Info Ngọa Long S54
www.ngoalongvn.com


- Server bám sát bản chuẩn Zin căng đét

- Cập nhật thành chính level 325

- Nhiều map mới thử thách trình độ xếp trận của anh em

THÀNH TỰU/NGUYÊN LIỆU

Đế Vị-Tư Mã Viêm: Farm Túi 1 (Xác suất nhận: 5m Bạc,Q.Công,Ngọc Cam,Chiến Tích,Hồn Tướng)

Lữ Mông-Mạch Thành: Farm Túi 2 (Xác suất nhận: 5m Bạc,ng liệu up Tướng,Lăng La,100k Lúa)

Lạc Dương-Ma Vương: Farm Túi 3 (Xác suất nhận: 5m Bạc,ng liệu up binh chủng)

Đông Chu Thiên Mộ: Giác Ngộ Sơ + Túi Cung Binh + 5k Ngọc Cam

Thiên Công-Hoàng Cân: Giác Ngộ Sơ + Túi Thương Binh + 5k Ngọc Cam

Lạc Dương-Ma Vương: Giác Ngộ Sơ + Túi Kỵ Binh + 5k Ngọc Cam

Duyện Châu Chiến-Loạn Thế: Giác Ngộ Sơ + Túi Bộ Binh + 5k Ngọc Cam

Kỳ Binh-Lữ Bố: Giác Ngộ Sơ + Túi Quan Văn + 5k Ngọc Cam

Ngũ Khê-Sa Ma Kha: Diệt Thế opt 180 (1 Set 7 món) + 5k Ngọc Cam

Trường An Loạn-Hỗn Chiến: Diệt Thế opt 220 (1 Set 7 món) + 5k Ngọc Cam

Tào Quân Phá Lưu: Trang bị Lv150 opt 250 (1 Set 7 món) + 5k Ngọc Cam

Tôi Chúa Đoàn Viên: Trang bị Lv160 opt 300 (1 Set 7 món) + 5k Ngọc Cam

U Minh Sư-Hoa Hùng: Đá 160 + 5k Ngọc Cam

Lười ghi, anh em đi từng map có thì nhận thành tựu....

⚠️ CHÚ Ý
📖 VIP 10 cũng như đổi xu ra Vàng sẽ tự động cập nhật từng giờ. Vui lòng ko spam hỏi
📖 Luôn xóa cache trình duyệt (Khi tạo nhân vật Server mới, khi có update cho Server, sau bảo trì,khi lag kho đừng nhận Tiêu Phí/Thành Tựu)
📖 Đá 120 farm,Viên Mộng Thạch,Quỷ Cốc Thư farm trong Boss Tháp Thế Giới và các thứ khác không đề cập
📖 Ma Ngục, U Minh, Băng Sương map Tinh Anh 170-175-180 (hình con rồng) gần chỗ quay Rương

📗 THỤC

Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk+40% tấn công,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa+hồi máu

Từ Thứ [Kế Sách]Công all 2 lần(xác suất mất sk địch)+công sk cao nhất(-50sk),+15sk cho ngẫu nhiên lính phe ta,phe ta+10% thủ hộ+10% tán ca,tự thân+50sk

Mã Lương [Kế Sách]Công ngang(-25sk,xác suất dóng băng 1 lượt),phe ta+20% mưu công,tự thân+20% mưu phòng+50sk

Trương Phi [C.Pháp]Công thẳng 3 lần -150sk,choáng trước mặt,tự thân kích nộ 31 lượt(mỗi lần chịu sát thương sẽ+8sk)

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng -40% pháp phòng,giải trừ ngẫu nhiên phe ta,tự thân+15% tấn công/10% thủ+hồi lính+145sk

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all -25sk,phe ta+25sk,bản thân+lính sk cao nhất Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân+60% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân phản kích(phản kích tăng 25sk),hút máu 15%+10% thủ+100% vật công

Khương Duy [Tam Hệ]Công all+2 lần lính ít,team hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+40% pháp công+50sk

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+tấn công+145sk

Bàng Thống [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân+100sk

Thục.Trương Tinh Thái [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau+công all,tự thân thiết bích+50sk+tăng 6% chiến pháp 31 lượt (Tháp Thí Luyện)

Y Tịch [Sách]Công đơn(choáng,thi độc,-10% mưu phòng),thêm 1 lần thi độc ngẫu nhiên,tự thân+15% thủ hộ 2 lượt

📙 NGÔ

Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk+40% tấn công,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa,giải trừ lính sk cao nhất+Nguyệt Hồn

Lỗ Túc [Kế Sách]Công all 2 lần(xác suất mất sk địch)+công sk cao nhất(-50sk),phe ta hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+15% mưu công+50sk

Cam Ninh [C.Pháp]Công thẳng 3 lần -150sk(giảm 20% thủ),choáng trước mặt,tự thân Nguyệt Hồn 5 lượt

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng+áp chế sĩ khí địch,tự thân+30% công/15% thủ+hộ thuẫn 1 lượt+145sk

Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần+thiêu đốt,tự thân+150% mưu công

Tôn Sách [Chiến]Công all 2 lần,phe ta+50sk+Tịnh Hóa+Tán Ca,tự thân giải trừ+10% thủ

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+tấn công+145sk

Cố Ung [Kế Sách]Công ngang(-25sk,xác suất dóng băng 1 lượt),phe ta+20% chiến pháp,tự thân nhận loại bỏ+50sk

Thái Sử Từ [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk(thiêu đốt),thiêu đốt ngẫu nhiên địch,đồng đội+15sk,tự thân x3 sát thương(mưu+chiến)+75sk

Ngô.Bộ Luyện Sư [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân hồi máu+hộ thuẫn 1 lượt+20% thủ+100sk (Tháp Thí Luyện)

Chu Trị [Sách]Công đơn(choáng,thi độc,-20% thủ),thêm 1 lần thi độc ngẫu nhiên,tự thân+15% thủ hộ 2 lượt

📘 NGỤY

Tào Tháo [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk+40% tấn công,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa,khu tán thẳng địch

Giả Hử[Kế Sách]Công all 2 lần(địch trúng độc,xác suất mất sk địch)+công sk cao nhất(-50sk),đào binh ngẫu nhiên 2 địch 1 lượt,tự thân+50sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,giảm 40% trị liệu địch 2 lượt,tự thân 30% hút máu+15% tấn công+50sk

Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân+145sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+5% thủ+150% pháp công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng+khu tán,tự thân+300% pháp công+25% thủ hộ+145sk

Hạ Hầu Đôn [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt,tự thân+25sk+phản 30% sát thương,hồi máu bản thân+lính ít nhất

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all(xác suất choáng all),tự thân+145sk

Bàng Đức [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Tuân Vực [Kế Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân+100sk

Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(-25sk,xác suất dóng băng 1 lượt),đồng đội+20% mưu phòng,phe ta+20% mưu công,tự thân+40% mưu phòng+50sk

Ngụy.Tào Tiết [Thường]Công ít lính(choáng,75% Ám Tế),phe ta+10% Công Phòng,tự thân bạo kích+145sk (Tháp Thí Luyện)

Mao Giới [Sách]Công đơn(choáng,thi độc,8% Âm Hồn),thêm 1 lần thi độc ngẫu nhiên,tự thân+15% thủ hộ 2 lượt

Trung Lập/Tháp Thí Luyện/Giống Skill

Phan Phượng [Chiến]Công thẳng 2 lần+đơn,tự thân hút máu 15%+25% pháp công+145sk

Vương Dị [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta 2 lần,đồng đội+50sk,tự thân miễn dịch+Nguyệt Hồn

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội+80sk,hồi máu phe ta,tăng tỉ lệ trị liệu 2 lượt

Tào Phi-Vương Doãn [Kế Sách]Công all(đào binh 2 lượt),tự thân hồi lính

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [C.Pháp]Công sau 2 lần(choáng+Ám Hồn+đào binh 15%),giảm 10% thủ all địch 2 lượt,tự thân nhận loại bỏ 2 lượt

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Giải trừ hiệu quả có lợi phe địch,-40% tấn công của địch sk cao nhất,đồng đội+25sk,tự thân+15% thủ+100sk

Tư Mã Huy [Hỗ Trợ]Hồi lính phe ta+25% thủ,đồng đội sk cao nhất+20% tán ca,hộ thuẫn ít lính nhất,giảm 40% tấn công địch sk cao nhất,tự thân+145sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,giảm trị liệu 90% 2 lượt,hiệu quả tăng sk phe địch-14%,Âm Hồn 30 lượt),giảm 20% thủ lính ít nhất,tự thân+75sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+khu tán+choáng,tự thân+200% mưu công+50sk

Vu Cát [Hỗ Trợ]Hồi lính phe ta+25% thủ,đồng đội sk cao nhất+20% tán ca,hộ thuẫn ít lính nhất,giảm 40% tấn công địch sk cao nhất,tự thân+145sk

Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 4 lần(-30% pháp phòng),tự thân hồi lính+40% tấn công+50sk

Viên Thiệu Toàn phe ta hồi lính+25sk+4% thủ,hộ thuẫn 3 lượt,tự thân giảm 20% sát thương nhận

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,phe ta Nguyệt Hồn+Tịnh Hóa 2 lượt,tự thân+50sk

Văn Sửu [C.Pháp]Công all+công 5 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân+250% pháp công+145sk

Nhan Lương [C.Pháp]Công all+đơn,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+200% pháp công+145sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,all địch -20% vật phòng,khu tán ngẫu nhiên địch,tự thân hồi lính+200% vật công+50sk

Chúc Dung [Thường]Công all+2 lần ngẫu nhiên,phe ta+15% tán ca,tự thân hồi lính+200% vật công+50sk

Chu Thương [Thường]Công all+công đơn 3 lần

Chu Nhiên [Chiến+Sách]Công ngang 3 lần,tự thân miễn dịch+145sk

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần(giảm 30% mưu phòng),hồi máu phe ta,Ám Hồn thấp 6% trước mặt,tự thân+8% tấn công+Nguyệt Hồn 5 lượt+50sk

Hạo Thiên-Phượng Khanh [Kế Sách]Công đơn -100% tấn công 1 lượt,phe ta Thủ Hộ+15% tấn công 10 lượt,hồi máu bản thân và lính ít nhất 2 lần,tự thân+50sk

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu ít lính+20sk,hồi máu phe ta+thủ hộ,tự thân+145sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang 500sk(giảm 10% vật phòng),tự thân miễn dịch 2 lượt+20% tán ca+10sk

Trương Giác [Kế Sách]Công all 3 lần+choáng sk cao nhất,phe ta+10% công/phòng,tự thân+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân loại bỏ+bạo kích+tấn công+200% vật công

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công 3 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân nhận loại bỏ+tịnh hóa+40% tấn công+100sk

Đổng Trác [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+công ít lính(khu tán),tự thân thủ hộ+215% pháp công+145sk(mỗi lượt bản thân chịu một ít sát thương chiến pháp)

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ bất lợi phe ta,đồng đội+35sk,tự thân giảm 20% sát thương phải chịu+145sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all+4 lần ngẫu nhiên,xác suất gây sợ hãi,tự thân điên cuồng+250% pháp công+40% pháp phòng+50sk ❂

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+60% tấn công,địch -24% tấn công,xác suất mê hoặc 2 lượt,giải trừ bất lợi lính ít nhất+sk cao nhất(phe ta),tự thân+20% thủ ❂

Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công+hồi máu+giải trừ+100sk ❂

❂ Các Tướng có dấu này sẽ up rất mắc (tránh nhàm chán meta vì xài khá nhiều các server không mod trước)

⚠️ Trong quá trình chạy Server, nếu có lỗi từ Tướng(hiệu ứng chồng chéo, không gây dmg....admin sẽ điều chỉnh cho phù hợp hoặc bỏ đi hiệu ứng gây lỗi)

BINH CHỦNG

Info Ngọa Long S52 (ngoalongvn.com)

QUÝ TỬ

Chưa biết luyện gì, không có ghi là đọc info quý tử s52, toàn mấy ông ba chớp ba nháng đọc 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn