Info Ngoạ Long S30
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 290(mới cập nhật)
- Quân Ấn chỉ số được buff lên so với S28 (tuỳ ấn sẽ tăng nhiều)
- Cập nhật khắc văn 43

MAP + NGUYÊN LIỆU
  • Thành tựu Mạnh Hoạch-Hàn Huyền = 2 bộ Ứng Long opt 50
  • Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130
  • Thành tựu Hướng Lãng đố Thần Hoàng 130 opt 200
  • Thành tựu Duyên Châu,Loạn Thế Từ Châu = 2 Set 150 opt 250
  • Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set 160 Opt 350
  • Quân đoàn Hoàng Hạo,Dương Nghi: Rương Ám Kim mở ra trang bị 120 opt 60-100
  • Clear Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú: Có thể nhận được 200(U Minh,Ma Ngục,Băng Sương). Đã code vào nhưng chưa test :v tuỳ nhân phẩm
Diêu Quang Thạch = Mộc Thú
Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ
Đá 160 = Võ Hầu-Bát Trận Đồ
Băng Sương = Tư Mã Tuấn, Tư Mã Lượng
U Minh =  Tư Mã Nghệ, Tư Mã Vĩ
Ma Ngục = Lục Tốn Hao Đình, Kinh Châu-Quan Vũ

Còn lại thì vô Boss Tháp phang !!!

TƯỚNG
Tôn Quyền - Tào Tháo - Lưu Bị = Đồng đội +85sk,địch -20sk,phe ta nhận Tịnh Hoá 2 lượt

Chu Du = [Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch,tự thân +300% mưu công (tăng % mưu công so với S28)

Chu Thái = [Chiến]Công thẳng,sĩ khí mục tiêu -79%,tự thân +pháp công+thiết bích 1 lượt+145sk

Tôn Sách = [C.Pháp]Công all,phe ta +50sk,bản thân và đồng đội tăng tấn công 3 lượt

Tôn Kiên = [Chiến]Công ngang+giảm pháp phòng ngang,công all(xác suất công 500sk),tự thân +50sk

Lữ Mông = [Chiến+Sách]Công sau 2 lần 500sk+thiêu đốt 1 lượt,tự thân +mưu công+vật công+50sk

Lục Tốn = [Sách]Công đơn+thiêu đốt,tự thân +150% mưu công+Thần Binh+145sk

Gia Cát Lượng = [Sách]Công all,địch -25sk,team +25sk,Hộ Thuẫn lính ít nhất,tự thân +lính ít nhất Nguyệt Hồn,tự thân+Mưu Công

Triệu Vân = [Chiến]Công thẳng,giảm pháp phòng địch,tự thân +25% tấn công+145sk (có tăng nhẹ hệ số dmg so với S28)

Quan Vũ =  [Thường]Công thẳng,trước mặt mất sĩ khí,tự thân +vật công+phản kích+hút máu+thủ all

Hoàng Trung = [Thường]Công lính ít nhất+choáng,tự thân bạo kích+tấn công+145sk (có tăng nhẹ hệ số dmg so với S28)

Quách Gia [Sách]Công ngang,choáng trước mặt+Âm Hồn,tự thân phản sát thương+145sk (tăng khá nhiều hệ số dmg so với S28)

Trương Hợp = [Chiến]Công thẳng+khu tán,tự thân +300% pháp công+145s

Trương Liêu = [Chiến]Công thẳng,xác suất thẳng ko thể hồi máu,tự thân +pháp công+145sk

Từ Hoảng = [Chiến]Công all,xác suất choáng all,tự thân +145sk

Tôn Thượng Hương = [Thường]Công lính ít nhất+choáng,tự thân bạo kích+tấn công+145sk
(có tăng nhẹ hệ số dmg so với S28)

Mã Lương - Cố Ung - Tuân Du = [Sách]Công ngang+75% đóng băng 1 hiệp,địch -25sk,tự thân +50sk (mới cập nhật)

Hoa Đà = [Sách]Hồi máu lính ít nhất+20sk,hồi máu+thủ hộ phe ta,tự thân +145sk (mới cập nhật)

Trương Ninh = [Vật]Công all,tự thân +bạo kích+vật công+thiết bích+miễn dịch 1 lượt (hệ số dmg tăng 50% so với S28)

Mã Siêu - Chu Hoàn - Hạ Hầu Uyên = [Chiến]Công thẳng 500sk,xác suất choáng,hồi máu lính ít nhất 2 lần,tự thân +200% pháp công+145sk

Chân Cơ - Hoàng Nguyệt Anh - Đại Kiều = [Sách]Team +80sk,hồi máu 1 lần+tăng tỉ lệ trị liệu

Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân =  [C.Pháp]Công all,địch -40sk,30% khu tán địch

Cam Ninh - Hạ Hầu Đôn - Trương Phi = [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,choáng trước mặt

Y Tịch - Mao Giới - Chu Trị = [Sách]Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc 2 lượt,tự thân thủ hộ 2 lượt

Tuân Vực - Bàng Thống = [Sách]Công lính ít nhất 5 lần+Ám Hồn,tự thân +100sk

Điển Vi = [Thường]Công all+lính ít nhất,tự thân hút máu+50sk

Tào Phi = [Sách]Công all,đào binh 2 lượt,tự thân hồi lính

Văn Sửu = [Chiến]Công ngẫu nhiên 3 lần 500sk,tự thân +pháp công+145sk

Văn Ương = [Chiến]Công thẳng 3 lần,giảm pháp phòng địch,tự thân hồi máu+50sk

Thái Sử Từ = [Chiến]Công thẳng 2 lần+1 lần sau,tự thân Thiết Bích 1 lượt+50sk

Điêu Thuyền = Phe ta tăng 60% tấn công,giảm tấn công toàn phe địch 2 lượt,xác suất mê hoặc 2 lượt

Lữ Bố = [Chiến]Công all+ngẫu nhiên 3 lần,xác suất khống chế,tự thân +200% pháp công+bạo kích+điên cuồng+50sk (thêm bạo kích so với S28)

Vương Nguyên Cơ = Đồng đội +25sk,team Nguyệt Hồn 2 lượt,tự thân +50sk

Tư Mã Ý = [Sách]Công lính ít nhất+choáng+khu tán,tự thân +200% mưu công+50sk

Chu Thương = [Thường]Công all+3 lần đơn

Chu Nhiên = [Chiến+Sách]Công ngang 2 lần chiến+1 lần,tự thân miễn dịch+145sk

P/s: Những tướng ko đề cập sẽ như S28, cơ bản viết lại cho dễ đọc thôi


TƯỚNG NẠP $$$

Trác Văn Quân [Vật]Công thẳng 2 lần,choáng trước mặt,team +100% vật công,tự thân tăng 20% thủ+145sk


Ban Cơ [Chiến]Công all 1 lần,địch -20sk,bùa sau+xác suất bùa trước mặt,địch giảm chiến phòng,địch giảm chiến phòng,tự thân +145sk
Lý Thời Trân [Sách]Công đơn 3 lần 200sk,địch -30sk,team +35sk+hồi máu 2 lần,khu tán địch,lính ít nhất+tự thân tăng tỉ lệ buff máu,60% đóng băng ngang,tự thân +145skLý Long Cơ [Chiến+Vật]Công all 2 lần 200sk,địch -40sk,team +45sk+tán ca,xác suất choáng thẳng+ngang,địch nhận ám hồn,tự thân bạo kích+thần binh+145sk


Thành Cát Tư Hãn [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk,địch -60sk,team +50sk+tự hồi phục,70% bùa all,đào binh địch 25%,tự thân điên cuồng+hút máu+200skBINH CHỦNG
Tạm thời như S28

QUÝ TỬ
Ai Ca Nghĩa Cử [Sách]Công đơn,team +25sk,xác suất cao thi độc,tự thân +ngẫu nhiên 1 đồng đội hồi máu 1 lần,tự thân +25sk (3m vàng, trong game sẽ hiển thị 3000 vàng)

Huyễn Lệ Vũ Tư Team +80sk,địch -35sk,tự thân nguyệt hồn,team +tán ca+xác suất nguyệt hồn,xác suất bùa all (3m vàng, trong game sẽ hiển thị 3000 vàng)

Đế Hồn [C.Pháp]Công all,địch -40sk,100% khu tán địch (2m Vàng, trong game hiển thị 2000)Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn