INFO NGỌA LONG S38


GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 295 theo bản chuẩn
- Tri kỷ, Vợ cấp tối đa 150
- Trang bị Phục Hi 180
- Long Lệnh có thể up lên Túy Thái Bình....

THÀNH TỰU - CLEAR MAP

- Thành tựu map đầu game vài món Tím để chạy map
- Hàn Huyền: Bộ Ứng Long opt 20
- Đình Nguyên: Đá up trang bị 120
- Mộc Thú Trận: Đồ Cam 90 opt 30
- Gia Cát Thọ Xuân: Thành tựu 10k Vàng + Chúc Âm Ngọc opt 35
- Hướng Lãng-Hán Trung: Bộ Thần Hoàng 130 opt 120
- Kỳ Binh-Lữ Bố: Bộ Hỗn Độn 150 opt 150
- Vương Hỗn-Thành Dương: Đá 130
- Tiêu Di-Nhai Đình: Đá 140
- Kinh Châu Cổ-Quan Vũ: Đá 150
- Ma Vương Giáng Lâm: Đá 160
- Clear Hướng Lãng/Tôn Hâm/Tôn Tú: 100(U Minh,Ma,Băng)
- Clear Tư Mã Lượng/Tư Mã Vĩ/Tư Mã Nghệ: 100(U Minh,Ma,Băng)

📣 Nguyên liệu gì không đề cập thì vào boss tháp thế giới phang
📣 Trước khi tạo nhân vật xóa cache trình duyệt để nhận hộp quà cấp 1
📣 Khi nhận thành tựu (nếu sv đang đông, thì nên xóa cache, mua 1 món bằng bạc ở cửa hiệu nếu vào kho thì là kho không lag, rồi nhận thành tựu, tương tự như clear map 100%)
📣 Clear cache trình duyệt cho đến khi mua được đồ vào kho rùi hãy nhận thành tựu
📣 Uy danh mở hộp quà cấp 2 và 3 là được 1m uy danh

📣 Đổi Vàng, VIP 10 hệ thống tự động cập nhật

TƯỚNG

Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị Đồng đội +85sk,địch -20sk,phe ta tịnh hóa 2 lượt

Chu Du [Sách]Công all,thiêu đốt,tự thân +150% mưu công


Tôn Sách [Chiến]Công all,phe ta +50sk,team Tịnh Hóa+tấn côngChu Thái [Chiến]Công thẳng+áp chế 79% sĩ khí,tự thân +20% pháp công+145sk+hộ thuẫn

Tôn Kiên [Chiến]Công ngang,-40% pháp phòng địch,công all thêm 1 lần,xác suất công 500sk,tự thân +50sk

Lục Kháng [Sách]Công đơn,khu tán địch+giảm sĩ khí địch không tăng trong 3 lượt


Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk,thiêu đốt,tự thân +100% mưu chiến+50sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all,địch -25sk,phe ta +25sk,tự thân +lính sk cao nhất Nguyệt Hồn,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +60% mưu công


Triệu Vân [Chiến]Công thẳng,giảm 40% pháp phòng,tự thân +20% tấn công+145sk


Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,tự thân +100% vật công+8% thủ+hút máu+phản kích tăng 25sk


Quách Gia [Sách]Công ngang,choáng trước mặt+Ám Hồn,tự thân phản dmg+145sk


Trương Liêu [Chiến]Công thẳng,xác suất Tỏa Binh(ko hồi máu địch),tự thân +145sk


Trương Hợp [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân +300% pháp công+145sk


Từ Hoảng [Chiến]Công all,xác suất choáng,tự thân +145sk

Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực Đồng đội +60sk,tự thân +145sk,25% giải trừ phe ta


Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,choáng trước mặt


Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn [Chiến]Công thẳng 500sk,xác suất choáng,hổi máu cho lính ít nhất 2 lần,tự thân +200% pháp công+145sk

Trương Bao-Tào Nhân-Phan Chương [Chiến]Công all,địch -40sk,80% giải trừ phe ta

Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh-Đại Kiều [Sách]Đồng đội +80sk,hồi máu phe ta,tăng tỉ lệ trị liệu 2 lượt


