INFO NGỌA LONG S18Giới thiệu
- Nhà cấp tối đa 305
- Tri kỷ 150, từ level 1-15 tìm nhanh

Trang Bị - Đá up binh chủng

Có ở trong boss tháp thế giới và các map ngoàiTrang bị Sáng Thế
Một vài món đồ opt 50 ( thành tựu map Hàn Huyền )

Bồ Đề: 3 map Hán Thất

Kim Mao Khuyển: Các map gần cuối


Tướng

Phàn Thị [Phụ Trợ]Công all địch,xác suất all địch nhận đào binh(15%),hồi máu 3 lần,giảm 60sk,xác suất choáng,mê hoặc,ngủ say 2 hiệp, hồi phe ta all 90sk

* Vương Dị [Phụ Trợ]Công all giảm 60sk tăng 95sk,tăng 85% all thủ, hồi máu 4 lần,all tăng hộ thuẫn cùng loại trừ, 70sk phát động,xác suất choáng đơn thể địch,xác suất all tăng điên cuồng ( chỉ Ngụy có và được up từ con Chân.Vương Dị )

Cam Ninh [Chiến Pháp]Xác suất khu tán công all all 6 lần, 65% giảm 40% thủ, giảm 150sk tăng tự thân 500sk,xác suất cho all cường khí,xác suất thẳng choáng + đào binh,10 lần bạo kích

Thần Nữ.Chân Cơ [Kế Sách]khu tán Công all 6 lần,95% tăng 700% tán ca,xác suất giảm 45% sách phòng,hồi máu 3 lần,85% choáng sk cao nhất địch,tự thân Nguyệt hồn cùng loại trừ,xác suất giảm hàng ngang sách phòng,tự thân hồi 300sk 

Điển Vi [Vật Công]Công thẳng 2 lần + all 5 lần,xác suất đóng băng thẳng, xác suất giảm vật phòng,xác suất 30 lần ma hệ bạo kích,xác suất tăng khát máu, vô địch, phản kích

Lữ Mông [Vật Công]hàng ngang công 2 lần+all 2 lần,xác suất mê hoặc hàng ngang,xác suất giảm thủ, xác suất 20 lần ma hệ bạo kích cùng điên cuồng,làm binh lực ít nhất phe ta tăng mộ binh.

Hoàng Trung [Vật Công]Công địch sk cao nhất cùng ít lính nhất+all 5 lần,choáng binh lực ít nhất địch,xác suất đóng băng sk cao nhất, tự thân hồi 500sk xác suất 25 lần ma hệ bạo kích

Hạ Hầu Đôn [Chiến Pháp]Xác suất khu tán công all 6 lần,65% giảm 40% thủ,giảm 150sk,tự thân +500sk, xác suất choáng + đào binh all,95% choáng đơn,10 lần bạo kích cũng tăng tự thân điên cuồng

* Info chính xác gần 95%, còn lại có thể hơi khác tý vì server Mod khá nhiều tướng ko test cụ thể được hết

Có thể đọc thêm info S12 S16 > http://info.ngoalongvn.com/2019/02/info-ngoa-long-s16.html

Tướng Tháp
Thần Tướng.Quan Vũ [Vật Công]Công all 1 lần,sau đó công 3 lần 200sk,xác suất 30% thủ địch(3 loại)+xác suất mê hoặc 2 hiệp, xác suất loại trừ,hồi máu 2 lần,team +150sk+600% vật công,địch -60sk


Tướng(Nạp)
Tả Từ [Kế Sách]Công all 2 lần,địch -20sk,choáng địch trước mặt,đào binh,tự thân +100sk

Băng Cam Thị Phe ta +125% công kích 2 hiệp,xác suất đóng băng địch 2 hiệp,xác suất giảm 45sk địch

Tiên Điêu Thuyền 80sk ra skill,team +150% công 2 hiệp,địch -60sk,team +80sk,xác suất khống chế 3 hiệp,xác suất khu tán

Nam Bắc Tiên [Kế Sách]Công all 3 lần,80sk ra skill,hồi máu 3 lần,địch -60sk,đào binh,team +60% thủ,xác suất choáng all,team +90sk

Chiến Thần Lữ Bố 


Quý Tử

Bá Vương Hàng Lâm  [Vật+Chiến]Công all 4 lần,90% xác suất thủ hộ phe ta all 4 hiệp bên trong tất cả địch công vô hiệu,tự thân +200sk,tự thân 90% vô địch (5m Vàng )

Điên Đảo Chúng Sinh [Phụ Trợ]Công đơn thể 3 lần,xác suất đóng băng all 2 hiệp,tăng all 50sk,xác suất phe ta all vô địch,75sk phát động kỹ năng (5m Vàng )

Chân.Di Kế Định Liệu [Kế Sách]Công all 4 lần, giảm địch 70 tăng all 65sk,cao xác suất choáng trước mặt, hồi tự thân 215 sk,phe ta sk cao nhất nhận bụi gai,xác suất đông kết địch,giảm thủ,90sk phát động kỹ năng (2m Vàng )

Chân.Hỏa Thiêu Xích Bích [Kế Sách]Khích Tướng công all 5 lần,giảm 55sk,xác suất choáng đơn thể,xác suất đóng băng thẳng,xác suất 6.0 lần bạo kích,tăng tự thân 230sk cũng hồi all 85sk (2m Vàng )

Chân.Thiên Độn Dị Thuật [Kế Sách]Khu tán,công all 4 lần, giảm 80sk cùng âm Hồn,hồi máu 3 lần, tăng all Nguyệt hồn cũng hồi 90sk,xác suất tăng all 210%Công,xác suất thi độc trước mặt (2m Vàng )

Cửu Chuyển Ma Công [Tam Hệ]Công all 1 lần,tăng all 120% Ma Công,tăng all 35sk (50k Vàng)

Thịnh Thế Tán Ca [Tam Hệ]tam hệ Công all các 1 lần, tăng all 120% tán ca, tăng all all 30sk
( 50k Vàng )

Mã Cách Khỏa Thi [Tam Hệ]Công all 3 lần,xác suất cho phe ta all tăng 150% khích Tướng, hồi all 50sk ( 50k Vàng )


Binh Chủng

Tuất Khuyển Thần Âm - Ma Âm - Hao Thiên Thần Âm [Thương Binh C8] Mậu Tuất Tam hệ siêu cao miễn dịch trống ( Lá Bồ Đề + Mậu Tuất + Kim Mao Khuyển )


Thần Âm Phủ Vệ [Thương Binh C9]Chuyên khu binh chủng, công thủ cực cao ( lên từ Xi Vưu Phủ up nhiều đoạn tới Mộng Hồi Phủ Tương rùi tới Thần Âm Phủ Vệ )Cũng có thể đọc thêm tại info S16

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn