GIỚI THIỆU 
Nhà chính cấp 295
Meta gần như bản gốc VNG,Lequ

THÀNH TỰU+MAP

Thành tựu
Nhớ làm thành tựu map đầu tiên (lấy vài món tím để chạy map)
Đổng Trác-Thái Sư: Đồ Cam opt 30
Tư Mã Ý-Hứa Xương: Bộ Chúc Âm opt 30
Hướng Lãng: Đồ 130 opt 200
Duyện Châu-Loạn Thế: Set 140 opt 200
Tôi Chúa Đoàn Viên: Set 150 opt 300
Hoài Nam-Quần Hùng: Đá 160
Qua Ải Trảm Tướng: Đá 170
Hán Tân Thủy Tặc: Thành tựu 250k Vàng
Hạ Khẩu Hải Tặc: Thành tựu 250k Vàng
Ô Lâm Hải Tặc: Thành tựu đá 170 + 100k Vàng
Clear
Clear Hướng Lãng.Tôn Hâm,Tôn Tú: Nhận 100(Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
Clear U Minh-Hoa Hùng: Nhận 5 Xích Viêm Hỏa
Clear Lạc Dương-Ma Vương: Nhận 5 Tâm Viêm Hỏa
Clear Loạn Thế-Từ Châu: Nhận 10 Xích Viêm Hỏa
Clear Kỳ Binh-Lữ Bố: Nhận 10 Tâm Viêm Hỏa
Farm
Hướng Lãng: Đá 140
Kinh Châu-Quan Vũ: Đá 150
Phụng Tiên Quy Thiên: Đá 160
Băng Sương (map Tư Mã Lượng)
Ma Ngục (map Lục Tốn-Hào Đình)
U Minh (map Tư Mã Nghệ)
Xích Viêm/Tâm Viêm Hỏa (map Mị Thiên Sư-Dối Trời)

📣 Nguyên liệu gì không đề cập thì vào boss tháp thế giới phang
📣 Trước khi tạo nhân vật xóa cache trình duyệt để nhận hộp quà cấp 1
📣 Khi nhận thành tựu (nếu sv đang đông, thì nên xóa cache, mua 1 món bằng bạc ở cửa hiệu nếu vào kho thì là kho không lag, rồi nhận thành tựu, tương tự như clear map 100%)
📣 Clear cache trình duyệt cho đến khi mua được đồ vào kho rùi hãy nhận thành tựu
📣 Uy danh mở hộp quà cấp 2 và 3 là được 1m uy danh
📣 Đổi Vàng, VIP 10 hệ thống tự động cập nhật

TƯỚNG

Củng Chí [Sách]Công đơn+bùa,địch sk cao nhất -10sk,ngẫu nhiên phe ta+10sk,team +5% thủ,tự thân +100sk

Chân Cơ [Sách]Đồng đội +80sk,hồi máu phe ta+tăng tỉ lệ trị liệu,50% hộ thuẫn bản thân,phe ta +20% pháp công 5 lượt


Hoàng Nguyệt Anh [Sách]Đồng đội +80sk,hồi máu phe ta+tăng tỉ lệ trị liệu,bản thân +20% thủ,phe ta +20% vật công 5 lượt


Đại Kiều [Sách]Đồng đội +80sk,hồi máu phe ta+tăng tỉ lệ trị liệu,bản thân giải trừ,phe ta +20% mưu công 5 lượt


Tào Nhân [Chiến]Công all,địch -40sk,80% giải trừ phe ta,tự thân +10% thủ,địch -10% tất cả thủ


Trương Bao [Chiến]Công all,địch -40sk,80% giải trừ phe ta,bản thân bị đánh sẽ +5sk,phe ta +10% tấn công


Phan Chương [Chiến]Công all,địch -40sk,80% giải trừ phe ta,bản thân +20% tấn công,địch -15% tấn công


Chung Hội [Sách]Công all 3 lần+giảm mưu phòng,Ám Hồn trước mặt,hồi máu phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+8% tấn công+50sk


Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+2 lần sau,tự thân thiết bích+50sk+40% tấn công


Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+1 lần sau,tự thân giải trừ+thiết bích+75sk


Chu Thái [Chiến]Công thẳng+áp chế sk,tự thân hồi lính+20% tấn công+10% thủ+145sk


Trương Hợp [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân +300% pháp công+190sk


Triệu Vân [Chiến]Công thẳng+giảm pháp phòng,tự thân hồi lính+7.5% thủ+60% tấn công+145sk


Văn Ương [Chiến]Công thẳng 4 lần+giảm pháp phòng,tự thân hồi lính+40% tấn công+50sk


Hoa Hùng [Thường]Công ngang 500sk+giảm 10% vật phòng,tự thân miễn dịch+40% vật công+10sk


Phượng Khanh/Hạo Thiên [Sách]Công đơn+giảm 100% công,hồi máu bản thân+lính ít nhất 2 lần,tự thân +50sk, phe ta thủ hộ+15% tấn công,hồi máu ngẫu nhiên 2 lần


Tuân Vực [Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,tự thân +40% mưu công+100sk


Từ Hoảng [Chiến]Công all,xác suất choáng all,100% choáng sk cao nhất,tự thân thủ hộ+145sk


Bàng Thống [Sách]Công 5 lần lính ít nhất+Ám Hồn,công all,tự thân hồi lính+100sk


Lục Tốn [Sách]Công đơn+thiêu đốt,thiêu đốt lính ít địch,tự thân phản 25% sát thương,tự thân thần binh+150% mưu công+145sk


Mã Tốc [Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân hút máu+thần binh+150% mưu công+145sk,75% hồi máu bản thân


Hoàng Trung/Tôn Thượng Hương [Thường]Công lính ít nhất+choáng,tự thân bạo kích+tấn công+145sk

Vương Doãn/Tào Phi [Sách]Công all,đào binh 8%,giảm 10% mưu phòng,tự thân hồi lính+hộ thuẫn


Chu Thương [Thường]Công all+đơn 3 lần,tự thân +40% thủ+12.5% vật công


Chu Nhiên [Chiến+Sách]Công ngang 3 lần(2 chiến+1 sách),tự thân bạo kích+hút máu 20%+miễn dịch+145sk


Lữ Bố [Chiến]Công all+3 lần ngẫu nhiên,xác suất bùa địch,bản thân +40% chiến phòng+bạo kích+điên cuồng+250% pháp công+50sk


Điêu Thuyền Phe ta +60% công,xác suất bùa địch,-24% công địch,giải trừ ít lính nhất+sk cao nhất,tự thân +20% thủ


Công Tôn Tu [Vật]Công all 500sk,tự thân hồi lính+giải trừ+bạo kích+500% vật công


Tả Từ [Sách]Công đơn+khu tán+giảm mưu phòng,công sau(-25sk),team Tịnh Hóa,tự thân hồi lính+145sk


Trương Giác [Sách]Công all 3 lần,choáng sk cao nhất,team +10% thủ+mưu công,tự thân +50sk


Tư Mã Chiêu [Sách]Công all(địch -15sk,giảm 90% trị liệu,Ám Hồn,sĩ khí địch giảm 14%),giảm 20% thủ địch ít lính nhất,tự thân +75sk


Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân 200% pháp công+145sk


Văn Sửu [Chiến]Công 5 lần 500sk ngẫu nhiên,tự thân +250% pháp công+145sk


Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sk,40% phản kích +25sk,tự thân +3 loại thủ+hút máu+phản kích+100% vật công


TƯỚNG THẦN

1M
Vương Nguyên Cơ [Phụ Trợ]Team +55sk+Nguyệt Hồn+giải trừ,choáng+thi độc trước mặt,tự thân+ít lính +thủ 2 hiệp,tự thân +100sk2M

Lai Oanh Nhi [Vật]Công all 2 lần,địch -25sk+xác suất nhục mạ,team+35sk+150% vật công,tự thân hồi máu+100sk


Bào Tam Nương [Chiến]Công all 2 lần,địch -25sk+xác suất nhục mạ,team+35sk+150% chiến pháp,tự thân hồi máu+100sk


Tôn Thượng Hương [Mưu]Công all 2 lần,địch -25sk+xác suất nhục mạ,team+35sk+150% mưu công,tự thân hồi máu+100sk♨️ Mốc 2m chọn 1 trong 3 hệ dmg trên

3M

Tôn Tư Mạc [Mưu]Công all 2 lần,địch -30sk+khu tán,team hồi máu 2 lần+thần ngự 2 hiệp+50sk,tự thân +145sk


♨️ Mốc 3m full 3 tướng 2m ở trên + tướng mốc 1m

4M

Thường Ngộ Xuân [Chiến+Vật]Công all 2 lần 500sk,địch -40sk+xác suất giảm 50% công,
team+50sk+tịnh hóa,tự thân bạo kích+145sk

♨️ Mốc 4m full các tướng trên


6M

Liêm Pha [Tam Hệ]Công all 3 lần 500sk,địch -50sk+thi độc(30% choáng),xác suất giảm 15% thủ 3 loại,team+50sk+hút máu+100% tán ca,tự thân điên cuồng+145sk

❌ Chú ý: Tướng nạp chỉ hỗ trợ đi map tốt hơn nhiều so với tướng gốc, còn end map hay không thì phải tự thân kết hợp tướng,binh chủng, vận dụng xếp trận(ko có trách nhiệm end game). Trong quá trình open,tướng nạp nếu quá yếu so với map sẽ cân nhắc chỉnh cho phù hợp

BINH CHỦNG

Server không mod nên cũng không có gì đặc biệt, chỉ lưu ý 3 binh chủng này(mới từ lequ,các sv mod trước đó đã thấy rồi)

Xích Dực Lang Cung [Cung Lv7]Công đơn,tự thân Nguyệt Hồn+bạo kích+25sk (up từ Băng Cung)Huyễn Tâm Mị Hồ [Văn Lv7]Công thẳng -50sk,tự thân +40% mưu công+34sk (up từ Băng Hồ)Hao Vũ Kiếm Thánh [Bộ Lv7]Công thẳng 2 lần,tự thân +25sk (up từ Trảm Phong Vệ Sĩ)


BỘ BINH

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG BINH

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ BINH

hiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG BINH

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

QUAN VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
hiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.


QUÝ TỬ

Ba skill bên dưới 3m Vàng
Huyết Nộ Hàng Long [Chiến]Công all 1 lần+ngẫu nhiên 3 lần,địch -25sk,xác suất giảm 50% pháp công,team+25sk+30% chiến phòng,tự thân +50sk

Thủy Long Thăng Thiên [Mưu]Công all 1 lần+ngẫu nhiên 3 lần,địch -25sk,xác suất giảm 50% mưu công,team+25sk+30% mưu phòng,tự thân +50sk

Ngự Thiên Trảm Ma [Vật]Công all 1 lần+ngẫu nhiên 3 lần,địch -25sk,xác suất giảm 50% vật công,team+25sk+30% vật phòng,tự thân +50sk


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn