INFO NGỌA LONG S35

GIỚI THIỆU CHUNG
Nhà chính cấp 300
Meta gốc+mod 2 trong 1
Đặc biệt sẽ có các map NPC đánh trước

MAP + THÀNH TỰU + NGUYÊN LIỆU
Thành tựu map Đổng Trác-Thái Sư (Đồ Cam opt 30)

Thành tựu map Hà Tiến (1 bộ Chúc Âm opt 40)
Thành tựu Hướng Lãng: Đồ 130 opt 200
Thành tựu Gia Cát Đản-Thọ Xuân: Đá 140
Thành tựu Nhường Ngôi-Tư Mã Viêm: Đá 150
Thành tựu Duyện Châu-Loạn Thế: Set 150 opt 200
Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên: Set 160 opt 350
Thành tựu Hạ Phi-Phụng Tiên, Ám Tàng-Hứa Đô: Đá 170 180
Thành tựu Hiền Sĩ-Khổng Dung: Set 170 opt 380
Clear Hướng Lãng.Tôn Hâm,Tôn Tú: Nhận 100(Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
Clear Kỳ Binh-Lữ Bố,Trường An-Hỗn Chiến,Tôi Chúa Đoàn Viên,Ngộ Sát Tiên Nhân: Nhận 5 Nam Đẩu,5 Thần Diễm
Farm Băng Sương (map Tư Mã Lượng)
Farm Ma Ngục (map Lục Tốn-Chiến Trường)
Farm U Minh (map Tư Mã Nghệ)
Farm Thần Diễm/Nam Đẩu (map Thâu Thiên Hoán Nhật)

CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC VÀO BOSS THÁP THẾ GIỚI FARM
⚠️ LƯU Ý:
Tất cả map có thành tựu hoặc đồ đạc ngon nên lưu ý clear cache trình duyệt tránh lag kho khi nhận (tất cả đã được test bởi các mem có exp chơi game trước khi sv open chính thức). 

Mọi trường hợp báo mất đồ khi nhận thành tựu, admin không giải quyết

👇 Cách check có lag kho hay không ?
Vào shop mua 1 món bằng bạc ở cửa hiệu, để ý số lượng item / số kho đang có, thí dụ đang có 12 món / 20 ô kho, thì mua 1 món sẽ lện 13/20
Clear cache trình duyệt cho đến khi mua được đồ vào kho thì là ok, rùi hãy nhận thành tựu...

TƯỚNG
Y Tịch - Chu Trị - Mao Giới  [Sách]Công all,choáng trước mặt+thi độc,team Thủ Hộ+25sk,tự thân vô ngại+50sk

Bùi Nguyên Thiệu [Vật]Công all 3 lần,địch -50sk,team +25sk+150% vật công,30% choáng thẳng,tự thân hút máu+50sk

Trương Nhiệm [Chiến]Công all 3 lần,địch -50sk,team +25sk+150% chiến pháp,30% bùa ngang,tự thân hút máu+50sk

Điền Phong [Sách]Công all 3 lần,địch -50sk,team +25sk+150% mưu công,30% đóng băng thẳng,tự thân hút máu+50sk

Phàn Thị [Mưu]Công all,địch -25sk,đào binh 20%,team +25sk+tăng trị liệu+hồi máu 1 lần,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Điêu Thuyền [Mưu]Công all,địch -50sk+ám hồn,trước mặt -100% dame,30% bùa all,team +25sk+100% tán ca,tự thân thần ngự+145sk

Hoa Đà [Mưu]Công all,địch -25sk,team giải trừ+50sk+buff máu 3 lần+25% thủ,tự thân+ít lính nhất hộ thuẫn 1 hiệp,tự thân +145sk

Thần Toán Chu Du [Mưu]Công all 3 lần,địch -50sk,thiêu thương,30% bùa all,team +50sk+kích nộ 30sk,tự thân +100sk

Ngô Hoàng.Tôn Quyền [Chiến+Mưu]Công all 4 lần,địch -50sk,giảm 20% thủ(Chiến+Mưu),bùa trước mặt,team +80sk+bạo kích,tự thân +50sk (90sk ra skill)

Ngụy Đế.Tào Tháo [Vật+Chiến]Công all 4 lần,địch -50sk,giảm 20% thủ(Vật+Chiến),đóng băng trước mặt,team +80sk+hút máu,tự thân +50sk (90sk ra skill)

Thần Toán Quách Gia [Mưu]Công all 3 lần,địch -50sk,Ám Hồn,30% choáng all,team +50sk+kinh cúc 150%,tự thân +100sk

Thục Vương.Lưu Bị [Vật+Mưu]Công all 4 lần,địch -50sk,giảm 20% thủ(Vật+Mưu),choáng trước mặt,team +80sk+thần binh,tự thân +50sk (90sk ra skill)

Thần Toán Gia Cát Lượng [Mưu]Công all 3 lần,địch -50sk,khích tướng,30% đóng băng all,team +50sk+Nguyệt Hồn,tự thân +100sk

Tào Thực-Tiểu Kiều-Giản Ung [Phụ Trợ]Khu tán,địch -50sk+khích tướng,team +50sk+tịnh hóa+bạo kích,tự thân +145sk+hộ thuẫn 1 hiệp

Chung Hội [Mưu]Công all 3 lần,30% choáng ngang+tỏa binh,team +25sk+hồi máu 1 lần+cường khí 10sk,tự thân +145sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần 500sk+đơn 3 lần,địch -50sk+trúng độc+thiêu đốt,25% choáng thẳng, team +25sk+tịnh hóa+phản kích,tự thân +145sk+thần binh

Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [Chiến]Công all 2 lần,địch -80sk,xác suất nhục mạ+choáng sau,team +25sk+hút máu+giải trừ,tự thân +50sk+thủ


CÁC TƯỚNG KHÔNG ĐỀ CẬP INFO SẼ NHƯ BẢN GỐC

TƯỚNG THÁP
Lữ Bố [Chiến]Công all 5 lần,địch -50sk,giảm trị liệu,30% choáng thẳng,team +50sk,tự thân +145sk+điên cuồng+hút máu

Công Tôn Tu [Vật]Công all 5 lần(1 lần 500sk),địch -50sk,áp ức,35% choáng thẳng,team +50sk,tự thân +145sk+điên cuồng+hút máu

Tả Từ [Mưu]Công all 5 lần,địch -50sk,mây đen địch(-25sk mỗi lượt),38% choáng thẳng,team +50sk,tự thân +145sk+điên cuồng+hút máu

TƯỚNG THẦN
3m (85sk)

Đắc Kỷ [Mưu]Công all 3 lần(1 lần 500sk),địch -50sk+thi độc+choáng trước mặt,team +50sk+hồi máu 4 lần+200% mưu công,tự thân Nguyệt Hồn+thần ngự+145sk 

4m (80sk)

Triệu Vân [Chiến+Vật]Công all 4 lần(2 lần 500sk)+thẳng 2 lần,địch -80sk+đào binh 25%,40% đóng băng thẳng,team +70sk+200%(chiến+vật công)+tịnh hóa,tự thân điên cuồng+hút máu+145sk

6m (75sk)

[Tam Hệ]Công all 6 lần(3 lần 500sk),địch -100sk,địch -30% tỏa binh+tấn công,team +100sk+150% tán ca+bạo kích,tự thân kinh cúc 200%+điên cuồng+thần binh+145sk

Các Tướng nạp chỉ hỗ trợ đi map tốt hơn,quá trình open nếu quá yếu so với map sẽ được cân chỉnh lại cho phù hợp

BINH CHỦNG
CUNG
Ma Hỏa Thần Xa [Cung Lv7]Công ngang thiêu đốt địch,team +45sk+thần ngự,tự thân +50sk (up từ Minh Hỏa Xa)

Xích Dực Lang Cung [Cung Lv7]Công đơn,team +30sk+nguyệt hồn,tự thân +100sk+hội tâm
(up từ Băng Cung)

VĂN
Nam Đẩu Tiên Lộc [Quan Lv7]Công thẳng địch trúng độc,team +45sk+buff máu 1 lần,tự thân +50sk (up từ Ma Ngục Trưởng)

Huyễn Tâm Mị Hồ [Quan Lv7]Công thẳng,địch -80sk,team +30sk,tự thân +100sk+60% mưu công (up từ Băng Hồ)

KỴ
Tử Kim Long Kỵ [Kỵ Lv7]Công đơn,team +30sk+phản kích,tự thân +100sk+hút máu (up từ Băng Kỵ)

Mãnh Tượng [Kỵ Lv7]Công đơn,-50% công trước mặt,team +40sk+thủ hộ,tự thân +50sk (up từ Băng Tượng)

THƯƠNG
Dung Ma Thương [Thương Lv7]Công đơn,team +30sk,tự thân+ngẫu nhiên 1 đồng đội khiên trắng,tự thân +100sk+tịnh hóa (up từ Băng Thương)

Bắc Đẩu Tiên Binh [Thương Lv7]Công all,team +30sk+bạo kích,tự thân +100sk+Nguyệt Hồn (up từ Trấn Ngục Trưởng)

BỘ
Hao Vũ Kiếm Thánh [Bộ Lv7]Công thẳng,địch -80sk,team +30sk,tự thân +100sk+điên cuồng (up từ Trảm Phong Vệ Sĩ)

Tào Tháo [Bộ Lv7]Công đơn,giảm 50% dame chiến trước mặt,team +45sk+tăng hiệu quả buff máu,tự thân +50sk


BINH CHỦNG GỐC
BỘ
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.
Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.


KỴ
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.
Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

THƯƠNG
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.
Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
VĂN
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.


CUNG
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.
Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Nguyên liệu trong hình ảnh minh họa lấy từ VNG =)) thực tế sẽ nhiều hoặc ít hơn ng liệu tùy server


QUÝ TỬ
Thiên Hỏa Lưu Tinh [Sách]Công all 2 lần,địch -25sk,-25% mưu phòng,bùa đơn,team +50sk+thần ngự,tự thân +145sk (4m Vàng,trong game sẽ hiện 4000)

Mãnh Hổ Hạ Sơn [Chiến]Công all 2 lần,địch -25sk,-25% chiến phòng,choáng đơn,team +50sk+thần ngự,tự thân +145sk (4m Vàng,trong game sẽ hiện 4000)

Long Hình Kiếm Ảnh [Vật]Công all 2 lần,địch -25sk,-25% vật phòng,đóng băng đơn,team +50sk+thần ngự,tự thân +145sk (4m Vàng,trong game sẽ hiện 4000)


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn