Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S45

INFO NGỌA LONG S45

www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU CHUNG

Server mod, nhà chính cấp 300 (lười mod cấp 300 là đủ dùng rồi)

Tri kỷ, Vợ 180

Cấp 1-230 đi map nhẹ nhàng tình cảm, trên map 230 sẽ biết thế nào là lễ hội 😁

MAP - THÀNH TỰU - FARM - NGUYÊN LIỆU

 • Thành tựu Hoàng Cân/Trường An: Vài món tím cần cho chạy map nhỏ (Đi xong map đầu thì F5 lại)
 • Thành tựu Viên Thiệu-Quan Độ: Đồ Cam opt 20
 • Thành tựu Biên Cương-Tây Khương: Chúc Âm 120 opt 50
 • Thành tựu Nam Đẩu Bắc Đẩu:Hải Đông Châu,Sách Đạo Pháp,Thư Họa Cổ(up tri kỷ/Vợ)
 • Thành tựu Vương Hồn-Thành Dương: Đá 140
 • Thành tựu Tư Mã Lượng: Đá 150
 • Thành tựu Tư Mã Nghệ: Đá 160
 • Thành tựu U Minh-Hoa Hùng: Đá 170
 • Thành tựu Đổng Doãn: Thần Hoàng 130 opt 150
 • Thành tựu Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú: Tổng 15 viên(Tuyết Liên,Linh Chi,Hà Thủ Ô)
 • Thành tựu Ma Vương Giáng Lâm: Diệt Thế 140 opt 250
 • Thành tựu Viên Môn Xạ Kích: Đồ 150 opt 350
 • Thành tựu Hán Tân+Hạ Khẩu Thủy Tặc: Tổng 50k Vàng
 • Thành tựu Ô Lâm Hải Tặc: 70k Vàng
 • Quân Đoàn Vương Hỗn: farm Nguyên Liệu (Xác suất: 2m Bạc,ngliệu up Tướng,Ngọc Cam,Chiến Tích), xác suất Phó Bản rớt 50 vàng
❌ Xóa cache trước khi tạo nhân vật S45, quay Bộ Doanh, nhận thành tựu/Tiêu Phí... nếu thấy lag kho, kiểm tra bằng cách mua 1 món bằng bạc vào kho thì hãy nhận
❌ Không dùng quý tử khi đi map Thủy Quân (sẽ ko load dc chiến báo)

TƯỚNG - TƯỚNG THÁP

 Cập nhật Tướng S45 03.10.2020
📊 THÁP
Nguyệt Thần.Hằng Nga [Tam Hệ]Công all 3 lần(giảm 15% thủ 3 loại)+3 lần ngang,đồng đội+25sk,team Nguyệt Hồn,tự thân bạo kích+50sk
Xạ Nhật.Hậu Nghệ [Chiến+Vật]Công all 4 lần(-25sk)+ngẫu nhiên 3 lần,xác suất choáng trước mặt,tự thân điên cuồng+thêm lính+50sk
Xà Ngục.Lý Nho [Sách]Công ngang 3 lần(đào binh)+thẳng 3 lần(Ám Hồn),team phản 150% sát thương,tự thân vô ngại cam+50sk

💥 GIỐNG SKILL
Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương-Tào Tiết [Tam Hệ]Công all 3 lần+ít lính 3 lần(choáng),tự thân +145sk+bạo kích+200% tấn công

🍎 NGÔ
Tôn Sách [C.Pháp]Công all 2 lần(-25sk)+đơn 4 lần,đồng đội+50sk,phe ta+100% tán ca+tịnh hóa,tự thân +145sk
Tôn Quyền [Mưu]Công đơn 3 lần,đồng đội+105sk,phe ta hút máu(80%),all địch-45sk+khu tán,tự thân+50sk+thần ngự
Lữ Mông [Chiến]Công all 2 lần(-25sk,giảm 50% công kích)+thẳng 4 lần,tự thân điên cuồng+hồi máu 2 lần+50sk
Lục Tốn [Kế Sách]Công thẳng 5 lần+trước mặt 4 lần(-150sk),thiêu đốt thẳng,tự thân+250% mưu công+thần binh+145sk

🍏 THỤC
Lưu Bị Đồng đội+105sk,team hồi máu 2 lần+tịnh hóa,địch -45sk,tự thân+50sk+hồi máu 2 lần
Quan Vũ [Thường]Công all 2 lần+thẳng 3 lần(-50sk),nhục mạ trước mặt,tự thân+200% vật+phản kích+kích nộ 25sk+hút máu 80%,tự hồi 50sk
Triệu Vân [C.Pháp]Công all(-25sk)+thẳng 5 lần(đào binh 10%),tự thân+250% chiến công+hút máu+145sk
Khương Duy [Sách]Công all 3 lần(-25sk,áp chế 50% sk)+ít lính 4 lần,đồng đội+25sk,team giải trừ,tự thân hộ thuẫn+50sk

🍇 NGỤY
Tào Tháo Đồng đội+105sk,team+150% tán ca+bạo kích,địch -45sk,tự thân+50sk+hộ thuẫn 2 hiệp
Trương Liêu [C.Pháp]Công all 2 lần+thẳng 3 lần(-50sk+tỏa binh),tự thân+200% chiến pháp+quyết chiến+145sk
Trương Hợp [Thường]Công all+thẳng 5 lần(khu tán+ám hồn),tự thân+250% vật công+điên cuồng+145sk
Điển Vi [Thường]Công all 2 lần(-25sk,giảm 70% trị liệu)+ngang 4 lần,tự thân hút máu+bạo kích+50sk
 Lưu ý xóa cache trình duyệt để cập nhật tránh lag kho, tiêu phí, thành tựu...
⚠️ Test kho bằng cách mua 1 món bằng Bạc, mua khi nào vào được kho thì thôi (xong xóa lại 1 lần nữa là ổn). Cái này do cập nhật lại file đè lên nên buộc phải làm thế


NGỤY
Quách Gia [Kế Sách]Công all+ngang 2 lần(Ám Hồn),choáng trước mặt,tự thân+100% mưu công+bạo kích+145sk

Trương Liêu [C.Pháp]Công all+thẳng 2 lần(-50sk+tỏa binh),tự thân+100% chiến pháp+quyết chiến+145sk

Trương Hợp [Thường]Công thẳng 3 lần+khu tán,tự thân +120% vật công+điên cuồng+145sk

Tào Tháo Đồng đội+85sk,địch -25sk,phe ta bạo kích+80% tán ca,tự thân +50sk (90sk ra skill)

Điển Vi [Thường]Công all 2 lần(-15sk,20% trị liệu)+ngang 2 lần,tự thân hút máu+50sk

THỤC
Gia Cát Lượng Công all 2 lần(-25sk,mỗi lượt giảm thêm 15sk),đồng đội+50sk,phe ta 30% thủ hộ,tự thân +100% mưu công+Nguyệt Hồn+50sk

Lưu Bị Đồng đội+85sk,địch -25sk,phe ta hồi máu+tịnh hóa,tự thân +50sk (90sk ra skill)

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 3 lần(-50sk),trước mặt nhục mạ,tự thân+100% vật+phản kích+kích nộ 25sk,tự hồi 50sk

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng 3 lần(đào binh 8%),tự thân+120% chiến công+hút máu+145sk

Khương Duy [Sách]Công all 2 lần(-15sk,áp chế 20% sk)+ít lính nhất 3 lần,tự thân hộ thuẫn+50sk

NGÔ
Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần+thiêu đốt,hồi máu giảm 40%,tự thân+100%mưu công+thần binh+50sk

Tôn Sách [C.Pháp]Công all+đơn 2 lần,địch -15sk,đồng đội+50sk,phe ta+50% tán ca+tịnh hóa,tự thân+145sk

Lục Tốn [Kế Sách]Công thẳng 2 lần+trước mặt 2 lần(thiêu đốt),tự thân +120% mưu công+thần binh+145sk

Lữ Mông [Chiến]Công all 2 lần(-15sk,giảm 20% công)+sau 3 lần,tự thân điên cuồng+50sk

Tôn Quyền Đồng đội+85sk,địch -25sk,giải trừ phe ta+hút máu,tự thân +50sk (90sk ra skill)

GIỐNG SKILL
Tào Nhân Phan Chương Trương Bao [C.Pháp]Công all 2 lần(-50sk+khu tán),tự thân điên cuồng+50sk

Chân Cơ HNA Đại Kiều [Kế Sách]Đồng đội+80sk,phe ta hồi máu 2 lần+tăng hiệu quả hồi máu,tự thân nguyệt hồn+50sk

Hạ Hầu Đôn-Cam Ninh-Trương Phi [C.Pháp]Công all 1 lần+thẳng 3 lần(thẳng -150sk),choáng trước mặt,tự thân bạo kích+50sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau(bùa,ám hồn,giảm 80% trị liệu),tự thân+ít lính nhất thần ngự 2 hiệp,tự thân+145sk

Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính nhất 3 lần(choáng),tự thân +145sk+bạo kích+50% tấn công (*)

Bàng Đức-Thái Sử Từ [C.Pháp]Công thẳng 2 lần(-50% chiến pháp)+sau 2 lần,tự thân thiết bích+tịnh hóa+50sk (*)

Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công ngang 1 lần+ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân hồi máu+thần binh+50sk (*)

TRUNG LẬP
Hoa Đà [Kế Sách]Phe ta hồi máu 3 lần+35sk,hồi máu ít lính nhất+hộ thuẫn,tự thân+145sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all 2 lần(xác suất ngủ say)+ngẫu nhiên 3 lần,tự thân điên cuồng+200% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+70% tán ca+25sk,phe địch(-25% công,xác suất bùa 2 lượt),tự thân thủ hộ+25sk

Công Tôn Tu [Thường]Công all 2 lần(giảm 40% công)+ít lính nhất 3 lần,tự thân bạo kích+200% vật công+50sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần,xác suất nhục mạ địch,tự thân +100sk+vô ngại cam+tịnh hóa+50% tán ca

Đổng Trác [Chiến]Công all 2 lần+thẳng 2 lần(Ám Hồn),tự thân hút máu+200% pháp công+50sk

Văn Ương [C.Pháp]Công all 2 lần(-15% pháp phòng)+thẳng 2 lần,tự thân hồi máu+quyết chiến+50sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang 3 lần 500sk(địch -50sk),tự thân+200% vật công+100sk

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần(-20% mưu phòng),phe ta hồi máu 2 lần+cường khí 10sk,tự thân+50sk

Củng Chí [Kế Sách]Công đơn+bùa+đào binh 10%,tự thân +100sk+thần ngự

Tào Tiết - Trương Tinh Thái - Bộ Luyện Sư (THÁP) 3 con bù cho 3 nước (xem ở mục tướng GIỐNG SKILL có dấu *)

Tả Từ [Sách]Công all 2 lần+sau 3 lần,khu tán+đào binh 10% sau(2 lượt),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk (THÁP)

TƯỚNG THẦN (90sk ra skill)

Dùng 150 điểm tích lũy đổi
Trương Kỳ Anh [Hỗ Trợ] Công all,đồng đội+50sk,phe ta hồi máu 2 lần,Ám Hồn+choáng trước mặt,tự thân+100sk

Thái Văn Cơ [Hỗ Trợ] Công all,đồng đội+50sk,phe ta thần ngự 2 hiệp,thi độc+choáng sau,tự thân+100sk

Dùng 300 điểm tích lũy đổi
Lâu Tử Bá [Sách]Công all 4 lần(-25sk),đồng đội+25sk,phe ta+150% mưu công,45% đóng băng ngang,tự thân bạo kích+145sk

Vu Cát [Chiến]Công all 4 lần(-25sk),đồng đội+25sk,phe ta+150% pháp công,45% choáng ngang,tự thân quyết chiến+145sk

Mạnh Tiết [Thường]Công all 4 lần(-25sk),đồng đội+25sk,phe ta +150% vật công,45% mê hoặc ngang,tự thân điên cuồng+145sk

❓ Làm sao có Điểm

QUÝ TỬ

300k Vàng

Hiệu Triệu Thanh Huy [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,phe ta Nguyệt Hồn,địch -25sk,ít lính nhất+tự thân phản 150% sát thương 2 lượt,tự thân+25sk

Thái Bình Thuật Pháp [Kế Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt)+sk cao nhất 2 lần(+dính bùa),tự thân+50sk

Quyền Hành Thiên Hạ [Kế Sách]Công all 2 lần(-25sk+Ám Hồn),tự thân hồi máu 2 lần+50sk

Cứu Viện Tam Quân [Hỗ Trợ]Công all,phe ta hồi máu 1 lần+tăng hiệu quả trị liệu,đồng đội+50sk,tự thân nguyệt hồn+50sk

BINH CHỦNG

Cách up xem lại binh chủng gốc bên dưới

🔵 Cung

Lưu Ly Ám Thứ [Cung Lv7]Công ngang 2 lần(vật+mưu),tự thân+55sk+thần binh+tịnh hóa 2 lượt (up từ Yêu Tiêu Thủ)

Lưu Ly Thần Xạ [Cung Lv7]Công all,đồng đội+45sk,ít lính+bản thân thần ngự 2 lượt,tự thân+50sk (up từ Băng Nỏ)

Mạch Linh Cung [Cung Lv7]Công thẳng 2 lần làm địch trúng độc 2 lượt,tự thân Nguyệt Hồn+hội tâm 2 lượt+75sk (up từ Băng Cung)

🔵 Kỵ

Lôi Chiến Chùy [Kỵ Lv7]Công all,đồng đội+45sk,ít lính nhất+bản thân nguyệt hồn 2 lượt,tự thân+50sk (up từ Bạo Nộ Chùy)

Quan Vũ [Kỵ Lv7]Công thẳng 2 lần chiến pháp,địch -30% chiến công 2 lượt,tự thân+75sk+quyết chiến 2 lượt (up từ Dạ Tuần Kỵ)

Tử Kim Long Kỵ [Kỵ Lv7]Công ngang 2 lần -10% vật phòng 2 lượt,tự thân+75sk+vật công 50% 2 lượt (up từ Băng Kỵ)

🔵 Văn

Thiên Âm Cầm [Quan Lv7]Công all,đồng đội+45sk,ít lính nhất+bản thân hồi máu 1 lần,tự thân +50sk (up từ Băng Cầm)

Lưu Ly Thuật Sư [Quan Lv7]Công thẳng 2 lần xác suất nhục mạ địch,tự thân +75sk+điên cuồng (up từ Linh Hỏa Mưu Sĩ)

Tào Tháo [Quan Lv7]Công ngang 2 lần giảm 10% mưu phòng,tự thân +55sk+50% mưu công (up từ Ngục Hỏa Thần Phán)

🔵 Bộ

Liệt Cốt Man Vương [Bộ Lv7]Công ngang 2 lần giảm 30% vật công,tự thân+75sk+hút máu 2 lượt (up từ Cô Hành Giả)

Nguyệt Thần Liêm [Bộ Lv7]Công all,đồng đội+45sk,lính sk cao nhất+bản thân Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân+50sk (up từ Hắc Sơn Liệm)

Lưu Ly Kiếm Vệ [Bộ Lv7]Công thẳng 2 lần giảm 10% pháp phòng 2 lượt,tự thân+75sk+50% chiến pháp 2 lượt (up từ Trảm Phong Vệ Sĩ)

🔵 Thương

Dung Ma Thương [Thương Lv7]Công all,đồng đội+45sk,ít lính nhất+bản thân hộ thuẫn 1 lượt,tự thân+50sk (up từ Băng Thương)

Không Trọng Kích [Thương Lv7]Công ngang 2 lần(vật+chiến),tự thân+55sk+nguyệt hồn+điên cuồng 2 lượt (up từ Băng Kích)

Bắc Đẩu [Thương Lv7]Công thẳng giảm 30% mưu công 2 lượt,tự thân+75sk+thần binh 2 lượt (up từ Lôi Đình Võ Tăng)

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Info Ngọa Long S45 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 09:39 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.