Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S60

Info Ngọa Long S60
www.ngoalongvn.com


CẬP NHẬT    

Cập nhật ngày 27.08.2021 (22h)
- Update chỉ số Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn-Mã Siêu
- Thay đổi skill Chu Hoàn, Trương Liêu+Quan Vũ(up thêm 1 lần)
- Fix binh chủng Nguyệt Hồn Quan buff 1 lượt thành 2 lượt Nguyệt Hồn

Cập nhật ngày 23.08.2021 (23h)
- Update thành tựu từ 285-305
- Tinh chỉnh một số binh chủng (chi tiết bên dưới mục Binh Chủng)
- Giảm độ khó một số map

Cập nhật ngày 20.08.2021 (15h)
- Update binh chủng (chi tiết bên dưới)
- Thêm Quân Công, Chiến Tích bán trong shop bảo vật
- Fix skill Hoàng Trung(lỗi)
- Fix Thần.Hoa Đà(300💧) buff máu (chưa test)
- Giảm nguyên liệu up Tiểu Kiều/Giản Ung/Tào Thực còn 20k
- Tăng dmg Hạ Hầu Uyên/Chu Hoàn/Mã Siêu

Cập nhật ngày 19.08.2021 (15h)
- Fix lại một số lỗi map cao
- Update binh chủng trống lên Kỳ Cổ Thủ và Thần Võ Âm

Cập nhật ngày 18.08.2021 (22h)
- Fix Thần.Bàng Thống (-25sk mỗi lượt đơn thành -20% mưu phòng)
- Update hoạt động tăng cấp khi đạt level yêu cầu

THÀNH TỰU - PHÓ BẢN - NGUYÊN LIỆU

Lv10-40: Hoàng Cân-Khúc Dương/Đổng Trác-Trường An: Nhận món Tím opt 50 để đi map

Lv170: Đinh Nguyên: Set Ứng Long opt 100 + Diêu Quang Thạch

Lv180: Gia Cát-Thọ Xuân: 100k CTích +25k Vàng

Lv185: Vương Hồn-Thành Dương: Set Chúc Âm opt 180

Lv195: Hoàng Hạo-Thiên Phạt: 5 đá 130 +25k Vàng

Lv205: Đổng Doãn-Thiên Thủy: 4 đá 140 +50k Vàng

Lv210: Đế Vị-Tư Mã Viêm: Nhiều vật phẩm + 50k Vàng

Lv220: Lữ Mông-Mạch Thành: 70k Vàng

Lv225: Ngũ Khê-Sa Ma Kha: 100k Vàng

Lv230: Đông Chu Thiên Mộ: 7k up Tướng

Lv235: Thiên Công-Hoàng Cân: Set Diệt Thế opt 200

Lv240: Thiêu Đốt Lạc Dương: 10k up Tướng + KV20 + 50k QC + 200k Vàng

Lv245: Duyện Châu Chiến: 500k Vàng

Lv250: Kỳ Binh-Lữ Bố: 4 đá 160 + 300k Vàng

Lv255: Viên Môn Xạ Kích: Set 150 opt 300

Lv260: Phụng Tiên Quy Thiên: Set 160 opt 360

Lv265: Thâu Thiên Hoán Nhật: 7 bộ Khắc Văn 25

Lv270: Tôi Chúa Đoàn Viên: 4 đá 180 + 600k Vàng

Lv275: Kế Sách Liêu Đông: 7 bộ Khắc Văn 30

Lv280: Ngọa Long Xuất Sơn: Set 160 opt 390

Lv285: Bắc Hải Hiền Sĩ: 35k ng liệu up Tướng

Lv290: Thường Thắng Tướng Quân: Thành tựu 3m5 Vàng

Lv295: Ngọa Long Thăm Ngô: Thành tựu 3m5 Vàng

Lv300: Thuyền Cỏ Mượn Tên: Thành tựu 7m Vàng

Lv305: Tào Tháo Làm Thơ:Set 180 opt 390

⚠️ Bên trên chỉ ghi thành tựu các level chẳn, còn xen kẽ cũng đã có thành tựu. Vui lòng tự khám phá chứ cái gì cũng đợi ghi sẵn hết thì nghỉ khỏe.

⚠️ Thành tựu các map cao đợi cập nhật thêm...(ko inbox spam hỏi ko rep)

⚠️ Cái gì không đề cập thì quay Rương/farm Boss Tháp Thế Giới 175

⚠️ Xóa cache theo hướng dẫn > mua 1 món bằng bạc vào kho ko đã > F5 lại web rùi mới mua shop/nhận thành tựu/tiêu phí...

👉 Hướng dẫn dùng Coowon Tháng 6-2021 (ngoalongvn.com)

QUÝ TỬ

5m Vàng

Lôi Cổ [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,phe ta thần ngự+Nguyệt Hồn,tự thân thiết bích 1 lượt+80sk

8m Vàng

Đao Quang Kiếm Ảnh [Vật]Công all(-35sk,30% vật phòng,xác xuất choáng 1 địch),team+200% vật công+60sk

Bạch Hồng Quán Nhật [Chiến]Công all(-35sk,30% pháp phòng,xác xuất ngủ say 1 địch),team+200% pháp công+60sk

Tuyên Mục Uy Nghi [Sách]Công all(-35sk,30% mưu phòng,xác xuất ngủ say 1 địch),team+200% mưu công+60sk

15m Vàng

Yêu Thuẫn 2 [Hỗ Trợ]Giải trừ xong hồi máu phe ta 2 lần+thêm lính,đồng đội+25sk,tự thân+50sk

Khu Ma 2 [Sách]Khu tán,công all -20sk,đồng đội+35sk,team hồi máu 1 lần,tự thân vô ngại+50sk

Thi Độc 2 [Sách]Công đơn 3 lần(thi độc,choáng),đồng đội+25sk,tự thân hút máu+50sk

Thiên chinh 2 [Hỗ trợ] Đồng đội + 90SK, team + 30% thủ hộ + Tịnh Hoá, Địch -35SK (Xác xuất giảm 100% damage trước mặt), Tự thân + 80SKTƯỚNG

📗 THỤC

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần(-30sk,Ám Hồn),team+30sk+Nguyệt Hồn,tự thân+200% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công all+thẳng 2 lần,trước mặt mất sk,tự thân phản kích(+35sk)+hút máu+200% vật công

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(-30% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk

Khương Duy [Sách+Thường]Công all(-20sk)+ít lính 2 lần,hộ thuẫn team,tự thân+50sk

Mã Siêu [Chiến]Công all 2 lần(-25sk)+thẳng 2 lần(40% choáng),tự thân hồi máu+thủ hộ+200% pháp công+145sk

📘 NGỤY

Quách Gia [Sách]Công ngang 2 lần(Ám Hồn)+đơn 2 lần(choáng),tự thân+200% mưu công+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(toả binh,40% choáng),tự thân quyết chiến+200% pháp công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công all(khu tán)+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+200% pháp công+145sk

Điển Vi [Thường]Công all 2 lần+ít lính 2 lần,tự thân hồi máu+50sk

Hạ Hầu Uyên [Mưu]công all+ngẫu nhiên 4 lần 500sk,tự thân hút máu+200% mưu công+145sk

📙 NGÔ

Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân thiết bích 1 hiệp+200% mưu công

Tôn Sách [C.Pháp]Công all 2 lần(-30sk,-20% pháp phòng),phe ta+50sk+20%(tán ca+điên cuồng)

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(áp chế sĩ khí),tự thân+200% pháp công+145sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công all+sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân+50% tán ca+50sk

Chu Hoàn [Thường]Công all 2 lần(-25sk)+ngang 2 lần(-15% vật phòng,40% đóng băng ngang),tự thân vô ngại+200% vật công+145sk

📓 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -35sk,phe ta hồi máu+Tịnh Hoá 2 lượt tự thân Nguyệt Hồn

Bàng Thống-Tuân Vực-Bộ Luyện Sư(Ngô)[Sách]Công ngang 2 lần(ám hồn,khu tán),team nguyệt hồn,tự thân bạo kích+100% mưu công+145sk

Lỗ Túc Từ Thứ Giả Hử [Kế Sách]Công all 2 lần(xác suất Ám Tế)+công ít lính 2 lần(-50sk),tự thân+100% mưu công+100sk

Y Tịch Chu Trị Mao Giới [Sách]Công all 2 lần(choáng trước mặt,thi độc 2 địch ngẫu nhiên),tự thân hộ thuẫn

Tào Thực Tiểu Kiều Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+70sk,giải trừ phe ta+Nguyệt Hồn+hồi máu 1 lần,tự thân+145sk

Phan Chương Trương Bao Tào Nhân [C.Pháp]Công all 2 lần -40sk kèm khu tán địch,tự thân thần binh

Cam Ninh Hạ Hầu Đôn Trương Phi [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(-150sk,-20% pháp phòng),choáng trước mặt,tự thân điên cuồng

Đại Kiều Chân Cơ Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta+tăng trị liệu

Hàn Đương Trương Nghi Trần Thái [C.Pháp]Công sau 3 lần+choáng+Ám Hồn+đào binh 5 lượt

Tôn Kiên Ngụy Diên Tào Chương [Chiến]Công all 2 lần(-40% pháp phòng)+ngang 2 lần,tự thân+200% pháp công+50sk

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,team tán ca+Nguyệt Hồn,khu tán địch,tự thân+100sk

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Phe ta+30% lính+hồi máu 2 lần+35sk,tự thân vô ngại

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần(-40sk,giảm 30% thủ địch),tự thân Tịnh Hóa+hút máu+200% Tán Ca+100sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+khu tán+choáng,tự thân+200% mưu công+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-25sk,Ám Hồn,90% trị liệu),tự thân+200% mưu công+50sk

TƯỚNG THẦN

Chọn 1 trong các tướng bên dưới theo từng mốc điểm

300💧 (95sk ra skill)

Thần Y.Hoa Đà [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+tăng trị liệu+hút máu,đồng đội+60sk,tự thân+145sk

400💧 (90sk ra skill)

Thần.Hứa Chử [Vật]Công thẳng 3 lần(-50sk,choáng trước mặt,đào binh 15%)+ngang 3 lần(-40% vật phòng),đồng đội+30sk,tự thân điên cuồng+300% vật+100sk

Thần.Tôn Sách [Chiến]Công all 2 lần(-30sk)+thẳng 2 lần(thi độc+choáng),đồng đội+30sk+thủ hộ 30%,tự thân bạo kích+300% pháp công+100sk

Thần.Bàng Thống [Mưu]Công all 2 lần(-30sk,Ám Hồn)+đơn trước mặt 5 lần(bùa+giảm sk mỗi lượt 25sk),đồng đội+30sk+nguyệt hồn,tự thân thần binh+100sk

💪 Khi open anh em nào đã đổi Thần Tướng, trong quá trình dùng có thể báo admin recheck để tăng giảm sức mạnh thần tướng cho hợp lý cho đều (trong cùng mức điểm)

💧 Điểm tích được sau khi chuyển khoản qua Fanpage

BINH CHỦNG (26.08.2021)

🔵 BỘ BINH

Cô Hành Giả ⚔ Liệt Cốt Man Vương ⚔ Tào Tháo [Bộ Lv8]Công ngang 2 lần,đào binh 15% trước mặt,đồng đội+25sk+tịnh hóa,tự thân+50kU Linh Giám Quân ⚔ Đổng Trác [Bộ Lv8][Sách]Công all(thiêu đốt),đồng đội+25sk+100% mưu công,tự thân+50sk


🔵 QUAN VĂN

Thiên Lôi Sứ ⚔ Tích Lịch Ma Sư ⚔ Ma Yêu Sư [Quan Lv8]Công ngang(vật)+đơn 2 lần mưu(-25sk),trước mặt nhục mạ,đồng đội+25sk,tự thân thần binh+50sk

Băng Cầm ⚔ Kỳ Cổ Thủ ⚔ Thần Võ Âm [Quan Lv8]Địch -15sk,đồng đội+40sk,tự thân+40sk,team thần ngự

Ngục Hỏa Thần Phán ⚔ Xích Diệm Ngưu Ma ⚔ Nam Đẩu [Quan Lv8]Toàn thể phe ta nhận hồi máu mỗi lượt+thủ hộ 30%,đồng đội+40sk,tự thân+40sk


🔵 THƯƠNG BINH

Băng Kích Vương ⚔ Hư Không Kích ⚔ Lữ Bố [Thương Lv8][Chiến]Công all,đồng đội+25sk+100% chiến pháp,tự thân hút máu+50sk

Lôi Đình Võ Tăng ⚔ Nguyệt Hồn Quan [Thương Lv8]Công đơn(Ám Hồn),đồng đội+40sk+Nguyệt Hồn,tự thân thủ hộ+40sk

🔵 KỴ BINH

Băng Kỵ ⚔ Tử Kim Long Kỵ ⚔ Quan Vũ [Kỵ Lv8]Công thẳng 2 lần,trước mặt -15% vật phòng,đồng đội+25sk+100% vật công,tự thân bạo kích+50sk


Tử Điện Kỵ ⚔ Bạch Mã ⚔ Ma Lữ Bố [Kỵ Lv8]Công ngang+thẳng,trước mặt -15% pháp phòng,đồng đội+25sk+100% pháp công,tự thân điên cuồng+50sk

🔵 CUNG BINH

Băng Nỏ ⚔ Xích Giáp Cuồng Nỏ ⚔ Bắc Đẩu [Cung Lv8]Phe ta hồi máu 1 lần,đồng đội+40sk+kích nộ 10sk,tự thân+40sk

Minh Hỏa Xa ⚔ Diệt Thần Pháo [Cung Lv8]Công thẳng(-25sk,thiêu đốt),đồng đội+45sk+tán ca 100%,tự thân+55sk

ĐUA TOP S60

⏰ Từ 15h ngày 18.08.2021 - 0h 03.09.2021

TOP LỰC CHIẾN + TOP CẤP

Hạng 1: 1 Thanh Tâm Liên,30(Chủ Hồn,Thần Diễm),6m QC,100k up Tướng,60m CC,600k Ngọc Cam

Hạng 2: 4m QC,25(Chủ Hồn,Thần Diễm),50k up Tướng,50m CC,500k Ngọc Cam

Hạng 3: 3m QC,20(Chủ Hồn,Thần Diễm),40k up Tướng,40m CC,400k Ngọc Cam

Hạng 4: 2m QC,18(Chủ Hồn,Thần Diễm),30k up Tướng,30m CC,300k Ngọc Cam

Hạng 5: 1m QC,20(Chủ Hồn,Thần Diễm),20k up Tướng,20m Chiến Công,200k Ngọc Cam

Hạng 6-10: 10(Chủ Hồn,Thần Diễm),5k up Tướng,50k Ngọc Cam

Info Ngọa Long S60 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 10:33 Rating: 5

1 nhận xét:

  1. HHU dmg mưu công mà trí có 110 - 3.8 vậy ad. có sai sót gì ko v ?

    Trả lờiXóa

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.