Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S64

 Info Ngọa Long S64

www.ngoalongvn.com


THÀNH TỰU/MAP/NGUYÊN LIỆU

Thành tựu cập nhật tới map Vương Hồn-Thành Dương. Tại sao ít ? Dạo này meta thay đổi liên tục nên quà thành tựu sẽ theo ý kiến anh em để config. Cho nên config sau cũng không muộn (anh em nhớ không nên nhận sớm)

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120 farm ở boss Tháp Thế Giới hoặc vài map trong game đã có thành tựu cho đá 120

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì 15h/22h hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn: https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

TƯỚNG

📙 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng 3 lần(-30% vật phòng),team thiết bích ngẫu nhiên,tự thân+50sk

Ba Tài [Kế Sách]Công all 2 lần(Ám Hồn),team hồi máu 1 lần,tự thân+50sk

Giả Hử/Lỗ Túc/Từ Thứ [Kế Sách]Công all 3 lần(30% ám tế),tự thân vô ngại vàng+200% mưu công+145sk

Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,team thần ngự 3 lượt,tự thân vô ngại vàng+100sk

Tư Mã Ý [Tam Hệ]Công all 5 lần(-35sk,khu tán địch),đồng đội+35sk,tự thân điên cuồng+300% tán ca+100sk

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Địch(Khu tán -45sk,tỏa binh 2 hiệp),đồng đội+50sk,team kinh cúc 300%,tự thân Nguyệt Hồn+75sk

Tư Mã Chiêu [Sách]Công all 3 lần(-35sk,Ám Hồn),team thêm lính 2 hiệp,đồng đội+35sk,tự thân bạo kích+100sk

Trương Phi/Hạ hầu Đôn/Cam Ninh [Chiến]Công all 3 lần(-50sk)+thẳng 3 lần(-100sk),tự thân điên cuồng+300% pháp công+100sk

Bàng Thống/Tuân Vực [Kế Sách]Công địch sĩ khí cao nhất 5 lần 500sk(-60% mưu phòng),tự thân +300% mưu công+145sk

📗 THỤC

Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+100sk,địch -35sk,phe ta tịnh hóa,tự thân hồi máu+75sk

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng 5 lần(-45% pháp phòng),tự thân thần binh+400% pháp công+145sk

Quan Bình [Sách]Công all 3 lần(-30sk)+thẳng 3 lần(-35% mưu phòng),phe ta thần ngự 2 hiệp,tự thân thần binh+Nguyệt Hồn+300% mưu công+100sk

Quan Vũ [Thường]Công all 3 lần(-45% vật phòng)+đơn 5 lần,trước mặt Ám Tế,tự thân phản kích+400% vật công+100sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 4 lần(-40sk,-50% mưu phòng),đồng đội+50sk,team Nguyệt hồn,tự thân +400% mưu công+145sk

Mã Vân Lộc [Chiến]Công all 3 lần(-30sk)+ngang 3 lần(đào binh 10%),công trước mặt 1 lần 500sk,tự thân bạo kích+300% chiến pháp+100sk

Mã Siêu [Vật]Công thẳng 5 lần(-40sk,-50% vật phòng),tự thân điên cuồng+300% vật công+100sk

Y Tịch [Sách]Công đơn 3 lần 500sk(choáng,thi độc),team hồi máu,đồng đội+50sk,tự thân Nguyệt Hồn+75sk

📘 NGỤY

Tào Tháo [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,địch-50sk,phe ta bạo kích 2 hiệp,tự thân hộ thuẫn 2 hiệp+75sk

Tào Hồng [Thường]Công all,tự thân thần binh+hút máu 30%+100sk

Hứa Chử [Thường]Hy sinh 50% máu công thẳng 5 lần(-30sk)+đơn 5 lần(-40% vật phòng),team hồi máu,tự thân điên cuồng+300% vật công+100sk

Hạ Hầu Uyên [Chiến]Công all 3 lần(đóng băng thẳng),team thần ngự 2 hiệp,tự thân+300% chiến pháp+100sk

Mao Giới [Sách]Công đơn 3 lần(đóng băng,thi độc),phe ta nguyệt hồn+thủ hộ 40%,đồng đội+50sk,tự thân hồi máu+75sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(khu tán)+ngang 3 lần(Ám Tế),tự thân+300% pháp công+145sk

Quách Gia [Sách]Công all 3 lần(-40% mưu phòng,choáng ngẫu nhiên 1 địch)+ngang 3 lần(choáng trước mặt),team giải trừ,đồng đội+30sk,tự thân+400% mưu công+145sk

📕 NGÔ

Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,địch -35sk,10% thiết bích ngẫu nhiên(2 lần chạy),tự thân Nguyệt Hồn 2 hiệp+75sk

Từ Thịnh [Chiến]Công Ngang 3 lần(-40% pháp phòng),thi độc trước mặt,tự thân Tịnh Hóa+điên cuồng+100sk

Thái Sử Từ [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(-45% pháp phòng),tự thân thiết bích+200% pháp công+100sk

Tôn Sách [Chiến]Công all 4 lần(-45% pháp phòng),tự thân bạo kích+400% pháp công+145sk

Hoàng Cái [Chiến]Công all 3 lần(-30sk,choáng trước mặt)+thẳng 2 lần(-45% chiến phòng),phe ta kinh cúc 200%,tự thân hút máu 30%+300% chiến pháp+100sk

Chu Hoàn [Thường]Công all 2 lần+thẳng 3 lần (35% bùa,ám tế),hồi máu ít lính nhất,tự thân hút máu+300% vật công+100sk

Chu Trị [Sách]Công all 3 lần(thi độc,bùa ngẫu nhiên 1 địch),phe ta+200%tán ca,đồng đội+50sk,tự thân thần ngự+75sk

Chu Thái [Thường]hy sinh máu bản thân công all 3 lần 500sk,tự thân+200% vật công+145sk

Chu Du [Sách]công all 5 lần(-50% mưu phòng,thiêu đốt),đồng đội+40sk,tự thân thiết bích+400% mưu công+145sk

Lục Tốn [Kế Sách]công đơn 5 lần(-60% mưu phòng +choáng),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

TƯỚNG THẦN

300💧

Hoa Đà [Hỗ Trợ]Team hồi máu 5 lần+Y Thánh+giải trừ+Nguyệt Hồn,đồng đội+40sk,tự thân+145sk

Binh chủng riêng: Công all(-20sk),team Thần Ngự+50sk

400💧

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Khu tán kèm -40sk,bùa ngẫu nhiên 2 địch,team thần ngự+300% tán ca,tự thân+100sk

Binh chủng riêng: Công all(-20sk),10% choáng ngẫu nhiên 1 địch,team+40sk+nguyệt hồn

Lữ Bố [Vật+Chiến]Công all 5 lần(-50% thủ,-50% công),đồng đội+35sk,phe ta+điên cuồng+hút máu,tự thân+500% vật chiến+145sk

Binh chủng riêng: Công all(-20sk,nhục mạ),team điên cuồng+35sk

500💧

Đổng Trác [Tam Hệ]Công all 6 lần(-25% thủ)+ngẫu nhiên 3 lần(nhục mạ),đồng đội+45sk,team hồi máu 3 lần,tự thân vô ngại vàng+bạo kích+145sk

Binh chủng riêng: Công all(-25sk,choáng trước mặt+thi độc),team bạo kích+35sk

⚠️ Lưu ý: Binh chủng tướng thần chỉ có 1 con dùng cố định(ko thể trùng tu)

💧 Điểm tích được sau khi chuyển khoản qua Fanpage

QUÝ TỬ

10m Vàng

Thiên Giáng Thần Binh: Địch(-80sk,-20% thủ),đồng đội+30sk,team Thần Binh,tự thân+50sk

Vô Ngại 3: Đồng đội+45sk,team xác suất 10% vô ngại vàng,tự thân+50sk

BINH CHỦNG

Đổng Trác [Thương Lv8]Công all(-15sk),đồng đội+35sk,phe ta Nguyệt Hồn+điên cuồng,tự thân+50sk (up từ Hư Không Kích)

Lữ Bố [Kỵ Lv8]Công all(-15sk),tỉ lệ choáng trước mặt),đồng đội+25sk,team bạo kích,tự thân+50sk (up từ Bạch Mã)

Tào Tháo [Bộ Lv8]Công all(-15sk),25% đóng băng trước mặt,đồng đội+30sk,tự thân+50sk (up từ Bá Cự Khải)

Yêu Cơ [Quan Lv8]Công all(-15sk),đồng đội+45sk,team thần ngự,tự thân+50sk (up từ trống)

Combo up 1 viên Ma Vương + Vũ Thánh(200k)

ĐUA TOP S64

14.11.2021 - 28.11.2021
Info Ngọa Long S64 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 20:54 Rating: 5

1 nhận xét:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.