Thái Sử Từ-Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân +50sk+thiết bích 1 lượt


Bàng Thống-Tuân Vực [Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân +100sk


Mã Tốc-Lục Tốn [Sách]Công đơn,thiêu đốt,tự thân thần binh+150% mưu công+145sk


Gia Cát Đản/Khương Duy Thủ hộ phe ta và hồi phục 2 lượt,đồng đội +10sk


Mã Lương-Tuân Du-Cổ Ung [Sách]Công ngang,địch -25sk,xác suất đóng băng,tự thân +50sk


Y Tịch-Chu Trị-Mao Giới [Sách]Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc 2 lượt,tự thân thủ hộ 2 lượt

Hạo Thiên-Phượng Khanh [Sách]Công đơn+giảm 100% công,thủ hộ phe ta,hồi máu bản thân+lính ít nhất 2 lần,tự thân +50sk

Vương Doãn-Tào Phi [Sách]Công all,đào binh 10% địch,bản thân hồi lính nhất định

Mã Hưu [Chiến]Công thẳng khiến mục tiêu -100% tấn công 1 lượt và khu tán trước mặt

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng,tự thân Thiết Bích 1 lượt,tự thân +50sk+Tịnh Hóa

Hoa Hùng [Thường]Công ngang 500sk,tự thân +40% vật công

Phan Phượng [Chiến]Công thẳng+đơn,tự thân +20% tấn công+hút máu+145sk

Mê Đương Đồng đội +85sk,bản thân tăng mạnh phòng thủ 3 lượt

Trương Nhiệm [Chiến] Gây sát thương cao cho toàn phe địch

Củng Chí [Sách]Khống chế địch 1 lượt,tự thân +100sk

Văn Sửu [Chiến]Công 5 lần ngẫu nhiên 500sk,tự thân +250% pháp công+145sk

Văn Ương [Chiến]Công thẳng 3 lần,giảm 30% pháp phòng,tự thân hồi lính+50sk


Cao Lãm [Thường]Công all,trị liệu và +30% vật công phe ta,tự thân +50sk

Thẩm Phối Tăng thủ toàn quân và xác suất nhận hộ thuẫn 2 lượt


Chung Hội [Sách]Công all 3 lần,giảm 30% mưu phòng địch,hồi lính phe ta,tự thân +50sk

Công Tôn Tu [Vật]Công all 500sk,tự thân bạo kích+500% vật công

Vương Dị [Sách]Hồi máu phe ta 2 lần,tự thân miễn dịch hiệu quả bất lợi 3 lượt


Hoa Đà [Sách]Hồi máu lính ít nhất+20sk+thủ hộ,hồi máu phe ta,tự thân+145sk

Lữ Bố [Chiến]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất bùa địch,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta +65% tấn công,giảm địch 25% tấn công,xác suất bùa địch

TƯỚNG NẠP
Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân bạo kích+miễn dịch+thiết bích+200% vật công (nạp 200k tổng)

Full Quà 7 ngày chọn 1 trong 2 tướng dưới
Tư Mã Ý [Sách]Công lính ít nhất+khu tán+choáng,tự thân +200% mưu công+50sk

Vương Nguyên Cơ Đồng đội +25sk,phe ta Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân +50sk 

QUÝ TỬ
- Cuồng Hào [Chiến]Công all,địch -40sk
- Mãnh Hổ [Chiến]Công thẳng,địch -150sk
- Phá Địch [Thường]Công all,trị liệu và +30% vật công phe ta,tự thân +50sk
- Hành Thích [Chiến]Công sau+choáng+Ám Hồn

BINH CHỦNG
Xích Dực Lang Cung [Cung Lv7]Công đơn,tự thân Nguyệt Hồn+bạo kích+25sk (up từ Băng Cung)

Huyễn Tâm Mị Hồ [Quan Lv7]Công thẳng -50sk,tự thân +40% mưu công+34sk (up từ Băng Hồ)

Hao Vũ Kiếm Thánh [Bộ Lv7]Công thẳng 2 lần,tự thân +25sk (up từ Trảm Phong Vệ Sĩ)


BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.4 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم