Info Ngọa Long S48


Giới Thiệu Chung

- Server mod đa dạng phong phú (dựa trên bản chuẩn mod lên)

- Trang bị cấp 200, nhà chính level 305

Trang Bị

✪ Chú ý từ đồ Hải Tặc

🔶 S48 sẽ dùng hệ thống nâng cấp đồ mới (Sẽ không còn trang bị 110 120 130 140 150 160)

🔶 Set Hải Tặc level 80 và 100 có chỉ số cao hơn trang bị 150 và 160

🔶 Từ đồ Hải Tặc 80 up lên 100, sau đó từ 100 sẽ up lên đồ 170-180-190-200

Thành tựu

Hoàng Cân-Khúc Dương / Đổng Trác-Trường An: Vài món tím để leo map đầu game
Viên Thuật-Vương Lãng / Lưu Trương-Công Tôn: 2 Set Hải Tặc level 80 opt 40
Vương Hồn-Thành Dương: Trang bị Hải Tặc cấp 100 opt 50
Tư Mã Lượng: Trang bị Hải Tặc cấp 100 opt 150
Đông Chu Thiên Mộ: Trang bị Hải Tặc cấp 100 opt 200
Quan Vũ: Trang bị Hải Tặc cấp 100 opt 200
Lạc Dương-Ma VươngTrang bị Hải Tặc cấp 100 opt 280
Hán Tân Thủy Tặc: Thành tựu 35k Vàng
Hạ Khẩu Hải Tặc: Set Hải Tặc cấp 100 opt 180
Ô Lâm Hải Tặc: 5 Tuyết-Linh-Hà, 100(Ma U Băng), Giác Ngộ Trung
Map Thọ Xuân: Rương Hải Tặc có thể mở ra trang bị Hải Tặc cấp 80 opt 80-100
Đỗng Doãn Thiên Thủy/Tư Mã Viêm: farm quân đoàn có thể nhận 50v (chưa test)

❌ Xóa cache trước khi tạo nhân vật S48, quay Bộ Doanh, nhận thành tựu/Tiêu Phí... nếu thấy lag kho, kiểm tra bằng cách mua 1 món bằng bạc vào kho thì hãy nhận. Sau bảo trì nên xóa cache trình duyệt !!!

❌ Các vật phẩm khác có thể vào boss THÁP THẾ GIỚI farm, không dùng quý tử khi đi map Thủy Quân (sẽ ko load dc chiến báo)

📣 Server sẽ bảo trì 2 khung giờ
⏰ Buổi Trưa: 13h hoặc 14h (kéo dài 15-30p tùy lúc)
⏰ Buổi Tối: 21h30 hoặc 22h (kéo dài 15-30p tùy lúc)

🎅🎅🎅TƯỚNG🎅🎅🎅

📙 ĐÔNG NGÔ

Ngô Vương.Tôn Quyền [Sách]Công all -35sk,đồng đội+100sk,team tịnh hóa,tự thân hộ thuẫn+nguyệt hồn+50sk

Đông Ngô Chu Du [Kế Sách]Công all 4 lần(thiêu đốt,giảm trị liệu 80%,-25sk),tự thân+150% mưu công+điên cuồng+50sk

Lục Kháng [Kế Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng)+đơn 3 lần(xác suất 25% thi độc),tự thân thần binh+50sk

Chu Nhiên [Chiến+Sách]Công all 2 lần+ngang 2 lần,team+150% chiến pháp,đồng đội+25sk,tự thân vô ngại+50sk+bạo kích

Từ Thịnh [Thường+Chiến]Công all 4 lần(xác suất 35% đào binh 10%,giảm 25sk),tự thân điên cuồng+quyết chiến+50sk

Thái Sử Từ [C.Pháp]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(-35sk,giảm 30% pháp phòng)+trước sau 3 lần,tự thân xác suất 35% vô địch+50sk

Tiểu Kiều [Sách]Công all 2 lần(-25sk),team giải trừ+nguyệt hồn+tăng trị liệu,đồng đội+50sk,tự thân hút máu+50sk

Địa Hoàng.Hỏa Đức [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk(khu tán,-45sk,thiêu đốt)+thẳng 3 lần,team hồi máu 2 lần,đồng đội+25sk,tự thân+150%tán ca+50sk (Chiêu mộ bằng Hồn Tướng ở Tháp Thí Luyện)

📘 TÀO NGỤY

Ngụy Vương.Tào Tháo [Sách]Công all -35sk,đồng đội+100sk,team bạo kích,tự thân hút máu+phản 200% sát thương+50sk

Tào Ngụy Quách Gia [Kế Sách]Công all 2 lần(Ám Hồn,-25sk)+ngang 4 lần,choáng trước mặt,tự thân bạo kích+150% mưu công+50sk

Tào Phi [Sách+Chiến]Công all 2 lần(xác suất 35% đào binh 10%)+ít lính 4 lần(-100sk),tự thân điên cuồng+50sk

Vu Cấm [Thường]Công all 3 lần+thẳng 3 lần(giảm 30% vật công,-50sk),team+150% vật công,tự thân bạo kích+vô ngại cam+50sk

Mãn Sùng [Sách]Công all 2 lần(-25sk),đồng đội+50sk,team hồi máu 2 lần+tăng trị liệu,tự thân hộ thuẫn+50sk

Tào Tiết [Thường]Công all 3 lần(-15% vật phòng)+ít lính 3 lần(xác suất 25% thi độc),tự thân thần binh+50sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all 4 lần(tăng 25% công,giảm 35% thủ,-25sk),tự thân+150% chiến pháp+xác suất 35% vô địch+50sk

Thiên Hoàng.Phục Hi [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk(-45sk)+6 lần đơn trước sau,thẳng ngủ say 2 hiệp,đồng đội+25sk,tự thân hút máu+điên cuồng+50sk (Chiêu mộ bằng Hồn Tướng ở Tháp Thí Luyện)

📗 THỤC HÁN

Thục Vương.Lưu Bị [Sách]Công all -35sk,đồng đội+100sk,team thần binh,tự thân thủ hộ 30%+thần ngự 2 hiệp+50sk

Thục Hán Khổng Minh [Sách]Công all 2 lần(-25sk,giảm 30% mưu công),phe ta+50sk+tăng hiệu quả trị liệu,tự thân nguyệt hồn+hộ thuẫn 2 hiệp+50sk

Mã Vân Lộc [C.Pháp]Công all 2 lần+thẳng 3 lần(-45sk,giảm 30% pháp công),phe ta+150% pháp công,tự thân vô ngại cam+50sk

Triệu Tử Long [C.Pháp]Công all 3 lần+thẳng 2 lần(giảm 30% pháp phòng,xác suất 25% thi độc trước mặt),tự thân điên cuồng+50sk

Quan Bình [Thường]Công all 2 lần+ngang 3 lần(xác suất 50% đào binh 15%),team hồi máu 1 lần,tự thân phản kích+hút máu+50sk

Chu Thương [Thường]Công all 3 lần+đơn 3 lần(khu tán,giảm 50% vật công,-150sk),tự thân+150% vật công+quyết chiến+50sk

Khương Duy [Sách]Công all(-25sk)+ít lính 3 lần,team hồi máu 2 lần+nguyệt hồn+50sk,tự thân xác suất 35% vô địch+50sk

Nhân Hoàng.Thái Hạo [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk+ngang 3 lần(địch -45sk,giảm 100% công trước mặt),đồng đội+25sk,team+100% tán ca,tự thân bạo kích+tịnh hóa+50sk (Chiêu mộ bằng Hồn Tướng ở Tháp Thí Luyện)

📕 KHÁC

Cao Lãm [Thường]Công all 2 lần,hồi máu phe ta,tự thân+50sk

Lý Giác [C.Pháp]Công all 4 lần,đồng đội+50sk,team+150% chiến pháp+điên cuồng,tự thân+ít lính nhất hộ thuẫn 2 hiệp+50sk

Lý Túc [Kế Sách]Công all 4 lần,đồng đội+50sk,team+150% mưu công+thần binh,tự thân+ít lính nhất hồi máu 3 lần+50sk

Quách Tị [Vật]Công all 4 lần,đồng đội+50sk,team+150% vật công+bạo kích,tự thân+ít lính thần ngự+50sk

Thái Văn Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+80sk,team hồi máu 2 lần,xác suất 25% team vô ngại cam 1 hiệp,tự thân vô ngại cam 2 hiệp+50sk

Thần Ma.Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần(giảm 20% chiến phòng),tự thân+145sk+200% pháp công+20% thủ hộ

Y Thánh.Hoa Đà [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+25sk,xác suất y thánh,35% xác suất thiết bích ít lính,tự thân+30% thủ và 145sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk(giảm 10% thủ all),choáng trước mặt,tự thân miễn dịch+tịnh hóa+100sk

📒 TƯỚNG THÁP (3 nước đều chiêu được)

Lê Chân [Sách]Công all 3 lần 500sk(-30sk+Áp Ức),đồng đội+100sk,team xác suất 35% hộ thuẫn,tự thân nguyệt hồn+50sk

Định Bộ Lĩnh [Chiến]Công all 3 lần 500sk+ngang 3 lần(-35% chiến phòng),35% xác suất choáng trước mặt,tự thân thần binh+50sk

Trần Quang Diệu [Vật]Công all 3 lần 500sk+thẳng 3 lần(-35% vật phòng),trước mặt ngủ say 2 hiệp,tự thân bạo kích+50sk

Chú ý: Các tướng out meta không nên UP

🍄 TƯỚNG THẦN $$$

Hung Thú.Hỗn Độn [Vật]Công all 3 lần(-25sk),đồng đội+25sk,team+25% thủ hộ,tự thân+100% vật công+bạo kích+50sk (mua gói nạp B tặng kèm)

💎 200 điểm tích nạp
Mỵ Hồ.Đắc Kỷ 
[Mưu] 85sk ra skill,công all 3 lần(khu tán kèm -45sk),thi độc+xác suất 60% choáng trước mặt,đồng đội+50sk,team+200% tán ca+thủ hộ 30%+thần ngự,tự thân nguyệt hồn+50sk

Lạc Nhạn.Chiêu Quân [Mưu] 85sk ra skill,công all 3 lần(khu tán kèm -45sk),xác suất 60% bùa sau,đồng đội+50sk,team hồi máu 3 lần+tăng trị liệu+kinh cúc 200%,tự thân nguyệt hồn+50sk


💎 400 điểm tích nạp

Lục Tý.Na Tra [Chiến+Sách] 80sk ra skill,công all 4 lần 500sk(khu tán kèm -60sk,thiêu đốt),công đơn trước mặt 4 lần(bùa),đồng đội+35sk,team+200% chiến+mưu,tự thân thần binh+50sk

Lôi Công.Lôi Chấn Tử [Vật+Mưu] 80sk ra skill,công all 4 lần 500sk(khu tán kèm -60sk,giảm 20% mưu phòng),công đơn trước mặt 4 lần(choáng),đồng đội+35sk,team+200% vật+mưu công,tự thân bạo kích+50sk


Nhị Lang Thần.Dương Tiễn [Vật+Chiến] 80sk ra skill,công all 4 lần 500sk(khu tán kèm -60sk,đào binh 10% 1 lượt),công đơn trước mặt 4 lần(đóng băng),đồng đội+35sk,team+200% vật+chiến công,tự thân điên cuồng+50sk


👉 Quy tắc tính điểm nạp https://docs.google.com/document/d/1kcv-IQ68yeVcNIjXkj5mLLQNXwaScnUg-JwUOJNp9q0/edit

👉 Hoạt động S48 https://info.ngoalongvn.com/2020/11/hoat-dong-may-chu-s48.html

BINH CHỦNG

💥 BỘ BINH

Ma.Ngục Binh: Công đơn trước mặt 3 lần,đồng đội+45sk,team +45% vật phòng,tự thân+35sk (up từ Trấn Ngục Giáp)

Tiên.Tào Tháo: Công all 1 lần,địch -30% vật công kèm giảm 25sk,đồng đội+45sk,tự thân+35sk (up từ Băng Chùy)

Thần.Thiết Vệ: Công thẳng 2 lần,đồng đội+35sk,team Tịnh Hóa,tự thân hộ thuẫn+50sk (up từ U Linh Giám)

💥 THƯƠNG BINH

Thần.Thương Vệ: Công ngang 2 lần chiến pháp,team+100% chiến pháp,đồng đội+35sk,tự thân+50sk+điên cuồng (up từ Băng Kích)

Tiên.Bắc Đẩu: Công thẳng 2 lần mưu công(đào binh 10% 1 lượt),đồng đội+35sk,tự thân+50sk+thần binh (up từ Lôi Đình Võ Tăng)

Ma.Ngục Vệ: Công all 1 lần,đồng đội+45sk,team Nguyệt Hồn+kích nộ 15sk,tự thân+35sk (up từ Trấn Ngục Thương)

💥 CUNG BINH

Tiên.Tử Ảnh: Công sau 3 lần,đồng đội+45sk,team +45% mưu phòng,tự thân+35sk (up từ Yêu Tiêu Thủ)

Thần.Xuyên Vân: Công ngang+thẳng 2 lần,team+100% vật công,đồng đội+35sk,tự thân bạo kích+50sk (up từ Băng Cung)

Ma.Ngưu Xa: Công all 1 lần(-30% vật công kèm -25sk),đồng đội+45sk,tự thân+35sk (up từ Ngục Liên Nỏ)

💥 KỴ BINH

Tiên.Lam Giác: Công thẳng 2 lần chiến pháp,đồng đội+45sk,team+45% chiến phòng,tự thân+35sk (up từ Tử Điện Kỵ)

Ma.Cuồng Thú: Công all 1 lần mưu công(-25sk kèm giảm 30% mưu công),đồng đội+45sk,tự thân+35sk (up từ Dị Ngục Quỷ)

Thần.Lang Kỵ Công ngang+thẳng vật công 2 lần,đồng đội+35sk,team+bạo kích,tự thân+100% vật công+50sk (up từ Băng Kỵ)

💥 QUAN VĂN

Thần.Lam Sư Công all 1 lần mưu công,đồng đội+35sk,team+100% mưu công,tự thân bạo kích+50sk (up từ Thu Hồn Sứ)

Ma.Âm Sư Công thẳng 2 lần vật+mưu,đồng đội+35sk,team hồi máu 1 lần,tự thân điên cuồng+50sk (up từ Thiên Lôi Sứ)

Tiên.Nam Đẩu: Công đơn 3 lần mưu công,đồng đội+45sk,team+30% thủ hộ,tự thân+35sk (up từ Băng Cầm)

CÁCH UP BINH CHỦNG GỐC 

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn