Top Ad unit 728 × 90

Info Ngoạ Long S58

 Info Ngoạ Long S58
www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU CHUNG

- Nhà chính cấp 320
- Trang bị 270
- Giảm giá up Tướng cho nhanh hơn (nên đừng hỏi tại sao thành tựu có 1k up Tướng, chơi thì biết)
- Năng động ngày 100k Vàng

✪ Cập nhật 16.07.2021
🐸 Map Cẩm Phàm Mãnh Sĩ: 5m Vàng + 200k QC + 200k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Lưu Kỳ Xin Chiến: 5m Vàng + 200k QC + 200k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Mưu Kế Ngọa Long: 5m Vàng + 200k QC + 200k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Bắc Hải Hiền Sĩ: 5m Vàng + 200k QC + 200k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Bày Mưu Tính Kế: 5m Vàng + 200k QC + 200k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Kinh Tương Rối Loạn: 5m Vàng + 500k QC + 500k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Huyền Đức Nhân Nghĩa: 5m Vàng + 500k QC + 500k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Thường Thắng Tướng Quân: 5m Vàng + 500k QC + 500k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Mãnh Tướng Hùng Hổ: 5m Vàng + 500k QC + 500k CT + 20k Ngọc Cam
🐸 Map Vân Trường Chi Viện: 5m Vàng + 500k QC + 500k CT + 20k Ngọc Cam

Cập nhật 07.07.2021
🐸 Mở thẻ Tinh Anh tăng từ 4k lên 6k Chiến Công
🐸 Map Lữ Mông-Mạch Thành: Chạy Quân Đoàn có thể nhận 500 Vàng
🐸 Map Ngũ Khê-Sa Ma Kha: Farm ng liệu giác ngộ Tướng
🐸 Điều chỉnh tối ưu một số hoạt động khác

👉 NẠP THẺ

THÀNH TỰU-MAP

Nhớ làm thành tựu 2 map đầu để đi map 60
Mạch Hoạch: Set Chúc Âm opt 50
Nam Đẩu Bắc Đẩu: Đá 140
Tư Mã-Ám Độ: 4k Ngọc Cam + 20k Vàng
Đinh Nguyên: 4k Ngọc Cam + 20k Vàng
Gia Cát-Thọ Xuân: 12k Ngọc Cam
Vương Hồn-Thành Dương: 14k Ngọc Cam
Hoàng Hạo-Thiên Phạt: 1k up Tướng + 200k Vàng
Đổng Doãn-Thiên Thủy: Đá 150 + 10k Ngọc Cam
Đế Vị-Tư Mã Viêm: 500k Vàng
Lữ Mông-Mạch Thành: 350k Vàng
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: 20k Ngọc Cam
Chiến Trường Hào Đình: 20k Ngọc Cam
Đông Chu Thiên Mộ: 350k Vàng
Võ Hầu-Bát Trận Đồ: 350k Vàng
Phạt Ngô-Quảng Lăng Chiến: 1k up Tướng + 300k Vàng
Thiên Công-Hoàng Cân: 350k Vàng
Mị Thiên Sư-Dối Trời: 700k Vàng
U Minh Sư-Hoa Hùng: Đá 160 + 300k Vàng
Ma Vương Giáng Lâm: 1k up Tướng + 350k Vàng
Tương Dương Chiến-Tôn Kiên: 1k up Tướng + 350k Vàng
Trường An 1: 1k up Tướng + 350k Vàng
Duyện Châu-Loạn Thế: 700k Vàng
Loạn Thế-Từ Châu: Đá 170 + 450k Vàng
Kỳ Binh-Lữ Bố: 200k Chiến Tích + 1m2 Vàng
Trường An 2: 200k Chiến Tích + 1m2 Vàng
Giang Đông Bá Vương: 200k Q.Công + 1m2 Vàng
Viên Môn Xạ Kích: Khắc Văn 30 + 1m2 Vàng
Hoài Nam Chiến-Quần Hùng: 200k Q.Công + 1m2 Vàng
Tương Kế Tựu Kế: 500k Q.Công + 1m2 Vàng
Phụng Tiên Quy Thiên: 500k Q.Công + 1m2 Vàng
Ám Tàng-Hứa Đô: 7k up Tướng
Chử Tửu Luận Anh Hùng: 7k up Tướng
Hùng Sư-Lê Dương: 7k up Tướng
Tào Quân Phá Lưu: 7k up Tướng
Vừa Đánh Vừa Lui: 7m Chiến Tích
Mưu Sĩ Hiến Kế: 7 x Khắc Văn 30
Kế Sách Liêu Đông: Đá 170 + 3m Vàng
Ngựa Nhảy Qua Suối: Đá 180 + 3m Vàng
Gặp Gỡ Thủy Kính: Đá 180 + 3m Vàng
Mưu Kế Huyền Đức: 1m Q.Công + 6m Vàng
Ngọa Long Xuất Sơn: 1m Q.Công + 6m Vàng
Thành tựu nào hứng viết tiếp, ai đi qua map cao trên 280 thì đừng nhận thành tựu chờ mod

🔔 Những cái gì không đề cập thì vào boss Thế Giới farm

TƯỚNG

📙 NGÔ

Chu Du [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng,thiêu đốt),tự thân hút máu+200% mưu công+50sk

Tôn Sách [Chiến]Công all 3 lần,phe ta+50sk+50%(Tịnh Hóa+Tán Ca) 2 lượt,tự thân giải trừ+10% thủ +150% pháp công

Chu Thái [Vật]Công thẳng 3 lần(-30% vật phòng),tự thân hút máu+200% vật công+145sk

Tôn Kiên [Chiến]Công all 500sk+ngang(giảm pháp phòng),tự thân+50sk

📘 NGỤY

Trương Liêu [Chiến]Công all(địch ko hồi máu 1 lượt)+thẳng 2 lần(-30% pháp phòng),tự thân thủ hộ+150% pháp công+145sk

Từ Hoảng [Vật]Công all 2 lần(xác suất choáng),team thần ngự+giải trừ,tự thân+150% vật công+145sk

Quách Gia [Sách]Công all(xác suất choáng ngẫu nhiên 1 địch)+ngang 2 lần(choáng địch trước mặt),tự thân thần binh+100% mưu công +145sk

Tào Chương [Chiến]Công all 500sk+ngang(giảm pháp phòng),tự thân+50sk

📗 THỤC

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần(-30sk+ám hồn),team nguyệt hồn+thủ hộ+mưu phòng,đồng đội+50sk,tự thân+50sk

Quan Vũ [Vật]Công ngẫu nhiên 3 lần+thẳng 2 lần(địch trước mặt ko tăng sk),tự thân phản kích(+25sk)+150% vật công+hút máu+50sk

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(-30% pháp phòng),tự thân 100% tán ca+thần binh+145sk

Nguỵ Diên [Chiến]Công all 500sk+ngang(giảm pháp phòng),tự thân+50sk

📕 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -35sk,phe ta giải trừ+100% tán ca 2 lượt,tự thân+50sk

Tào Thực-Giản Ung-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+70sk,giải trừ phe ta+Nguyệt Hồn,tự thân+145sk

Mao Giới-Y Tịch-Chu Trị [Sách]Công all(Ám Hồn),choáng trước mặt+thi độc,tự thân thủ hộ+100sk+100% mưu công

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Công all(địch ko hồi máu 1 lượt),hồi máu team+thủ hộ+tăng trị liệu,đồng đội+80sk,tự thân Nguyệt Hồn+100sk

Cam Ninh-Hạ Hầu Đôn-Trương Phi [Chiến]Công thẳng 2 lần -150sk(xác suất 40% choáng),tự thân+100% pháp công+50sk

Vương Dị [Sách]Hồi máu phe ta 3 lần+Nguyệt Hồn,đồng đội+15sk,tự thân vô ngại+50sk

Hoa Đà [Sách]Hồi máu phe ta 2 lần,đồng đội+30sk,xác xuất thiết bích team 1 hiệp,tự thân+145sk

Củng Chí [Sách]Công all 1 lần,choáng trước mặt,xác xuất choáng thêm 1 địch,tự thân nguyệt hồn+145sk

Kỷ Linh [Chiến]Công all 2 lần(-20% pháp phòng),trừ hết sk địch có sk cao nhất,tự thân thần binh+nguyệt hồn+100% pháp công+100sk

Viên Thuật [Sách]Công all 2 lần(-20% mưu phòng,thi độc ngẫu nhiên 2 địch),team+thủ hộ,tự thân +100% mưu công+80sk

Trương Bảo [Sách]Công all 3 lần(-30sk,ám hồn),hồi máu team 1 lần,tự thân+100% mưu công+80sk

Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(giảm pháp phòng),tự thân hồi lính+50sk

Hoa Hùng [Vật]Công all 500sk(-30% vật phòng),tự thân điên cuồng+100% vật công+100sk

Mê Đương [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,team hộ thuẫn 1 lượt(xác suất thần binh),tự thân+100sk

Lư Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,xác suất buff vô ngại cho team 2 hiệp,tự thân+100sk

TƯỚNG THẦN

250 điểm 💧
Trương Xuân Hoa [Sách]Công all 2 lần(-35sk),đồng đội+50sk,phe ta giải trừ+hồi máu 4 lần+tăng hồi máu 2 lượt,bùa địch nhiều sk nhất,tự thân+145sk+kinh cúc 200%

Thái Văn Cơ [Sách]Công all 2 lần(-35sk,khu tán,Ám Hồn),đóng băng trước mặt,đồng đội+50sk,tự thân+ít lính nhất hộ thuẫn 2 hiệp,tự thân Nguyệt Hồn+145sk
Tuỳ chọn 1 trong 2 con, lấy cả 2 là 500 điểm

400 điểm 💧
Tư Mã Huy Công all 3 lần 500sk(-50sk,-30% mưu phòng)+ngang 3 lần(xác suất 45% bùa ngang),bùa trước mặt,tự thân thần binh+400% kế sách+145sk

Vu Cát [Chiến]Công all 3 lần 500sk(-50sk,-30% chiến phòng)+thẳng 3 lần(xác suất 45% đóng băng),đóng băng trước mặt,tự thân bạo kích+400% chiến pháp+145sk
Tuỳ chọn 1 trong 2 con, lấy cả 2 là 800 điểm

💧 Điểm tích được sau khi chuyển khoản qua Fanpage

BINH CHỦNG

Cung Binh
Băng Cung ⚔️ Tuyết Vực Cung ⚔️️ Xích Dực Cung ⚔️ Tử Mạch Cung

Bộ Binh
Băng Giáp ⚔️ Bá Cự Khải

Thương Binh
Băng Thương ⚔️ Băng Phách Ngự Thương ⚔️ Dung Ma Thương

Kỵ Binh
Bạo Nộ Chùy ⚔ Viêm Chùy Kỵ ⚔ Lôi Đình Chùy

Quan Văn
Băng Hồ ⚔️ Thiên Ngoại Linh Hồ ⚔️ Ảo Tâm Mị Hồ ⚔️ Vũ Nữ
Băng Cầm ⚔ Cực Tinh Mê Cầm ⚔ Thiên Âm Cầm ⚔ Kỳ Cổ Thủ ⚔ Thần Võ Âm
Thiên Lôi Sứ ⚔ Tích Lịch Ma Sư

QUÝ TỬ

Skill 2m Vàng, Thi Độc/Thiên Chinh chuẩn gốc trong game có info sẵn

ĐUA TOP MÁY CHỦ S58

🔥 Event đua TOP LỰC CHIẾN + TOP CẤP S58(2 QUÀ) 🔥⏰ Thời gian: 0h ngày 19.07.2021 đã chốt TOP
🔹 Hạng 1: 60m Vàng + 1 Thanh Tâm Liên,30(Chủ Hồn,Thần Diễm),6m QC,100k up Tướng,60m CC,600k Ngọc Cam
🔹 Hạng 2: 40m Vàng + 4m QC,25(Chủ Hồn,Thần Diễm),50k up Tướng,50m CC,500k Ngọc Cam
🔹 Hạng 3: 30m Vàng + 3m QC,20(Chủ Hồn,Thần Diễm),40k up Tướng,40m CC,400k Ngọc Cam
🔹 Hạng 4: 20m Vàng + 2m QC,18(Chủ Hồn,Thần Diễm),30k up Tướng,30m CC,300k Ngọc Cam
🔹 Hạng 5: 10m Vàng + 1m QC,16(Chủ Hồn,Thần Diễm),20k up Tướng,20m Chiến Công,200k Ngọc Cam
🔹 Hạng 6-10: 5m Vàng + 10(Chủ Hồn,Thần Diễm),5k up Tướng,50k Ngọc CamInfo Ngoạ Long S58 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 12:50 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.