Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S55

 Info Ngọa Long S55
www.ngoalongvn.com

- Server mod đa dạng, huyền ảo

- Cập nhật thành chính level 325

- Nhiều map mới thử thách trình độ xếp trận của anh em

- Giảm độ khó map so với S53

Cập nhật ngày 20.05.2021

- Hoạt động Rương May Mắn như S56
- Mod buôn bạc (Nhân Sâm, Thỏi Vàng)
- Tỉ lệ đổi Quân Công sang Chiến Công là 1:10 (Cũ là 1:200)
- Giảm giá Bạc cường hóa khi up đồ

THÀNH TỰU - MAP - NGUYÊN LIỆU

Hoàng Cân-Khúc Dương/Đổng Trác-Trường An: Nhớ làm thành tựu lấy món tím đi map

Công Tôn Toán-Giới Kiều: Trang bị Tím lv80 opt 25

Biên Cương-Tây Khương: Trang bị Ứng Long opt 50

Đinh Nguyên: Trang bị Ứng Long opt 50

Vương Hồn-Thành Dương: Trang bị Chúc Âm opt 50

Đổng Doãn-Thiên Thủy: Thành tựu 30k Vàng

Đế Vị-Tư Mã Viêm: Thành tựu 35k Vàng

Lữ Mông-Mạch Thành: 30k Vàng + Giác Ngộ Sơ

Lục Tốn-Chiến Trường: 30k Vàng + Giác Ngộ Trung + 5k Ngọc Cam

Đông Chu Thiên Mộ: Trang bị Thần Hoàng opt 220 + 5k Ngọc Cam

U Minh Sư-Hoa Hùng: Đá 160 + 5k Ngọc Cam + 15k Vàng

Ma Vương Giáng Lâm: 7k Ngọc Cam + 80k Vàng

Duyện Châu-Loạn Thế: 60k Vàng + Túi Cung Binh + 5k Ngọc Cam

Loạn Thế-Từ Châu: 60k Vàng + Túi Thương Binh + 5k Ngọc Cam

Kỳ Binh-Lữ Bố: 60k Vàng + Túi Kỵ Binh + 6k Ngọc Cam

Trường An-Hỗn Chiến: 60k Vàng + Túi Bộ Binh + 6k Ngọc Cam

Giang Đông Bá Vương: 60k Vàng + Túi Quan Văn + 6k Ngọc Cam

Thâu Thiên Hoán Nhật: Trang bị Hỗn Độn lv160 opt 330

Hùng Sư-Lê Dương: Đá 170 + 5k Ngọc Cam + 60k Vàng

Kế Sách Liêu Đông: Trang bị lv170 opt 380 + 10k Ngọc Cam

Tôi Chúa Đoàn Viên: 350k Vàng + 10k Ngọc Cam

Ngộ Sát Tiên Nhân: 350k Vàng + 10k Ngọc Cam

Ô Sào Thất Thủ: 350k Vàng + 10k Ngọc Cam

Bắc Hải Hiền Sĩ: Trang bị lv180 opt 400 + 20k Ngọc Cam

Thường Thắng Tướng Quân: Đá 190 + 30k Ngọc Cam + 300k Vàng

Vân Trường Chi Viện: 700k Vàng + 50k Ngọc Cam

Lỗ Túc Phúng Viếng: 700k Vàng + 50k Ngọc Cam

Ngọa Long Thăm Ngô: Trang bị lv190 opt 420 + 50k Ngọc Cam

TƯỚNG

📗 THỤC

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 2 lần(-30sk)+công ít lính(mê hoặc 1 lượt),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+ngang 2 lần,-20% pháp phòng all địch,tự thân+200% pháp công+145sk

Quan Vũ [Vật]Công all 2 lần+thẳng 2 lần,choáng trước mặt,tự thân phản kích+200% vật công+50sk

📙 NGÔ

Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần kèm thiêu đốt cao,tự thân+200% mưu công+50sk

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+công ngang 2 lần,choáng trước mặt,tự thân+200% pháp công+145sk(xác suất 35% hộ thuẫn 1 lượt)

Tôn Sách [Vật+Chiến]Công all 2 lần(-30sk)+công ngẫu nhiên 2 lần,team Tịnh Hóa+Tán Ca(20%)+50sk,tự thân giải trừ

Tôn Kiên [Vật]Công all 2 lần+ngang 2 lần(-20% vật phòng),tự thân+200% vật công+50sk

📘 NGỤY

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(khu tán)+all 2 lần,tự thân+200% pháp công+15% thủ hộ+145sk

Trương Liêu [Vật+Chiến]Công thẳng 2 lần(cấm hồi máu)+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+20% tán ca+145sk

Quách Gia [Sách]Công all 2 lần+ngang 2 lần(Ám Hồn),choáng trước mặt,tự thân+200% mưu công+145sk

Từ Hoảng [Vật]Công all 2 lần(-20% vật phòng địch),tự thân+200% vật công+145sk

---------------------------------------------------------------------

📕 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Tôn Quyền/Tào Tháo/Lưu Bị [Sách]Công all 2 lần(-30sk,xác suất trừ thêm 15sk),đồng đội+85sk,team Tịnh Hóa+hút máu 2 lượt

Hoàng Nguyệt Anh/Chân Cơ/Đại Kiều [Kế Sách]Công all -25sk,đồng đội+80sk,tăng tỉ lệ trị liệu team,xác suất hộ thuẫn team 1 lượt,tự thân+50sk

Tiểu Kiều/Giản Ung/Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,30% giải trừ team,đào binh 10% all địch 2 lượt,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Giả Hử/Lỗ Túc/Từ Thứ [Kế Sách]Công all 3 lần(25% ám tế all địch)+công ngẫu nhiên(đóng băng),tự thân+50sk

Cam Ninh/Hạ Hầu Đôn/Trương Phi [C.Pháp]Công thẳng 2 lần 200sk(-150sk),choáng trước mặt,tự thân+150% pháp công+50sk

Phan Chương/Trương Bao/Tào Nhân [C.Pháp]Công all 2 lần(-40sk kèm khu tán),đồng đội+40sk,tự thân+50sk

Thái Sử Từ/Bàng Đức [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau 2 lần(đóng băng),tự thân thiết bích+50sk

Bàng Thống/Tuân Vực [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất(Ám Hồn,choáng),tự thân+100sk

Lục Tốn/Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn 4 lần(thiêu đốt),xác suất khống chế ngẫu nhiên 1 địch,tự thân thần binh+145sk

Tôn Thượng Hương/Hoàng Trung [Thường]Công 5 lần ít lính(choáng),tự thân bạo kích+145sk

Tào Phi/Vương Doãn [Kế Sách]Công all 3 lần(đào binh 10%),tự thân+50sk

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu team 2 lần+thủ hộ,đồng đội+20k,tự thân+145sk

Vương Dị [Sách]Công all 2 lần+ít lính(choáng),hồi máu team 3 lần+thủ 10%,tự thân+100% mưu công+50sk

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần+ngẫu nhiên 1 lần(giảm 20% mưu phòng),hồi lính phe ta,tự thân+150% mưu công+50sk

Củng Chí [Kế Sách]Công đơn 2 lần(khống chế),xác suất khống chế thêm 1 lần địch ngẫu nhiên,tự thân+100sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all 2 lần(-30sk,giảm 90% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

Tư Mã Du [Sách]Công all(khu tán),đồng đội+30sk,team thủ hộ 20%,tự thân+100sk

Trương Nhiệm [Mưu+Chiến]Công all 2 lần(-20% chiến phòng)+ngẫu nhiên 2 lần,xác suất 30% thiêu đốt ngang,team+100% pháp công,tự thân+145sk

Mã Vân Lộc [Vật]Công ngang 2 lần+2 lần thẳng,tự thân hút máu+200% vật công+145sk

Sa Ma Kha [Chiến]Công đơn 5 lần kèm choáng(hao tổn ít máu bản thân),tự thân diên cuồng+145sk+200% pháp công

Lữ Bố [C.Pháp]Công all 3 lần(20% khống chế địch)+2 lần ngẫu nhiên,tự thân hút máu+300% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Sách]Công all(-25% tấn công,xác suất mê hoặc 2 lượt),phe ta+65% tấn công,xác suất buff thủ hộ team,team+20sk

Công Tôn Tu [Thường]Công all 3 lần(-10% vật phòng),tự thân bạo kích+500% vật công+50sk

Phan Phượng [Chiến]Công thẳng 3 lần(khu tán),tự thân hút máu+145sk

Viên Thiệu [Sách]Hồi máu phe ta 2 lần+30sk+15% thủ hộ,xác suất hộ thuẫn 2 lượt(ngẫu nhiên trong team)

Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 3 lần,choáng trước mặt,tự thân+200% pháp công+145sk

Không đề cập thì anh em tự khám phá nha ^_^

TƯỚNG THẦN $$$

300💧

★ Nam Đẩu [Sách]Công all 2 lần(đào binh 15%,-40sk),hồi máu cho team 3 lần+Y Thánh,thủ hộ 20% team,đồng đội+50sk,tự thân+100sk

Bắc Đẩu [Sách+Chiến]Công all 2 lần(xác suất gây choáng,-40sk),đồng đội+50sk,team+300% mưu công,tự thân+100sk

400💧

★ Tử Thụ [Tam Hệ]Công all 3 lần(-45sk,cấm địch hồi máu 1 lượt),xác suất choáng 2 địch,đồng đội+80sk,team+300% vật công,giải trừ bất lợi của team,tự thân+145sk

Điền Phong [Tam Hệ]Công all 3 lần(-45sk,cấm địch hồi sk 1 lượt),xác suất khống chế 2 địch,đồng đội+80sk,team+300% chiến pháp,tự thân+145sk

💧 Khi nạp chuyển khoản bạn sẽ tích được điểm này ở Fanpage

💨 Trong quá trình chạy Server, sẽ cân chỉnh lại Tướng cho phù hợp

QUÝ TỬ

5m Vàng

Hiệu Triệu [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,phe ta Nguyệt Hồn,địch -25sk,ít lính nhất+tự thân phản 100% sát thương 2 lượt,tự thân+25sk

Thái Bình Thuật Pháp [Kế Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt)+sk cao nhất 2 lần(+dính bùa),tự thân+50sk

Quyền Hành Thiên Hạ [Sách]Công all 2 lần(-25sk+Ám Hồn),tự thân hồi máu 2 lần+50sk

Cứu Viện Tam Quân [Vật]Công all(-25sk,-10% vật phòng),team+50sk,tự thân+200% vật công

BINH CHỦNG

S55 theo tiêu chí kẹt tới đâu buff tới đó, vì làm 1 lúc nhiều binh chủng anh em cũng chả lên hết, chỉ lên vài con quan trọng và theo số đông

Tào Tháo [Bộ Lv10][Vật]Công all+thẳng(Ám Hồn),đồng đội+25sk,team tịnh hóa,tự thân+75sk 

Lữ Bố [Thương Lv10][Vật+Chiến]Công all chiến+thẳng vật(-50sk),đồng đội+25sk,team+100% chiến pháp,tự thân+75sk

Quan Vũ [Kỵ Lv10][Vật]Công thẳng 2 lần(-10% vật phòng),đồng đội+25sk,team quyết chiến 20%,tự thân+75sk

Bào Xung Sửu Đấu [Cung Lv10][Vật]Công thẳng+đơn(-50sk),đồng đội+35sk,tự thân hồi máu+50sk

Kỳ Cổ Thủ [Quan Lv10]Công all,phe ta+40sk+thần ngự 2 lượt,tự thân+50sk (up từ con trống)

Ngự Sửu Yêu Sư [Quan Lv10]Công all+thẳng(giảm 10% mưu phòng),đồng đội+25sk,team+100% mưu công,tự thân+50sk (up từ quan văn con dmg to nhất, Thiên Lôi Sứ up lên)

Cẩm Phàm Thủy Sư [Cung Lv10]Công ngang+đơn,đồng đội+45sk,hộ thuẫn ít lính nhất 2 hiệp,tự thân thần ngự 2 hiệp+50sk (up từ Băng Nỏ)

Bạch Mã [Kỵ Lv10][Chiến]Công thẳng+ngang,đồng đội+25sk,team kích nộ 10sk,tự thân điên cuồng+50sk (up từ Tử Điện Kỵ)

Đổng Trác [Thương Lv10][Mưu]Công all(thiêu đốt)+ngang,đồng đội+25sk,team thần binh,tự thân+50sk (up từ Lôi Đình Võ Tăng)

Kỳ Cổ Thủ ver 2 [Quan Lv10]Công all(-10sk),đồng đội+50sk+thần ngự 2 lượt,tự thân+75sk

Lưu Ly Yêu Cơ [Bộ Lv10][Mưu]Công all+ngang,trước mặt nhục mạ,đồng đội+25sk,team tán ca 80%,tự thân+75sk (up từ Hắc Sơn Liệm)

CÁCH UP BINH CHỦNG CƠ BẢN

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.


Info Ngọa Long S55 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 21:33 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.