GIỚI THIỆU CHUNG
Nhà chính cấp 310
Rút gọn các map không cần thiết từ 1-110
Cập nhật 3 ấn mới Văn Thao Võ Lược-Song Toàn-Dũng Mãnh

THÀNH TỰU MAP
Nhớ làm thành tựu 2 map đầu lấy vài món Tím chạy map
Thành tựu Hàn Huyền: Ứng Long opt 40
Thành tựu Hướng Lãng-Hán Trung: Đồ 130 opt 200
Thành tựu Duyện Châu-Loạn Thế: Set 140 opt 200
Thành tựu Nhường Ngôi-Tư Mã Viêm: Đá 140
Thành tựu Vân Trường-Quan Độ/Thiên Lý Đơn Kỵ: Đá 150
Thành tựu Ma Vương Giáng Lâm: Đá 160
Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên: Set 150 opt 300

FARM
Đông Chu Thiên Mộ: Ma Ngục
Lục Tốn-Hào Đình: Băng Sương
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: U Minh

CLEAR MAP
Hướng Lãng/Tôn Hâm/Tôn Tú: 100(Ma Ngục,Băng Sương,U Minh)
Tư Mã Nghệ/Tư Mã Vĩ/Quan Vũ: 100(Ma Ngục,Băng Sương,U Minh)
Loạn Thế-Từ Châu/Kỳ Binh-Lữ Bố/Trường An-Hỗn Chiến: 100(Ma Ngục,Băng Sương,U Minh)
Quan Công-Bạch Mã/Vân Trường-Quan Độ: Clear có thể nhận 3k Ngọc Cam
Ma Vương Giáng Lâm: Clear có thể nhận 3k Ngọc Cam
Tôi Chúa Đoàn Viên: Clear có thể nhận 5k Ngọc Cam

📣 Nguyên liệu gì không đề cập thì vào boss tháp thế giới phang
📣 Trước khi tạo nhân vật xóa cache trình duyệt để nhận hộp quà cấp 1
📣 Khi nhận thành tựu (nếu sv đang đông, thì nên xóa cache, mua 1 món bằng bạc ở cửa hiệu nếu vào kho thì là kho không lag, rồi nhận thành tựu, tương tự như clear map 100%)
📣 Clear cache trình duyệt cho đến khi mua được đồ vào kho rùi hãy nhận thành tựu
📣 Uy danh mở hộp quà cấp 2 và 3 là được 1m uy danh

📣 Đổi Vàng, VIP 10 hệ thống tự động cập nhật

TƯỚNG
Trương Phi-Hạ Hầu Đôn-Cam Ninh: Vạn Phu Mạc Dịch[Chiến]Công all 2 lần,thẳng -150sk,choáng trước mặt,team +25sk+bạo kích,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Bàng Đức-Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+1 lần all,giảm 15% chiến phòng all,25% đóng băng thẳng,team +150% chiến pháp,tự thân thiết bích+145sk

Lục Tốn-Mã Tốc [Sách]Công đơn 3 lần+all 1 lần,50% bùa đơn,giảm 15% mưu phòng all,team +150% mưu công,tự thân thần binh+145sk

Hứa Chử-Sa Ma Kha [Vật]Công ngang 2 lần+all 1 lần,giảm 15% vật phòng all,25% choáng ngang, team +150% vật công,tự thân hút máu+145sk

Tôn Quyền-Tào Tháo(có trống)-Lưu Bị: Đồng đội +85sk,địch -35sk,khu tán all,phe ta tịnh hóa 2 lượt,tự thân +50sk

Quách Gia [Sách]Công all 3 lần,địch -50sk+Ám Hồn,choáng trước mặt,35% xác suất 5 lần bạo kích,đồng đội+25sk,team Nguyệt Hồn,tự thân bạo kích+145sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần,địch -50sk+khích tướng,35% xác suất 5 lần bạo kích,
đồng đội+25sk,team Nguyệt Hồn,tự thân hộ thuẫn cùng lính ít nhất,tự thân bạo kích+145sk

Chu Du [Sách]Công all 3 lần,địch -50sk kèm thiêu đốt,35% xác suất 5 lần bạo kích,đồng đội+25sk,team Nguyệt Hồn,tự thân bạo kích+145sk

Hoa Đà Đồng đội +50sk,team hồi máu 3 lần+giải trừ,hồi máu+thủ hộ+20sk lính ít nhất,tự thân +145sk+hộ thuẫn 1 lượt

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần+all 1 lần,nhục mạ thẳng 2 hiệp,tự thân kích nộ 25sk+phản kích+hút máu+70sk

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 3 lần(địch -50sk,giảm pháp phòng),tự thân điên cuồng+150% pháp công+145sk

Chu Thái [Vật]Công thẳng 2 lần(-50sk),đơn 2 lần,giảm thẳng 20% vật phòng,tự thân hút máu+150% vật công+145sk

Tôn Sách [Chiến]Công all 2 lần+đơn ngẫu nhiên 2 lần,địch -50sk,choáng trước mặt,đồng đội+50sk,team +100% tán ca,tự thân bạo kích+145sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(tỏa binh),công all 1 lần(địch -30sk),tự thân điên cuồng+145sk

Từ Hoảng [Vật]Công all 3 lần(địch -50sk),xác suất choáng thẳng,team +25% vật phòng,đồng đội+25sk,tự thân hút máu+145sk

Văn Ương Công thẳng 3 lần+all 1 lần(thẳng giảm pháp phòng và -25sk),25% bùa thẳng,team bạo kích,đồng đội +25sk,tự thân hồi lính+50sk+150% pháp công

Tư Mã Chiêu [Sách]Công all 2 lần(giảm trị liệu,Ám Hồn-25sk),công sau 2 lần,50% choáng sau,đồng đội+25sk,team thần binh,tự thân +50sk+150% mưu công

Văn Sửu  [Thường]Công all+ngang 3 lần,địch -30% công và 25sk,25% choáng ngang,team +25sk+hút máu,tự thân +145sk+150% vật công


Viên Thiệu Đồng đội +80sk,team hồi phục kèm yêu thuẫn 2 hiệp+kinh cúc 120%,địch -50sk,tự thân +145sk

Đại Kiều-Hoàng Nguyệt Anh-Chân Cơ [Sách]Đồng đội +80sk,hồi máu team 2 lần+tăng tỉ lệ trị liệu

Hạo Thiên/Văn Phượng Khanh [Sách]Công all,-100% công trước mặt,team +25sk+thủ hộ+hồi máu 1 lần,xác suất 3 lần bạo kích,tự thân +50sk

Lữ Bố-Công Tôn Tu-Tả Từ tương tự S36 (không khuyến khích lên vì thọt meta)

TƯỚNG THÁP
Triệu Phi Yến [Phụ Trợ]Team +50sk+thần ngự 2 hiệp,25% bùa all,địch -25sk,tự thân+50sk+hộ thuẫn (95sk ra skill)

Đường Cơ [Sách]Công all 1 lần,team +25sk+tăng % trị liệu,địch đào binh 15%,tự thân +50sk+Nguyệt Hồn (95sk ra skill)

Trần Viên Viên [Sách]Công đơn,thi độc+50% choáng đơn,team +25sk+hồi máu 1 lần,tự thân +50sk+vô ngại cam (95sk ra skill)

Bá Vương.Hạng Vũ [Thường]Công all 4 lần,địch -25sk,35% giảm 40% vật công,choáng trước mặt,đồng đội+50sk,tự thân +145sk+điên cuồng (90sk ra skill)

Vô Song.Vệ Thanh [Chiến]Công all 4 lần,địch -25sk,35% giảm 40% pháp công,bùa trước mặt,đồng đội+50sk,tự thân +145sk+điên cuồng (90sk ra skill)

Thần Cơ.Trương Lương [Sách]Công all 4 lần, địch -25sk,35% giảm 40% mưu công,đóng băng trước mặt,đồng đội+50sk,tự thân +145sk+điên cuồng (90sk ra skill)

TƯỚNG THẦN $$$
3m Thượng Quan Uyển Nhi [Mưu]Công all 2 lần,địch -30sk,đóng băng trước mặt,xác suất bạo kích 5 lần, phe ta +50sk+hồi máu 5 lần+200% mưu công,tự thân +145sk+vô ngại cam (85sk ra skill)4m Trần Khánh Chi [Chiến Vật]Công all 2 lần+thẳng 2 lần,địch -40sk,35% choáng thẳng,xác suất bạo kích 7 lần,phe ta +50sk+hút máu+200% vật chiến,tự thân +145sk+bạo kích (80sk ra skill)6m Vương Tiễn [Tam Hệ]Công all 3 lần+ngang 3 lần,địch -60sk,35% bùa all,xác suất bạo kích 10 lần,phe ta +50sk+thần binh+200% tán ca,tự thân +145sk+điên cuồng (70sk ra skill)
QUÝ TỬ
Mỗi skill 4m Vàng(Trong game sẽ hiện số 4000 khi học skill giai đoạn 3)
Hủy Thiên Diệt Địa [Vật]Khu tán địch,công all 2 lần,địch -25sk,giảm 20% thủ vật+choáng sau,team +25sk+tán ca 100%,tự thân +50sk  (90sk ra skill)

Nộ Long Hàng Ma [Chiến]Khu tán địch,công all 2 lần,địch -25sk,giảm 20% thủ chiến+choáng sau,team +25sk+tán ca 100%,tự thân +50sk (90sk ra skill)

Thần Long Lăng Thiên [Sách]Khu tán+công all 2 lần,địch -25sk,giảm 20% thủ mưu+choáng sau,team +25sk+tán ca 100%,tự thân +50sk (90sk ra skill)


BINH CHỦNG
CẬP NHẬT NGÀY 30.03.2020
✳ Ma Ngục Trưởng > Ma Linh Yêu Sư [Quan Lv7]Công đơn+Ám Hồn+xác suất choáng,đồng đội+40sk,team thủ hộ,tự thân +45sk+45% xác suất Nguyệt Hồn
✳ Băng Hồ > Huyễn Tâm Mị Hồ [Quan Lv7]Công thẳng địch -60sk,đồng đội+25sk,team +50% mưu công,tự thân +50sk+40% xác suất Thần Binh
✳ Minh Giới Lực Sĩ > Chiến Thần Lữ Bố Công all,địch -60sk đồng thời bản thân -40sk,đồng đội +25sk,team +40% tán ca,tự thân +50sk+45% xác suất hút máu
✳ Trấn Ngục Kỵ > Vũ Thánh Thần Vệ [Kỵ Lv7]Công thẳng,địch -60sk,đồng đội+25sk,team +50% pháp công,tự thân +50sk+45% xác suất tịnh hóa
✳ Yêu Tiêu Thủ > Xích Dực Lang Cung [Cung Lv7]Công ngang,địch -60sk,đồng đội+25sk,team +50% vật công,tự thân +50sk+45% xác suất bạo kích
✳ Trấn Ngục Thương > Thần Thương [Thương Lv7]Công đơn+địch -50sk+nhục mạ đơn,đồng đội+40sk,tự thân +ít lính nhất hộ thuẫn,tự thân +45sk


BỘ BINH

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG BINH

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ BINH

hiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG BINH

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

QUAN VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
hiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn