Giới Thiệu Chung

- Server bám sát bản chuẩn gốc không mod

- Thành chính cấp 300

- Tri kỷ, Vợ cấp 180

- Khắc Văn 45, Võ Hồn cấp 50

THÀNH TỰU/MAP/NG LIỆU

Nhớ lấy đồ thành tựu 2 map đầu không là khỏi qua cấp 60
Viên Thuật-Vương Lãng/Lưu Trương-Công Tôn: 2 Set Hải Tặc cấp 60 opt 30
Mạch Hoạch/Tư Mã-Ám Độ: 2 Set Ứng Long opt 50
Đinh Nguyên: Thành tựu 8k Vàng
Gia Cát-Thọ Xuân: 3 Hán Khúc Phổ + 6k Vàng

Gia Cát-Thọ Xuân: Farm 100% rớt cái Túi Nguyên Liệu 1 còn mở ra được thì là nhân phẩm nhé ^^

Vương Hồn-Thành Dương: Farm 100% rớt cái Túi Nguyên Liệu 2 còn mở được thì là nhân phẩm nhé ^^

Đổng Doãn-Thiên Thủy/Đế Vị-Tư Mã Viêm/Lữ Mông-Mạch Thành: Quân đoàn có 3 lượt(100% rớt  500 Vàng, xác suất rớt Ma Ngục-U Minh-Băng Sương)

Vương Hồn-Thành Dương: Đá 140
Đổng Doãn-Thiên Thủy: Đá 150 + 10k Vàng
Hoàng Hạo-Thiên Phạt: 100 Ma U Băng Thạch + 30k Vàng
Đế Vị-Tư Mã Viêm: Giác Ngộ Sơ + 30k Vàng
Ngũ Khê-Sa Ma Kha/Lục Tốn-Hào Đình: Tổng thành tựu 100k Vàng
Lữ Mông-Mạch Thành/Đông Chu Thiên Mộ: 2 Set Diệt Thế opt 180 và opt 200
Võ Hầu-Bát Trận Đồ: Trang bị cấp 150 opt 250
Phạt Ngô-Quảng Lăng/Thiên Công-Hoàng Cân: 5 Tuyết Linh Hà + 100k Vàng
Kỳ Binh-Lữ Bố/Trường An-Hỗn Chiến: Tổng thành tựu 280k Vàng
Trường An-Liên Hoàn Kế: Set Hỗn Độn 165 opt 300
Hán Tân Thủy Tặc: Thành tựu 35k VàngHạ Khẩu Hải Tặc: Set Thần Hoàng opt 150
Ô Lâm Hải Tặc: 10k ng liệu up Tướng, 100 Ma Ngục-U Minh-Băng Sương, 20k Vàng

Thành tựu một số map khi clear 100% cũng đã được cải thiện số Ngọc Cam so với bản gốc

⚠️ Chú Ý
📖 VIP 10 cũng như đổi xu ra Vàng sẽ tự động cập nhật từng giờ. Vui lòng ko spam hỏi
📖 Luôn xóa cache trình duyệt (Khi tạo nhân vật Server mới, sau bảo trì,khi cảm giác lag kho đừng nhận Tiêu Phí/Thành Tựu)
📖 Cái gì không đề cập thì anh em vào Boss Tháp farm

🎅TƯỚNG🎅
📛📛📛 HOT PICK 📛📛📛
Giả Hử [Sách]Công all 2 lần+công sk cao nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,gây độc all 5 lượt,Ngụy Binh 8% ngẫu nhiên 2 quân địch(1 lượt),tự thân+50sk
* Ngụy Binh: Đào Binh

Lỗ Túc [Sách]Công all 2 lần+công sk cao nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,
75% Tá Lương phe ta 1 lượt,tự thân +5% kế sách 31 lượt+50sk
* Tá Lương: Hộ Thuẫn

Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần+công sk cao nhất(-50sk),xác suất cao khiến địch mất sĩ khí,
phe ta nhận 10% kỳ trận 31 lượt,đồng đội ngẫu nhiên+15sk,tự thân+50sk
* Kỳ Trận: Tăng thủ và công

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk+10% thủ,giảm 40% công của địch sk cao nhất 1 lượt

Tư Mã Huy [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta,tăng 20% công cho sk cao nhất,hộ thuẫn lính ít nhất,giảm 40% công 2 lượt(địch sk cao nhất),thủ hộ 10% phe ta,tự thân+145sk (Tướng Tháp)

Vu Cát [Kế Sách]Công all(giảm 20% mưu phòng+Ám Hồn),tự thân+50sk,xác suất 50% hộ thuẫn bản thân 1 lượt (Tướng Tháp)

Mạch Hoạch/Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,giảm 20% vật phòng(all),khu tán ngẫu nhiên,tự thân hồi lính+50sk

Chúc Dung [Thường]Công all+ít lính+sk cao nhất,phe ta+20% tán ca,tự thân hồi máu+50sk+200% vật công

Trương Nghi/Hàn Đương/Trần Thái [C.Pháp]Công sau 2 lần+choáng+Ám Hồn+đào binh 15% 3 lượt,giảm 10% all thủ địch 2 lượt

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+300% vật công+miễn dịch+thiết bích 1 lượt, xác suất 40% tăng 50% sĩ khí (Tháp)

Vương Nguyên Cơ Đồng đội +25sk,phe ta Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân+50sk (Tháp)

📙 ĐÔNG NGÔ
Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần+thiêu đốt,tự thân+150% mưu công

Thái Sử Từ [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân+50sk+thiết bích 1 lượt

Tôn Kiên [C.Pháp]Công all+ngang(-40% pháp phòng),tự thân+50sk

Lục Tốn [Kế Sách]Công đơn+thiêu đốt 2 lượt,tự thân thần binh+150% pháp công+145sk

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng+áp chế 80% sk địch,tự thân+145sk+hộ thuẫn 2 lượt

Tôn Sách [C.Pháp]Công all,phe ta+50sk,team Tịnh Hóa+Tán Ca 2 lượt(20%)

Chu Hoàn [C.Pháp]Công thẳng(25% choáng),hồi máu đồng đội ít lính 2 lần,tự thân+145sk+100% pháp công

📗 THỤC HÁN
Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all -25sk,phe ta+25sk,tự thân+ít lính Nguyệt Hồn,tự thân+60% mưu công

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân hút máu+100% vật công+phản kích tăng 25sk+8% thủ

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng -40% pháp phòng,tự thân+25% tấn công+145sk

Mã Siêu [C.Pháp]Công thẳng(25% choáng),hồi máu đồng đội ít lính 2 lần,tự thân+145sk+100% pháp công

Bàng Thống [Kế Sách]Công lính ít nhất 5 lần+Ám Hồn,tự thân+100sk

📘 TÀO NGỤY
Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công thẳng(xác suất 80% Tỏa Binh địch 2 lượt),tự thân+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng+khu tán,tự thân+145sk+300% pháp công

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,20% choáng,tự thân+145sk

Hạ Hầu Uyên [C.Pháp]Công thẳng(25% choáng),hồi máu đồng đội ít lính 2 lần,tự thân+145sk+100% pháp công

📕 KHÁC
Nhan Lương [C.Pháp]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+145sk+200% pháp công

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng,tự thân thiết bích 1 lượt+50sk+25% vật công 3 lượt (tăng hệ số dmg để đi map nhỏ)

Văn Sửu [C.Pháp]Công 5 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân+145sk+100% pháp công

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân+thủ+145sk+200% pháp công

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta+25sk+hộ thuẫn 1 lượt,tự thân phản 20% sát thương

Lữ Bố [C.Pháp]Công all+ngẫu nhiên 4 lần,xác suất 20% gây Sợ Hãi,tự thân điên cuồng+50sk+250% pháp công

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all -15sk,hiệu quả trị liệu giảm 90% 2 lượt+Âm Hồn 30 lượt,tự thân+50sk (tăng hệ số dmg)

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+khu tán+choáng,tự thân+50sk+250% mưu công (tăng hệ số dmg)

Công Tôn Tu
Điêu Thuyền
Văn Ương
Chung Hội
Info gốc gần như từa tựa S47 và 3 nước sẽ có các Tướng giống skill nhau nên không viết lại nhé, chỉ viết các tướng hay dùng thì viết lại thôi > Đọc lại S47

QUÝ TỬ

Thực Tâm [Kế Sách]Công đơn(choáng,80% xác suất thi độc 2 lượt),tự thân thủ hộ 10% 2 lượt (500k Vàng)

Xua Đuổi/Khu Tán: [Hỗ Trợ] Khu tán địch,đồng đội+25sk,tự thân+100sk (500k Vàng)

Hành Thích [C.Pháp]Công sau+choáng+Âm Hồn (500k Vàng)

Cuồng Hào [C.Pháp]Công all -40sk địch (1m Vàng)

Quân Lâm Đồng đội +85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt (2m Vàng và chỉ Ngụy luyện được có Trống)

Thần Toán [Kế Sách]Công all -25sk,phe ta+25sk,tự thân Nguyệt Hồn (2m Vàng chỉ Ngô Ngụy luyện được)

Hỏa Thần [Kế Sách]Công all kèm thiêu đốt địch trong 2 lượt (2m Vàng chỉ Thục Ngụy luyện được)

Quỷ Mưu [Kế Sách]Công ngang+Ám Hồn,xác suất choáng kẻ địch trước mặt,tự thân+145sk (2m Vàng chỉ Thục Ngô luyện được)

Long Tức [Kế Sách]Công thẳng 2 lần(giảm mưu phòng 2 lượt),tự thân+145sk (3m Vàng)

BINH CHỦNG

CÁCH UP BINH CHỦNG GỐC 

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn