công+145sk

🐬 Nạp 6m nhận Tả Từ [Kế Sách]Công all 3 lần(khu tán,-30% mưu phòng,-30% công kích,-35sk,45% bùa thẳng)+ít lính nhất 3 lần(15% đào binh),phe ta thần ngự+nguyệt hồn,tự thân hút máu+điên cuồng+300% mưu công145sk

QUÝ TỬ

Thực Tâm [Kế Sách]Công đơn(xs thi độc,choáng),tự thân thủ hộ 2 lượt (SKILL 20M VÀNG)


Info Ngọa Long S73 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 12:20 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.