Info Ngoạ Long S33
GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 295
- Server bám sát bản gốc như S30,S32 + Mod ^^
- Trang bị 190 Hoàng Đế x2 chỉ số so với đồ 180
- Đặc biệt sẽ có các map NPC đánh trước

MAP + NGUYÊN LIỆU

Thành tựu Hàn Huyền,Tư Mã Ý Hứa Xương: Đồ Ứng Long opt 40

Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130

Thành tựu Hướng Lãng đồ Thần Hoàng 130 opt 200

Thành tựu Duyện Châu,Loạn Thế Từ Châu = 2 Set 150 opt 250

Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set 160 Opt 350
Thành tựu Ba Lần Đến Mời-Ngọa Long Xuất Sơn: Set 160 opt 400

Hướng Lãng: Rương Ám Kim có xác suất mở được trang bị Chúc Âm opt 150-200,10m Bạc,100k Lúa

Diêu Quang Thạch: Mộc Thú

Xích Nhãn(dẫn binh): Boss Tháp opt 40-60

Clear Tôi Chúa,Ngộ Sát: Có thể nhận 500 Ma Ngục
Clear Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú: Có thể nhận 200(U Minh,Ma Ngục,Băng Sương)
Clear Duyên Châu,Loạn Thế Từ Châu: Có thể nhận Vũ Thánh Thạch
Clear Kỳ Binh-Lữ Bố: Có thể nhận 5 Vũ Thánh Thạch (up binh chủng)
Băng Sương: Tư Mã Lượng
Ma Ngục: Lục Tốn-Hào Đình
U Minh =  Tư Mã Vĩ
Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ 
Đá 160 = Võ Hầu-Bát Trận Đồ


Ps: Còn lại vào Boss Tháp ngoài giao diện thế giới các thành

TƯỚNG
Tôn Quyền-Tào Tháo-Lưu Bị(Tháo up max sẽ có trống): Đồng đội +90sk,địch -30sk,team +Tịnh Hoá 2 lượt,tự thân +25sk

Giản Ung-Tào Thực-Tiểu Kiều Đồng đội +65sk,tự thân +145sk,50% giải trừ,100% khu tán

Vương Nguyên Cơ Đồng đội +35sk+team Nguyệt Hồn+hồi phục,tự thân giải trừ+55sk

Điển Vi [Thường]Công all,xác suất giảm hồi máu địch,team thần ngự+vật công,đồng đội +25sk,tự thân+50sk (up max có trống)

Lữ Mông [Chiến]Công all,thiêu đốt địch,team thần ngự+chiến pháp,đồng đội+25sk,tự thân +50sk (up max có trống)

Khương Duy [Mưu]Công all,xác suất địch giảm dame,team thần ngự+mưu công,đồng đội +25sk,tự thân +50sk 

Từ Hoảng [Vật]Công all+xác suất choáng,tự thân bạo kích+145sk

Chúc Dung [Thường]Công all+giảm vật phòng,xác suất thiêu đốt,team +25% tấn công,tự thân bạo kích+200% vật công+50sk


Công Tôn Tu [Vật]: Công all 2 lần 200sk + 1 lần ngang,tự thân bạo kích+400% vật công+50sk


Mã Hưu [Chiến]: Công thẳng 1 lần + đơn trước mặt 3 lần, địch trước mặt giảm 100% công 2 lượt kèm khu tán trước mặt, tự thân thủ hộ+50sk

Nha Đan [Kế Sách]Công đơn 4 lần,trước mặt mất sk+khu tán,tự thân +150%mưu công+50sk

Lữ Bố vẫn như gốc S30(giá cao, tránh nhàm chán meta) ai lên phế gáng chịu ^^

Ps: Các tướng ko đề cập thì như S30

TƯỚNG NẠP
Võ Thánh Quan Vũ [Thường]Công thẳng 3 lần,trước mặt mất sk,30% choáng thẳng,team +25sk, tự thân phản kích+100sk+hút máu+thủ+300% vật công,team xác suất bạo kích (1m)

Hợp Phì Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 3 lần+toả binh,60% choáng sau,đồng đội+30sk+team bạo kích, tự thân thần binh+200%pháp công+145sk (2m)

Bá Vương Tôn Sách [Chiến+Vật]Công all 2 lần 200sk+ngang 2 lần,địch -30sk+65% choáng thẳng,team tịnh hóa+tán ca+40sk,tự thân hút máu+145sk (3m)

Y Thánh Hoa Đà [Mưu]Công all 3 lần 300sk,đào binh 25%,buff máu team 2 lần+giải trừ,
team +50sk+tăng trị liệu,60% bùa ngang,tự thân+200%mưu công+145sk (4m)

Đô Đốc Chu Du [Sách]Công all 3 lần+thiêu đốt địch,khích tướng địch 30%, giảm mưu phòng địch+50% bùa all+100% bùa sua,team +80sk+thần binh,tự thân +300% Ma Sách+200sk (6m)

QUÝ TỬ
Luân Chuyển [Chiến]Công all+địch -30sk,-20% chiến phòng,team +quyết chiến,50% choáng trước mặt,tự thân +50sk (2m)

Thiên Ý [Sách]Công all+địch -30sk,-20% mưu phòng,team+yêu thuẫn,50% choáng trước mặt,tự thân +50sk (2m)

Nghịch Thiên [Vật]Công all+địch -30sk,-20% vật phòng,team phản kích,50% choáng trước mặt,tự thân +50sk" (2m)

Bạo Nộ Hống (1m Vàng) [Chiến]Công all,địch -40sk,80% giải trừ phe ta
Bát Trận Đồ (2m Vàng) Ngô Nguỵ luyện được
Đại Viêm Đế (2m Vàng) Thục Nguỵ luyện được
Quỷ Kế (2m Vàng) Ngô Thục luyện được

Post a Comment

أحدث أقدم