Top Ad unit 728 × 90

Thông Tin Server Ngọa Long Boom S4

Thông Tin Server Ngọa Long Boom S4


Info được member test cung cấp, có thể không hoàn toàn chính xác so với game hiện tại.
 • Mở up cấp thành chính lv 280.
 • Tri kỉ được fix lai từ lv1 đến 15 giúp các bạn tìm nhanh hơn.
 • Chúa công max 100 điểm.
 • Trang bị hỗn độn có thể úp lên 7 lần.

Binh chủng hoàn toàn mới với rất nhiều binh chủng cấp 7.


Quan Văn :

 • Viêm Thần nâng max --> Mộng Hồi Hỏa Ngục: Dame mưu, hút máu, giảm sk nhận vào mỗi lượt , tỷ lệ đóng băng.
 • Khổng Văn max --> Thần Hỏa: Dame mưu thẳng , xác suất đóng băng, tự thân 75sk, không tăng sk địch.
 • Long Địa max --> Đoạt Hồn: Công kích toàn thể , -20sk địch, -20% phòng thủ, tự thân tăng phòng ngự.
 • Lôi Thần max --> Lôi sử: Dame mưu, bản thân + 70% dame, tỉ lệ 65% - 40% thủ mưu, - all địch 10 sk.
 • Băng Di max --> Chưởng Hỏa: Đánh ngang dame mưu, bản thân dc 75 sk, địch bị đánh ko nhận sk, - dame địch.
 • Hoa Nhạc Sư --> Băng Sơn: 35 sk bản thân - 80 sk địch hàng dọc, tỉ lệ buff team dame , tỉ lệ mê hoặc 2 lượt.
 • Trống --> Nam Đẩu 7: Buff all 80 sk, hồi máu 3 lần, tỉ lệ 100% dc nguyệt hồn , + 75% thủ Tỉ lệ 55% dc thiệt bích. 
 • Độc Âm Sư --> Ma Ngục Sư: Công kich gây âm hồn, có tỉ lệ hỗn loạn địch.

Thương Binh:

 • Linh Thương - Bắc Đẩu: Bắc Đẩu Tiên Binh cấp 7 : - all 40 sk, bản thân + 85 sk + 90% thủ, vô ngại cam, nguyệt hồn, tỉ lệ 100% all địch dính đào binh 40%.
 • Ngân Luyện --> Cực Địa: Thủ cao, bản thân cung với ít máu nhất thủ hộ 1 lượt,
 •  Võ tăng --> Lôi Đình : dame mưu, + bản thân + 75% mưu, -50% mưu phòng, - all địch 20 sk.
 • Thi ma --> Ma Diễm: -All địch 100 sk, tỉ lệ 50% khu tán, bản thân + thủ, hút máu.
 • Huyết Lục --> Thần Vũ Kích: Dame vật chiến cao, bản thân nguyệt hồn, hút máu, thiết bích.
 • Xi Vưu --> Mộng Hồi Phủ: Dame vật cao, bản thân + 50 sk, - vật phòng địch 3 lượt, + dame vật, tỉ lệ thấp dc khiên trắng.
 • Kim chùy -->Vô Song Chùy: - 50sk , xác suất cao hỗn loạn.
 • Song Kích --> Ma cầm: + team 45 sk, - all địch 20 sk, bản thân + thủ và nguyệt hồn.


Kỵ Binh:

 • Diêm Long Kỵ --> Tử Lôi: Dame chiến – all địch 15 sk, - all địch 25% thủ chiến, + bản thân 45% dame chiến, tỉ lệ 50% dc hút máu.
 • Phong Dực Kỵ -->> Mộng Thần Kỵ: 3 dòng công 7.0 3 dòng thủ 0.96. đánh dame chiến, thủ + công cao, - all 50 sk, bản thân + 100 sk,team + 25 sk,tỉ lệ team ai ít máu nhất dc thiết bích. Binh Chủng Vip.
 • Bạch Hổ --> Đống Thần: -75% phòng ngự 2 hiệp.
 • Ngân Luyện --> Ma Hỏa: -50sk, xác suất hỗn loạn.
 • Bách Luân --> Phê Cốt Lê: - 100 sk địch, địch ko tăng sk, bản thân + thủ, 50% khu tán địch.
 • Huyết Đồ --> Cuồng liệt: đánh thường tăng 75 sk, dc nguyệt hồn và cuồng bạo 2 lượt.
 • Hoàng Đình --> Mông hồi( cầm chùy): vật công all địch, -15sk , + team 25sk , khu tán, - dame địch , xác suất mê muội.


Cung Binh:

 • Liệt Binh --> Ma Linh: dame chiến, bạo kích cao, - all địch 15 sk, bản thân dc tiêu trừ + nguyệt hồn, team + 30% thủ all.
 • Phong Thi --> Địa Ngục: đánh thẳng - vật phòng 3 hiệp .địch không tăng sk.
 • Ảnh Hồn --> Mộng Ma Ảnh: đánh phía sau dame vật,buff team + 35 sk, tỉ lệ mê hoặc 2 lượt, giảm dame 2 lượt, địch bị đánh chỉ tăng 5 sk, bản thân tăng mưu + chiến dame.
 • Hoàng Đình --> Lăng Thiên: bản thân + 75sk, địch ko tăng sk.
 • Xích Luyện --> Thiên Vũ: team + 15sk + hộ thuẫn thần binh. Giảm mưu phòng.
 • Tinh Không ---> Băng Xuyên: dame vật đánh đơn 1 lần, đánh all 1 lần, team địch nhận 10 sk, bản thân dc bao kích, tăng dame vật, tỉ lệ cao dc phản kích , thị huyết
 • Long Huyền ---> Thần Long Pháo: công kích nhiều lân bản thân + 110sk, tăng phòng ngự , xác suất loại trừ,xác suất hậu phương địch thành nội ứng.
 • Hỏa Cuồng --> Mộng Hỏa Tiễn: CÔng vật lý all, -15% phòng thủ , xác suất cao thiêu đốt.


Bộ Binh:

 • Riêng mình thấy chỉ cần lên Bàn Cổ Vệ.
 • Bàn Cổ ---> Lên max: bản thân + 50sk , Địch không lên sk. Đóng Băng 1 hiệp. Chỗ này trong game info ghi 2 hiệp nhưng thực chiến chỉ 1 hiệp
 • Về tướng các bạn vào bài ghim xem info cùa S1 Ngoalongboom hay còn gọi là S6 Mình chỉ up thêm các tướng được update.


3 tướng dưới có binh chủng đặc biệt : BCDB

 • Lý Thôi: dame vật, ko ghi đánh all hay gì ? , team dc hiệu ứng mặt quỷ, tăng % dame cho mỗi hiệu ứng xấu mà bên địch nhận lấy, thiết bích, vô ngại vàng 2 lượt,
 • Quách Dĩ: dame chiế, đánh địch phía sau, choáng, bản thân tăng thủ
 • Lý Túc: dame mưu : địch trước mặt dính kịch độc, giảm máu liên tục 5 lượt.
(**** 3 tướng này giúp annh em chạy những map đầu nhanh hơn mà ít tốn kém.)

Vua 3 nước được buff tối đa

 • Tào Tháo: Đánh all dame vật, - all 50% thủ vật và chiến, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch
 • Lưu Bị: Đánh all dame chiến, - all 50% thủ vật và mưu, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch
 • Tôn Quyền: Đánh all dame mưu, - all 50% thủ chiến và mưu, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch


Một số tướng cập nhật khác:

 • Cao Thuận: dame vật đánh all 3 lần, tỷ lệ 75% x2 dame bạo kích, 50% x4 dame bạo kích, 35% x8 dame bạo kích, tỷ lệ cao all địch dính đào binh 2 lượt, team + 50 sk.
 • Tướng tháp tầng 125: dame mưu đánh all, all địch dính ám hồn, tăng thủ team, tăng dame mưu, tỷ lệ cao khu tán, tỷ lệ đóng băng địch có sk cao nhất.
 • Phàn Thị: hồi máu , -15sk địch, xác suất đào binh, tỉ lệ mê muội mê hoặc ngủ say. khôi phục phe mình toàn bộ sk.
 • Hoa Đà: tỉ lệ 90% team dc buff Thần Y Tái Thế( buff mới, gm chế :v, hồi máu tối đa 1 lần là 210k máu, ko phải 70k), buff máu 3 lần , tỷ lệ 100% team dc khiên trắng, tỉ lệ 45% team ai ít máu dc thiết bích, bản thân + 80% thủ + 145 sk.
 • Lữ Bố: Đánh 1 thằng N lần và giảm thủ thằng đó ( gm muốn giấu số lần, ko phải đánh N lần đến chết địch nhé :v ), tỉ lệ ngẫu nhiên các buff, đánh all 2 lần, tỉ lệ tất kẻ kẻ địch dính trạng thái Kinh Hồn Bạt Vía( 1 loại mới gm chế, khi địch bị đánh thì địch sẽ bị giảm sĩ khí) bản thân dc điên cuồng, tịnh hóa, hút máu, + 100 sk.
 • Mã Lương - Tuần Du - Cố Ung: Dame mưu, đánh ngang 3 lần, tỉ lệ choáng 1 lượt, 1 lần đánh all tỉ lệ choáng all địch 1-5, - all địch 25 sk, buff all 25 sk, bản thân + 145 sk.
 • Trương Lỗ: Buff all tỉ lệ cao vô ngại vàng, + all 40 sk, + all 40% thủ + khiên trắng, hồi máu 2 lần, - all 10 sk.
 • Cúc Nghĩa: Dame chiến all 3 lần, - all 30% thủ chiến,bản thân + 150% dame chiến, + all 35 sk, bản thân + 200 sk, tỉ lệ bạo kích
 • Viên Thiệu: 90 sk ra skill, team + 65 sk, hồi máu 2 lần, 80% - 30 sk địch, bản thân + thủ
 • Bế Nguyệt Điêu Thuyền: + team 85 sk, tỉ lệ mê hoặc cao, hồi máu 1 lần, team dc khiên trắng, khu tán
 • Văn Xú: dame chiến đánh thẳng, bản thân + dame + 50 sk, - thủ địch,tỉ lệ choáng
 • Nhan Lương: dame chiến đánh ngang , tỉ lệ cao bạo kích, - thủ, bản thân + 50 sk
 • Thái Diễm: buff team 75 sk, - 15 sk, bản thân hồi 145 sk, tỉ lệ cao dc thiết bích + cuồng nộ. 75 sk ra skill.
 • Lý Nho: dame mưu đánh all nhiều lần, tỉ lê cao nhục mạ và địch phía sau dính thị độc, bản thân hồi 155 sk, tỉ lệ khu tán
 • Hoa Hùng: dame vật đánh all 4 lần, tỉ lệ cao choáng địch và - dame
 • Nam Hoa Tiên: tỉ lệ buff team cuồng bạo, phản dame, tịnh hóa, phản kích, tiêu trừ
 • Từ Vinh: dame vật đánh all, bản thân dc bạo kích + thiết bích, bản thân lính ít dame cao, tỉ lệ x1-x3 dame, đánh 2 lần 500 sk
 • Trương Liêu: dame vật đánh all 2 lần, và 1 lần đánh ngang, trạng thái hút máu 3 lượt dame càng nhiều hồi máu cho bản thân càng nhiều ko giới hạn 70k máu, hồi 25 sk bản thân
 • Trương hợp: dame chiến, thẳng, khu tán địch, đào binh, thêm 1 lần đánh all, bản thân dc hút máu 2 lượt
 • Hoàng Loạn: Đánh đơn nhiều lần dame vật, và 1 lần đánh all, - 50% phòng vật, tỉ lệ cao team nhận cuồng loạn
 • Trương Phi : - all 20 sk, bản thân + 75 sk, buff team all dame tỉ lệ 65% bạo kích
 • Hoàng trung: 【 Định Hồn Tiễn 】 dame vật, đánh 2 thằng, choáng 1 thằng ít máu nhất và cướp 60% sk của 1 thằng sk cao nhất, bản thân hồi 500 sk
 • Gia Cát Lượng: 【 Kỳ thiên động sơn】dame mưu all 2 lần,tỉ lệ -30sk + team 40 sk, địch bị giảm 50% sk nhận vào, bản thân hồi 100 sk, tỉ lệ team tăng dame. ti lệ khu tán all team địch. địch dính ám hồn .
 • Bàng Thống: đánh dame all 4 lần, - thủ all, hồi máu 1 lần, buff all team 45 sk
 • Triệu Vân: dame chiến, thẳng, trừ chiến phòng, 2 lần đầu địch nhiều máu dame nhiều, lần cuối đánh all , bản thân nhân dc tịnh hóa, hồi 145 sk, bản thân tăng thủ.
 • Quan Vũ: dame vật, đánh 3 lần, địch máu nhiều dame nhiều, địch đối diện dính nhục mạ, ko thể lên sk, bản thân + 225% dame vật, nhận hiệu ứng phản kich 3 lượt, khi phản kích bản thân dc 55 sk, địch nhiều sĩ khí nhất bị - 75% dame all.
 • Mã Siêu: dame all chiến 3 lần, địch máu nhiều dame nhiều, 50% - thủ địch, bản thân dc cuồng bạo + hút máu + 145 sk, địch máu nhiều nhất bị choáng, - all 20 sk
 • Hạ Hầu Đôn: dame chiến, đánh ngang 1 lần, tỉ lệ 60% có cuồng bạo, - 150 sk ngang, còn lại - 15 sk, bản thân có thủ hộ
 • Điển Vi: dame vật, thẳng 2 lần, all 1 lần, -50 sk tỉ lệ có đào binh,- vật phòng,bản thân hồi 200 sk, tỉ lệ 50% có hút máu và thiết bích bản thân, phản kích
 • Quách Gia: dame mưu đánh all 2 lần, - all 20 sk, team + 25 sk, team ai sk cao nhất dc hiệu ứng phản dame, tỉ lệ đóng băng địch từ 1-5 thằng, 90 sk ra skill
 • Tuân Úc: dame mưu đánh all 5 lần bản thân dc cuồng bạo , buff thủ all toàn team, địch dính âm hồn
 • Hạ Hầu Uyên: dame all vật 3 lần, , địch máu nhiều dame nhiều, 50% - thủ địch, 70% dc bạo kích, team + all 50 sk, bản thân + 145 sk
 • Thái Sử Từ: dame chiến đánh thẳng 1 lần, địch phía sau nhận thêm 1 lần dame,đánh all 1 lần, địch máu nhiều dame nhiều, 80% - 40% thủ , bản thân 90% dc thiết bích + 90 sk.
 • Cam Ninh: dame chiến all 2 lần,tỉ lệ 60% - all 20% thủ all của địch, 65% tỉ lệ 65% - 25 sk, bản thân dc thủ hộ
 • Lữ mông: dame vật đánh ngang 2 lần,-50 sk,- thủ all địch,team + 25 sk, tăng all team 100% dame vật, tỉ lệ cao dc phản kích
 • Chu Du: 90 sk ra skill, tỷ lệ thiêu đốt, đáng ngang 1 lần, đánh all dame mưu,team + 25 sk, tỉ lệ choáng all 1-5 thằng.
 • Tôn Sách: dame chiến đánh all 1 lần, 1 lần đánh đơn với 500 sk, buff team 50 sk, bản thân dc cuồng bạo
 • Chu Thái: dame chiến đánh thẳng, 1 lần đánh all, bản thân + dame chiến,địch bị giảm 1 nửa sk nhận vào,bản thân dc thiết bích 2 lượt
 • Lục Tốn: dame mưu, địch phía trước nhận dame cực cao, địch sau bị choáng 2 lượt, thiêu đốt,máu địch nhiều dame nhiều,bản thân dc thần binh, tự hồi 145 sk
Thông Tin Server Ngọa Long Boom S4 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 12:58 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.