Thông Tin Server Ngọa Long Boom S4


Info được member test cung cấp, có thể không hoàn toàn chính xác so với game hiện tại.
 • Mở up cấp thành chính lv 280.
 • Tri kỉ được fix lai từ lv1 đến 15 giúp các bạn tìm nhanh hơn.
 • Chúa công max 100 điểm.
 • Trang bị hỗn độn có thể úp lên 7 lần.

Binh chủng hoàn toàn mới với rất nhiều binh chủng cấp 7.


Quan Văn :

 • Viêm Thần nâng max --> Mộng Hồi Hỏa Ngục: Dame mưu, hút máu, giảm sk nhận vào mỗi lượt , tỷ lệ đóng băng.
 • Khổng Văn max --> Thần Hỏa: Dame mưu thẳng , xác suất đóng băng, tự thân 75sk, không tăng sk địch.
 • Long Địa max --> Đoạt Hồn: Công kích toàn thể , -20sk địch, -20% phòng thủ, tự thân tăng phòng ngự.
 • Lôi Thần max --> Lôi sử: Dame mưu, bản thân + 70% dame, tỉ lệ 65% - 40% thủ mưu, - all địch 10 sk.
 • Băng Di max --> Chưởng Hỏa: Đánh ngang dame mưu, bản thân dc 75 sk, địch bị đánh ko nhận sk, - dame địch.
 • Hoa Nhạc Sư --> Băng Sơn: 35 sk bản thân - 80 sk địch hàng dọc, tỉ lệ buff team dame , tỉ lệ mê hoặc 2 lượt.
 • Trống --> Nam Đẩu 7: Buff all 80 sk, hồi máu 3 lần, tỉ lệ 100% dc nguyệt hồn , + 75% thủ Tỉ lệ 55% dc thiệt bích. 
 • Độc Âm Sư --> Ma Ngục Sư: Công kich gây âm hồn, có tỉ lệ hỗn loạn địch.

Thương Binh:

 • Linh Thương - Bắc Đẩu: Bắc Đẩu Tiên Binh cấp 7 : - all 40 sk, bản thân + 85 sk + 90% thủ, vô ngại cam, nguyệt hồn, tỉ lệ 100% all địch dính đào binh 40%.
 • Ngân Luyện --> Cực Địa: Thủ cao, bản thân cung với ít máu nhất thủ hộ 1 lượt,
 •  Võ tăng --> Lôi Đình : dame mưu, + bản thân + 75% mưu, -50% mưu phòng, - all địch 20 sk.
 • Thi ma --> Ma Diễm: -All địch 100 sk, tỉ lệ 50% khu tán, bản thân + thủ, hút máu.
 • Huyết Lục --> Thần Vũ Kích: Dame vật chiến cao, bản thân nguyệt hồn, hút máu, thiết bích.
 • Xi Vưu --> Mộng Hồi Phủ: Dame vật cao, bản thân + 50 sk, - vật phòng địch 3 lượt, + dame vật, tỉ lệ thấp dc khiên trắng.
 • Kim chùy -->Vô Song Chùy: - 50sk , xác suất cao hỗn loạn.
 • Song Kích --> Ma cầm: + team 45 sk, - all địch 20 sk, bản thân + thủ và nguyệt hồn.


Kỵ Binh:

 • Diêm Long Kỵ --> Tử Lôi: Dame chiến – all địch 15 sk, - all địch 25% thủ chiến, + bản thân 45% dame chiến, tỉ lệ 50% dc hút máu.
 • Phong Dực Kỵ -->> Mộng Thần Kỵ: 3 dòng công 7.0 3 dòng thủ 0.96. đánh dame chiến, thủ + công cao, - all 50 sk, bản thân + 100 sk,team + 25 sk,tỉ lệ team ai ít máu nhất dc thiết bích. Binh Chủng Vip.
 • Bạch Hổ --> Đống Thần: -75% phòng ngự 2 hiệp.
 • Ngân Luyện --> Ma Hỏa: -50sk, xác suất hỗn loạn.
 • Bách Luân --> Phê Cốt Lê: - 100 sk địch, địch ko tăng sk, bản thân + thủ, 50% khu tán địch.
 • Huyết Đồ --> Cuồng liệt: đánh thường tăng 75 sk, dc nguyệt hồn và cuồng bạo 2 lượt.
 • Hoàng Đình --> Mông hồi( cầm chùy): vật công all địch, -15sk , + team 25sk , khu tán, - dame địch , xác suất mê muội.


Cung Binh:

 • Liệt Binh --> Ma Linh: dame chiến, bạo kích cao, - all địch 15 sk, bản thân dc tiêu trừ + nguyệt hồn, team + 30% thủ all.
 • Phong Thi --> Địa Ngục: đánh thẳng - vật phòng 3 hiệp .địch không tăng sk.
 • Ảnh Hồn --> Mộng Ma Ảnh: đánh phía sau dame vật,buff team + 35 sk, tỉ lệ mê hoặc 2 lượt, giảm dame 2 lượt, địch bị đánh chỉ tăng 5 sk, bản thân tăng mưu + chiến dame.
 • Hoàng Đình --> Lăng Thiên: bản thân + 75sk, địch ko tăng sk.
 • Xích Luyện --> Thiên Vũ: team + 15sk + hộ thuẫn thần binh. Giảm mưu phòng.
 • Tinh Không ---> Băng Xuyên: dame vật đánh đơn 1 lần, đánh all 1 lần, team địch nhận 10 sk, bản thân dc bao kích, tăng dame vật, tỉ lệ cao dc phản kích , thị huyết
 • Long Huyền ---> Thần Long Pháo: công kích nhiều lân bản thân + 110sk, tăng phòng ngự , xác suất loại trừ,xác suất hậu phương địch thành nội ứng.
 • Hỏa Cuồng --> Mộng Hỏa Tiễn: CÔng vật lý all, -15% phòng thủ , xác suất cao thiêu đốt.


Bộ Binh:

 • Riêng mình thấy chỉ cần lên Bàn Cổ Vệ.
 • Bàn Cổ ---> Lên max: bản thân + 50sk , Địch không lên sk. Đóng Băng 1 hiệp. Chỗ này trong game info ghi 2 hiệp nhưng thực chiến chỉ 1 hiệp
 • Về tướng các bạn vào bài ghim xem info cùa S1 Ngoalongboom hay còn gọi là S6 Mình chỉ up thêm các tướng được update.


3 tướng dưới có binh chủng đặc biệt : BCDB

 • Lý Thôi: dame vật, ko ghi đánh all hay gì ? , team dc hiệu ứng mặt quỷ, tăng % dame cho mỗi hiệu ứng xấu mà bên địch nhận lấy, thiết bích, vô ngại vàng 2 lượt,
 • Quách Dĩ: dame chiế, đánh địch phía sau, choáng, bản thân tăng thủ
 • Lý Túc: dame mưu : địch trước mặt dính kịch độc, giảm máu liên tục 5 lượt.
(**** 3 tướng này giúp annh em chạy những map đầu nhanh hơn mà ít tốn kém.)

Vua 3 nước được buff tối đa

 • Tào Tháo: Đánh all dame vật, - all 50% thủ vật và chiến, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch
 • Lưu Bị: Đánh all dame chiến, - all 50% thủ vật và mưu, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch
 • Tôn Quyền: Đánh all dame mưu, - all 50% thủ chiến và mưu, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch


Một số tướng cập nhật khác:

 • Cao Thuận: dame vật đánh all 3 lần, tỷ lệ 75% x2 dame bạo kích, 50% x4 dame bạo kích, 35% x8 dame bạo kích, tỷ lệ cao all địch dính đào binh 2 lượt, team + 50 sk.
 • Tướng tháp tầng 125: dame mưu đánh all, all địch dính ám hồn, tăng thủ team, tăng dame mưu, tỷ lệ cao khu tán, tỷ lệ đóng băng địch có sk cao nhất.
 • Phàn Thị: hồi máu , -15sk địch, xác suất đào binh, tỉ lệ mê muội mê hoặc ngủ say. khôi phục phe mình toàn bộ sk.
 • Hoa Đà: tỉ lệ 90% team dc buff Thần Y Tái Thế( buff mới, gm chế :v, hồi máu tối đa 1 lần là 210k máu, ko phải 70k), buff máu 3 lần , tỷ lệ 100% team dc khiên trắng, tỉ lệ 45% team ai ít máu dc thiết bích, bản thân + 80% thủ + 145 sk.
 • Lữ Bố: Đánh 1 thằng N lần và giảm thủ thằng đó ( gm muốn giấu số lần, ko phải đánh N lần đến chết địch nhé :v ), tỉ lệ ngẫu nhiên các buff, đánh all 2 lần, tỉ lệ tất kẻ kẻ địch dính trạng thái Kinh Hồn Bạt Vía( 1 loại mới gm chế, khi địch bị đánh thì địch sẽ bị giảm sĩ khí) bản thân dc điên cuồng, tịnh hóa, hút máu, + 100 sk.
 • Mã Lương - Tuần Du - Cố Ung: Dame mưu, đánh ngang 3 lần, tỉ lệ choáng 1 lượt, 1 lần đánh all tỉ lệ choáng all địch 1-5, - all địch 25 sk, buff all 25 sk, bản thân + 145 sk.
 • Trương Lỗ: Buff all tỉ lệ cao vô ngại vàng, + all 40 sk, + all 40% thủ + khiên trắng, hồi máu 2 lần, - all 10 sk.
 • Cúc Nghĩa: Dame chiến all 3 lần, - all 30% thủ chiến,bản thân + 150% dame chiến, + all 35 sk, bản thân + 200 sk, tỉ lệ bạo kích
 • Viên Thiệu: 90 sk ra skill, team + 65 sk, hồi máu 2 lần, 80% - 30 sk địch, bản thân + thủ
 • Bế Nguyệt Điêu Thuyền: + team 85 sk, tỉ lệ mê hoặc cao, hồi máu 1 lần, team dc khiên trắng, khu tán
 • Văn Xú: dame chiến đánh thẳng, bản thân + dame + 50 sk, - thủ địch,tỉ lệ choáng
 • Nhan Lương: dame chiến đánh ngang , tỉ lệ cao bạo kích, - thủ, bản thân + 50 sk
 • Thái Diễm: buff team 75 sk, - 15 sk, bản thân hồi 145 sk, tỉ lệ cao dc thiết bích + cuồng nộ. 75 sk ra skill.
 • Lý Nho: dame mưu đánh all nhiều lần, tỉ lê cao nhục mạ và địch phía sau dính thị độc, bản thân hồi 155 sk, tỉ lệ khu tán
 • Hoa Hùng: dame vật đánh all 4 lần, tỉ lệ cao choáng địch và - dame
 • Nam Hoa Tiên: tỉ lệ buff team cuồng bạo, phản dame, tịnh hóa, phản kích, tiêu trừ
 • Từ Vinh: dame vật đánh all, bản thân dc bạo kích + thiết bích, bản thân lính ít dame cao, tỉ lệ x1-x3 dame, đánh 2 lần 500 sk
 • Trương Liêu: dame vật đánh all 2 lần, và 1 lần đánh ngang, trạng thái hút máu 3 lượt dame càng nhiều hồi máu cho bản thân càng nhiều ko giới hạn 70k máu, hồi 25 sk bản thân
 • Trương hợp: dame chiến, thẳng, khu tán địch, đào binh, thêm 1 lần đánh all, bản thân dc hút máu 2 lượt
 • Hoàng Loạn: Đánh đơn nhiều lần dame vật, và 1 lần đánh all, - 50% phòng vật, tỉ lệ cao team nhận cuồng loạn
 • Trương Phi : - all 20 sk, bản thân + 75 sk, buff team all dame tỉ lệ 65% bạo kích
 • Hoàng trung: 【 Định Hồn Tiễn 】 dame vật, đánh 2 thằng, choáng 1 thằng ít máu nhất và cướp 60% sk của 1 thằng sk cao nhất, bản thân hồi 500 sk
 • Gia Cát Lượng: 【 Kỳ thiên động sơn】dame mưu all 2 lần,tỉ lệ -30sk + team 40 sk, địch bị giảm 50% sk nhận vào, bản thân hồi 100 sk, tỉ lệ team tăng dame. ti lệ khu tán all team địch. địch dính ám hồn .
 • Bàng Thống: đánh dame all 4 lần, - thủ all, hồi máu 1 lần, buff all team 45 sk
 • Triệu Vân: dame chiến, thẳng, trừ chiến phòng, 2 lần đầu địch nhiều máu dame nhiều, lần cuối đánh all , bản thân nhân dc tịnh hóa, hồi 145 sk, bản thân tăng thủ.
 • Quan Vũ: dame vật, đánh 3 lần, địch máu nhiều dame nhiều, địch đối diện dính nhục mạ, ko thể lên sk, bản thân + 225% dame vật, nhận hiệu ứng phản kich 3 lượt, khi phản kích bản thân dc 55 sk, địch nhiều sĩ khí nhất bị - 75% dame all.
 • Mã Siêu: dame all chiến 3 lần, địch máu nhiều dame nhiều, 50% - thủ địch, bản thân dc cuồng bạo + hút máu + 145 sk, địch máu nhiều nhất bị choáng, - all 20 sk
 • Hạ Hầu Đôn: dame chiến, đánh ngang 1 lần, tỉ lệ 60% có cuồng bạo, - 150 sk ngang, còn lại - 15 sk, bản thân có thủ hộ
 • Điển Vi: dame vật, thẳng 2 lần, all 1 lần, -50 sk tỉ lệ có đào binh,- vật phòng,bản thân hồi 200 sk, tỉ lệ 50% có hút máu và thiết bích bản thân, phản kích
 • Quách Gia: dame mưu đánh all 2 lần, - all 20 sk, team + 25 sk, team ai sk cao nhất dc hiệu ứng phản dame, tỉ lệ đóng băng địch từ 1-5 thằng, 90 sk ra skill
 • Tuân Úc: dame mưu đánh all 5 lần bản thân dc cuồng bạo , buff thủ all toàn team, địch dính âm hồn
 • Hạ Hầu Uyên: dame all vật 3 lần, , địch máu nhiều dame nhiều, 50% - thủ địch, 70% dc bạo kích, team + all 50 sk, bản thân + 145 sk
 • Thái Sử Từ: dame chiến đánh thẳng 1 lần, địch phía sau nhận thêm 1 lần dame,đánh all 1 lần, địch máu nhiều dame nhiều, 80% - 40% thủ , bản thân 90% dc thiết bích + 90 sk.
 • Cam Ninh: dame chiến all 2 lần,tỉ lệ 60% - all 20% thủ all của địch, 65% tỉ lệ 65% - 25 sk, bản thân dc thủ hộ
 • Lữ mông: dame vật đánh ngang 2 lần,-50 sk,- thủ all địch,team + 25 sk, tăng all team 100% dame vật, tỉ lệ cao dc phản kích
 • Chu Du: 90 sk ra skill, tỷ lệ thiêu đốt, đáng ngang 1 lần, đánh all dame mưu,team + 25 sk, tỉ lệ choáng all 1-5 thằng.
 • Tôn Sách: dame chiến đánh all 1 lần, 1 lần đánh đơn với 500 sk, buff team 50 sk, bản thân dc cuồng bạo
 • Chu Thái: dame chiến đánh thẳng, 1 lần đánh all, bản thân + dame chiến,địch bị giảm 1 nửa sk nhận vào,bản thân dc thiết bích 2 lượt
 • Lục Tốn: dame mưu, địch phía trước nhận dame cực cao, địch sau bị choáng 2 lượt, thiêu đốt,máu địch nhiều dame nhiều,bản thân dc thần binh, tự hồi 145 sk

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn