Info Ngọa Long S39

GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 300
- Tri kỷ, Vợ lv150
- Trang bị Nữ Oa 190
- Binh chủng mới

MAP/THÀNH TỰU
- Thành tựu Hoàng Cân-Khúc Dương vài món Tím opt 20
- Thành tựu Mạnh Hoạch-Man Di trang bị Ứng Long opt 40
- Thành tựu Biên Cương-Tứ Di trang bị Chúc Âm opt 40
- Thành tựu Gia Cát-Thọ Xuân: Đá up trang bị 140
- Thành tựu Hướng Lãng trang bị Thần Hoàng 130 opt 180
- Thành tựu Lữ Bố Tấn Công: Diệt Thế opt 250
- Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên: Hỗn Độn opt 300
- Thành tựu Tư Mã Lượng/Tư Mã Nghệ/Tư Mã Vĩ: Tổng 300(Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
- Thành tựu Kinh Châu-Quan Vũ: Đá 150
- Thành tựu Đông Chu Thiên Mộ: Đá 160
- Thành tựu 3 map Hải Tặc (vào game khám phá nha anh em)
- Quân đoàn Hướng Lãng: Farm được túi mini Quân Công
- Quân Đoàn Quan Vũ/Lữ Mông/Samakha: Ma Ngục-U Minh-Băng Sương

⚠️ Chú ý khi server đông hoặc bạn cảm giác lag lag đừng nhận thành tựu hoặc mở hộp quà cấp. Hãy làm như sau:
🔹 Xóa cache trình duyệt, vào shop mua 1 món bằng BẠC, nếu vào kho nó sẽ tăng vị trí ô thí dụ đang 22/30 thì mua xong sẽ là 23/30, xóa cache trình duyệt đến khi mua được đồ vào kho thì hãy nhận thành tựu/mở hộp quà
🔹 https://quantrimang.com/xoa-cache-va-cookies-tren-trinh-duyet-web-118280


TƯỚNG
Lưu Bị Đồng đội +100sk,địch -35sk,phe ta tịnh hóa 2 lượt, 35% choáng đơn,đào binh đơn 15%,tự thân +25sk  (90sk ra skill)

Tôn Quyền Đồng đội +100sk,địch -35sk,phe ta tịnh hóa 2 lượt, 35% bùa đơn,đào binh đơn 15%,tự thân +25sk (90sk ra skill)

Tào Tháo(có Trống khi up max) Đồng đội +100sk,địch -35sk,phe ta tịnh hóa 2 lượt, 35% đóng băng đơn,đào binh đơn 15%,tự thân +25sk (90sk ra skill)

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 2 lần(địch -35sk)+thẳng,đồng đội +50sk,tự thân Nguyệt Hồn+150% mưu công+50sk,hộ thuẫn ít lính nhất (95sk ra skill)

Chu Du [Kế Sách]Công all 2 lần+ngang 1 lần,thiêu đốt địch,50% bùa trước mặt,tự thân thần binh+150% mưu công+50sk (95sk ra skill)

Quách Gia [Kế Sách]Công all+ngang 2 lần,choáng trước mặt+Ám Hồn,tự thân phản sát thương+150% mưu công+145sk (95sk ra skill)

Chu Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần+Ám Hồn+Áp chế sk,tự thân hộ thuẫn+100% chiến pháp+145sk

Tôn Sách [Vật]Công all+đơn 2 lần,phe ta +50sk+tịnh hóa+80% tấn công

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 2 lần+giảm 45% chiến phòng,tự thân +145sk+100% chiến pháp+thần binh

Quan Vũ [Vật]Công thẳng 2 lần,nhục mạ+đào binh 10% 2 hiệp,tự thân phản kích+hút máu+kích nộ 50sk

Từ Hoảng [Vật]Công all+đơn ngẫu nhiên 2 lần,xác suất choáng all,tự thân +145sk+hộ thuẫn

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng+ngang,tỏa binh thẳng 2 hiệp,tự thân +145sk+100% chiến pháp+bạo kích

Trương Phi-Hạ Hầu Đôn-Cam Ninh [Chiến]Công thẳng 2 lần địch -150sk,thêm 1 lần công ngang,choáng trước mặt,tự thân hút máu+50sk

Mã Hưu [Chiến]Công thẳng+ngang,khu tán+giảm 100% công trước mặt,tự thân+50sk+thần ngự

Củng Chí [Kế Sách]Công đơn 3 lần(dmg giảm dần),bùa trước mặt,tự thân hút máu+145sk

Gia Cát Đản [Mưu]Xác suất ru ngủ địch,đồng đội+50sk,phe ta thần ngự 2 hiệp,tự thân+ít lính nhất Nguyệt Hồn,tự thân +50sk

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(xác suất đóng băng),địch -35sk,giảm 20% mưu phòng,tự thân +75sk+thủ

Y Tịch-Chu Trị-Mao Giới [Kế Sách]Công đơn,choáng+thi độc,hồi máu ngẫu nhiên phe ta 2 lần,tự thân hồi máu+thủ hộ+50sk

Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực Đồng đội +75sk,tự thân +145sk,30% giải trừ phe+hộ thuẫn phe ta

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Kế Sách]Đồng đội +90sk,hồi máu phe ta,tăng tỉ lệ trị liệu,tự thân giải trừ+50sk

Tào Nhân-Phan Chương-Trương Bao [Chiến]Công all,địch -40sk,80% khu tán địch

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu lính ít nhất+35sk+thủ hộ,hồi máu team 2 lần,tự thân phản sát thương+145sk

Bàng Thống [Kế Sách]Công ít lính nhất 5 lần+Ám Hồn,tự thân +100sk

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần+giảm mưu phòng,hồi lính phe ta,tự thân +50sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân +200% vật công+bạo kích+miễn dịch+thiết bích

Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân thần binh+145sk+150% mưu công

Bàng Đức-Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần,thêm 1 lần công sau,tự thân thiết bích+50sk

Hạo Thiên-Phượng Khanh [Kế Sách]Công all,trước mặt -100% công,khu tán all,thủ hộ phe ta,hồi máu bản thân+lính ít nhất 2 lần,tự thân +50sk

Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +200% pháp công+145sk

Văn Sửu [Chiến]Công 5 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân +145sk+250% pháp công

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng 2 lần,tự thân thiết bích+50sk+tịnh hóa

Vương Nguyên Cơ Đồng đội +25sk,phe ta nhận Nguyệt Hồn,tự thân+ít lính nhất buff máu 3 lần,tự thân +50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all,địch -25sk+ám hồn+giảm trị liệu 90%,phe ta+25sk+tăng tỉ lệ hồi máu,tự thân +75sk

Khương Duy [Vật+Mưu]Công mưu all,công vật ít lính nhất 2 lần,xác suất bùa,phe ta bạo kích,tự thân+75sk (90sk ra skill)

Điển Vi [Vật+Chiến]Công vật all,công chiến ít lính nhất 2 lần,xác suất choáng,phe ta hút máu,tự thân+75sk (có trống) (90sk ra skill)

Lữ Mông [Chiến+Mưu]Công chiến all,công mưu ít lính nhất 2 lần,xác suất đóng băng,phe ta thần binh,tự thân+75sk (có trống) (90sk ra skill)

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần+ít lính nhất 3 lần,địch -30sk,60% ngủ say,tự thân +100sk+điên cuồng+tịnh hóa+Nguyệt Hồn (90sk ra skill)

TƯỚNG THẦN
1M-5M
Tu Hoa Ngọc Hoàn [Sách]Công all,bùa ít lính nhất,team +50sk+thần ngự 2 hiệp

6M
Bách Hoa Tiên Tử [Tam Hệ]Công all 3 lần(-30sk+Ám Hồn)+ngẫu nhiên 3 lần,25% choáng thẳng,đồng đội+50sk,tự thân +145sk+hút máu+điên cuồng

BINH CHỦNG
Lưu Ly Ám Thứ [Cung Lv7]Công ngang 2 lần(vật chiến),tự thân +100% pháp công+50sk (up từ Yêu Tiêu Thủ)

Lưu Ly Thần Xạ [Cung Lv7]Công sau+25% choáng,giảm 25% mưu phòng,tự thân +50sk (up từ Truy Mệnh Ma Hồn)

Lưu Ly Kiếm Vệ [Bộ Lv7]Công đơn,đồng đội+35sk,tự thân +50sk+thần ngự (up từ Băng Chùy)

Lưu Ly Lang Kỵ [Kỵ Lv7]Công thẳng 2 lần,giảm 25% pháp phòng trước mặt,tự thân +50sk
(up từ Dạ Tuần Kỵ)

Hao Vũ Kiếm Thánh [Bộ Lv7]Công thẳng 2 lần pháp công,tự thân hút máu+phản kích+50sk

Xích Dực Lang Cung [Cung Lv7]Công đơn 2 lần,đồng đội+35sk,tự thân bạo kích+Nguyệt Hồn+50sk

Huyễn Tâm Mị Hồ [Quan Lv7]Công thẳng 2 lần(vật mưu),địch -80sk,xác suất bùa thẳng,tự thân +100% mưu công+50skBỘ BINH

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

THƯƠNG BINH

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

KỴ BINH

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

CUNG BINH

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

QUAN VĂN

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
P/s: Nguyên liệu mang tính tham khảo, có thể sẽ khác vs thực tế


QUÝ TỬ
50k Vàng khi học skill (trong game sẽ hiện số 500 hoặc 5000)
Chi Viện [Phụ trợ]Phe ta +50sk+thêm lính 2 hiệp,đóng băng trước mặt,tự thân +50sk

Diệt Sát [Chiến]Công sau,địch -50sk+ám hồn+choáng,tự thân +50sk

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn